Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 086 (Paul at Athens)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

7. Si Pablo didto sa Atenas (Buhat 17:16-34)


BUHAT 17:22-29
22 Unya si Pedro mitindog sa atubangan sa konseho sa Areopago ug miingon, “Mga taga-Atenas! Nakita ko nga kamo mga relihiyoso kaayo. 23 Kay sa akong pagsuroysuroy sa inyong siyudad nakita nako ang mga dapit nga inyong gisimbahan ug nakita ko usab ang altar nga gikulitan niining mga pulonga, “Alang sa Dios nga Wala Hiilhi.” Kanang inyong gisimba bisan wala ninyo hiilhi, mao karon ang akong gipaila kaninyo. 24 Ang Dios nga nagbuhat sa kalibotan ug sa tanan nga anaa niini mao ang Ginoo sa langit ug sa yuta ug wala magpuyo sa mga templo nga binuhat sa mga tawo. 25 Ug wala usab sila magkinahanglan ug bisag unsa sa tawo kay siya mao mismo ang naghatag sa kinabuhi sa tawo ug sa tanang butang. 26 Gikan sa usa ka tawo gibuhat niya ang tanang kaliwat sa katawhan ug gipapuyo sila sa tibuok kalibotan. Iya nang gitakda ang mga panahon ug ang mga utlanan sa mga dapit nga ilang puy-an 27 aron mangita sila kaniya sa pamasin nga makit-an nila siya. Apan ang tinuod mao nga Dios dili layo kanato 28 kay diha kaniya kita may kinabuhi ug naglihok ug nahimong mao kita. Ingon sa gisulti sa pipila sa inyong mga magbabalak, ‘Iya usab kitang mga anak.’ 29 Ug kay mga anak man kita sa Dios, dili nato hunahunaon nga ang Dios sama sa dagway sa larawan nga bulawan o plata o bato nga gikulit pinaagi sa kahanas sa tawo.

Ang Atenas mao ang usa ka maanindot ug makabibihag nga siyudad, apan ang Jerusalem mao ang mas dako. Ang gamay nga mga bungtod nga nagpalibot sa Atenas, ang mga patag ug ang dagat, gituno sama sa madanihon nga musika. Apan ang Jerusalem sama sa usa ka halaran, gipalibotan pinaagi sa gamay nga mga bungtod ug ang mga bukid sa hukom ug grasya. Si Pablo mibarog diha sa pinakatunga sa Grego nga arte, sa sentro sa kultura sa taga-Atenas, diha sa landong sa templo ni Atena Parthemos ang diosa sa Grego (Parthenon), tupad sa templo ni Minerva. Siya miasdang aron mabuhi alang sa usa ka tinuod nga Dios, ang Magbubuhat, ang Makagagahom, ug ang Naghari- sa Tanan. Si Pablo wala magwali kang Kristo nga gilansang sa krus, kay ang iyang mga tigpaminaw mahimong dili makasabot sa kapasayloan, ug sila wala mangita niiini. Siya wala nagpadayag sa tanang mga prinsipyo sa iyang pagtuo, ni mobohat siya sa pagtubag ngadto sa mga hangyo sa mga tawo. Dugang pa, siya walay magpahayag sa iyang espirituhanong panghunahuna ngadto kanila, diin nagpabilin nga natago gikan sa iyang mga tigpaminaw. Siya nagwali ngadto kanila nga sila mahimong maluwas. Siya nagsugod uban sa unang tikang, ang kahadlok sa Dios, diin mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang maalamon nga magwawali naningkamot aron sa pagluwas sa mga taga-Atenas gikan sa ilang tinuohan diha sa daghang mga dios. Siya gusto sa pagpanguna kanila aron sa pag-ila sa pagkatagsaanon sa Dios, aron magpakita kanila ang ilang tulu- bagon atubangan Kaniya, aron nga sila mahimong mangutana mahitungod sa Iyang kabubut-on. Diha lamang mahimo silang maghinulsol ug mangurog diha sa kahadlok atubangan sa Iyang balaan nga Tawo.

Si Pablo wala mosaway sa mga pilosopo ug sa mga iskolar alang sa ilang espirituhanong kaignorante. Siya nagpaubos sa iyang kaugaligon atubangan sa ilang taphaw nga pagkarelihiyoso, ug gipasidungan ang ilang maayong katuyoan, bisan pa siya nasuko pag-ayo tungod sa ilang daghang mga dios. Ang apostol mahimong moila taliwala sa mga tawong nawala ug sa ilang kahimtang nga nahisalaag. Siya wala magsalikway sa nawala nga nangita, apan nagtanyag ngadto kaniya sa butang sa iyang magapadayong pagpangita. Ang tanang tawo sa kinasuloran nangadoy alang sa Dios. Apan ang makasusubo, sila wala moila Kaniya, ni sila makahimo aron sa pagduol ngadto Kaniya uban sa ilang mga sala.

