Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 005 (Christ’ Ascension)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

2. Ang Pagsaka ni Kristo sa Langit (Buhat 1:9-12)


BUHAT 1:9-12
9 Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit samtang nagtan-aw sila kaniya. Unya gisalipdan siyag panganod ug wala na nila siya makita. 10 Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Hesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitunga pagkalit ug mibarog tupad kanila. 11 Miingon sila, “Mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Hesus nga gibayaw ngadto sa langit mobalik sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit.” 12 Unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem gikan sa Bungtod sa mga Olivo nga may gilay-on nga usa ka kilometro gikan sa siyudad.

Ang mga disipulo nagpamatuod nga si Kristo nabuhi, ug anaa siyay espirituhanong lawas nga dili ilalom sa mga balaod sa kinaiyahan. Siya tinuod nga tawo ug tinuod nga Dios. Siya nagkuyog sa iyang mga sumusunod hangtod sa kap-atan ka adlaw panahon sunod sa pagkabanhaw aron mahayagan sila uban sa mga kahulogan sa mga propesiya sa Daang Tugon, labi na kadtong mahitungod sa Iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Sa kataposan siya gipurongpurongan sa Iyang pagtulun-an uban sa Saad sa umalabot nga pagbubo sa Espiritu, Tungod niana ang mga apostoles mapuno sa gahom sa Dios.

Mao kini ang kataposang deklarasyon ni Kristo sa kalibotan. Wa nay labaw nga gikinahanglan, kay ang Balaang Espiritu nagtapos na sa bulohaton ni Kristo. Siya andam na sa pagbiya paingon sa Iyang Amahan. Wala Siya mahanaw sa sekreto o mibiya nga katingalahan, ingon nga Iyang gihimo usahay sa sulod sa kataposang kap-atan ka adlaw, sa dihang Siya kalit lang mosulod o mogawas lapos sa mga bongbong ug siradong mga pultahan. Ang Usa nga nabanhaw gikan sa patay mahilom ug mahimayaon misaka sa langit, atubangan sa mga mata sa iyang mga tinun-an. Ang puwersa nga mohigop paubos sa kalibotan Iyang nabuntog ingon nga gaan kay sa hangin. Siya gidala pinaagi sa gahom sa gugma sa Iyang Amahan. Ang panganod nga nagpalibot sa balaan, mahimayaong Dios nagputos Kaniya sa mahinay ug mahilom. Pagkahuman ni Kristo sa Iyang bulohaton,” ug mobiya na siya sa ginsakpan sa tawo aron mosulod ngadto sa dili makita nga himaya sa Dios.

Ang walay kataposan nga Magbubuhat wala lamang magpuyo sa ibabaw sa langit, kay ang atong kalibotan nagpadayon pagtuyok, busa ang langit usahay sa taas ug sa laing mga panahon sa ubos. Bisan pa ang adlaw dili kanunay ibabaw nato, apan dako kaayo, bola nga kalayo, usa ka adlaw apil sa daghang mga grupo sa mga adlaw, nahanaw ngadto sa wala mailhi. Asa diay ang Dios? Ug asa si Kristo? Ang atong Ginoo naghatag lig-on nga desisyon, kataposang tubag niining pangutana sa pag-ingon: “Ug hinumdomi, Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan.”

Ang Dios wala sa taas ug wala sa ubos, apan anaa sa tanang dapit nga nagpalibot kanato. Siya dili limitado sa panahon ug lugar. Walay tawo nga makatugkad sa pagkadako sa himaya sa Dios. Si Kristo migamit sa mga pamaagi sa panghunahuna nga masabtan sa mga disipulo. Siya misaka sa taas nga pinakita ug dayag, kay sila mituo nga ang langit tua sa taas. Si Kristo nagtudlo sa Iyang mga sumusunod sa pamaagi nga masabtan. Karon Siya hingpit nga mobiya kanila aron mobalik ngadto sa Iyang Amahan, aron sa paglingkod sa Iyang tuong kamot ug maghari uban Kaniya sa walay kinutoban nga panag-hiusa. Si Kristo ug ang Amahan usa ra. Ang Anak anaa sa Amahan ug ang Amahan anaa sa Anak. Siya nga nakakita ni Kristo nakakita sa Dios. Kita mituo sa Balaan nga Trinitas ingon nga usa ka Dios: Amahan, Anak, ug Balaan Espiritu. Walay tawo nga ipaklaro sa husto ang misteryo niining personal nga panaghiusa. Ang ebanghelyo nagsulti kanato nga si Kristo misaka kap-atan ka adlaw sunod sa iyang pagkabanhaw gikan sa patay, mibiya sa ginsakpan sa mga tawo ug misulod ngadto sa langit, ang kalibotan sa Dios. Didto siya naglingkod sa trono sa grasya uban ang Iyang Amahan, uban sa kompletong himaya, gugma ug kagamhanan.

