Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 032 (Organization of the Church)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

19. Ang Organisasyon sa Iglesia ug ang Pagpili sa Pito ka mga Katabang (Buhat 6:1-7)


BUHAT 6:1-7
1 Wala madugay, samtang nag-anam kadaghan ang mga tinun-an, nagkabingkil ang mga lumad nga Judio ug ang Judio nga Grego ang pinulongan. Ang mga Judio nga Grego ang pinulongan miingon nga ang ilang mga biyuda wala hatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pag-apod-apod. 2 Busa gitigom sa 12 ka apostoles ang tanang tinun-an ug giingnan, “Dili maayo nga palabihon namo ang pag-atiman sa pag-apod-apod sa inadlawng panginahanglan kay sa pagwali sa pulong sa Dios. 3 Busa, mga igsoon, pagpili kamog pito ka tawo gikan kaninyo nga kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam ug amo silang tugyanan niining buluhatona. 4 Niining paagiha makagahin kami sa tibuok namong panahon sa pag-ampo ug sa pagwali.” 5 Ang tibuok pundok nahimuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa gipili nila si Esteban nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga taga-Antioquia nga nakabig ngadto sa pagkaJudio 6 Unya ilang gidala sila ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nag-ampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. 7 Busa mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinun-an didto sa Jerusalem nad-anam kadaghan ug daghan kaayong mga pari nga midawat sa pagtuo.

Sa dihang nagdaghan ang mga disipulo og nagpadayon pagtubo, nagsugod ang problema sa pagpanghatag. Kining leksyon nagtudlo kanato karon unsaon pagsulbad ang mga sensitibong mga problema sa atong mga iglesia. Ang butang nag-apil sa upat ka mga problema; ang Balaang Espiritu naggiya sa mga magtutuo uban sa unom ka mga pamaagi sa pagsulbad kanila.

Sa samang panahon, wala gitugot sa biyuda didto sa Natung-ang Sidlakan sa pagtrabaho gawas sa ilang mga panimalay. Busa, ang mga Judiong kagikan nga mga Kristohanon nagtukod sa serbisyo sa pag-alagad sa mga kababayen-an nga dili na magminyo pag-usab human mamatay ang ilang mga bana, bisan hain tungod sa walay katakos, masakiton, o walay anak nga mag-atiman kanila. Ang unang iglesia nag-andam og lamesang kan-anan alang sa mga biyudang magtutuo nga moapil. Ang mga apostoles, nga nagbantay sa kasagarang nga pundo, mao usab ang responsable alang sa pag-andam sa lamesang kan-anan sa posibleng pinakamaayong paagi.

Adunay miabot sa unang iglesia nga nagsulti og Aramaic nga mga Judio nga nagtuo kang Kristo. Sila wala mobiya sa Palestina, apan nagpabilin sa ilang yutang natawhan. Aduna usab og pipila ka mga Gesyanhong mga Judio nga dili makasulti og Aramaic o Hebreo, apan Grego lamang. Sila nahimong mga estranghero sa ilang kaugalingong nasod, dili makalitok o sayon makasulti sa Aramaic. Busa, sila dili magkasinabtanay o magkaestoya uban sa matag usa nga walay mga problema. Ang nagkagubot nga mga biyuda sa Gresyanhong mga Judio wala makapahimolos sa kompletong pag-amuma, bisan ang mga Kristohanon sa laing nasod, ingon nga si Barnabas ug ang mga kauban, naghatag sa dako nga kantidad sa salapi alang sa kahupayan sa mga kabos.

Ang mga apostoles nagkapuliki uban sa mga sermon, mga pag-ampo, pagwali, mga tigom, pagbisita sa mga balay, pagpang-ayo, pagkontrolar sa komon nga pundo ug pagdepensa sa ilang pagtuo.Wala silay igong panahon ug abilidad sa pagbuhat niining dugang mga katungdanan nga tukma ug hingpit. Sa ingon niini ang mga biyuda, nga dili makapadayag sa ilang mga pagkinahanglan sa Aramaic, wala matagad. Hangtod karong adalawa atong makaplagan ang mga Obispo ug mga ministro nagkapuliki uban sa duroha ang pangkalibotanon ug ang espirituhanong mga katungdanan, dili mahimo sa pagbuhat sa bisan usa sa ilang mga katungdanan nga maayo ug tukma.

