Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":

Home -- Cebuano -- Roma

This page in: -- Afrikaans -- Arabic -- Armenian-- Azeri-- Bengali -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Hebrew -- Hindi -- Igbo -- Indonesian -- Javanese -- Kiswahili -- Malayalam -- Polish -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu -- Yiddish -- Yoruba

ROMA - Ang Ginoo maoy atong Pagkamatarong

Mga pagtuon sa Sulat ni Pablo sa Roma

Jump to Chapter: 01 -- 02 -- 03 -- 04 -- 05 -- 06 -- 07 -- 08
Jump to Chapter: 09 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16

PAGBUKAS: PAGPANGAMUSTA, PAGPASALAMAT NGADTO SA DIOS, UG ANG PAGKAMATARONG GIKAN SA DIOS NGA MAOY GIHATAGAN PAGTAGAD SA IYANG SULAT (Roma 1:1-17)
a)Pagpaila ug apostilikanhong bendesyon (Roma 1:1-7)
b) Ang dugay na nga gipanghinaot ni Pablo pagbisita sa Roma (Roma 1:8-15)
c) Ang katarong sa Dios namugna ug napatinoud kanato pinaagi sa kanunay nga pagtuo (Roma 1:16-17)
PARTE 1 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS NAGHUKOM SA MGA MAKASASALA UG NAGPAHITARONG UG NAGBALAAN SA MGA TUMOTUO NI KRISTO (Roma 1:18 - 8:39)
A - ANG TIBOUK KALIBUTAN NAHILALUM SA PAGTABYOG SA DAOTAN, UG ANG DIOS MAGHUKOM SA TANAN PINAAGI SA PAGKAMATARONG (Roma 1:18 - 3:20)
1. Gipadayag ang kasuko sa Dios sa tibuok kalibutan (Roma 1:18-32)

2. Ang kapungot sa Dios gipadayag batok sa mga Judio (Roma 2:1 - 3:20)
a) Kinsa kadtong maghukom sa uban iyang gihukman ang iyang kaugalingon (Roma 2:1-11)
b) Ang Balaod, o konsensiya mohukom sa tawo (Roma 2:12-16)
c) Ang tawo dili maluwas sa iyang kaalam, apan sa iyang buhat (Roma 2:17-24)
d) Ang pagtuli walay espirituhanong kahimoan (Roma 2:25-29)

e) Ang prebilihiyo sa Judio dili makaluwas nila gikan sa kasuko (Roma 3:1-8)
3. Tanang tawo daotan ug basolonon (Roma 3:9-20)
B - ANG BAG-ONG PAGKAMATARONG PINAAGI SA PAGTUO ABRE SA TANANG KATAWHAN (Roma 3:21 - 4:22)
1. Gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa panghimayad sa pagkamatay ni Kristo (Roma 3:21-26)
2. Kita gimatarong pinaagi sa atong pagtuo ngadto ni Kristo (Roma 3:27-31)

3. Si Abraham ug Dabid mga ehemplo sa gipakamatarong pinaagi sa pagtuo (Roma 4:1-24)
a) Ang pagtuo ni Abraham maoy giila alang sa iyang pagkatamarong (Roma 4:1-8)
b) Ang tawo dili makadawat sa pagkamatarong pinaagi sa pagpatuli (Roma 4:9-12)
c) Kita gimatarong pinaagi sa grasya ug dili pinaagi sa Sugo (Roma 4:13-18)
d) Ang maisog nga pagtuo ni Abraham maoy atong sundon (Roma 4:19-22)

C - ANG PAGKAMATARONG NAGPASABOT UG BAG-ONG RELASYON SA DIOS UG SA KATAWHAN (Roma 5:1-21)
1. Kalinaw, paglaum, ug gugma magapuyo sa mga magtutuo (Roma 5:1-5)
2. Ang nabanhawng Kristo mituman sa iyang pagkamatarong dinhi kanato (Roma 5:6-11)
3. Ang grasya sa Dios milupig sa kamatayon, sala, ug sa Sugo (Roma 5:12-21)

D - ANG GAHUM SA DIOS MILUWAS KANATO GIKAN SA GAHUM SA SALA (Roma 6:1 - 8:27)
1. Ang magtutuo giila iyang kaugalingong patay sa sala (Roma 6:1-14)
2. Ang kagawasan gikan sa Sugo nagatabang kanato sa pagpalingkawas gikan sa mga sala (Roman 6:15-23)

3. Kaluwasan gikan sa Sugo maghatod kanato sa serbisyo kang Kristo (Roma 7:1-6)
4. Ang Sugo nagtukmod sa mga makasasala nga muhimog sala (Roma 7:7-13)
5. Kung wala si Kristo ang tawo mahulog pirmi sa pagkasala (Roma 7:14-25)

6. Diha kang Kristo, ang tawo naluwas gikan sa sala, kamatayon, ug paghukom (Roma 8:1-11)
7. Kita nahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu kanato (Roma 8:12-17)
8. Ang tulo ka lahi nga pag agulo (Roma 8:18-27)
E - ATONG PAGTUO MAGPADAYON HANGTUD SA KAHANGTURAN (Roma 8:28-39)
1. Ang kaluwasan sa Dios nagpaila sa umalabot nato nga himaya (Roma 8:28-30)
2. Ang kamatuoran ni Kristo nagapasalig sa atong panagkuyog sa Dios bisan sa tanang kalisud (Roma 8:31-39)