Ang mga disipulo nasayod nga ang pagsaka ni Hesus sa langit nagdala ug pinasahe nga kausaban sa ilang mga kinabuhi ug sa ilang kasaysayan. Sila milantaw sa taas nga adunay kalig-on, aron makita lamang ang ilang Ginoo nga sa madali matago apil sa mga panganod. Maayo usab alang kanato, nga molantaw sa taas, ug iyahat ang atong mga kasingkasing ngadto kang Kristo, diin Siya atua uban sa Amahan. Ang atong padulngan mao ang langitnong dapit, ug ang atong pinuy-anan mao ang pakigkauban sa Ginoo, nga atong Amahan.

Ang buhi nga Dios dili gusto nga ang Iyang my disipulo makatutok sa langit ug sa mga butang sa sunod nga kinabuhi ingon nga molihok sama nga amang nga nahibulong pinaagi sa relihiyosong pantasya. Siya gusto kanila nga matukod dinhi sa kalibotan. Siya kalit lang nagpadala sa duha ka mga anghel gikan sa dili makita nga kalibotan, kinsa mitunga uban sa dakong kaputli, pagmatuod sa mga tinun-an nga si Hesus tinuod nga mikayab pasulod ngadto sa langit. Ang Iyang pagsaka dili lang pantasya sa mata, apan usa ka natukod nga kamatuoran.

Sa samang panahon, ang duha ka mga mesahero ni Kristo nagpamatuod nga ang paglaom sa mga magtutuo wala matapos, kay ang Dios mobalik pag-usab diha sa mga panganod, ingon man usab sa Iyang pagkawala. Ang tumong sa kasaysayan sa kalibotan na sentro niining usa ka pahibalo- ang Ginoong Hesu-Kristo mobalik pag-usab! Ang Kristianismo nagkupot niining pagtuo nga lig-on ug dili matarog. Ang atong Ginoo buhi ug mobalik pag-usab, kay siya nahigugma kanato ug nangandoy kanato. Wala ta masayod sa takna sa Iyang pagbalik, apan kita nasayod nga Siya mobalik, sa madali ug uban sa pagpiho. Naghulat ba kamo kang Hesus? Siya ba ang sentro sa inyong mga hunahuna? Nahigugma ba kamo ni Kristo? Naghunahuna ba kamo Kaniya sa matag-adlaw? Gi direkta ba ninyo ang mga pag-ampo ngadto Kaniya? Kamo ba madahomon nga naghulat sa Iyang pagbalik? Walay usa nga nabuhi nga maalamon ug mabinantayon gawas sa usa kinsa naghulat sa iyang Ginoo.

Uban sa dako ug puno sa kalipay nga kasingkasing ang mga disipulo milakaw padulong sa walog sa Kidron. Sila milakaw balik sa Jerusalaem diin sila nagbarog uban sa ilang Ginoo, didto sa Bungtod sa Olivo, dili halayo sa Hardin sa Gethsemane. Didtong dapita silang tanan nakatulog samtang ang ilang Dios nakigbisog sa kamatayon ug kapungot sa kasuko sa Dios. Sa kataposan, siya gidakop ug gidala nga adunay mga kadena. Karon dili na sila malisang pinaagi sa daman niadtong makahadlok nga hitabo, kay ang ilang mga kasingkasing napuno sa kalipay sa kadaogan ni Kristo. Ang mahimayaong balita sa duha ka mga anghel mibagting sa ilang mga hunahuna ug sa ilang mga kasingkasing sama sa tunog sa dakong kampana. Ang Dios mobalik. Siya moabot nga dili maglangan. Siya moabot sa madali.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, Buhi Ka, ug ang Imong mga kaaway nasayod sa imong pagkayab. Ikaw ang Usa nga Madaugon kinsa nagpabilin sa Dios, ang Amahan. Mobalik ka pag-usab. Palihog tudloi kami sa pagkalipay sa Imong kadaogan, ug tandoga ang among mga kamot ug mga kasingkasing pinaagi sa Imong pulong, aron kami makapadayon sa pagpamuhat sa among kalibotan hangtod sa Imong pagbalik.

PANGUTANA:

  1. Sumala sa pahayag sa duha ka mga anghel, unsaon ni Kristo pagbalik?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:15 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)