Salamat sa Ginoo, ang mga magtutuo sa maong panahon misulti nga pranka sa usag-usa. Sa dihang ang problema dili masulbad, ang dako nga reklamo moabot diha sa iglesia, kusgan ug init kaayo nga ang ilang hiniusang gugma murag mabuak nga managbulag.

Ang mga apostoles nakamatngon nga dili nila mabuhat ang tanang nga mga katungdanan diha sa iglesia, ilabina nga ang nagtubo ang gidaghanon sa iglesia. Sila nagkinahanglan ug mga katabang alang sa kinauglingong pamuhat sa pag-alagad, andam alang sa tanang maayong mga buhat. Ang Espirito Santo miggiya kanila sa pagpili sa dili bisan sa ilang mga higala ug sa mga paryente o mga membro sa pamilya ni Hesus alang sa opisina sa nga bag-o sa iglesia, diin nag-apil kini sa pagpalit ug pagluto sa pagkaon, pinasubay uban sa pag-alagad sa mga lamesa. Hinuon, sila mitawag nga hiniusa sa tibuok iglesia, nangayo sa grupo sa mga magtutuo aron magpili sa pito ka mga lalaki nga maoy magdumala niining panerbisyo.

Unsaon sa mga apostoles pagpamatuod nga kinahanglanon kining pagpili?

Sila miingon: “Dili kami makawali ingon sa gikinahanglan. Ang pag-ampo ug ang pulong sa Dios labaw sa pagkaon. Ang tawo dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang; apan ang tawo mabuhi sa matag pulong nga mogawas gikan sa baba sa Dios.” Uban niining pahayag, ang mga apostles nagklaro nga ang pag-ampo mas labaw ka mahinungdanon kay sa pagpanudlo ug sa pagwali. Sa kataposan atong mamatngonan ang kamahinungdanon sa pag-ampo sa dili pa musulti. Kon dili, ang tanan natong pagtudlo ug pagwali kawang. Minahal kong magtutuo, Kanunay ba kamo nag-ampo?

Kinsa kadtong angayan sa mga pag-alagad sa kaluoy? Sila kadtong puno sa Balaang Espirirtu ug kaalam. Ang unang kondisyon mao ang ikaduhang pagkatawo, ingon man usab ang pagtuo, gugma, pasensiya, paglaom, ang gahom sa pag-ampo ug kainit sa pagwali nga nagdagayday gikan sa pagkapuno sa Balaang Espiritu. Ang ikaduhang kinaiya nagpasabot sa kasinatian sa kinabuhi: Ang kaalam sa pakigsabot uban sa mga tawo, katakos sa pagdumala sa salapi, abilidad sa pagpalit ug sa pag-andam sa lamesa. Sa ingon niini ang kondisyon sa pag-alagad sa iglesia aduany duha ka mga bahin: Una, ang kadagaya sa gugma ug ang dako nga pagpaubos nga nagdagayday sa pagtuo diha kang Kristo. Ikaduha, ang kasinatian mahinungdanon ug kinaugalingong pag-alagad ingon man usab ang kahibalo ug kaalam sa pagsabot uban sa mga tawo nga imong gialagaran.

Ingon nga resulta sa pagpili, diin ang mga apostoles wala moapil, ang iglesia nag-uyon sa pagpili sa pito ka mga lalaki nga puno sa balaang Espiritu ug kaalam. Ang mga apostoles nag-ampo nga si Hesus magpili sa mga tao madawat pinaagi Kaniya aron pag-alagad sa pag-apod-apod sa pan taliwala sa mga biyuda. Sa ilang pag-subli sa listahan niadtong napili, atong nakaplagan nga kasagarang mga lalaki mga Gresyanhon o mga Judiong Gresyanhon, kay ang mga ngalan nga napili Grego ug dili Hebreo. Atong mabasa labaw sa tanan mahitungod kang Esteban ug kang Felipe. Dinhi atong mabasa usab, sa unang higayon, ang ngalan sa Antioqia, diin nahimong sento alang sa pagpangbig ug mga tawo, pagkahuman niadto. Si Nicanor, ang dili Judio nga nakabig sa relihiyon sa mga Judio sa wala pa mahimong Kristohanon, ingon man usab si Lucas, ang ebanghelista, dinhi niining iglesia. Gikan niadtong panahona atong mabasa sa mga buhat sa mga apostoles nga ang unang epekto sa iglesia migula gikan Gresyahong mga Judio. Sila miduol ngadto sa pagtuo ni Kristo, ug nagpadayon sa pagbuhat sa dakong katungdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Si apostol Pablo mismo usa nga gikan niining grupoha.

