Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 004 (Introduction to the Book)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

1. Ang Pasiuna sa Libro ug ang kataposang Saad ni Kristo (Buhat 1:1-8)


BUHAT 1:6-8
6 Sa pagtigom na nila, gipangutana nila si Hesus, “Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usab niining panahona ang gingharian sa Israel?” 7 Si Hesus mitubag kanila, “Ang mga panahon ug mga adlaw natakda nang daan diha sa pagbuot sa akong Amahan. Dili kamo angay nga magpakisayod kon anus-a kini mahitabo. 8 Apan kon mokunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamog gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibotan.”

Ang mga disipulo wala pa makadawat sa gisaad nga Balaang Espiritu sa dihang sila mianhi niining kalibotanon, politikanhong pangutana ngadto kang Hesus. Silas sa gihapon naghunahuna sa ilang patriyotismong pamaagi sa Judio ug ang ilang katungdanan sa Jerusalem. Sila naghunahuna nga si Kristo nga Hari, kinsa nabanhaw gikan sa patay, magsugod paghari gikan sa Jerusalem diha sa himaya ug kaharianon ibabaw sa tanang katawhan. Ang butang nga katingalahan mao nga si Kristo wala mosalikway niining pangutanguna, apan iyang gikompirma nga ang langitnong gingharian moabot sa walay pagduhaduha. Iyang giklaro sa Iyang mga apostoles, bisan pa niana, kanang langitnong gingharian dili maplastar sumala sa tawhaong mga panghunahuna, ug dili karong panahona.

Ang Dios adunay plano nga espisyal. Iyang nakita ang kasaysayan sa tanang katawhan sa Iyang atubangan gikan sa milabay nga kapanahonan sa eternidad, ug naghatag sa matag tribo ug sa nasod ug duroha ang panahon alang sa sinsero nga paghinulsol ug panahon sa pagtuo nga buhi. Siya usab naghatag ug kahulogan sa mga panahon ug mga utlanan sa Iyang pasensiya. Kining klaro nga dalan sa kasaysayan, bisan pa niana, dili kini makabarog sa atong atubangan sama sa makadaot nga kapalaran o makahadlok nga langitnong sugo, kay kita nasayod nga ang atong Amahan naghatag ug kahulogan ang dalan nga nahisulat sa panahon. Nasayod kita nga ang Iyang gugma namuhat ug duroha ug nagdala ug kaayohan sa kalibotan.Tungod kay ang Iyang gugma naghupot sa mga panahon, wala kitay kahadlokan. Ang atong Amahan maoy Magmamando ug ang tinuod nga Kagamhanan. Ang tanang mga buhat sa rebolusyon ug pagtigom ug mga hinagiban kini dili epektibo sa pag-usab sa pagpatuman sa Iyang plano, kay ang iyang gingharian dili lang moabot sa spiritual, apan usab dili masayop, kini mahimayaon, ug gamhanan. Ang kagamhanan sa Dios natukod ibabaw sa gugma ug kamatuoran, ug dili sa walay pagtagad ug walay hustisya. Siya nga nasayod sa Dios nga iyang Amahan maglipay sa iyang kaugmaon.

Si Kristo nagpapas sa tanang politikanhong mga hunahuna gikan sa panumdoman sa iyang mga tinun-an alang sa dayag nga Saad sa Amahan. Siya nagtudlo sa iyang katumanan sa “pagdawat sa gahom.” Minahal kong magbabasa, makapamatuod ka ba, nga ikaw huyang, ug ikaw mamatay sama sa tanang laing mga tawo? Ikaw, usab buangbuang, laksot, daotan ug mamatay itandi sa himaya sa Dios, balaan,ug maalamon. Ang iyang gahom dili mokanaog sa natural nga tawo. Dili ka makausab sa imong kaugalingon pinaagi sa imong gahom, kay ikaw huyang sama sa tanang tawo, ug ulipon sa sala. Ang unang buhat ni Kristo sa pagpahimutang sa Iyang natago nga gingharian mao ang paghatag gahom sa iyang mga sumusunod. Ang Greko nga pinulongan sa gahom mao ang “dinamita”. Ang gahom sa Dios mobuto sa atong batoon nga mga kasingkasing, ug ipahimutang kanato ang maluluy-ong mga kasingkasing, ug magbuntog sa atong magahi nga mga hunahuna aron kita makahunahuna mahitungod sa mga butang sa Dios. Ang langitnong gasa sa Dios niadtong mituo kang Kristo mao ang pareho ka espisyal nga gahom diin siya nagmugna sa tanang ana sa kalibotan. Kini nga gahom tataw ug makita diha ni Hesus.

Nakadawat ka ba gahom sa Dios, o hangtod karon patay ka sa sala? Nagpuyo ba kamo sa gugma sa Amahan? Mahimo ba ninyo ang tanang butang pinaagi Kaniya nga nagluwas kanimo? Ang iyang kusog mahimong mahingpit sa atong kaluyahon. Nasayod ba ikaw nga ang epektibo, ug mainiton nga pag-ampo sa tawong matarong dakog kahimoan?

