Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 115 (Paul Alone With the Governor and His Wife; The Second Hearing of Paul’s Trial)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

10. Si Pablo nag-inusara Uban sa Gobernador ug sa iyang Asawa (Buhat 24:24-27)


BUHAT 24:24-27
24 Tapos sa pipila ka adlaw miabot si Felix uban sa iyang asawa nga si Drusila nga usa ka Judio. Unya gipatawag si Pablo ni Felix ug namati siya kaniya nga nagsaysay mahitungod sa pagtuo kang Kristo Hesus. 25 Apan sa paghisgot ni Pablo mahitungod sa kinabuhing matarong, sa pagpugong sa kaugalingon ug sa umaabot nga paghukom, nakuyawan si Felix ug miingon, “Makalakaw ka na! Ipatawag ko ra unya ikaw kon may higayon ako.” 26 Apan ang tinuod mao nga nagpaabot siya nga subornohan ni Pablo busa makadaghan niya ipatawag siya aron makighinabi kaniya. 27 Tapos ang duha ka tuig, gipulihan si Felix ni Porcio Festo ingon nga gobernador, Buot si Felix magpahimuot sa mga Judio busa wala niya buhii si Pablo.

Si Drusila, ang asawa sa gobernador, mao ang anak ni Haring Herodes Agripa, mahitungod kansang mangilgig nga kamatayon atong mabasa diha sa kapitulo dose. Kining babayhana matahom kaayo, ug naminyo sa hari sa Siria. Apan si Felix, migamit sa limbong pinaagi sa usa ka Judiong barangan, nabulag siya gikan sa iyang bana ug gikuha siya alang sa iyang kaugalingon. Ang kasaysayan nag-ingon nga siya namatay sa A. D. 79 (Human namatay si Hesus) sa pagbuto sa Vesuvia ug masunog pinaagi sa iyang natunaw nga mga material.

Siya nagsugyot sa iyang bana samtang siya anaa sa Cesarea aron dad-on ang kulbahinam nga binilanggo, aron nga sila mahimong malingaw pinaagi sa iyang misteryosong kabalaan. Unsa ka kahibulongang kahigayonan alang sa apostol aron makatrabaho ngadto sa pagpagawas sa iyang kaugalingon, uban ni Felix, ang malimbongon ug nagrelaks nga tawong dato, naghigda sa iyang unlan, uban sa iyang matintalon, mananapaw, ug maanyag nga babaye sa iyang kiliran. Si Pablo, ang binilanggo, mibarog sa ilang atubangan, nagdala sa mga marka sa mga latigo ug sa mga pagbato sa iyang lawas, sulod kaniya ang usa ka pwersa nga nagdilaab sama sa usa ka nagdilaab nga bolkan aron sa pagluwas sa katawhan. Si Pablo ba miuyon sa panahon sa tentasyon, ug nag-ulog-ulog sa magtiayon? Wala, kay siya wala maghunahuna sa usa ka minuto sa pagluwas sa iyang kaugalingon. Hinoon, siya nakakita sa duha ka pobreng mga tawo sa iyang atubangan, milusbog diha sa kaulag uban sa ilang dunot nga tanlag. Ang iyang kasingkasing gusto gayod alang sa ilang kaluwasan. Ingon nga maayong mananambal dili lang sa ibabaw masahian ang tumor, apan hinoon dihadiha kini putlon uban sa kutsilyo, mao nga si Pablo, midunggab sa dili matarong nga gobernador sa labing madali tungod sa iyang kinaiyang daotan, ug nagpakita kaniya nga ang Dios mangita sa kamatuoran, hustisya, ug pagkamatarong. Siya mipamatuod ngadto sa babaye mahitungod sa iyang panginahanglan sa pagpugong sa kaugalingon ug kaputli, kay ang mga mananapaw dili dawaton ngadto sa gingharian sa Dios. Human ang binilanggo nga apostol adunay pagpukaw sa tanlag niadtong namati sa iyang atubangan, siya mibarog kanila atubangan sa matarong hukom sa Dios, ug gipahayag ngadto kanila ang kapungot sa Usa ka Balaan. Si Pablo wala mangita aron moguba kanila, kay ang Dios mismo adunay pagpakita ngadto kanila sa Iyang nagasidlak nga kahayag. Si Felix, kansang ngalan nagpasabot nga “malipayon”, nahimong nalisang sa kahadlok. Walay usa hangtod niadtong higayona nga adunay kaisog sa pagsulti kaniya sa dayag mga kamatuoran. Ang babaye tingali nasuko ug gidumtan ang mensahero sa Dios, kay iyang gibutyag ang bakak diha sa iyang kinabuhi nga adunay kasuko sa iyang bana human niana nga dili si Pablo buhian. Mahitungod sa iyang tanlag, si Felix nagpakita nga nagpanuko. Siya misulay aron mohimo sa usa ka kasagarang posisyon ug sa pag-okupar sa usa ka kahimtang sa tunga. Siya wala magsalikway sa tawag sa Dios ngadto sa paghinulsol, apan sa samang panahon wala motuman sa tingog sa iyang tanlag, gisuspenso ang desisyon sa iyang kaugalingong kaluwasan ingon nga iyang gitapos ang desisyon sa pagbuhi kang Pablo.

