Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Hausa":

Home -- Hausa -- Acts

This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- HAUSA -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Book -- Next Book

AYYUKAN - A cikin Nasara Tsarin aiki ALMASIHU

Nazarin a cikin Ayyukan Manzannin

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08 -- 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14
Jump to Chapter: 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28


SASHE 1 - Da Kafuwar Da Ikilisiyar Yesu Almasihu A Urushalima, Ƙasar Yahudiya, Samariya, Syria - A karkashin angarorin da Manzo Bitrus, shiryar da Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1 - 12)
A - Tsarin girma da bunkasar na farkon coci a Urushalima (Ayyukan 1 - 7)
1. Gabatarwa ga Littafin da Alkawari na ƙarshe Almasihu (Ayyukan 1:1-8)
2. Almasihu ya hawan zuwa sama (Ayyukan 1:9-12)
3. Kungiyar Zaɓin da aka Zama Domin Ruhu Mai Tsarki (Ayyukan 1:13-14)
4. Mattiyas Ya Zaɓa a Wurin Halin Yahuza (Ayyukan 1:15-26)

5. Ruwan Ruhu Mai Tsarki a Fentikos (Ayyukan 2:1-13)
6. Bishara Bitrus a Fentikos (Ayyukan 2:14-36)
7. Bayyanawa ta wurin Ma'aikatar Manzanni (Ayyukan 2:37-41)
8. Ruhaniya Rayuwa a farkon cocin (Ayyukan 2:42-47)

9. A Warkar da wani gurgu (Ayyukan 3:1-10)
10. Maganar Bitrus cikin Haikali (Ayyukan 3:11-26)

11. Bitrus da Yahaya suna kurkuku da aka kai su kotun Farko na farkoe (Ayyukan 4:1-22)
12. Da na kowa Addu'a na coci (Ayyukan 4:23-31)
13. Mambobin Ikilisiya da ke da dukkan abubuwan a cikin Kasuwanci (Ayyukan 4:32-37)

14. Mutuwar Hananiya da Safira (Ayyukan 5:1-11)
15. Tarurrawa da Saukewa (Ayyukan 5:12-16)
16. Kurkuku na Manzo, da Mala'ikan da suka saki (Ayyukan 5:17-25)
17. Manzanni a gaban Babban Majalisa (Ayyukan 5:26-33)
18. Gamaliel’s Advice and the Whipping of the Apostles (Ayyukan 5:34-42)

19. A Kungiyar na Ikilisiyar da Zaɓin na Dattawan Bakwai (Ayyukan 6:1-7)
20. Istifanas ta Inganci Shaida (Ayyukan 6:8-15)

21. Sanarwar Istifanas (Ayyukan 7:1-53)
a) A bayanin da kwãnukan da Daular sarki (Ayyukan 7:1-19)
b) Ranar Musa (Ayyukan 7:20-43)
c) Ɗa alfarwa na gamuwa, da kuma kafawar Haikali (Ayyukan 7:44-50)
d) Da kuka a kan taurinkai mutane (Ayyukan 7:51-53)

e) Istifanas Kallo cikin bude sama da kuma nasa Sanya; ya zama Shari'ar Farko (Ayyukan 7:54 - 8:1)
B - Da Tsawo Daga Cikin Bisharar Ceto Samariya Da Syriaa Da Kuma Farkon Juyin Al'ummai (Ayyukan 8 - 12)
1. A farko tsananta wa Ikilisiyar Kirista a Urushalima da mũminai, 'watsi a cikin Samariya (Ayyukan 8:1-8)
2. Saminu Mai sihiri da aikin Bitrus da Yahaya a Samariya (Ayyukan 8:9-25)
3. Yi hira, kuma Baftisma da Habasha Mai saka jari (Ayyukan 8:26-40)

4. Zaman Almasihu a kan Shawulu kusa da Dimashƙu (Ayyukan 9:1-5)
5. Shawulu An Yi Baftisma a hannun Hananiya (Ayyukan 9:6-19a)
6. Yin wa'azin Shawulu a Dimashƙu da Masifarsa Yahudawa (Ayyukan 9:19b-25)
7. Taro na farko tsakanin Bulus da manzanni a cikin Kudus (Ayyukan 9:26-30)
8. Da abin mamaki aiki Almasihu a hannun Bitrus (Ayyukan 9:31-43)

9. A farkon Wa'azin ga al'ummai ta wurin da yi tadi na karniliyus da jarumin (Ayyukan 10:1 - 11:18)

10. Amincewa da al’ummai Ikkilisiya a Antakiya (Ayyukan 11:19-30)

11. Tsarin Sarki Agrippa Ikilisiyoyi a Urushalima (Ayyukan 12:1-6)
12. Saurin Bitrus a hannun Mala'ika (Ayyukan 12:7-17)
13. Ƙaunar Hirudus da Mutuwa (Ayyukan 12:18-25)

SASHE 2 - Santawa Game Da Wa'azi Tsakanin Da Al'ummai Da Tushe Ikklisiya Daga Antakiya Zuwa Roma Ta Hanyar Ma'aikatar Kula Da Bulus Manzo, Ruhu Mai Tsarki Ya Umarta (Ayyukan 13 - 28)
A - Na Farko Mishan Tafiya (Ayyukan 13:1 - 14:28)
1. Rabuwa da Barnaba da Shawulu domin aikin (Ayyukan 13:1-3)
2. Wa'azi a ziprusi (Ayyukan 13:4-12)
3. Wa'azi a Antakiya ta Anatoliya (Ayyukan 13:13-52)

