Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 036 (The Days of Moses)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

a) Ang Paghulagway sa mga Adlaw sa mga Patriarka (Buhat 7:1-19)


BUHAT 7:17-19
17 “Sa nagkaduol na ang panahon nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kang Abraham, midaghan ug misanay pag-ayo ang atong katawhan didto sa Ehipto 18 hangtod nga may mipuli sa paghari sa Ehipto nga wala makaila kang Jose. 19 Gilimbongan niya ang atong kaliwatan ug gipugos ang atong mga katigulangan sa pagbiya sa ilang mga masuso didto sa gawas aron mangamatay.


b) Ang Mga Adlaw ni Moises (Buhat 7:20-43)


BUHAT 7: 20-29
20 Niadtong panahona natawo si Moises, usa ka bata nga matahom sa atubangan sa Dios. Sulod sa tulo ka bulan, giatiman siya diha sa iyang balay. 21 Ug sa dihang gibiyaan na siya didto sa gawas, gisagop ug gimatuto siya sa anak nga babaye ni Paraon ingon nga kaugalingong anak. 22 Gitudloan si Moises sa tanang kaalam sa mga Ehiptohanon ug nahimo siyang bantogan sa pulong ug sa buhat. 23 “Sa nag-edad na si Moises ug 40 ka tuig, nakahunahuna siya sa pagduaw sa iyang mga kadugo nga mga Israelita. 24 Sa dihang nakita niya nga ang usa kanila gidagmalan sa usa ka Ehiptohanon, milaban siya ug gipatay niya ang Ehiptohanon. 25 Nagdahom si Moises nga ang iyang kadugo makasabot nga gamiton siya sa Dios sa pagluwas kanila, apan wala sila kasabot. 26 Pagkasunod adlaw nakita niya ang duha ka Israelita nga nag-away ug gisulayan niya ang paghusay kanila. Miingon siya, mga higala, magsoon kamo apan nganong mag-away man kamo? 27 Apan ang tawo nga nagdagmal sa iyang kauban miwakli kang Moises ug miingon, ‘Kinsay naghimo kanimo nga pangulo ug maghuhukom namo. 28 Patyon mo ba ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon?’ 29 Sa pagkadungog ni Moises niini, mikagiw siya ug mipuyo sa yuta sa Midian. Didto nahimo siyang amahan sa duha ka anak nga lalaki.

Ang bakak nga mga saksi nagreklamo nga si Esteban nagsalikway kang Moises ug wala makasabot sa iyang pagtudlo, diin maoy hinungdan nga si Esteban naghulagway sa kinabuhi ni Moises sa mas dako pang detalye. Siya mihatag sa iyang panghunahuna mahitungod sa dako nga tigpataliwala sa Daang Tugon nga pranka ug sa kalit misulti nga wala nag-andam.

Una, siya nagsaysay sa istorya sa kinabuhi ni Moises, sa sinugdanan sa dihang siya masuso pa. Ang iyang mga katawhan midaghan kaayo, nga maoy hinungdan nga ang mga Ehiptohanon naghimo sa pagkontolar sa ilang gidaghanon sa mga nahimugso. Sila miingon. “Kon ato silang pasagdan nga modaghan ug mahimomg kusgan kay sa ato. Kon dili nato sila uliponon, sila molamon kanato.”

Taliwala sa mapig-ot nga kagubot ang Dios nagpakita bisan pa sa kaduol niadtong mituo diha Kaniya. Ang mga ginikanan ni Moises nagtago kaniya sa dihang siya masuso pa uban sa mabaw nga tubig nga adunay mga kogon subay sa mga suba sa Nile. Ang ngalang “Moises” nagpasabot “gihuka gikan sa”. Ang mga balod sa kagubot dako kaayo ang pagtubo, apan sa punto sa pinakadako nga sukod kon unsa ka kusog ang Dios nagpakabana aron pagluwas sa Iyang pinili nga propeta.

Ang Labawng Halangdon nagapamuhat niadtong hataas og ranggo aron sa pag-edukar kang Moises. Kining batan-ong lalaki misulod ngadto sa pamilya ni Paraon, diin siya nakadawat sa pinakamaayo nga edukasyon nga gihatag sa Ehipto. Siya usab nakakat-on sa tanang mga sekreto sa Ehiptohanong salamangka, ang mga tulomanon sa patay, ug ang panag-na, kay sa iyang pagkabatan-on dili siya magtutuo, apan daotan nga tawo sama sa tanang ubang mga tawo.

