Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 007 (Matthias Chosen)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

4. Si Matias gipili puli sa dapit ni Judas nga masalaypon (Buhat 1:15-26)


BUHAT 1:15-20
15 Usa ka adlaw niana, samtang nagtigom ang mga 120 ka magtutuo, mitindog si Pedro ug miingon. 16 “Mga igsoon, kinahanglan matuman ang bahin sa kasulatan diin ang Espiritu Santo, pinaagi kang David, mitagna mahitungod kang Judas nga mitultol sa mga tawo nga modakop kang Hesus. Si Judas usa ka sakop kanhi sa atong pundok kay napili man siya aron mahiapil sa atong bulohaton.” 18 (Kadto si Judas mipalit ug uma ginamit ang salapi nga gibayad kaniya tungod sa iyang daotang buhat. Nahulog siya didto nga nag-una ang ulo ug namatay nga nahabwa ang iyang tinai. 19 Ang tanang mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nakabalita niini busa sa ilang pinulongan ginganlan nilag Akeldama ang maong uma, nga sa ato pa, “Ang Uma sa Dugo”) 20 Kay kini nasulat sa basahon sa mga Salmo, ‘Mahimo untang mingaw ang iyang puloy-anan, ug wala nay magpuyo niini.’ Ug kini nasulat usab ‘Aduna untay mopuli kaniya sa iyang katungadanan.’

Ang sadya nga panagsuod sa mga disipulo ni Kristo natay-og sa pipila ka mga adlaw pinaagi sa duha ka makalilisang nga mga panghitabo. Ang mga disipulo natarog pinaagi sa kamatayon sa ilang Agalon didto sa krus, siya namatay aron paglukat sa tanang katawhan. Ang Iyang kamatayon sakit kaayo alang kanila. Sa samang panahon, sila nakurat sa paghikog ni Judas ingon sa walay paglaom, sunod sa iyang pagbudhi kang Kristo. Ang una adunay tanang kahupnganan sa Iyang pagkaDios nga nagpuyo sa Iyang lawas; ang ikaduha siya gipanag-iya sa demonyo, nga misulod kaniya. Minahal kung igsoon, pagpili sa imong dalan. Gusto ka ba nga mag-antos sa imong kinabuhi alang sa pag-alagad sa daghang mga makasasala alang ug tungod sa Espiritu sa Dios, o gusto ba ikaw nga mamatay nga puno sa sala, walay paglaom ug puno sa kahadlok sa hukom sa kasuko sa Dios.

Ang sala ni Judas nagbilin ug bakante sa kapunongan sa mga apostoles. Ang dose gisangonan sa katungdanan sa pag-alagad sa Ginoo aron sa pagwali alang sa dose ka tribo sa Israel sa ilang nasod, diin hukman sa Dios sa kataposang adlaw kung dili sila mutuo. Sa ingon niini sila nangita aron magpili sa usa ka matinud-anon nga mga sumusunod, kinsa usa ka saksi nga nakakita aron mopuli sa dapit ni Judas. Sila hiniusang nagtigom kapin o kulang sa 120 nga mga matidnud-anon, mga tawo nga nakaila sa matag usa. Sila dungan tanan sa pag-ampo ug naghulat alang sa saad sa Amahan. Kadto usa ka katingalahang panagtigom.

Si Pedro mibarog sa ilang taliwala aron sa pagdumala sa panagtigom, Silang tanan nakaila kaniya nga naglimod kang Kristo, paglimod nga gipakita nga dayag sa upat ka mga ebanghelyo. Bisan sila usab nakahibalo nga si Hesus nagpasylo niing tinun-an, nga nagpakita sa mahinulsulon nga espiritu sa tanan niyang sala. Si Kristo nagmatuod nga siya ilang lider sunod sa Iyang pagkaban-aw gikan sa patay. Mao kini ang inila nga pruweba sa presensiya sa Espiritu sa kamatuoran sa unang iglesia. Wala sila magpasobra sa paglimod sa usa nga labaw kanila, ug wala usab gipasa nga seryoso. Sa samang panahon, ang espiritu sa gugma nahimong dugang pa ug dayag diha kanila. Sila midawat sa kamatuoran nga si Kristo nagtugyan kang Pedro inubanan sa sugo sa pagpakaon sa Iyang panon. Kahibulongan kaayo tungod kay anaa siya, nagtindog sa ilang taliwala sa dakong panagtigom, nga walay kagubot! Puwede siya moingon: “Sigurado ako nga si Kristo midawat kanako, usa ka dako nga makasasala, naghinlo kanako gikan sa tanan kung kasala-anan, ug misugo kanako, disipulo nga napakyas sama kanako, aron sa pag-alagad Kaniya.” Si Pedro wala na mosulti sa iyang kaugalingon, ug wala siya nangandoy sa pagtuboy sa iyang kaugalingon. Ang tanan nga iyang gibuhat ug gisulti alang sa kahimayaan sa Iyang buhi nga Dios.

Si Pedro wala mosulti ingon nga labing taas kay sa uban, sama sa obispo o sa papa. Hinoon, siya mibarog ug misulti ingon nga usa ka magulang ngadto sa laing mga kamagulangan. Siya mitawag sa mga tawo mga igsoon kay ang ilang Dios mao ang ilang Amahan. Wala nay laing dako nga titulo sa langit o dinhi sa yuta kay sa niining talagsaong titulo sama sa , “igsoon”, kay kini timaan sa relasyon sulod sa pamilya sa Dios.

