Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 121 (The shipwreck on Malta)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)

2. Ang bagyo sa dagat, ug ang pagkalunod sa Malta (Buhat 27:14-44)


BUHAT 27:27-37
27 Sa pagka-ika 14 ka gabii, gianod pa gihapon kami ngadto sa Adria. Sa pagkatungang gabii, ang mga tripulante nakamatikod nga nagkaduol kamig yuta. 28 Busa ilang gisukod ang giladmon sa tubig pinaagig pisi nga sa tumoy may gihigot nga pabug-at ug nasuta nila nga ang giladmon 20 ka dupa. Ug sa unahan ug diyutay gisukod na usab nila ug nasuta nial nga 15 na lamang ka dupa ang giladmon. 29 Tungod sa kahadlok nga madasamag kami sa mga bato, miariya silag upat ka angkla sa ulin ug nag-ampo nga mabuntag na unta. 30 Ang mga tripulante buot nga mobiya sa barko busa giariya nila ang sakayan sa pasangil nga iariya nila ang pipila ka ankla sa dulong. 31 Apan si Pablo miingon sa kapitan sa kasundalohan ug sa mga sundalo, “Kon kining mga tripulante dili magpabilin sa barko, dili kamo mangaluwas.” 32 Busa gipaputol sa mga sundaloang mga pisi nga naggaid sa sakayan ug gipasagdan kini nga ianod. 33 Hapit na kadto nga mabuntag ug giagda ni Pablo silang tanan sa pagkaon. Siya miingon, “Napulog upat na ka adlaw karon ang inyong pagpaabot ug wala gayod kamoy kaon. 34 Busa naghangyo ako kaninyo pagkaon aron kamo mabaskog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. 35 Unya mikuhag pan si Pablo, nagpasalamat sa Dios atubangan nilang tanan ug gipikaspikas niya kini ug gikaon. 36 Ug nadasig silang tanan ug nangaon usab sila. 37 Kaming tanan 276 ka buok.

Katorse ka adlaw diha sa kakuyaw sa mga balod mao ang usa ka taas nga panahon. Ang tunga sa bulan sa paglukot-lukot sa barko sama sa eternidad. Siya nga mawad-an sa iyang direks-yon ug motan-aw paingon sa mga mata sa kamatayon mamatay sa dag- hang mga kamatayon. Apan si Pablo nag-ampo, mituo, ug seguradong nakapahulay, kay siya wala mawad-i sa iyang direksyon ngadto sa itaas. Ang iyang timailhang kompas kanunay magtudlo ngadto sa Dios, ug siya mao ang gihupay ug giputli pinaagi sa dugo ug pagkamarong ni Kristo.

Sa kalit lang, sa mga tungang gabii, ang mga marinero nagduda nga sila nagkaduol na ngadto sa yuta. Sila midali sa pagsukod sa giladmon ug nakaplagan nga ang tubig nahimong mas mabaw samtang sila nagpaduol sa baybayon. Sila nangahadlok nga ang barko maguba sa mga bato. Mao nga sila nagtun-ton sa mga angkla gikan sa luyo sa barko aron mohinay ang iyang pag-abante, ug gipaubos ang gagmay nga banka ngadto sa tubig aron makahimo sila sa ilang pag-ikyas. Unsa ka mabudhion nga desinyo! Ang nakasinati nga si Pablo giila ang limbon sa mga mariner ug sa labing madali misulti sa opisyal, kinsa naghatag ug mando sa pagputol sa mga pisi nga gihigot sa barko, gitugotan kini nga mahulog ngadto sa tubig. Ang anghel nag-ingon kaniya nga ang “tanan”, ug dili lang ang uban, mahimong maluwas. Pinaagi sa malinglahon nga mga marinero ang yawa adunay pagsulay aron pakgangon ang plano sa Dios. Kanang pagpanlingla dali nga nahunong tungod sa pagkamabinantayon sa apostol.

Unya si Pablo nakamatngon nga sila nagkinahanglan sa lawasnong kusog alang sa unahan. Sila kinahanglan mokaon, sanglit ang ilang pagluwas haduol na. Sila dili kinahanglan nga magpadayon sa pagpuasa. Si Pablo nagdasig kanilang tanan sa pagkaon ug maayo diha nianang mangitngit nga gabii, taliwala nianang makalilisang nga unos. Kining mga panagsuod nga si Pablo mao ang ministro nga nagsakay sa barko. Ang iyang gahom, ang tinuyoan, ang pagtuo, ug ang kaisog naghatag og gibug-aton kanilang tanan. Sila mitan-aw kaniya pag-ayo samtang siya mipahayag sa katapusan sa ilang pagpuasa, nagpikas-pikas sa pan ug nag-ampo atubangan sa matag-usa, naghatag pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa iyang grasya diha sa taliwala sa unos. Sila hiniusang nagpunsisok ug, uban sa dakong gana sunod sa taas nga kagutom, nagsugod sa pagkaon, sa pagtuo nga ang Dios buot nga moluwas kanila. Si Pablo nagpasalig kanila, diha sa ngalan sa iyang Ginoo, nga walay bisan usa sa ilang buhok sa ilang mga ulo nga mawala, bisan pa samtang ang barko nagguba pinaagi sa mga balod nagpalibot kaniya. Ang pagtuo sa apostol nagtubo nga mas lig-on, bisan pa sa nagtubo nga mga kalisdanan. Ang saad ni Kristo ngadto kaniya nagpasabot sa labaw pa kay sa tanang dako nga mga kagul-anan nga iyang buot atubangon.