Ang gahom sa Dios dili kini misteryo. Mao kini ang Balaang Gahom Mismo, kinsa siya gikan sa walay kataposan ngadto sa walay kataposan, usa sa tulo ka Personas sa usa ka Dios, kinsa siya takos sa atong pagsimba ug pagpanugyan. Atong gisimba kining langitnong Espiritu uban sa tanang kalipay ug pagpasalamat, ug maghimaya niing kahayag sa Amahan ug sa Anak. Siya tinuod gayod nga nagpuyo sulod kanato usa ka timawa, nagpamatuod sa atong kaluwasan diha ni Kristo, ug nag-abli sa atong mga mata sa sulod sa kamatuoran sa Dios. Siya ang atong langitnong Amahan. Walay natural nga tawo nga adunay langitnong pagbati nga nagpuyo ingon nga kinaiyang gawi sa iyang kaugalingon. Kini moabot gikan sa gawas sa atong kalibotan, ug magdan-ag niadtong nahigugma kang Kristo, nagpuno kanila sa Iyang kinabuhi, Iyang gugma, ug Iyang kalinaw.

Walay usa nga motawag kang Kristo “Ginoo” gawas kon siya gigiyahan sa Espiritu sa kamatuoran. Siya nagtukod kanato sa tinuod nga pagtuo. Ang Espiritu sa Anak nag-abli sa atong mga baba ug nagtudlo kanato sa pagsulti sa langitnong pinulongan.Siya nagdasig kanato sa pagsulti: “Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang Imong ngalan. Moabot kanamo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit.” Naabihan ba nimo ang imong kaugalingon niining maayon Espiritu? Nasayod ka ba nga Siya anaa ug gusto gayod nga mopuno kanimo?

Ang Balaan Espiritu naghatag kanilag katakos kon dili ang mga apostoles walay gahom sa pagmatuod kang Kristo sa Iyang pagka Dios. Siya nagtukod sa ilang pagtuo, naggiya kanila sa pagsaksi sa Iyang kamatuoran, ug naghatag ug gahom kanila aron mapaubsanon nga magbuhat sa Iyang kabubut-on. Ang Balaang Espiritu maghimo kanato nga mga saksi ni Kristo. Dili kinahanglan alang kanato nga magdala mahitungod sa atong personal nga kabaghoan, o molakaw ug magpagarbo sa atong ikaduhang pagkatawo. Atong itudlo ang atong Manluluwas ug Magbabag-o, isugid ang atong kasal-anan sa Iyang atubangan, ipamatuod ang gahom ni Hesus sa pagpasaylo sa atong mga sala, ug magpasundayag sa tanang katawhan nga Siya kinsa natawo sa Espiritu Santo mao ang tinuod nga Anak sa Dios. Siya nagbalaan kanato pinaagi sa Iyang dugo ug naghatag gahom kanato pinaagi sa Iyang Espiritu. Kinahanglan kita motuo ug manudlo sa uban nga si Ginoong Hesus nag-usab sa kadaghanan karon pinaagi sa Espiritu sa Iyang ebanghelyo. Siya nag-abog sa mga daotang espiritu gikan sa mga tawong daotan pinaagi sa Iyang pulong, ug nagtukod sa Iyang gingharian diha sa mga kasingsing nga buak. Gikinahanglan nga hisgotan ang pulong nga sa Arabo “shahid” nagpasabot kini ug duroha “pagsaksi” ug “sinakit”. Dili kita mahibulong kung ang espiritu niining kalibotan motindog batok kanato, tungod humana kini motindog sa paglansang sa atong Ginoo.

Ang Espiritu sa Dios nagsugod sa pagtindog didto sa Jerusalem. Kini midagan sama sa kalayo lapos sa Judea, miabot sa Samaria, misulong sa Antioquia, ug mikaylap pag-ayo sa lalawigan sa Asia Minor. Sa samang panahon, kini mikatag sa Norte sa Africa, Ethiopia, ug Iraq, misulod sa Greece, ug nabuntog ang kaulohang siyudad sa Roma. Si Lucas, ang ebangelista, miila sa pula ug maiinit nga dalan sa gugma sa Dios, ug gisulat kini sa iyang libro. Karon ang sulo sa ebanghelyo gibutang na sa inyong kamot, minahal kong magtutuo, ug kami mosulti kaninyo: “Ipahayag ang inyong mga palibot uban sa gugma sa Anak sa Dios, kay kamo ang kahayag sa kalibotan.” Apan susiha una ang inyong kaugalingon: Nakadawat na ba kamo sa gahom sa Dios? Ang Balaang Espiritu nagpuyo ba sulod nimo? Kon wala, paghulat sa Saad sa Amahan, ug pangayo nga mainampoon aron kini ihatag kaninyo. Sa imong pagbasa sa ebanghelyo kamo makakaplag sa saad sa Amahan, giablihan ug gipasundayag sa imong atubangan.

PAG-AMPO: Amahan, kami nagsimba ug nahigugma kanimo, kay Ikaw ang nagbuhat kanamo nga Imong mga anak pinaagi sa kamatayon sa Imong Anak. Ang Imong himaya madayag diri kanamo pinaagi sa Imong Balaang Espiritu. Tipigi kami sa Imong gugma, kay Ikaw man ang among Amahan. Uban sa pagpasalamat among gitugyan ang among kaugalingon diha kanimo, nangayo kami Kanimo nga pun-on mo kami sa Imong Espiritu Santo, aron ang among mga palibot madan-agan pinaagi sa ngalan ni Kristo.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang Balaang Espiritu? Unsa ang Iyang desinyo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)