Unya, sa dihang siya nasayod nga dili siya Ehiptohanon, apan Hebreo, ug ang iyang katawhan gihimong ulipon ug gisakit, sa labing madali siya mihimo sa walay paghunahuna, mibarog ug mipatay sa usa ka Ehiptohanon nga tagdumala sa trabaho og nagkontrolar ug nagdaugdaog sa iyang katawhan. Ang tanan niyang edukasyon wala magpulos ngadto kaniya. Iyang nakaplagan ang iyang kaugalingon mahitungod sa iyang abilidad sa pagluwas sa iyang katawhan pinaagi sa kaguliyang ug pagpatulo sa dugo. Mao kini ang dalan sa paglingla nga daghan ang misunod. Gusto sila nga mausab ang mga panghitabo pinaagi sa panlipat, puwersa ug mga bomba. Silang tanan nagdali nga mahisama ni Moises, og nahimong mga mamumuno. Sila wala mag-usab sa paghuna-huna ngadto sa kamatuoran, kay wala kita nagkinahanglan sa bag-o nga mga kasulbaran apan kabag-ohan sa mga tawo. Sa panahon ni Hesus, ang mga kadagkoan sa Israel mipatay sa Anak sa Tawo, nag-angkon nga sa ilang pagpatay Kaniya sila nagluwas sa ilang mga katawhan. Ang kamatuoran, ang ilang mga kasingkasing nagpabilin sa ilang pagkasila, kay ang mga nasod dili mahimong mapasig-uli sa matag usa pinaagi sa gubat, pagkaulipon, ug inhustisya, diin makahimo lang sa mga butang nga mas daotan pa.

Si Moises nananglit nga ang iyang tagilungsod moabi-abi kaniya ingon nga manluluwas ug maghimo kaniya nga hari. Apan sa dihang duha sa iyang kadugo nag-bugno ang matag-usa ug misalikway sa iyang pagsulay paghusay, siya nakamatngon nga ang tanang mga pulong nga gitambag sa nasodnong panag-igsoonay mga bakak. Sa kataposan ang natag-usa nahigugma sa ilang kaugalingon lamang. Si Moises mibati og kasilag sa iyang nga mga igsoon ngadto kaniya, ug nakasinati sa ilang dili kamatinud-anon sa ilang pagbutyag sa iyang pagpatay sa nag-ulipong awtoridad. Siya migagiw sa labing madali gikan sa Ehipto paingon sa kamingawan; ang iyang nasod nagsalikway kaniya.

Si Kristo usab nakasinati sa maong pagsalikway. Ang disenyo sa Dios mao ang pagluwas sa iyang sukihang mga katawhan pinaagi sa Iyang Anak. Sa paghimo niini sila nagpahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala, kamatayon, ug kang Satanas, ug makakaplag ug grasya sa Adlaw sa Hukom. Apan ang iyang nasod wala makasabot Kaniya. Sila nagsalikway kang Hesus, sama sa ilang pagsalikway kang Moises, nagpakita kanila nga mga katawhan nga miyuko sa pagsalikway uban sa magahi nga mga kasingkasing. Ang pangutana nagpabilin: Unsa man ang mahitungod sa atong kahimtang? Kita ba mas maabtik kay sa mga Judio? Modawat ba kita kang Kristo, o ato ba siyang isalikway? Wala ba kita makadungog sa tingog sa Balaang Espiritu nga nagtawag kanato karon?

Si Moises nahimong usa sa lalin (refugee) uban sa panon sa mga Bedouin. Siya nakakat-on sa pagkakontento, pagpaubos, ug pagbantay sa karnero sa mga deserto ug sa mga kamingawan . Ang pagbantay sa karnero usa ka malisod nga propisyon, diin nagkinahanglan ug kaisog, pasensiya, ug kasinatian. Posible nga si Moises, atol sa iyang mga katuigan sa deserto, nakakat-on usab sa Arabic, kay ang lingguwahe sa Midian sanga sa mga lingguwahe sa Semitic. Siya naminyo sa usa a Midianhong babaye, ug amahan sa duha ka mga anak nga lalaki. Kining kaminyoon usa ka nagsagol nga kaminyoon taliwala sa mga Isrelita ug ang mga Arabo, natapos pinaagi ni Moises, ang dako nga pangulo sa Israel. (Exodo 18:1-7)

PAG-AMPO: O Ginoo, tipigi ako gikan sa pagsalig sa akong kaugalingong gahom, aron dili ako mangita sa pagluwas sa akong kaugalingon o makaimpluwensiya sa uban pinaagi sa akong kaabtik. Tugoti ang imong Espiritu magbag-o sa akong kasingkasing, ug tugoti ang dugo ni Kristo magputli kanako gikan sa tanang nakong mga sala. Kaluoy-i kami, O Dios, balaana kami, ug giyahi kami aron sa paghingpit sa Imong kaluwasn.

PANGUTANA:

  1. Giunsa nato pagkahibalo nga si Moises wala mareporma pinaagi sa maayong edukasyon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:49 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)