Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 111 (Christ’s Appearance to Paul; The zealots’ plot against Paul)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

6. Ang Pagpakita ni Kristo ngadto kang Pablo sa Gabii (Buhat 23:11)


BUHAT 23:11
11 Nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon. “Ayaw kahadlok! Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi s Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma.”

Ang konsensya ni Pablo kanunay klaro, kay siya nag-alagad sa Dios adlaw ug gabii. Siya wala naggawi nga nga wala mag-amping samtang siya anaa sa Jerusalem, ni siya mihimo sa pagmugna sa usa ka nagkaguliyang nga sitwasyon nga gituyo. Siya mituman sa giya sa Balaang Espiritu, ug andam aron mamatay. Busa, ang Iyang Ginoo, adunay laing mga plano alang kaniya. Siya nagpakita ngadto kaniya sa personal, diha sa kangitngit sa kagabhion, ug miingon ngadto kaniya: “Paglipay, ug ayaw kahadlok. Ang kamatayon dili pa moabot, bisan pa kini nagpalibot kanimo sama sa gutom nga mga lobo. Sila dili makadaot kanimo, kay Ako uban man kanimo. Ako mahimong mosira sa mga baba sa mga mananap. Ako mahimong nagdilaab nga dingding sa imong palibot.”

Ang mga igsoon nga nagkatibulag gumikan kang Pablo. Walay usa ka higala gikan sa Asia o sa Europa nga miuban kaniya sa prisohan. Ni si Santiago wala mopakita uban sa linibo nga magtutuong mga Judio aron sa pagtabang kaniya, aron sa pagpataliwala kaniya o paghupay kaniya. Kini sama sa inalis- ngaw nga nahanaw. Apan si Kristo, sa iyang pagkatawo. Mao ang iyang kauban. Siya mao ang iyang kahupayan, pagkamatarong, gahom, ug paglaom. Minahal kong igsoon, kamo walay paglaom niining kinabuhi ni sa sunod, gawas diha lamang sa presensya ni Kristo, ingon nga gisulat ni Pablo: “Si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom sa himaya.” Kining kasigurohan sa gahom sa Balaang Espiritu nagpadayon bisan diha sa kamatayon ug sa pagtortyor. Ang paghulhog sa hunahuna dili makahimo sa pagpapas gikan niining kasigurohan.

Si Kristo nagpahayag kang Pablo kon unsa ang iyang giandam alang kaniya gikan sa walay kataposan, nga mao, Siya buot nga magpurong purong sa ilang bulohaton pinaagi sa pagpadala kaniya sa Roma, ang ulohan sa kalibotan niaanang panahona. Uban sa pagkab-ot niining tumong, ang madaogong prosisyon ni Kristo mahimong makompletyo. Sa punto sa labing dako nga kapildihan, diha sa gabii sa kawalay paglaom, si Kristo naghupay ug nagdasig kaniya, naghatag kaniya sa kasigurohan nga siya mahimong mohuman sa iyang misyonaryong panaw ug sa pagpamatuod ngadto Kaniya sa Roma. Kining nga prosisyon gikompromiso ang misteryosong bandera sa Libro sa Mga Buhat sa mga Apostoles: gikan sa Jerusalem paingon sa Roma. Si Pablo mibarog sama sa usa ka magdadagan sa sinugdanang punto sa iyang kataposang panaw. Busa, ang Iyang Ginoo, nagtinguha nga siya dili mopadayon diha niining gawasnong higayon ug madaogon, apan nabilanggo ug ginapos. Bisan pa niana, diha sa iyang kinasulorang pagkatawo, si Pablo tinuod nga gawasnon, nasayan nga walay mahimong mahitabo kaniya gawas nga diin giandam alang kaniya pinaagi ni Kristo. Sa ingon siya nagtawag sa iyang kaugalingon gikan karon nga ang binilanggo ni Kristo. Sa maong paagi, diha sa mga kadena ug mga posas, siya migikan sa Roma, aron sa pagkabig sa ulohan ngadto sa iyang Ginoo.


