Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 062 (Herod’s Rage and Death)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

13. Ang Kasuko ni Herodes ug ang Kamatayon (Buhat 12:18-25)


BUHAT 12:18-25
18 Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga guwardiya kay wala na man sila makahibalo sa nahitabo kang Pedro. 19 Gipapangita siya ni Herodes apan wala nila siya makit-i. Busa gipaimbistigar niya ang mga guwardiya ug unya gipapatay. Human niini, miadto si Herodes sa Cesarea gikan sa Judea ug nagpabilin siyag dugaydugay didto. 20 Si Herodes nasuko pag-ayo sa taga-Tiro ug taga-Sidon busa nagpanon sila aron sa pagpakigkita kang Herodes. Ilang nadani si Blasto nga tinugyanan sa palasyo sa pagtabang kanila. Unya miadto sila kang Herodes ug nakig-uli kaniya kay ang ilang nasod didto man magkuhaan sa ilang pagkaon sa nasod ni Herodes. 21 Sa adlaw nga gikasabotan, gisul-ob ni Herodes ang iyang harianong bisti, milingkod siya sa iyang trono ug naghimog pakigpulong. 22 Naninggit ang mga tawo, “Dili tawo ang nagsulti kondili dios!” 23 Ug dihadiha gisilotan si Herodes sa anghel sa Ginoo kay wala man niya pasidunggi ang Dios. Giulod siya ug namatay. 24 Apan ang pulong sa Dios nagpadayon pagkaylap. 25 Si Bernabe ug si Saulo namalik gikan sa Jerusalem human matapos ang ilang misyon, dala si Juan Marcos.

Kon ang mga hari dili mahadlok sa Ginoo, sila mahimong daotan. Sila magdominar sa luyo ug sa unahan taliwala sa pagkamapahitas-on ug kahadlok, taliwala sa kasuko ug sa pangibog. Walay binuhat nga adunay katungod aron modominar sa uban. Siya nga wala mahimong buak atubangan sa Dios ug nagpabiling gamay atubangan sa iyang Magbubuhat dili manguna sa uban. Siya nahimong labaw pa ug mas labaw nga magpaburot, hangtod siya sa kataposan mobuto.

Atong mabasa nga si Haring Herodes gusto nga makig-away batok sa mga siyudad sa Finisia, diin wala magabuhat sumala sa iyang pangandoy. Kining nasod sa Finisia usab usa ka nagproctektar sa Roma, mao nga siya dili makahimo sa pagpahayag og gubat batok niini sa publiko. Busa siya nagsugod sa paglutos ug pagsakit sa mga bata sa Finisia nga nagpuyo didto sa iyang nasod. Siya naghimo niini nga malisod sa pagpanaw sa pagpadulong ug sa pagbalik taliwala sa duha ka mga rehiyon, ug nagpugos sa mga taga- Lebanon sa pagbayad sa taas nga mga buhis. Apan, ang mga magpapatigayon sa Finisia nasayod kung asa nga kilid ang ilang panginabuhi gihapak. Sila wala moadto sa hari, apan sa iyang ministro, aron subornohan siya, aron sa pagpahumok sa hari ug sa paghupay sa magmamando. Sila gusto nga makakita sa komunikasyon ug tranportasyon sa mga butang pipinaagi sa tanang mga paagi nga magpadayon.

Sa kataposan, ang hari miuyon sa pagpasig-uli sa maayo nga relasyon taliwala sa duha ka mga nasod. Bisan pa niana, siya determinado sa pagtudlo sa delegasyon sa Finisia sa dili malimtan nga leksyon, nga sila mahimong masayod nga siya dakung hari. Sa okasyon sa anibersario ni Claudius Caesar sa iyang adlawng natawhan si Haring Herodes, ang iyang kasosyo, naghatag og mga kamandoan nga ang nasod kinahanglan magsaulog niining espesyal nga panghitabo. Siya nangayo sa presensiya sa delegasyon sa taga-Finisia sa ikaduha ka adlaw sa seremonyas, diin kini milungtad sa usa ka semana, ug anaay mga dula diin ang mga dugo sa mga binilanggo gi-ula sa mga kamot sa mga sundalo ug sa mga liyon. Ang mga membro sa delegasyon miabot gikan sa Tiro ug Sidon didto sa sirkos sa dulaanang siyudad sa Cesarea. Anaa didto ang hari diha sa iyang trono, nagsul-ob sa mapagarbuhong kupo. Sa dihang ang adlaw modan-ag niini ang kahayag maaninag uban ang silaw nga motintal sa mga mata sa mga tumatan-aw. Sila naigo sa kahibulong pinaagi sa iyang panagway, ingon nga siya mahimayaong anghel nga mikanaog gikan sa langit.

Nalingaw uban sa iyang harianong paglantaw, ang mga tawo namakpak ug misinggit uban sa pag-uyon. Ang uban kanila mitawag kaniya nga dios. Sa kalit lang ang grabe ug mapintas nga kasakit sa tiyan miabot niining mapagarbohong hari. Ang iyang mga ulipon nagdala kaniya ngadto sa iyang palasyo, diin siya nag-antos sa makalilisang nga kasakit diha sa iyang sulod nga mga bahin sa lawas. Siya namatay human sa lima ka adlaw sa iyang ika 54 ka tuig. Kita nasayod gikan kang Lucas nag mananambal nga ang mga ulod mikaon kaniya gikan sa sulod – samtang siya buhi pa.

