Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 063 (Separation of Barnabas and Saul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

1. Ang Pag-gahin ni Bernabe ug ni Saulo alang sa Buluhaton (Buhat 13:1-3)


BUHAT 13:1-3
1 Ang iglesia sa Antioquia dihay mga propeta ug mga magtutudlo ug si Bernabe, si Simeon nga gianggaan Negro, si Lucio nga taga-Cirene, si Manaen nga namatuto uban ni Gobernador Herodes ug si Saulo. 2 Usa ka adlaw niana, samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, “Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag kanila. 3 Busa nagpuasa sila ug nag-ampo ug gipandongan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw sila.

Ang Antioquia nianang panahona, mao ang labing dako nga kaulohan didto sa mga nasod sa Asia (Orient). Kini gitawag “Roma sa Orient”. Niining labing mahinungdanong sentro sa komersyo ug sa kalibotanong mga komunikasyon sa Unang Iglesia natukod. Kini maayo nga natukod diha sa kalagsik ug sa pagkahamtong. Kasagaran sa iyang mga membro dili mahibalo mosulat ug mobasa nga mituo kang Kristo, dili pinaagi sa pagpamuhat sa mga apostoles, apan pinaagi sa testimonyo sa yanong mga magtutuo.

Ang inahan nga iglesia sa Jerusalem nagpadala kang Bernabe, ingon nga amahanong higala ug bisita, aron sa paglig-on sa bag-o nga mga magtutuo. Kini nga deligado mikuha kang Saulo, usa ka aktibo nga teologo, ingon nga iyang kauban. Nagkuyog sila pagministeryo sa kompleto nga usa ka tuig didto sa Antioquia nga iglesia. Kini nga iglesia mitubo sa gidaghanon ug diha sa gahom ug nahimong ang ikaduhang sentro sa Kristianismo, dugang pa sa Jerusalem. Kini nahimong sinugdanang dapit alang sa pagwali ngadto sa mga Hentil.

Ang mga gasa sa Espiritu nakita nga madagayaon diha niining iglesia pinaagi sa daghang mga propesiya ug pagpanudlo. Ang mga propeta diha sa Bag-ong Testamento wala makabulag gikan sa mga tawo, apan nagpuyo sulod sa iglesia sama sa tanang ubang mga magtutuo. Sila nakasabot sa pipila ka mga misteryo diha sa ilang mga konsensiya, nakit-an nang daan ang kaugmaran sa umaabot, ug dali aron sa pagtuman sa giya sa Balang Espiritu. Mao nga si Pablo, human niadto, nagpasidaan sa mga magtutuo diha sa iyang mga epistola ug nagdasig kanila nga dili magtamay sa gasa sa propesiya. Kini gikinahanglan alang sa kalamboan sa mga iglesia, ingong nga ang levadura gikinahanglan alang sa minasa.

Kining mga magtutudlo midulot pag-ayo ngadto sa kabug-osan sa pulong sa Dios. Sila nagtudlo sa mga membro sa iglesia, diha sa hapsay ug kanunay nga uso, ang mga kahulogan sa Balaod, ang mga pulong ni Hesus, ug ang doktrina sa mga apostoles. Ang mga magtutudlo midumala sa ilang mga pagtudlo sa panguna ngadto sa kabubut-on ug panumdoman sa ilang mga tigpaminaw, samtang ang mga propeta nga nagtumong labaw sa tanang sa kasingkasing sa tigpaminaw, hunahuna, ug pagbati. Ang Dios gusto nga ikaw adunay kompleto nga lawas, kalag, ug espiritu, aron maandam ka sa pagdayeg, pagwali ug pag-angkon sa pagtuo nga maligdong.

Ang tanang lain-laing mga gasa diha sa iglesia natukod ilalom sa bandila sa gugma, diin mao ang maghiusa sa kahingpitan. Walay Obispo o pangulong lider taliwala sa mga membro. Sila naghisgot sa ilang mga butang sulod sa lingin sa mga kaigsoonan ug sa mga anciano, uban sa usa ka panag-uyon. Si Bernabe, ang malinaw, hamtong nga Cipro, wala magdumala sa iglesia, bisan siya gipadala aron sa pagsusi niini. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon, miapil nga lig-on uban sa mga igsoon ug miggiya kanila ngadto sa kooperasyon ug inigsoon nga panagkauban. Ang taga Cirene ug mga igsoon sa Cipro mao ang kadaghanan tingali nga mga magtutukod sa iglesia sa Antioquia (11:20). Sa ilang taliwala si Manaen, sinagop nga igsoon ni Herodes nga mao ang nagputol sa ulo ni Juan nga Magbubunyag. Ang duroha ka mga bata gialimahan gikan parehong gatas, apan sila wala makadawat sa samang espiritu. Ang hari nahimong mananapaw, ug nahadlok sa mga espiritu sa patay, samtang si Manaen, nagpaubos sa iyang kaugalingon, nahimong panig-ingnan sa mga magtutuo diha sa kabug-osan sa Balaang Espiritu.