7. Ang mga panatiko nagplano batok kang Pablo (Buhat 23:12-22)


BUHAT 23:12-22
12 Sa pagkabuntag nagtigom ang pipila ka mga Judio ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. 13 Kapin sila sa 40 ka tawo. 14 Unya nangadto sila sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga kadagdoan sa mga Judio ug miingon, “Nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. 15 Busa uban sa Labawng Hukmanan pahibaloa ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaniyo si Pablo sa tuyo nga kunohay nga buot kamong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi.” 16 Apan ang anak nga lalaki sa igsoong babaye ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa maidto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. 17Unya gitawag ni Pablo ang opisyal ug giingnan, “Dad-a batan-ong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siyay isulti kaniya.” 18 Busa gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, “Ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dad-on kining batan-on nganhi kay aduna kuno siyay isulti kanimo.” 19 Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on ug gidala sa layolayo ug gipangutana, “Unsa man ang imong isulti kanako?” 20 Ang batan-on miingon, “Nagkauyon ang kadagkoan sa mga Judio nga ugma hangyoon ka nila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa Labawng Hukmanan sa tuyo kunohay nga buot silang magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. 21 Apan ayaw sila tuhoi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nag-atang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili mokaon o manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom.” 22 Ang kapitan miingon, “Ayaw isugilon kang bisan kinsa nga imo akong gitug-anan niini” Ug gipapauli niya ang batan-on.

Si Lucas misulti kang Teofilo, ang opisyal sa Roma, sa unsa nga paagi ang mga panatiko, wala matagbaw uban sa pagpangutana kang Pablo pinaagi sa labing taas nga konseho, naglaraw diha sa ilang grabeng pakamalimbongon aron sa paglamoy niining dili ma-tinuoron nga nasod sa mga Judio. Sila nagtuyo sa sekreto sa paghimo aron ang labing taas nga konseho mouyon. Sa ingon si Pablo miabot sa utlanan sa seryoso nga kakuyaw.

Apan si Kristo migamit sa Romanhong komandante, kinsa adunay 1000 ka mga kasundalohan ilalon niya, aron tipigan si Pablo. Ang taga-Roma, kinsa mao ang gibilanggo ug ilalom sa iyang sumbong, ug nagkuha kaniya sa nagkaduol nga kakuyaw. Sa iyang pagsulat nga asoy si Lucas naghulagway sa kinaiya sa Romanhong opisyal diha sa usa ka positibo nga paagi, ingon nga siya gusto sa pagtul-id alang sa sayop nga iyang nabuhat.

Kini makapaikag sa pagtuon gikan sa taho ni Lucas nga si Pablo adunay minyo nga igsoong babaye, nga nagpuyo sa Jerusalem ug adunay aktibo nga mga anak. Kini lagmit nga usahay ang ginikanan ni Pablo ug ang ilang mga anak adunay pagbalhin gikan sa Tarsus balik sa ilang lungsod sa Jerusalem, aron human sa ilang kamatayon sila mahimong ilubong diha sa balaan nga yuta, ingon nga mao ang batasan sa daghang mga Judio. Wala kita masayod kon sila mga Kristohanong magtutuo, ingon sa ilang anak nga si Pablo, apan atong makita nga ang anak sa igsoong babaye ni Pablo adunay kalambigitan uban sa mga panatikong subay sa balaod nga mga rebelde. Siya nakadungog mahitungod sa usa ka pagluib nga naglambigit sa 40 ka mga panatiko, kinsa ang tuyo mao ang pagpatay kang Pablo. Sa dihang ang igsoong babaye ni Pablo nakadungog sa plano, siya nangandoy sa pagluwas sa iyang igsoon. Siya bisan pa namiligro sa iyang kinabuhi alang kaniya, ug gipadala ang iyang anak nga lalaki ngadto sa binilanggo aron ipahibalo kaniya ang kakuyaw nga naghulat kaniya. Sa dihang si Pablo nakahibalo mahitungod sa tinuyo nga panagkunsabo, siya nagpadala sa anak nga lalaki sa iyang igsoong babaye ngadto sa komandante, kinsa, nakadungog sa plano, nahimong nasuko uban sa mga tawo, ug mikuha sa dihadiha nga mga pamaagi aron sa pagpanalipod kang Pablo. Siya nagpili sa pagpadala kaniya sa Cesarea, ang puloy-anan sa Romanhong gobernador, nga ang ulahi mismo mahimong maghuhukom niini nga butang.