Ang Dios naghatag sa yutan-ong mga pamunoan sa pipila ka mga panahon diin sila makahimo sa ilang pangandoy. Kadtong naghunahuna nga sila motindog labaw sa Ginoo adunay mubo nga panahon lamang. Ang kaluwasan wala moabot gikan sa tawo, ingon sa pagsulti ni Hitler, sa pagtudlo ngadto sa iyang kaugalingon, apan gikan sa Dios lamang. Siya nga dili magpasidunggog sa iyang Dios mao ang yawa.

Diha sa kataposang mga adlaw sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo, ang usa ka bantugan nga magmamando sa kalibotan mobarog. Siya molingkod sa templo ug moangkon nga siya Ginoo ug si Kristo sa samang panahon. Siya mamuhat sa dakung mga kahibulungan, ug pwersaon ang mga nasod ug mga kontenente sa pagtuman sa mando ug kalinaw. Ang mga tawo mopalakpk ug modayeg kaniya, kay siya mobuntog sa kaguliyang ug mga gubat dinhi sa kalibotan.

Minahal kong igsoon, ayaw sunod ngadto niining gamhanan ug dako kaayong tawo.Pagbantay sa iyang mga pulong, kay diha sa iyang garbo siya magpasipala batok sa Dios. Siya mao ang maglulutos sa mga sumusunod ni Kristo. Pagmabinantayon, ug biyai kining mini nga Kristo, nga mosulay aron sa pag-ilog sa himaya sa Dios.

Bisan pa niining nagabukal-ibabaw sa kalibotan, ang ebanghelyo midagan sama sa tin-aw nga sapa. Ang ubang mga tawo nakaangkon gikan niini sa tubig sa kinabuhi, samtang ang uban naglabay naglabay ug mga bato niini. Apan walay usa makapahunong o mosupak sa agianan sa ebangelyo sa kaluwasan, kay ang pulong sa Dios walay utlanan.

Ang gidaghanon sa mga magtutuo mitubo sa tanang panahon. Ang ebanghelyo nahimong nagpakatawo diha sa mga kinaiya sa mga magtutuo. Ang ilang mga testimonyo gipakita diha sa ilang mga pulong ug sa ilang mga pag-ampo. Ang ilang pagkamapasalamaton makanunayong naglambo. Kita makaingon uban ang Ebanghelista nga si Lucas nga ang pulong sa Dios nagpadayon sa pagkaylap ug mitubo. Kini mao ang atong kalipay aron mahibaloan ang maayong balita mahitungod ni Hesus sa pagpakaylap diha sa kalibotan pinaagi sa testimonyo, pagtudlo, interpretasyon, pag-ampo, mga buhat sa pasensiya, ug daghang mga sakripisyo. Nagpasalamat kita sa Ginoong Hesus alang sa pagtugot kanato aron maka-apil dinhi niining ebanghilikanhong pagkapukaw pinaagi sa bag-ong imprinta nga mga butang, mga prorama sa radyo, ug mga personal nga mga tawong pakigkitaan. Minahal kong igsoong lalaki, minahal kong igsoong babaye, kamo ba nangandoy sa pag-apil sa pagpakaylap sa ebanghelyo sa kaluwasan, aron ang pulong sa Ginoo motubo karon diha sa inyong mga palibot.

Kini possible nga si Barnabas ug si Saulo anaa diha sa Palestina sa dihang si Haring Herodes nahimong mapahitas-on ug namatay ilalom sa hukom sa Dios. Sila nagdala sa gasa sa salapi gikan sa Antioquia sa igsaktong panahon ngadto sa Jerusalem, sa dihang ang kagul-anan nagtubo nga mabangis. Sila mibalik nga mapasalamaton ug malipayon ngadto a ilang iglesia sa Antioquia, nga nahimong sento sa pagwali sa kalibotan, gikan niadtong panahona.

Ang batan-on nga si Marcos mikuyog sa duha ka mga lalaki aron mobiya sa makuyaw nga rehiyon ug aron mabansay sa pagwali. Siya miapil sa iglesia sa Antioquia ug daghang nakat-onan gikan kang Saulo ug kang Bernabe. Pagkahuman siya nahimong usa sa upat ka ebanghelista aron sa pagpadaghan sa pulong sa Dios ug pun-on ang kalibotan niini. Karon nagpuyo kita gikan sa gahom diin nagdagayday pinaagi niining pulong.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, Ikaw ang Hari sa mga hari ug Ginoo sa mga ginoo. Ikaw takos pasidunggan ,dayeggon, pasalamatan, ug himayaon. Amo kang gisimba, ug gitugyan ang among mga kinabuhi ngadto sa imong mga kamot, alang og tungod sa Imong kabubut-on. Tipigi ug protektahi kami diha sa lawas, kalag, ug espiritu aron kami makaapil sa pagpadaghan sa Imong pulong dinhi sa among yutang natawhan.

PANGUTANA:

  1. Giunsa paghimo sa pulong sa Ginoo aron magpadayon sa pagtubo bisan pa sa paglutos?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:20 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)