Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 022 (Peter and John Imprisoned)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)


BUHAT4:8-11
8 Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, “Mga pangulo ug kadagkoan sa katawhan: 9 kon kami gisukisukit man karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo,10 angay gayod nga kamong tanan masayod ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan hingpit nga naayo pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesu-Kristo nga Nazaretnon – kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. 11 Si Hesus mao ang gihisgotan sa Kasulatan nga nag-ingon, ‘Ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod sa balay nahimo hinuon nga labing mahinungdanong bato.”’

Sa pipila ka mga semana sa wala pa kining panghitabo si Pedro naglimod kang Hesus sa ikatulong panahon gumikan sa kahadlok sa iyang kinabuhi. Siya nanunglo ingon nga daw wala siya makadungog sa ngalan sa iyang Ginoo. Apan karon siya misulti nga puno sa Balaang Espiritu, ug diha kaniya ang saad ni Kristo natuman, nga nag-ingon: “Sa dihang sila magdala kaninyo sa ilang mga sinagoga ug mga hukmanan, ayaw kabalaka mahitungod sa inyong isulti. Kay ang Balaang Espiritu magpuno sa inyong mga baba nianang orasa, ug magbutang sa hustong mga pulong sa inyong mga dila. Dili ikaw ang mosulti, apan ang Ginoo mismo. Ug walay usa nga makasukol sa Iyang kaalam ug sa Iyang gahom nga nagapanglihok diha kaninyo.” (Mateo 10:18-20)

Ang duha ka mga apostoles nagtindog ingon nga mga saksi ni Kristo atubangan sa mga magmamando sa nasod sa Judio. Sila wala magsulti nga mabiay-biayon, apan uban sa tanang kaaghop alang niadtong responsable atubangan sa Dios sa paggiya sa ilang katawhan. Sila nagpasidungog kanila ingong nga mga pangulo diin ang Dios naghatag sa kaalam, pailob ug mga kaligdong.

Bisan pa niini, ang Balaang Espritu naggiya kang Pedro sa pagsulti kanila nga kahibudngan nga sila nabilanggo ug gipangutana sa maayong buhat nga ilang gihimo sa pag-ayo sa tawong bakol gikan sa pagkahimugso. Siya nag-ila nga ang pagdakop kanila, ug ang kamatuoran nga sila anaa sa bilanggoan tibuok gabii, kini dili matarong.

Ang duha ka mga disipulo, bisan unsaon wala kaayo maapektohi pinaagi sa dili matarong gibuhat kanila. Sila wala magsulti mahitungod sa kaayohan o ang gahom nga epektibo diha sa ilang mga pulong. Hinuon, si Pedro diretso ngadto sa unod sa reklamo, dayag nga nagpahayag sa kadaogan sa Dios diha ni Hesu-Kristo. Siya wala mosulti tungod sa kahadlok o kabatid mosulti, apan misulti ngadto sa mga magmamando ug sa tanang mga tawo sa tin-aw nga lingguwahe, og nasayod sa kahinungdanon sa takna. Ang Dios naghimo kaniyang angayan aron sa pagtawag sa mga magmamando sa iyang nasod sa pagtuo kang Kristo. Si Pedro walay luna sa pagduha-duha kong kinsa si Kristo. Siya dili lang yanong tawo kinsang kinabuhi natapos. Si Pedro nagpahayag uban sa tanang katin-aw nga si Kristo mao si Hesus, ang batan-ong lalaki nga taga Nazaret, diin ang mga magmamando sa Iyang nasod nagtugyan aron ilansang sa krus. Si Pedro wala mag-ulog-ulog kanila, apan nagtawag kanila nga mga mamumuno, ug bisan pa ang mga kaaway sa Dios. Sila kinaugalingong naglansang sa krus ni Kristo nga mao Ginoo. Unsa ka kahibulongang hulagway! Duha ka mangingisda nahimong dili akusado, apan ang publiko nga mga tagapasaka og kaso sa husgado nagdala ug sumbong batok sa mga mamumuno sa Anak sa Dios. Sila naghimong klaro ngadto kanila nga ang talahoron, maampingon nga mga magmamando nasipyat ang daotang butang sa kasaysayan sa Daang Tugon. Pinaagi sa pagdala ngadto sa kamatayon kang Kristo, nga gisaad nang daan mga linibong katuigan ang milabay, sila nagbuak sa pakigsaad taliwala sa Dios ug ilang katawhan. Si Pedro mao ang nagpasaka sa kaso sa hukmanan sa ngalan sa Dios, ug siya nagsiguro nga ang mga magmamando gisumbong sa pagpakasala batok sa ilang Ginoo. Siya nagpamatuod nga ang mga Judio wala lang makasala batok kang Hesus, apan usab direkta batok sa Dios. Ang Usa ka Balaan wala magtuboy kanila, apan kang Hesus, kinsa Siya gibanhaw gikan sa patay. Sa ingon niini, ang duha ka mangingisda nagkondena sa labawng mga pari ug nagbalaan ni Kristo. Sila nagsaway sa sayop nga balaanong pagbati, ang paglaraw sa hataas nga buhatan, ug ang pagkamapahitas-on sa kaharianon. Sila nagklaro nga ang Dios wala magtagad sa relihiyosong mga kabatasanan sa Daang Testamento, apan sila milampas sa utlanan. Siya karon naghatag ug gahom sa yanong mga magtutuo, kadtong mga tawong apil niadtong nagsunod sa Iyang Sulugoon si Hesus.