Atong mabasa ang ngalan ni Saulo sa kataposan sa lista sa mga ministro ug labing mahinungdanon nga mga membro sa iglesia sa Antioquia, kay siya ang kamanghuran ug ang kataposan nga miapil kanila. Siya nahimong estudyante diha sa Antioquia sa makausa pa, bisan pa sa iyang pinasahi nga kahibalo sa mga Judio, ang Daang Testamento sa pamalaod. Siya usab nakasinati sa gugma nga giinsayo diha niining panag-uban sa mga Kristohanon.

Kadtong mga igsoon diha sa pagtuo nag-alagad sa Dios nga nagkuyog, ingon nga ang mga pari ilalom sa Daang Pakigsaad nagsimba sa Dios nga hiniusa diha sa sakripisyo nga mga halad. Silang tanan nangandoy aron pagtawag paubos sa Iyang panalangin sa ilang nasod. Busa ang lima kamahinungdanong mga membro sa Antioquia nangutana sa Ginoo nga si Kristo aron makaamgo sa bunga sa Iyang sakripisyo didto sa krus diha sa ilang iglesia ug diha sa mga tawo sa palibot nila. Ang mga balaan nagpuasa, apan dili aron mamatarong. Sila gibalaan na ka usa ug alang sa tanan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang ilang pagpuasa alang sa pag-alagad sa pag-ampo. Sila nakalimot mahitungod sa kalan-on ug ilimnon, alang sa ilang komon nga mga pag-ampo alang sa kaluwasan sa mga Hentil nga labaw ka mahinungdanon kanila kay sa tanang mga lamiang pagkaon. Ang ilang mga pag-ampo maaninag sa ilang pangandoy aron makita sa kaluwasan ni Kristo nga imantala diha sa ilang mga palibot.

Ang Dios nagtubag kanila, nagsulti nga dayag pinaagi sa Iyang Espiritu diha sa mga baba sa mga propeta sa iglesia. Sa pagdawat niining pinadayag walay usa kanila nga natumba sa ubos o naligid sa yuta. Silang tanang natungdan nakadungog sa kabubut-on ug desinyo sa Ginoo. Ang Balaang Espiritu nagsulti ngadto sa mga magtutuo diha niining pinadayag diha sa una og personal nga usa ka pronombre, “Ako” ingon nga lain nga tawo. Siya nagsugo, naggiya, nahigugma, ug naghupay kanila sa labing madali. Siya molihok sa madali sa bisan unsang panahona ug sa bisan unsa nga Iyang mga gipangandoy, sumala sa iyang mahigalaong kalipayan. Kining bulahang Espiritu mao, sa samang panahon, usa sa mga Personas diha sa panag-hiusa sa Balaan nga Trinidad: Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa Kahayag, tinuod nga Dios gikan sa tinuod nga Dios, diha sa usa ka diwa uban sa Amahan, puno sa gugma, pagkabalaan ug himaya. Kining putli nga Espiritu mao ng Dios mismo, ingon sa pagsulti ni Kristo: “ Ang Dios Espiritu”. Kadtong magsimba Kaniya sa Espiritu ug sa kamatuoran, magdayeg ug mahigugma Kaniya sa walay hunong, hibaloi kining misteryo.

Ang Balaang Espiritu sa Dios nagsugo niadtong tigdumala sa iglesia aron sa paglain alang Kaniya si Bernabe ug si Saulo aron mamuhat sa bulohaton nga wala mahibaloi kanhi. Ang Balaang Espiritu personal nga nagtawag kanila, ilang gipaluyohan ubang sa iyang gahom, gipadala sila sa dunot aron sa pagwali, nagtrabaho diha kanila, ug nagtipig kanila.

Kining tawag ug pagpadala sa usa sa iyang pinili nagpasabot sa talagsaon ug kompletong pagpili ug pasalig. Ang Balaang Espiritu wala wala magpahibaho daan mahitungod sa matang sa trabaho nga Iyang gusto aron dad-on sa gawas pinaagi kang Bernabe ug Saulo. Alang niadtong tigdumala sa iglesia Siya nagtumbok nga ang Balaang Trinidad nga nagtumong sa bag-o nga bulohaton, usa ka bulohaton diin walay usa kanila nga makahanduraw. Kita misugid uban sa pagsumiter, O balaan nga Dios, nga ang Imong pamaagi balaan, ug ang Imong mga balaan naglakaw gikan sa himaya ngadto sa himaya, gikan sa kagul-anan ngadto sa kagul-anan, ug gikan sa bunga ngadto sa bunga. Ikaw ang sinugdanan ug ang kataposan diha sa ilang kinabuhi. Ang ilang buhat Imo lamang; walay usa sa Imong mga ulipon nga adunay kalainan o pagpagarbo nga walay pulos sa iyang kaugalingon.