Ang tibuok Jerusalem nasamok, kay si Pablo mao ang maglalaglag sa panaghiusa sa mga Judio. Dugang pa, siya ilalom sa pinasahi nga pagpanalipod sa Romanhong gobyerno. Kining nag-inusara maoy igo aron maghaling sa pagdumot sa mga panatiko batok ni Pablo. Sila mabinantayong nagplano sa pagpatay kaniya, naglitok og daotan ang labing bug-at nga mga tunglo sa ilang mga kaugalingon kon sila dili makahimo sa pagbuhat. Ang tanang butang mahitabo sa madali nga sila buot dili mokaon ug moinom hangtod ilang mapatay siya. Sila gigutom ug giuhaw sa taas nga panahon, kay si Kristo nagtipig sa iyang alagad ug nagtudlo kaniya alang sa bag-o nga pag-alagad. Siya nagpadala kang Pablo ang binilanggo, ngadto sa Roma, nga ang matag-usa mahimong makakita nga ang tinuod nga kalingkawasan dili ang sibil nga kagawasan, apan ang paglukat gikan sa sala, kamatayon, ug ang kapungot sa Dios. Si Hesus nagsulti na daan: “Kon ang anak naghatag kaninyog kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga tawo nga gawasnon.”(Juan 8:36) Atong makita diha kang Pablo nga ang espirituwal nga kagawasan ni Kristo mao usab ang maamgohan diha sa usa ka ginapos nga bilanggo, kay si Kristo nagpahigawas sa mga kasingkasing gikan sa iyang mga kaibog ug garbo, ug nanguna kanato ngadto sa pagdayeg sa Dios, bisan unsa ang mga panghitabo sa atong palibot.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, kami nagsimba Kanimo, kay Ikaw buhi, Ikaw nag-atiman alang sa Imong mga alagad, bisan kon sila anaa sa mga bilanggoan. Imo silang tipigan ingon nga sentro sa Imong mata. Tipigi kami pinaagi sa Imong presensya sa tanang panahon, ug paghupaya ang tanan niadtong gibilanggo alang ug tungod sa Imong ngalan, nga sila mahimong malipay sa kagawasan sa tin-aw o konsensya.

PANGUTANA:

 1. Ngano ang mga panatico gusto sa pagpatay kang Pablo, ug nganong gipabiyahe siya sa Roma?

PASULIT - 7

Minahal kong magbabasa,
Karon nga kamo nakabasa sa among mga batbat sa Mga Buhat sa mga Apostoles kamo mahimong motubag sa sunod nga mga pangutana. Kon kamo makatubag sa 90% sa mga pangutana sa husto kami magpadala kaninyo sa sunod nga bahin niining mga serye, diin kami nagdisenyo alang sa inyong pagpalig-on. Palihog ayaw kalimti sa pagsulat sa imong kompleto nga pa- ngalan ug adres sa klaro sa tubag nga panid.

 1. Unsa ang kahulogan sa dako nga gidaghanon sa mga kauban ni Pablo?
 2. Unsa ang kahulogan sa pagbanhaw ni Pablo sa batan-ong lalaki ngadto sa kinabuhi? Ngano ang Panihapon sa Ginoo gisaulog sa unang adlaw sa semana sa Troas?
 3. Nganong si Pablo milakaw nga nag-inusara gikan sa Troas paingon sa Efeso?
 4. Unsa ang paagi, sulod, ug kalangkoban sa pagwali ni Apostol Pablo?
 5. Nganong ang mga magbalantay sa panon sa mga karnero sa Dios kinahanglan nga mabinantayon sa tanang panahon?
 6. Nganong labaw pa kabulahan ang paghatag kay sa pagdawat?
 7. Unsa ang mga kasinatian ni Pablo sa Tiro?
 8. Nganong si Pablo wala mahadlok sa pag-antos nga naghulat kaniya sa Jerusalem?
 9. Nganong si Santiago naghangyo kang Pablo aron pagaputlion sa wala pa siya magsimba didto sa temple?
 10. Ngano ang mga Judio gusto sa pagpatay kang Pablo?
 11. Unsa ang kahulogan sa pagpakita sa Ginoo kang Saulo, kinsa mao ang makugi alang sa balaod?
 12. Unsa ang diwa sa kabubut-on sa Ginoo?
 13. Ngano ang mga Judio mibuto sa kasuko sa dihang si Pablo misulti nga si Hesus nagpadala kaniya ngadto sa mga Hentil?
 14. Nganong si Pablo nagsalig sa iyang konsensya, ug dili sa balaod? Ngano ang mga Pariseo nagpahigawas kaniya tungod sa iyang pagtuo diha kang Kristo sa pag-abut ug diha sa pagkabanhaw gikan sa patay?
 15. Ngano ang mga panatiko gusto sa pagpatay kang Pablo, ug nganong siya mobiyahe paingon sa Roma?

Kami nagdasig kaninyo sa pagkompleto sa pasulit alang sa Mga Buhat sa mga Apostples. Sa pagbuhat niini, kamo makadawat sa walay kataposan nga bahandi. Kami naghulat sa inyong mga tubag ug nag-ampo alang kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:24 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)