Si Pablo mitindog diha sa taliwala sa aroganti nga mga henyo ug maisugon nga nag-ingon nga siya nasayod sa wala mailhi nga Dios. Kining wala mailhi nga Dios, kinsa iyang giwali, nagpabilin nga natago ngadto kanila. Ang katingad-ang butang mao nga ang taga-Atenas, sa ilang relihiyosong kasibot, wala mangandoy sa pagwala gikan sa ilang pagsimba sa bisan unsa nga dios uban kanila nga mahimong dili sinati. Mao nga sila adunay gitukod nga usa ka halaran ngadto sa wala mailhi nga dios, diin sila nagtanyag sa mga sakripisyo aron tumanon sa ilang kaugalingon gikan sa iyang kasuko. Si Pablo nagamit niining paganong halaran ingon nga usa ka sumpay sa kalambigitan taliwala sa ilang pagsimbag diosdios ug sa iyang pagtuo. Sa pagamit niini siya nagpunting ngadto sa iyang mga tigpaminaw nga adunay usa lamang ka Labing Gamhanan nga Dios, kinsa nagdumala, bisan karon, sa langit ug sa yuta, sa mga panganod ug sa mga hangin. Siya nagkupot diha sa Iyang mga kamot sa kadagatan, sa kahawanan, ug sa mga bitoon. Siya bisan pa nag-isip sa tukma sa mga buhok sa atong mga ulo. Kitang tanan adunay makalilisang nga pagkinahanglan, diha sa taliwala sa atong teknolohiyang kapanahonan, sa modulot pag-ayo paingon sa himaya ug sa pagkadako niining dako nga Dios, ang Magbubuhat sa tanang mga butang. Kinahanglan sa pagkatinuod kita makaamgo nga ang bag-o nga mga syensya sa Physics, Chemistry, Biology ug Astronomy kini mga pamaagi lamang aron ipatin-aw ang Iyang walay kinutuban nga gahom. Ang buhi nga Dios mao ang mas dako kay sa atong hunahuna, ug mas taas pa kay sa atong pagsabut. Siya ang nagbuhat sa atong gamay nga bagolbagol sa balay sa atong utok. Kitang tanan mga binuhat, apan Siya mao ang nagbuhat sa Espiritu. Kita nahimulag gikan Kaniya tungod sa atong mga sala. Kini mao ang relasyon taliwala sa tawo ug sa Dios.Kitang tanan nagkinahanglan sa pag-ila sa Dios ang Magbubuhat pag-usab, ug kinahanglan direkta sa atong mga hunahuna paingon Kaniya, aron nga kita mahimong dili magsimba sa syensya, sa teknolohiya, sa mga tawo ug s salapi, sa ingon niana makalimot sa usa ka tinuod nga Dios.

Ang dako nga Dios wala magkinahanglan sa pagsimba o mga sakripisyo, kay Siya mao ang balaan ug dako diha sa Iyang kaugalingon, Siya dili magsalig ibabaw sa tabang sa mga tawo, ug wala mangayo alang sa pagkaon o mga sakripisyo. Labut pa, Siya wala nakulong sa o nabilanggo diha sa mga templo ug mga iglesia. Ang Iyang Espiritu dili malisang ngadto sa mga diosdos o sa kahibud-ngan nga mga bato. Ang atong Dios gawasnon ug mahimayaon. Siya nagdala gikan sa iyang desinyo sa pagmugna sa kinabuhi nga padayon diha sa mga tawo, sa mga mananap, ug sa mga tanom. Bisan ang bag-o nga mga bitoon giporma sumala sa Iyang kabubut-on, gikan sa kahayag, gabonon nga mga gas sa dili pa kini mahimong ngadto sa usa ka tibuok. Siya nga mohatag pagsimba ngadto sa Magbubuhat naghimo sa iyang unang katungdanan ngadto Kaniya. Ang atong mga buhat sa pagpasalamat ug pagsimba dili kalikayan kon kita makaamgo sa Iyang himaya. Niining paagi si Pablo misulay aron luwason ang iyang mga tigpaminaw gikan sa ilang tinuhoan diha sa bulawan nga mga diosdios ug sa marmol nga mga templo. Siya misulay sa pagpanguna kanila ngadto sa Dios, ang dako nga Magbubuhat.