PARTE 2 - ANG PAGKAMATARONG SA DIOS WALAY PAGKA-BALHIN BISAN PA SA PAGKATIG-A SA MGA ANAK NI JACOB, ANG IYANG MGA PINILI (Roma 9:1-11:36)
1. Ang kabalaka ni Pablo sa iyang mga katawhang nahisalaag (Roma 9:1-3)
2. Ang mga espirituhanong pribelihiyo sa mga piniling katawhan (Roma 9:4-5)
3. Ang Dios magpabiling matarong bisan pa ug kadaghanan sa Israel ang supak kaniya (Roma 9:6-29)
a) Ang pakigsaad sa Dios dili lamang alang sa mga kaliwatan ni Abraham (Roma 9:6-13)
b) Ang Dios mopili kaniya nga aduna siyay kaluoy, ug kaniya nga buot niyang patig-ahon (Roma 9:14-18)
c) Ang sambingay sa magkukulon ug sa iyang panudlanan gitagana alang sa mga Judio ug Kristohanon (Roma 9:19-29)

4. Ang pagkamatarong sa Dios maangkon lamang pinaagi sa pagtuo, ug dili sa pagtinguha pagtuman sa Balaod (Roma 9:30 - 10:21)
a) Ang mga Judio nalimot sa pagkamatarong sa Dios nga maangkon pinaagi sa pagtuo, ug sila nagpabilin sa pabuhat sa balaod (Roma 9:30 - 10:3)
b) Ang nakabug-at pa gayud sa sala sa mga Israelita mao nga ang Dios dako ug kaluoy kanila kaysa ubang mga katawhan (Roma 10:4-8)
c) Ang hingpit nga katuyoan sa testimoniya sa ebanghelyo alang sa kaanakan ni Jacob (Roma 10:9-15)
d) Tulobagon basa Israel ang ilang pagka walay pagtuo? (Roma 10:16-21)

5. Ang paglaom sa mga kaanakan ni Jacob (Roma 11:1-36)
a) Ang balaang nabilin (Roma 11:1-10)
b) Mag-aghat ba ug kasina sa mga Kaliwatan ni Jacob ang kaluwasan sa mga magtutuong Hentil (Roma 11:11-15)
c) Pagbaod sa mga magtutuo sa mga Hentil sa ilang pagpagarbo ngadto sa mga kaliwat ni Jacob (Roma 11:16-24)
d) Ang sekreto sa pagtangtang sa gapos ug kaluwasan sa mga kaliwatan ni Jacob niining kaulahiang mga adlaw (Roma 11:25-32)
e) Ang pagsimba sa apostol (Roma 11:33-36)

PARTE 3 - ANG PAGKAMATARONG SA DIYOS MAKITA DIHA SA KINABUHI SA MGA SUMOSONOD NI KRISTO (Roma 12:1 - 15:13)
1. Ang pagbalaan sa imong kinabuhi makab-ot pinaagi sa imong hugot nga pagpanugyan sa Dios (Roma 12:1-2)
2. Dili ka magmapahitas-on, kondili alagare ang Ginoo uban sa mga kaigsoonan gamit ang mga gasa nga gihatag sa Dios kaninyo (Roma 12:3-8)
3. Kat-onan ta ang inigso-on nga gugma ug bansayon atong kaugalingon niini (Roma 12:9-16)
4. Higugmaa ang imong mga kaaway (Roma 12:17-21)

5. Sunda ang mga namunoan kaninyo (Roma 13:1-6)
6. Ang sumada sa kamandoan alang sa katawhan (Roma 13:7-10)
7. Ang praktikal nga resulta sa kahibalo nga si Kristo mobalik pag-usab (Roma 13:11-14)

8. Ang kasagarang mga problema sa iglesia sa Roma (Roma 14:1-12)
9. Ayaw pasuk-a ang imong igsoon sa walay hinungdan nga butang (Roma 14:13-23)

10. Unsaon niadtong lig-on ug pagtuo sa pag-atubang sa mga wala damhang mga problema (Roma 15:1-5)
11. Napakgang ni Kristo ang panagbingkil tali sa magtutuong Judio, ug niadtong mga Hentil (Roma 15:6-13)
SUPLEMENTO SA PARTE 3 - ESPESYAL NGA MGA TAHO KABAHIN SA KINAIYAHAN NI PABLO NGADTO SA MGA NAMUNUAN SA IGLESIA SA ROMA (Roma 15:14 - 16:27)
1. Ang katakus ni Pablo mosulat sa epistula (Roma 15:14-16)
2. Ang sekreto sa ministri ni Pablo (Roma 15:17-21)
3. Ang mga gidahum ni Pablo sa iyang mga biyahe (Roma 15:22-33)

4. Ang listahan ni Pablo sa mga pangalan sa mga santos nga naila niya sa simbahan sa Roma (Roma 16:1-9)
5. Ang sumpay sa listahan ni Pablo sa mga santos nga kabahin sa iyang kinabuhi sa iglesia sa Roma (Roma 16:10-16)
6. Ang pagpasidaan batok sa mga mangingilad (Roma 16:17-20)
7. Mga pangumosta gikan sa mga isigkamagbubuhat ni Pablo (Roma 16:21-24)
8. Ang doksolohiya ni Pablo, isip panapos nga bahin sa iyang epistula (Roma 16:25-27)

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on June 24, 2013, at 09:06 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)