Dugang pa, iyang nabati ang baho sa salapi, kay si Pablo nagsulti na daan mahitungod sa mga donasyon nga gidala ngadto sa mga tawo sa Jerusalem. Ang gobernador naglaom nga adunay usa ka dako nga itanyag gikan sa pangulo sa iglesia. Sa walay pagduha-duha ang mga iglesia andam sa pagkolekta sa bisan pila nga kantidad sa salapi aron luwason ang apostol sa mga kanasuran. Apan si Pablo wala nianang mga panghunahuna, dili lang tungod sa iyang kaugalingong konsensiya, apan usab ngadto kang Felix gikan sa iyang kahakog, atubangan diin siya mibarog ingon nga panig-ingnan sa pagkamatinud-anon diha sa kinabuhi. Sa pagkatinuod, ang gobernador dili makapugong sa iyang kaugalingon sa epekto sa kamatuoran sa apostol nga anaa kaniya. Siya nagpadayon sa pagkonsulta kaniya diha sa duroha sa taw-hanon ug sa balaang nga mga butang. Ang tanan sa iyang panon nag-ulog-ulog kaniya uban sa bakak. Busa, karon, kinsa sa atubangan niya ang kamatuoran sa Dios nga nagrepresentar diha kang Pablo, kinsa pinaagi sa iyang matinud-anon nga mga pulong adunay pagtuhop sa iyang tanlag sa panahon human sa panahon. Apan ang gobernador wala magpaubos s iyang kaugalingon atubangan sa Dios, bisan pa sa tanang espirituwal nga mga pinadayag. Wala kita makabasa nga siya mituo o naluwas.


11. Ang Ikaduhang Pagdungod sa Bista ni Pablo Atubangan sa Bag-o nga Gobernador (Buhat 25:1-12)


BUHAT 25:1-12
1 Tulo ka adlaw sukad sa pag-abot ni Festo sa lalawigan sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem. 2 Didto ang kadagkoan sa mga pari ug ang namonoan sa mga Judio mipasaka sa ilang sumbong batok kang Pablo. Gihanyo nila si Festo, 3 “Paanhia si Pablo sa Jerusalem.” Gihimo nila kini aron ilang atangan si Pablo ug patyon sa dalan. 4 Apan si Festo mitubag, “Si Pablo gibilanggo didto sa Cesarea ug sa dili madugay ako mismo mobalik didto. 5 Busa paubana kanako sa Cesarea ang inyong mga pangulo ug pasakai siyag sumbong kon ugaling may nabuhat siyang kalapasan.” 6 Nagpabilin si Festo uban kanila ug laing walo o napulo ka adlaw ug unya miadto siya sa Cesarea. Sa pagkasunod adlaw misugo siya nga paatubangon kaniya si Pablo didto sa hukmanan. 7 Sa pag-abot ni Pablo, ang mga Judio nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya ug nagpasakag bug-at nga mga sumbong batok kaniya nga wala gayod nila mapamatud-i. 8 Apan si Pablo nanalipod sa iyang kaugalingon sa pag-ingon, “Wala ako makalapas sa Balaod sa mga Judio o sa Templo o sa Emperador sa Roma.” 9 Apan si Festo buot magpahimuot sa mga Judio busa gipangutana niya si Pablo, “Gusto ka bang moadto sa Jerusalem aron adto ka didto nako husaya?” 10 Si Pablo miingon, “Ania ako nagbarog sa hukmanan sa Emperador diin ako angay nga husayon. Sumala sa imong nahibaloan pag-ayo wala akoy nabuhat nga kalapasan batok sa mga Judio. 11 Kon nakalapas ako sa balaod ug nakabuhat sa bisan unsa nga angay akong silotan sa kamatayon, dili ako mohangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kon walay kamatuoran ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Naghangyo ako nga isang-at ngadto sa Emperador ang akong kaso.” 12 Unya human makigsulti si Festo sa iyang mga magtatambag, miingon siya kang Pablo, “Kay mao man kaha ang imong gusto, adto ka sa Emperador!”