Ang dakong misteryo natago sa ngalan ni Hesus. Ang impirno nahadlok niining ngalan labaw pa sa makamatay nga hilo, samtang ang mga langit kanunay puno sa pagdayeg alang niining ngalana. Ang Balaang Espiritu naghimaya sa Manluluwas niining kalibotan, ug ang Dios Mismo naglingkod uban Kaniya sa Iyang tuong kamot. Si Kristo naghari uban Kaniya diha sa gahom sa Balaang Espiritu, ang usa nga walay kataposang Dios. Siya karon namuhat og daghang mga milagro kay sa diha pa Siya sa kalibotan, kay Siya namuhat pinaagi sa mga linibo nga Iyang mga alagad. Minilyon kadtong mituo diha Kaniya og nabag-o pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang buhi nga Kristo aktibo, matinud-anon, ug madaogon. Siya nga motuo diha Kaniya makaambit sa Iyang gahom.

Uban sa propesiya sa Daang Tugon ang labing mahinungdanong bato, si Pedro nagklaro ngadto sa mga magmamando nga si Hesus mao ang pundasyon, ang gahom, ug ang korana sa dako kaayo og halangdong edipisio, ang espirituhanong templo sa Dios. Kini nagtindog karon sa tanang nga nasod sa kalibotan, kay siya nga mituo diha kang Kristo nagtukod sa Iyang tempo. Si Kristo mao ang ulo sa espirituhanong lawas nga nagdumala ug nagdirekta sa tanan Niyang aktibong mga membro. Ang espirituhanong lawas ni Kristo usa ka misteryo sa atong kapanahonan, ug ang resulta sa Iyang kadaogan didto sa krus. Minahal kong igsoon, natukod ba kamo ug nabutang duha ni Kristo o gisalikway ba ninyo Siya sama sa mga magmamando sa mga Judio, sa wala pag-ila sa dako, og makusganong gugma sa Dios diha ni Kristo?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw ang Manluluwas nga nagapanglihok karon apil sa mga katawhan sa kalibotan, magdugang og linibong mga magtutuo ug dakong balay sa Imong iglesia diha sa ilang mga kasingkasing. Tabangi kami nga mahimong matinud-anon nganha Kanimo ug dili magsalikway sa pagpaduol sa Imong Espiritu, aron ang Imong espirituhanong templo makompleto, ug Ikaw ang ilang gitinguhang Ulo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kamahinungdanon ang diskurso ni Pedro atubangan sa labawng mga pari?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)