Ang mga disipulo, nag-ampo ug namalandong, sigurado nga sila naghunahuna mahitungod sa kamatayon ni Judas, nga nahimong giya sa mga away sa Dios, malimbongon nga mitugyan ni Kristo, ang Usa ka matarong ngadto sa mga kamot sa daotan. Ang mga disipulo nahinumdom sa mga adlaw nga sila nag-uban ni Judas samtang adunay panag-ambitay diha ni Kristo. Si Judas nahimong suod nga sakop sa Gingharian sa Dios. Siya nakadawat gikan sa iyang Ginoo sa tawag, katungdanan ug kagamhanan. Siya nag-alad sa Dios, uban sa laing mga disipulo, sa hamubong panahon.

Kini si Judas, bisan unsaon, nahigugma sa kwarta ug sumala ni Lucas wala siya makabalibad sa suborno sa sala. Gusto siya nga maghatag ug seguridad alang sa iyang nahasol nga kalag, ug tungog niini nagpalit siya ug uma gawas sa siyudad. Apan wala siya makakaplag ug kapahulayan, iyang gibate ang kahasol sa iyang tanlag ingon nga huyop sa paglatos sa Dios. Siya nawad-an sa paglaom ilalom sa mga sugyot nga yawan-on nga nag-akusar kaniya. Tungod niini, siya midagan sa gawas ug naghikog. Ang pisi nga iyang gigamit sa iyang pagbitay sa iyang kaugalingon napikas, ug ang katunga-sa nagbitay nga lawas nahulog gikan sa kahoy ngadto sa bato nga talinis, misulod sa lawas ug maoy hinungdan sa iyang tiyan mibuto ug naabli. Ang tanan niyang tinai nahabwa. Si Lucas nagsulat sama sa usa ka mananambal, gikan sa iyang mga kasinatian kon unsa kamakalilisang nga talan-awon ang ilang nakita.

Ang tanang nagpuyo sa Jerusalem makadungog niining balita, ug nabati ang kapungot sa Dios batok niining mabudhion. Sila nagpalayo gikan nianang uma kay kini nabasa sa dugo nga tinunglo.

Si Kristo nasayod nang daan sa sala sa pagbudhi sa usa ka daotan, ug gipasidan-an siya sa daghang higayon sa Iyang mga sermon, apan ang pagpahimangno walay pulos, gipalabi ni Judas ang gahom sa kwarta aron pagsiguro sa iyang kinabuhi labaw sa gahom sa Iyang buhi nga Dios. Busa siya nawad-an sa duroha. Ang iyang langitnong bahin, ug ang iyang uma sa kalibotan. Ang iyang katungdanan atubangan sa Dios gibalhin didto sa lain, ug ang iyang bag-ong napalit nga balay nahimong mamingaw. Ang iyang mga bongbong naguba, ug ang mga kabog nagpuyo didto.

Ang mga disipulo dulot sa bukog ang ilang kahadlok, kay sa Kataposang Panihapon sila dili sigurado sa ilang mga kaugalingon sa dihang si Kristo nagpadayag kanila nga usa kanila magbudhi Kaniya. Ang matag-usa sa mga disipulo nakakita sa ilang kaugalingon nga sibo niana. Labaw pa niini, sa ilang kasagarang mga pag-ampo sila nagmatuod nga ang Espiritu sa Dios naglantaw nang daan sa dalan sa mabudhion. Labot pa ang Usa nga Balaan wala mag-una sa mabudhion sa iyang sala, kay ang Dios naghatag sa matagtawo nga adunay libreng pagbulot-an, ug walay tawo nga gipuwersa sa pagpakasala. Si Judas nagpagahi sa iyang kasingkasing ngadto sa gugma ni Kristo ug tungod niini namatay siya ilalom sa tunglo sa Ginoo. Mao kini ang gitagna sa Balaang Espiritu sa wala pa ang usa ka libo katuig pinaagi kang David. (Salmo 69:26; 109:8)

Minahal kong igsoon, ayaw pagahia ang inyong kasingkasing ngadto sa paghulagway sa Espiritu sa Dios, apan pag-uyon nga ang Usa ka Balaan magpahigawas kanimo gikaan sa gugma sa salapi, ug mogiya kanimo sa sakripisyo ug pag-alagad kaniya. Ayaw pangitaa ang bahandi, katigayonan, dungog, kaligdong, ug kagamhanan alang sa imong kaugalingon, apan pangitaa ang pagpaubos, katagbawan, kaaghop, yanong kinabuhi, kay mao kana Mismo ang kinabuhi ni Hesus, uban sa Iyang mga disipulo, pobre sa salapi, apan dato sa Espiritu sa Dios.

PAG-AMPO: O Dios, pasayloa ako sa akong paghigugma sa salapi, ang akong kahakog ug ang akong pangandoy sa mga butang nga dili ako. Balaana ako aron ako maka-alagad sa Imong ngalan ug mosalig sa Imong pagtagbo sa akong pagkinahanglan. Itugot nga ang Imong Espiritu mopuno sa akong kalag, ug ang kalag sa tanan kung mga igsoon, aron kami magpabilin sa Imong gugma, dili na moabot ilalom sa bisan unsang tunglo. Amen

PANGUTANA:

  1. Unsay inyong nakat-onan gikan sa kamatayon ni Judas?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:17 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)