Didto adunay kahikayan didto sa Romanhong Emperyo diin ang mga opisyal ibalhin usahay ngadto sa laing mga dapit, aron sila makalikay gikan sa pagdaot sa ilang mga buhatan alang sa katuyoan sa ganancia, diin mahimong mahitabo diha sa hitabo sa ilang nabilin alang sa taas nga panahon diha sa usa ka rehiyon.

Ang malipayon nga si Felix, ubang sa iyang masakiton nga tanlag, diha sa kataposang termino sa iyang opisina mipili sa pagkuha og pabor uban ang mga Judio sa pagbalik alang sa ilang paghangyo ngadto kang Cesar alang kaniya, hinoon kay sa madesisyunan ang kaso sumala sa kabubut-on sa Ginoo ugbuhian si Pablo. Mao nga siya kinsa mitinguha sa salapi ug pagtuboy diha sa ranggo sa gobyerno midali usab paingon sa moabot nga hukom sa Dios.

Si Festo, ang bag-o nga gobernador, miabot uban sa makusganong pagka-aktibista, ug gusto sa paghusay sa tanan ang talagsaong mga butang sa iyang gisundan. Mao nga siya mibiyahe sa makausa ngadto sa sentro sa nga Judio, ang Jerusalem, diin ang malinbongon mga pangulo, naningkamot sa higayon, nanguta kaniya, ingon nga usa ka pabor sa pagpadala kang Pablo ngadto sa Jerusalem, aron nga magkuyog sila nga mahimong maghukom kaniya alang sa paglapas sa balaod. Kining hangyo mao ang usa ka pagpanglingla, kay sila nagtuyo sa pagpatay kang Pablo diha sa dalan.

Si Festo naglaom, diha sa batid nga paagi, sa pagbira sa mga magtutudlo nga Judio ngadto sa iyang balay sa Cesaria. Siya naghangyo sa usa ka delegasyon gikan kanila diin buot mahimong mopatin-aw sa kaso. Sa dihang siya milugsong sa pipila ka adlaw sa ulahi ngadto sa ulohan sa baybayon, siya mihimo og usa ka opisyal nga bista. Ang mga Judio miabot uban sa bug-at nga mga sumbong, reklamo nga si Pablo adunay pagsamok sa mga pundasyon sa kalibotan, paghugaw sa templo, midaot sa kamatuoran sa Balaod, ug bisan milihok batok kang Cesar, pinaagi sa pagtawag kang Kristo nga Ginoo, ug Hari sa mga hari.

Si Pablo mitubag niining mga reklamo, nag-ingon nga ang tanang mga sumbong kini mga hiwi nga limbong ug klaro ng mga bakak. Siya wala nagbuhat og dili matarong ngadto sa bisan kinsa nga Judio. Si Pablo andam nga mamatay kon siya adunay nahimo nga bisan unsa nga inhustisya. Apan ang mga nagsumbong dili makahimo sa pagpamatuod sa bisan unsa nga kasal-anan publiko batok kaniya.

