Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 102 (Paul’s Parting Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

9. Ang Wali sa Pagbiya ni Pablo ngadto sa mga Obispo ug mga Anciano (Buhat 20:17-38)


BUHAT 20:33-38
33 Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sa bisti ni bisan kinsa. 34 Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago sa pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan nako ug sa akong mga kauban. 35 Diha sa tanan nga akong gihimo gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang pahinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus, ‘Labaw nga bulahan ang pag-hatag kay sa pagdawat.’” 36 Human kini masulti ni Pablo, miluhog siya ug nag-ampo uban kanilang tanan. 37 Nanghilak silang tanan ug migakos ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. 38 Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan.

Si Pablo naglangkob sa iyang doktrina sa panahon sa iyang tulo ka tuig nga pagpamuhat sa Efeso, ug mahimong alang sa tanan niyang pagwali sa Anatolia ug Grecia usab, sa niining talagsaong wali. Kini dili possible sa pagpatin-aw sa mga bahandi kini nga mga pulong modala diha lang sa pipila nga mga linya, alang sa kahulogan niining mga pahayag mahimong igo aron sa pagpuno sa tulo katuig nga mga wali. Kini gikinahanglan aron mabasa pag-usab ang kapitulo 20, gikan sa bersikulo 17 paingon sa bersikulo 38, aron makuha ang mga bahandi nga natago diha sa matag pulong.

Unsa nga kahibulongan! Sa kataposan sa iyang wali si Pablo wala mosulti mahitungod sa espirituwal nga mga butang, apan mahitungod sa salapi, kay uban sa salapi ang espiritu sa palibot niini usab moabot ngadto sa panlantaw. Si Pablo dili andam sa pagdawat sa mga donasyon o mga kontribusyon alang sa iyang kaugalingon. Ni siya naibug sa mga bahandi alang sa mga membro sa iglesia. Siya nagtamay sa bahandi niining malaglag nga kaliboatan, ug miingon nga siya nag-isip sa tanang butang nga kapildihan alang sa kamaayo sa kahibalo ni Kristo. Siya patay na sa pagpangadoy giha sa lawasnon ug sa sekswal nga mga pagbati, kay nalansang ug nalubong na siya uban ni Kristo, ug karon nabuhi alang sa langitnong mga butang. Si Pablo nagtrabaho uban sa iyang mga kamot aron sa pagtagbo sa iyang kaugalingong mga pagkinahanglan, ug makugihon ug batid diha sa iyang propesyon. Siya nagtrabaho sumala sa iyang mga pulong: “Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa tawo.” (Colosas 3:23). Siya nakaangkon og labaw pang igong salapi alang sa iyang kaugalingon ug alang sa suporta niadtong miuban kaniya. Siya mapagarbohong nagpakita sa iyang mga kamot sa mga anciano, kay sila mga gahi, gitiawtiawan, hagashason, adunay paglahutay sa usa ka dako nga pag-uyon diha sa iyang manwal nga trabaho. Si Pablo nag-isip kini nga mga klaro nga mga timailhan sa dungog. Siya wala moisa sa mga lapis aron sa pagsulat sa usa ka libro, apan nagtrabaho uban sa iyang mga kamot, misulti uban sa iyang baba, ug naglakaw uban sa taas nga mga distansya uban sa iyang mga tiil. Si Pablo nagtanyag dili lang sa iyang hunahuna, apan ang iyang lawas usab ingon nga usa ka buhing sakripisyo, madawat ngadto sa Dios ug sa Iyang Usa ka Dinihugan.

Si Pablo wala mouyon alang sa bisan unsa nga Kristohanong paglingkod nga nagtinapolan ug nagrelaks, mahandurawong naghulat alang sa pag-abot sa iyang Ginoo, samtang gitugotan ang iyang balay nga mahulog ngadto sa kagul-anan ug kagutom tungod sa pagkatapulan. Si Pablo nagbudlay pag-ayo, gabii ug adlaw, diha sa iyang propesyon aron mahimomg usa ka panig-ingnan, ingon man usab sa pagtubos sa panahon, alang sa paghimaya sa ngalan sa iyang Ginoo.

Siya wala mogasto sa iyang salapi aron sa iyang katagbawan ug sa iyang mga kaubang mga pagkinahanglan, apan siya usab nagsakripisyo alang sa pobre. Ang among sweldo matag bulan o adlaw adlaw nga mga suhol wala makaangkon o himoon lamang aron sa pagtagbaw sa among mga pagkinahanglan. Kini usab gituyo aron kami makatabang sa pag-alagad sa paghatag ug sa pagsaksripisyo. Si kristo miingon: “Ang mga pobre kanunay uban kaninyo.” Ang masakiton, ang huyang, ang mga babayeng balo, ug daghan ang mga ilo nga naghulat sa inyong tabang. Kamo makakaplag lamang kang Kristo uban kanila, kay Siya nag-ingon “Kay ako hubo, binilanggo, masakitaon, nanginahanglan, ug kamo wala magbisita kanako, magbiste kanako, o mag-atiman kanako.” (Mateo 25:31-46) Unsa ang inyong gihulat alang sa wala pa ang sinugdanan sa usa ka kinabuhi sa sakripisyo ug sa pag-alagad? Kamo ba gahi ug kasingkasing o buta sa gihapon, aron dili kamo makakita sa gisakit?