Unya ang apostol mitudlo nga sa Usa kinsa mao ang Naghari sa Tanan, kinsa nanginlabot diha sa kasaysayan sa mga katawhan. Siya nagbuhat kanato gikan kang Adan, naghatag og mga kasugoan ngadto sa matag nasod, ug hinungdan ang mga tawo sa miuswag, bisan pa sa gahom sa sala nga nagpuyo sa ilang mga lawas. Si bisan kinsa ang magbantay ug naghunahuna sa Iyang balaang mga balaod magpabilin. Apan siya nga mobiya sa Dios maoy malumos diha sa kaluhoan sa kahakog. Ang maluluy-on nga Dios naghatad sa matag tribo ug sa matag katawhan sa panahon sa pagpamalandong, panahon alang sa katumanan sa nga talento ug sa kalamposan. Siya moayo kanila sa utlanan sa mga dapit diin sila nagpuyo. Siya nga mawad-an sa pagtahod sa Dios mawad-an usab sa iyang tawhanong mga katungod. Ang labing mahinungdanong katungdanan sa tanang mga tawo mao ang pangpangita sa Dios ug sa paghimaya Kaniya. Ang kataposan sa atong mga pagandoy dili mao ang salapi, dignidad, gahom, o siyensiya, apan ang buhi nga Dios Mismo. Ang matag tao nga dili mamandoan paingon sa Dios mao ang nawala. Ikaw ba nangita sa imong Ginoo, o naghimo sa imong kinabuhi nga nagtuyok sa iyang kaugalingon? Ikaw ba nagdagan human sa madunoton nga mga tumong, o ikaw ba nagbarog nga lig-on diha sa usa kinsa mao ang Maghahatag sa Tanan? Siya lamang mao sa adlaw-adlaw ang Magbubuhat sa kinabuhi, ang usa kinsa nagdumala sa katawhan sumala sa ilang mga binuhatan.

Ang dako nga Dios wala maglingkod ibabaw sa mga panganod, ni nagpuyo Siya diha sa mga temple nga gihimo sa bato, kay Siya mao ang Espiritu, ug anaa kanunay sa tanang dapit. Siya dili mawala o halayo gikan kanato, maduolan ngadto ni bisan kinsa kanato. Siya mao ang haduol kanimo. Siya makadungog sa matag pulong nga imong isulti. Ug nasayod sa imong matag hunahuna. Ang imong konsensiya mao ang nag-abli atubangan Kaniya. Kini nagpakita sa matag mansa niini, sama sa templo sa lawas sa tawo nagpakita atubangan sa kahayag sa elektrisidad sa lawasnong kahimanan. Walay kay matago bisan unsa gikan Kaniya. Ang imong konsensiya magpadayag sa imong sala.

Siya nga miila sa tawag sa Dios ngadto kanila, bisan samtang kita mga makasasala pa, ug nagkurog atubangan sa gugma sa Dios, nagsimba Kaniya, nga naghimo kanato diha sa Iyang kaugalingong panagway. Aron sa pagpahayag niining nahauna nga relasyon taliwala sa Dios ug sa tawo, si Pablo mikutlo gikan sa usa Grego nga pilosopo, nga nag-ingon: “Kami mao ang anak sa Dios”. Kining pahayag mao ang makalilisang. Ang tinubdan sa atong pagkabuhi wala motunga gikan sa walay pagkahinungdan, patay nga butang, o daotan. Kita gikan sa Dios, ug diha Kaniya. Siya mao ang agianan ug padulngan. Ang atong mga hunahuna kinahanglan mahimong direkta lamang ngadto sa Dios, kon dili kita makasala. Ni ang mga hulagway sa arte, ni ang harianong mga katukoran ipadilaab sama sa bulawan diha sa kahayag sa adlaw, ni bisan unsa nga sistema sa pilosopikanhong mga ideya nga pinadayag sa himaya sa Dios ngadto niining kalibotan. Ang matag tawo mao ang mga anak sa Labing Taas, ug mao ang gitawag aron mahimong Iyang hulagway maamgohan diha kaniya.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, Ikaw ang nagmugna sa uniberso, ug ikaw ang nagpadayon niini diha sa Imong pasensya. Diha Kanimo kami nabuhi, ug diha sa Inyong kaluoy kami magpadayon. Nagpasalamat kami Kanimo alang sa Imong dakong gugma. Palihug dumalaha ang among mga hunahuna, sa tanang panahon, paingon Kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga tulo ka nag-unang mga ideya diha sa unang bahin sa wali ni Pablo atubangan sa mga pilosopo sa Atenas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:02 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)