Human sa pagpili, ang iglesia nagpresentar sa napiling mga tawo ngadto sa mga apostoles, aron sila mapandongan ang ilang mga ulo sa ilang mga kamot, Ang gahom nga gigasa sa mga apostoles kinahanglan mogawas ngadto sa bag-ong gihatagan og gahom nga mga tawo. Ang pito nga nakadawat ug napuno sa Balaang Espiritu. Ang mga magtutuo nasayod, bisan pa niana, nga ang pinasahi nga gahom nagpuyo sa mga apostoles. Busa, ang iglesia nangutana sa mga apostoles aron paghalad sa piniling mga tawo sa ilang mga bulohaton. Kining pagtudlo nahitabo sa panag-hiusa taliwala sa responsable nga mga apostoles ug sa tibuok iglesia. Silang tanan nag-ampo nga ang Dios maghatag ug gahom sa Iyang pito ka mga sulogoon pinaagi sa pagpandong sa kamot sa mga apostoles.

Ang pag-alagad sa mga disipulo wala giila nga mas labaw kay sa mga katabang, kay silang tanan usa ray Ginoo, ug napuno sa samang Balaang Espiritu. Ang mga apostoles, tungod sa ilang kagamay sila makahimo lamang sa mga buhat sa apostoles. Ang pag-alagad sa katabang sa tinuod dili lang limitado sa pagserbe sa sabaw. Si Esteban, usa sa pito, nahimong dakong saksi ni Kristo, ug human sa panahon nahimong unang Kristohanong martir. Si Felipe usab usa ka ebanghelista, ug sa ulahi nagbawtismo sa yunuko nga taga-Etiopia human siya nagwali ngadto kaniya diha sa gahom sa Ginoo. Atong nakita ang mga katabang wala lang moapil sa pag-alagad sa kaluoy, apan usab nagdala sa takos ilhong pagsaksi ngadto kang Kristo.

Ang numero 3 nagpakita dinhi ingon nga simbolo sa heaven, samtang ang 4 nagpasabot sa simbolo sa kalibotan. Ang mga apostoles 12, sa ato pa 3 x 4. Busa, ang numero sa mga katabang nahimong 7, diin 3 + 4, nagpasabot nga sa duroha nga mga kaso, ang langit nahiusa uban sa kalibotan sa gusto pilion ni Kristo.

Ang organisasyon niining trabaho nagbuhat sa pagtubo diha sa iglesia samtang ang pulong nahimong unod taliwala sa mga magtutuo. Ang ebanghelista nakaingon: “ang pulong sa Dios nasabwag”, kay ang gidaghanon sa mga magtutuo sa Jerusalem mitubo, bisan sa gipangayo sa hataas nga konseho sa pagpahunong sa pagpamatuod sa ngalan ni Hesus. Ang dose ka mga apostoles nagpadayon sa pagdala sa mga marka sa mahapdos nga latos sa ilang mga likod.

Ang katingalahang butang mao nga daghan sa mga pari misubmitar sa ilang kaugalingon ngadto kang Kristo, bisan pa ang labawng mga pari, sa kinatibuk-an, mao ang labing ngil-ad nga kaaway sa iglesia. Ang Balaang Espiritu misulod sa lawas sa mga sumusunod ni Kristo hangtod nga ang mga pari dili na tuyo nga sirad-an ang ilang mga kaugalingon ngadto sa gahom sa gugma sa Dios. Ang uban nakabig, ug mituman sa mensahe sa ebanghelyo. Sila miabot sa punto sa kakuyaw sa ilang katungdanan ingon nga resulta sa ilang bag-ong pagtuo. Bisan pa niana, ang tawag ni Kristo miabot kanila, ug sila misubmitar nga sinsero ngadto Kaniya. Sila nahimong masinugtanon sa bag-ong pagtuo.