Aron sa pagsuma sa iyang mga pulong, si Pablo mikutlo sa usa ka sanglitanan ni Kristo diin wala nasulat diha sa bisan unsa sa atong mga Ebanghelyo. Apan gilangkob kini ang pagsuma sa mga ebanghelyo ug sa bandera ibabaw sa tanang mga epistola ni Pablo: “Labaw ka bulahan ang paghatag kay sa pagdawat.” Kining bersikulo nagpadayag sa giladmon sa kasingkasing sa Dios, kinsa mao ang malipayon, nga Siya mahimong makapagayon pagpanalangin kanato ug maghatag kanato sa maayong mga gasa a tanang panahon. Si Kristo mianhi aron sa paghatag sa Iyang Kaugalingon alang sa mga makasasala.

Ang prinsipyo sa sakripisyo ug ang paghatag sa usa ka kinabuhi alang sa uban mao ang espirituwal nga pundasyon sa Kristianismo. Ang gugma sa Dios nag-andam kanato alang sa kontribusyon, pag-alagad, kalihokan, ug kalabotan, dili aron pagtagbaw sa atong kaugalingon, apan sa pagtagbaw niadtong dili takos niining gugma. Ingon nga si Kristo naghatag sa Iyang kina-buhi aron paglukat alang sa kadaghanan, mao nga ang Ginoo nagtawag kanato aron sa pagsakripisyo sa atong salapi ug panahon alang sa pagtabang sa uban diha sa atong pamilya, propesyon, iglesia, ug katawhan. Kamo mahimong dili makasinati sa tinuod nga kalipay hangtod kamo magsakripisyo sa inyong kaugalingon alang sa Dios ug sa tawo. Sa ingon ang sakripisyo ni Kristo mahimong bandera sa iglesia, ug ang simbolo ibabaw sa atong mga hunahuna, mga pulong, ug mga binuhatan. Kamo ba dili malipayon sa kinahiladman sa inyong kasingkasing? Kon mao, ilha unya ang pamahayag sa apostol nga kamo kinahanglan magtrabaho ug maayo ug magtabang sa huyang ug pobre. Ang pulong nga “kinahanglan” mao ang dili malikayan kon kamo tinuod nga Kristohanon, usa ka anciano, o usa ka pangulo diha sa iglesia.

Si Pablo dili usa ka gituohan nga pilosopo, apan usa ka mabuhaton nga manggugubat sa pag-ampo. Walay mga bunga kon walay pag-ampo. Ang daghan kaayo nga mga pulong mahimong walay hinungdan, kay ang Dios lamang ang mopanalangin ug ang molig-on. Ang apostol miluhod uban sa mga anciano sa iglesia ug nag-ampo sa tibuok nilang kasingkasing. Nakabasa ba kamo sa pag-ampo sa apostol, diin midagayday gikan kinahiladmang bahin sa kasingkasing ni Pablo? Basaha ang iyang epistola ngadto sa taga-Efeso (1:3-14; 1:17-23; 3:14-21). Kon kamo moapil diha sa niining mga pag-ampo sa apostol nga nasayod ug mahunahunaon kamo makaamgo unsa ka pobre ang atong mga pag-ampo. Pangutan-a si Hesus alang sa espiritu sa pag-ampo, alang sa epektibo, kinasingkasing nga pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo dakog kahimoan (Santiago 5:16).

Ang mga anciano miila nag kining pag-ampo nga anaa sa kataposang mga pulong nga sila mahimong makadungog gikan sa baba ni Pablo. Ang ilang mga luha mibuhagay gikan sa pag-pasalamat, gugma, kasaguol, ug kasakit. Kini dili ikaulaw alang sa usa ka lalaki sa paghilak ingon nga resulta sa putli ug sinsero nga mga sentimento. Ang mga luha nga miagas alang sa tawo sa Dios kinsa adunay pag-abli sa pultahan sa langit ngadto kanila, ug mialagad uban sa paghago sa iyang lawas taliwala kanila. Karon siya moadto paingon sa kasakitan ug kagul-anan. Sila mihalok kaniya ang usa human sa usa, ingon nga timaan sa malumo nga pagbati sulod sa walay katapuosan nga pamilya sa Dios.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagsimba kami Kanimo, ug nagpasalamat Kanimo tungod sa Imong pulong nga naghatag kanamo sa kahingpitan sa kaluwasan, ug sa gahom alang sa gugma ug kahupayan diha sa paglaom. Tudloi kami aron mahimong kugihan didto sa tulonghaan, diha sa among propesyon, ug sa panimalay, aron dili kami mahimong tapulan. Makakat-on unta kami sa pagsakripisyo sa among mga kabtangan ug panahon alang sa uban, ingon nga Ikaw naghatag sa Imong kinabuhi alang kanamo nga mga nahisalaag.

PANGUTANA:

  1. Nganong bulahan man ang naghatag kay sa modawat?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)