BUHAT 27:38-44
38 Sa nabusog na ang tanan, gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabug-atan ag barko. 39 Sa pagkabuntag na, wala maila sa mga tripulante kon unsa kadtong dapita apan nakita nila ang usa ka luok nga may lapyahan ug mihukom sila nga ipasangad didto ang barko kon ugaling mahimo. 40 Busa gipaputol nila ang mga higot sa angkla ug kini gibiyaan nila sa dagat. Gibadbad usab nila ang mga pisi nga gihigot sa mga timon. Unya giisa nila ang layag sa dulong sa barko aron sila ipadpad sa hangin ngadto sa baybayon. 41 Apan nahipunta ang barko sa mabawng dapit ug nasangad. Ang dulong niini miungot ug wala na maukang samtang ang ulin naguba sa dagkong mga balod. 42 Naglaraw unta ang mga sundalo sa pagpatay sa tanang mga bilanggo aron walay usa kanila nga makalangoy ngadto sa baybayon ug makapuga. 43 Apan ang kapitan sa kasundalohan buot moluwas kang Pablo busa gisanta niya sila. Unya ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak ug gipalangoy didto sa baybayon ug 44 ang uban gipasunod niya nga nag-abay sa mga tabla o bisan unsang gubang bahin sa barko. Sa ingon niini, nakaabot kaming tanan sa baybayon.

Sa dihang ang kahayag sa adlaw miabot, sila malipayon nga miila nga ang Dios wala mimando kanila ngadto sa usa ka batoon nga dapit sa baybayon uban sa pagbuak, og gamhanang mga balod nga makamatay, apan paingon sa usa ka hilom nga luok uban sa usa ka balason, og malumo nga baybayon. Sila mikuha og kaisog gikan sa Makagagahom, kinsa adunay pagpadala sa ilang bagyo-nga nagsilhig sa barko pinaagi sa taliwala sa pagbuto sa mapintas nga kinaiyahan ngadto sa isla sa Malta, nga wala gitugot nga sila malunod samtang anaa sa dagat. Ang hangin sa kataposan nagsugod sa pagdirekta kanila ngadto sa mabaw nga baybayon. Sa kalit lang adunay usa ka dako nga panagbangga. Ang barko naigo sa usa ka bukid-bukid sa balas ug nasangad; ang dulong sa barko nahimong giugbok og nahisugamak sa kadaot diha sa balas, samtang ang ulin nabuak ngadto sa mga piraso pinaagi sa kapintas nga pagkabangga ug ang gahi nga mga balod. Ang tubig nagdali pagsulod sa barko sama sa usa ka sapa, ug ang mga sundalo sa labing madali mibunlot sa ilang mga espada aron sa pagpatay sa mga binilanggo. Kung sila gitugotan sa paglangoy sa baybayon ug makaikyas, sila mismo maoy itamboy ngadto sa mga leon ingon nga puli. Sa ingon, ang yawa gusto, bisan pa sa kataposang higayon, aron pakgangon ang kaluwasan ni Pablo, ug ang pagpugong sa Ebanghelyo nga moabot sa Roma.

Apan si Kristo migamit kang Julio, ang maloloy-on nga kapitan, kinsa adunay pagbantay kang Pablo sa tibuok pagsunod-sunod sa iyang nangaging mga kalisdanan ug ang makalilisang nga mga kasamok. Siya misalig sa propesiya sa apostol, nga ang yuta sa ilang atubangan mao ang usa ka isla, ug, busa, walay usa ka mga binilanggo nga mahimong makaikyas gikan niini. Mao nga siya nagdili sa mga sundalo sa pagpatay sa mga binilanggo, ug naghatag sa tanang mga pasahero sa higpit nga mga mando sa pagbiya sa barko. Ang uban milangoy paingon sa baybayon, samtang ang uban miabot nga nagkupot sa mga tabla ug ubang mga laing bahin sa barko. Walay usa nga nalunod. Ang ilang gidaghanon mga 276 ka mga tawo ang tanan nga naluwas sa baybayon. Sila nagbarog nga basa didto sa mga bato, nagkurog sa katugnaw, ug nagpadako sa Ginoo sa ilang kaluwasan.

Si Kristo nagtuman sa iyang saad ngadto kang Pablo, ug naghatag, alang og tungod kaniya, ang kinabuhi ngadto sa opisyal, ang amo, ang tag-iya sa barko, ug ngadto sa tanang mga pasahero ug mga binilanggo. Uban sa pagluwas kang Pablo ug sa iyang mga kaubanan sa biyahe, si Lucas ug si Aristarco, ang mga teksto ug ang mga manuskrito ni Lucas sa Ebanghelyo ug ang mga Buhat, diin kini natagik diha sa dili mabasa nga panit nga polder, kini usab nasalbar. Si Kristo ang magbubuot, ug ang pagtuman sa iyang kabubut-on – nga ang apostol ug ang ebanghelyo kinahanglan moabot sa Roma. Walay usa nga mahimong makapugong Kaniya gikan sa pagdala sa iyang kabubut-on sa pagtubos.

PAG-AMPO: O gamhanan nga Dios, nagpasalamat kami Kanimo, tungod ikaw ang nagluwas kang Pablo ug ang tibuok barko gikan sa pagkalunod diha sa dagat. Kami nagtuo nga Ikaw usab nagtipig kanamo gikan sa pagkalumos diha sa katoposang paghukom, ug diha sa kaguliyang karon. Tabangi kami sa pagdala sa Imong Ebanghelyo diha sa among mga kasingkasing ug sa among mga dila diha sa taliwala sa baloron nga dagat sa mga nasod, aron nga daghan ang mahimong maluwas.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tulo ka mga panghitabo diin si Kristo nagluwas sa apostol ug sa iyang kaubnanan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:32 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)