4. Da kafa na Ikilisiyar a Ikoniya (Ayyukan 14:1-7)
5. Da kafa na Ikilisiyar a Listira (Ayyukan 14:8-20)
6. Ma'aikatar a Derbe da Komawa don Ƙarfafawa Da jariri Ikklisiya (Ayyukan 14:21-23)
7. Komawa Antakiya a Siriya da kuma Gabatar wani Asusun na ma'aikatar ga 'yan'uwansu a can (Ayyukan 14:24-28)

B - Da Manzo Majalisa A Urushalima (Ayyukan 15:1-35)
C - Da Na Biyu Mishan Tafiya (Ayyukan 15:36 - 18:22)
1. Rabuwa da Bulus Daga Barnaba (Ayyukan 15:36-41)

2. Da karfafawa daga cikin Ikklisiya na Siriya da kuma Anatoliya: Zaɓi Timoti don Sabis (Ayyukan 16:1-5)
3. Ruhu Mai Tsarki Yana hana Manzannin shiga Bitinia, a lardin Asiya (Ayyukan 16:6-10)
4. Kafuwar ikilisiyar a Filibi (Ayyukan 16:11-34)

5. Kafuwar Ikilisiya a Tasalonika (Ayyukan 17:1-9)
6. Kafuwar ikilisiyar a Biriya (Ayyukan 17:10-15)
7. Bulus a Atina (Ayyukan 17:16-34)

8. Kafuwar Ikillisiyar a Koranti (Ayyukan 18:1-17)
9. Komawar Bulus zuwa Urushalima da Antakiya (Ayyukan 18:18-22)
D - Mishan Tifaya Na Uku (Ayyukan 18:23 - 21:14)
1. Bulus a Anatolia - Afolos a Afisa da Korintiyawa (Ayyukan 18:23-28)

2. Farkawar Ruhaniya a Afisa (Ayyukan 19:1-20)
3. Manzo da tsare-tsaren su koma Urushalima, sa'an nan tafi a kan zuwa Roma (Ayyukan 19:21-22)
4. Bore na masu aikin kwastomomi a Afisa (Ayyukan 19:23-41)

5. BulusTafiyar da ta gabata na zuwa Makidoniya da Girka (Ayyukan 20:1-3a)
6. Kulla makircin kashe bulus a Korinti - sunayen abokan tafi ya wadanda suke rakiyar shi zuwa Urushalima (Ayyukan 20:3b-5)
7. Hadisin Dare Huduba, da kuma jibin Ubangiji a Taruwasa (Ayyukan 20:6-12)
8. Daga Taruwasa zuwa Militas (Ayyukan 20:13-16)
9. Wa'azin Bikin Bulus ga Bishof da Dattawa (Ayyukan 20:17-38)

10. Jirgin ruwa Daga Anatoliya zuwa Lebanoni (Ayyukan 21:1-6)
11. Daga Taya zuwa Kaisariya (Ayyukan 21:7-14)
E - Bulus A Gidan Yari, A Urushalima Da Kuma A Kaisariya (Ayyukan 21:15 - 26:32)
1. Bulus ya isa Urushalima ya gaya wa 'yan'uwa labarin hidimarsa (Ayyukan 21:15-20)
2. Yarda da Bulus game da kaciya bisa ga doka (Ayyukan 21:20-26)
3. Yahudawa sun kai hari ga Bulus, sojojin Roma sun ceci shi (Ayyukan 21:27-40)

4. Kariyar Bulus a gaban mutanen garin (Ayyukan 22:1-29)

5. Bulus a gaban Babban Majalisar Yahudawa (Ayyukan 22:30 - 23:10)
6. Bayyanar Almasihu ga bulus da dare (Ayyukan 23:11)
7. Maganar masu kishi game da Bulus (Ayyukan 23:12-22)
8. Bulus canjawa wuri daga Urushalima zuwa Kaisariya (Ayyukan 23:23-35)

9. Saurin Farko na Shari'a a Kaisariya (Ayyukan 24:1-23)
10. Bulus Kawai Tare da Gwamna da Matar sa (Ayyukan 24:24-27)

11. The biyu ji Bulus Trial Kafin Sabon Gwamnan (Ayyukan 25:1-12)
12. Bulus Kafin Agaribas na II da Mai Martaba Sarki (Ayyukan 25:13 - 26:32)


F - Da Tafiyarta Daga Kaisariya Zuwa Roma (Ayyukan 27:1 - 28:31)
1. Motsi zuwa Sidoni, kuma Sa'an nan kuma zuwa kirita (Ayyukan 27:1-13)
2. Ruwan sama a teku, Hadarin jirgin ruwa ya hau Maltara (Ayyukan 27:14-44)

3. Hunturu a Maltar (Ayyukan 28:1-10)
4. Ci gaba da tafiya zuwa Roma a lokacin bazara (Ayyukan 28:11-14)
5. A farkon Bulus na ma'aikatun a Roma (Ayyukan 28:15-31)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 03, 2021, at 08:17 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)