Ang Balaang Espiritu wala sa kalit nagpili aron sa pagsumpay sa duha ka mga tawo alang sa komon nga pagpangalagad. Dili, siya gipaila-ila kanila sa matag usa nga maayo samtang sa wala pa Siya gigahin alang sa pag-alagad. Ang ilang balosay nga kompiyansa diha sa matag-usa nalig-on pinaagi sa ilang hiniusang mga kasinatian. Ang Balaang Espiritu wala magpadala kang Bernabe nga gilain, o si Saulo nga nag-inurasa, apan inubanan kanila ngadto sa matag usa. Si Kristo kaniadto nagpadala sa Iyang mga disipulo tag duha, nga ang matag-usa mahimong imong makahupay sa lain, ug nga ang usa mahimong mag-ampo sa dihang ang usa nagsulti. Ang katungdanan wala gihimo diha sa pagbati sa pangkinaugalingon, malalison nga gobyerno, diin usa ang makadaug ibabaw sa lain. Silang duroha makaambit sa balosay nga katungdanan ug ang matag-usa gikonsiderar sa usa nga mas maayo kay sa kaniya.

Sa milabay nga mag tuig si Saulo nakadungod kang Ananias nga ang Ginoo sa Himaya magpadala kaniya ngadto sa mga hari ug mga magmamando, ug nga siya magpamatuod ngadto kanila mahitungod sa ngalan ni Hesus. Siya nakasabot nga siya makatagbo uban sa dagko nga pag-antos ug paglutos, ingon man ang kadaugan ug talagsaong espirituhanong bunga. Si Saulo nakahibalo nga siya, diha sa iyang kaugalingon, dili makahimo aron sa maghatag niining talagsaon nga pag-alagad. Busa, siya sa hilom nagpaabot alang sa ubang mga tuig didto sa Tarso hangtod si Bernabe nagtawag kaniya aron sa pagtudlo ug pagbansay didto sa iglesia sa Antioquia. Didto, ang Balaang Espiritu naglunsay kaniya, nag-umol kaniya, ug nagpahait kaniya ingon nga langitnong espada. Si Saulo nakasabot nga ang tumong ug kataposan sa pagwali dili ang pagkabig sa tanan nga mga indibidwal, apan aron makakaplag sa buhi nga mga iglesia aron ang mga balaan magtagbo, makakat-on, ug malig-on diha sa pagtuo.

Sa dihang ang mga membro sa iglesia sa Antioquia nakadungog sa Espiritu ni Kristo sa kalit lang mitawag kanila aron gigahin ang duha ka mga lider alang sa pag-alagad, ang kamagulangan ug ang kamanghuran, sila wala magpakita sa tumang kaguol sa ilang pagkawala. Hinoon, sila nagtapok, nag-ampo ug nagpuasa. Silang tanan mibati nga ang Dios karon nagsugod sa dako, misteryoso, ug talagsaong bulohaton.

Ang duha nga gipili ug gisugo mapaubsanong miduko samtang ang mga kamot sa ubang membro sa iglesia nagpandong ibabaw kanila. Kini morag hapit ingon nga sila kulang sa kaalam, gahom, ug pagpanabot mahitungod sa kabug-osan ug pagpasulod sa Balaang Espiritu, subay uban sa tanang Niyang mga gasa. Ang Dios nagpamatuod niining pagpaubos pinaagi sa panalangin ug giya sa pag-alagad niadtong Iyang gitawag ngadto sa tibuok kinabuhi nga pag-alagad sa paagwali sa ebanghelyo. Hangtod karon sukad niadtong panhona adunay nay mga misyonaryo nga mobiya sa ilang mga yutang natawhan ug sa mga paryente aron ipakaylap ang gingharian sa Dios. Sila nagsunod sa giya sa Espiritu ni Kristo. Bisan pa sa ilang yanong mga kinabuhi sila gipaluyohan uban sa espirituhanong gahom gikan sa kahitas-an.

PAG-AMPO: O buhi nga Dios, dili kami takos sa Imong kaluoy, apan tungod Imong giula ang Imong dugo didto sa krus aron pagputli kanamo among gigahin alang sa Dios ang among mga anak ug ang among mga kaugalingon ngadto sa pag-alagad Kanimo sa walay kataposan. Dili kami maka-alagad kanimo sa among mga hunahuna ug sa kaugalingong mga gahom, apan pinaagi lamang sa among pagpapuno uban sa Espiritu sa Imong gugma, mapaubsanong naghago diha sa paagi sa Imong mga sugo alang sa kaluwasan sa kalibotan.Tipigi kami sa gikan sa pag-ayom-ayom sa mga lakang, ug ablihi ang among mga mata aron kami makakita sa mga tawo nga gigutom alang sa Imong kaluwasan.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang Balaang Espiritu? Giunsa Niya pagdirekta ang mga pag-ampo sa Antioquia?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 20, 2015, at 09:26 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)