Minahal kong igsoon, nakasabot ka ba sa maayong balita sa ebanghelyo? Nadawat ba nimo ang tawag sa Dios? Mituman ka ba sa agni sa Balaang Espiritu? Itugyan ang imong kaugalingon ngadto kang Kristo nga mainampoon, kay siya maghatag sa Iyang kinabuhi kanimo bisan sa wala pa nimo Siya mailhi.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw ang Manluluwas sa kalibotan. Imong dipasig-uli ang mga makasasala, Imong gigihayan ang Imong iglesia diha sa kadaogan, ug Ikaw naghatag sa mga magtutuo sa bag-ong mga dila aron sa paghimaya sa Imong ngalan. Luwasa ang daghan, aron sila moduol ug moapil sa kristohanong panagtigom sa Imong gugma. Tawga ang daghan niadtong nahisalaag ngadto sa walay kataposang panagtigom.

PANGTANA:

 1. Diha sa Iyang Espiritu, giunsa ni Hesus paghan-ay sa pagpili sa pito nga mga katabang? Unsay buot ipasabot alang kanato karon?

PAG-USISA - 2

Minahal kong magbabasa,
Karon nga inyo nang nabasa ang among mga pahayag sa mga Buhat sa mga Apostoles niining gamay nga libro ikaw makahimo na sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana. Kon ikaw makatubag tukma sa 90% sa mga pangutana nga gisaysay sa ubos, kami magpadala kanimo sa sunod nga mga bahin niining sumpay-sumpay, nga gidisenyo alang sa inyong paglig-on. Palihog ayaw kalimti pagsulat ang imong kompletong ngalan ug adres nga klaro sa tubag nga papel.

 1. Unsay kahulogan sa pahayag: “Sa ngalan ni Hesu-Kristo nga Nazaretnon”?
 2. Unsay kahulogan sa pagtuo diha sa ngalan ni Hesus nga Nazaretnon?
 3. Unsay tuyo sa kasaysayan sa katawhan?
 4. Unsay timaan sa panagtigom taliwala sa hataas nga konseho ug ang duha ka apostoles?
 5. Unsa ka mahinungdnon ang diskurso ni Pedro atubangan sa labawng mga pari?
 6. Ngano ang kaluwasan sa tibuok kalibotan na sentro sa ngalan ni Hesus lamang?
 7. Ngano ang prolamasyon sa pulong sa Dios gikinahanglan ug mahinungdanon alang sa pagpamuhat sa Balaang Espiritu?
 8. Unsa ang usa sa mga kinaiya sa unang Kristohanong panagtigom, inyo ba kining gihunahuna nga mahinungdanon nga buhaton sa inyong kinabuhi?
 9. Ngano ang Balaang Espirirtu sa labing madali nagdala mahitungod sa kamatayon ni Ananias?
 10. Unsa ang espirituhanong katungdanan sa minyo nga magtiayon ngadto sa usag-usa?
 11. Unsa ang misteryo sa kaluoy sa unang iglesia?
 12. Unsa ka kamahinungdanon sa sugo sa anghel ngadto sa binilanggo nga mga aostoles?
 13. Asa nga mga punto sa depensa sa mga apostoles batok sa ilang maghuhukom ang makapahimuot kanimo?
 14. Unsa ang kahulogan sa taas nga hukom sa konseho uban sa pagtamod sa pagpadayon sa Kristohanong iglesia?
 15. Diha sa Iyang Espiritu, giunsa ni Hesus paghan-ay ang pagpili sa pito ka mga katabang? Unsay buot ipasabot alang kanato karon?

Kami nagdasig kaninyo sa pagkompleto niining pasulit sa mga Buhat sa mga Apostoles aron kamo makadawat sa walay kataposang bahandi. Kami maghulat sa inyong mga tubag ug nag-ampo alang kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)