Ang gobernador sa wala madugay miila nga kini nga mao lang ang relihiyosong kinaiyahan. Siya nagsugyot ngadto kang Pablo siya modawat nga ibutang ang bista sa Jerusalem ilalom sa iyang pagkapangulo, aron nga ang misteryosong mga pangutana ug mga sumbong nga gipalibotan ang sentro sa iyang relihiyon mahimong maklaro ngadtosa gobernador. Si Pablo wala mahadlok sa teolohika nga panaghisgot mahitungod sa Balaod ug ang Ebanghelyo, apan nasayod kaayo sa daotang plano sa iyang mga kaaway, kasilag, ug panatikong determinasyon sa pagpatay kaniya, sa bisan unsang bili. Siya nasayod usab, nga sila dili andam alang sa usa ka matarong nga bista. Busa, siya naghangyo sa usa ka walay pihig nga Romanhong paghukom, ug gisalikway ang panatisismo ug ang katig-a sa mga Judio diha sa ilang tawag alang sa iyang kalaglagan. Ang labing taas nga konseho sa mga Judio sa walay duhaduha batok kang Hesus nga Nazaretnon ug sa iyang mga sumusunod, ingong nga klaro sa panahon sa katloan ka mga katuigan gikan sa paglansang kang Kristo sa krus hangtod sa bista karon ni Pablo.

Sa dihang si Pablo nakamatikod nga ang gobernador, matinguhaon sa pagtukod sa usa ka sinugdanan nga may panag-uyon ug masiguro ang panagduyog sa iyang mga lungsuranon, nag-andam aron sa paghatod kaniya ngadto sa labing taas nga konseho sa mga Judio, siya mikuha sa iyang kataposang katinguhaan, ang usa diin ang Dios naghatag kaniya sukad sa iyang pagkatawo… ang iyang Romanhong pagkalungsuranon! Kini mahimong magamit aron sa pagluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kalaglagan. Siya adunay paggamit niining katungod sa makausa kaniadto didto sa Filipos, sa dihang ang bilanggoan naablig dako pinaagi sa linog, ug usab atubangan sa iyang paglatigo didto sa Jerusalem. Karon, siya andam sa paggamit niini pag-usab, aron mahunong ang gobernador gikan sa pagtanyag kaniya nga siya hukman sa korte pinaagi sa iyang mga kaaway didto sa Jerusalem. Sa ingon, siya maisogon sa pagsulti sa iyang hangyo, mapugsanon sa iyang katungod aron pagahusayon atubangan ni Cesar sa personal. Walay usa nga mahimo sa paglimod sa iyang katungod ngadto sa hustisya ingon nga Romanhong lungsurahon.

Sa nianang panahon, ang maulagon ug mapintas nga si Nero adunay pag-abot sa gahom sa Roma. Si Festo mipahiyom, ingon nga siya nagpamatuod kang Pablo nga siya buot gayod sa pagpadala kaniya aron pagahukma pinaagi niining diktador nga si Cesar. Sa Roma, siya buot makasinati sa panuborno, walay kasigurohan, limbong, ug magbakak diha sa labing taas nga mga sentro sa istado. Siya buot motan-aw ug sination ang makabuang nga paglangan sa mga pagtagad ug mga pomalidad diha sa mga departamento sa hudisyal. Si Pablo nagdahom sa usa ka taas nga pagkabilanggo, apan sa pagkatinuod diha sa iyang kasingkasing nasayod nga ang iyang Dios naggiya kaniya ngadto sa Roma. Siya wala magpili niini nga paagi. Hinoon, kini mao nga ang Iyang Ginoo kinsa nagtuyo sa pagpadala sa Iyang tinugyanan paingon sa ulohan, dili ingong nga hinukman nga walay sala nga mananaog, apan hinoon ingon nga binilanggo. Mao nga si Pablo mipalabi sa pag-adto sa Roma nga ginapos, hinoon kay sa mawad-an sa taas nga mga katuigan ilalom sa usa ka huyang nga gobernador kinsa, tungod sa panagduyog uban sa iyang mga kaaway, mao nga kontra-gusto sa bisan asa sa paghimo og usa ka desisyon o maghatag og pagtagad ngadto sa kaso ni Pablo.

PAG-MPO: O Ginoong Hesu-Kristo, tudloi ako sa kaalam, kamatuoran, kaisog, ug pagpaubos, nga ako mahimong dili mopili sa usa ka hiwi nga dalan diha sa gubot nga mga panahon aron sa pagluwas sa akong kaugalingon, apan hinoon nga ako mahimong magbansay sa akong kaugalingon diha sa pailob sa dili pagtago sa imong kamatuoran, ug pagpamatuod sa Imong ngalan uban sa tanang laing mga magtutuo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga kinaiya ni Pablo nga labing madayeg ninyo samtang siya nabilanggo ilalom sa duha ka Romanhong mga gobernador?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:28 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)