Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 072 (Apostolic Council at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)


BUHAT 15:1-5
1 May pipila ka mga tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sa mga kaigsoonan. Sila nag-ingon, “Dili kamo makaluwas gawas kon modawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa Balaod ni Moises.” 2 Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe niining pagtulon-an busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia miadto sa Jerusalem aron makigkita sa mga apostoles ug sa mga kadagloan bahin niining butanga. 3 Busa gipagikan sila sa iglesia ug sa ilang pag-agi sa Fenicia ug sa Samaria gisugilon nila ang pagkakabig sa dili Judio ngadto sa Dios. Kining balitaa nakalipay pag-ayo sa mga kaigsoonan. 4 Sa pag-abot nila sa Jerusalem, gidawat sila sa iglesia ug sa mga apostoles ug sa kadagkoan sa iglesia. Gisugilon nila ang tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila. 5 Apan ang mga magtutuo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga nagtindog ug miingon, “Kinahanglan gayod nga tulion sila ug patumanon sa Balaod ni Moises.”

Usahay ang yawa mopakita ingon nga diosnon nga binuhat, nagtudlo sa mga tawo aron sa pagtuman sa balaod, ingon nga sila makaangkon, og dugang pa sa pagpasaylo ni Kristo, ang pinasahi nga pagkabalaan. Kini ingon nga ang pagkamatarong pinaagi sa Iyang dugo ug sa grasya, ingon nga pundasyon sa atong kinabuhi uban sa Dios, dili igo. Ang ubang istriktong Pariseo nga mga nakabig mikanauog sa Jerusalem ngadto sa Antioquia ug didto nagdisturbo sa kalinaw ug panag-uyon sa iglesia sa Antioquia. Sila naghangyo nga hatagan sa katungod sa pagtudlo diha sa mga tigom aron sila makahimo sa paggiya sa mga magtutuo sa dugang pang kabug-osan sa kaluwasan. Sila nag-angkon nga ang dugo ni Kristo dili igo sa paglukat sa mga magtutuo, nga kinahanglan usab ang pagpatuli sumala sa Balaod ni Moises. Ingon nga timaan sa Iyang pakigsaad, ang Dios nagsugo niini. Sila nag-angkon nga ang tanan diha sa balaod gihatag pinaagi sa inspirasyon sa Dios, ug siya nga dili motuman sa tukma gayod sa balaod pagahukman sa silot.

Si Pablo ug si Bernabe napuno uban sa balaan nga kasuko. Ang ulahi nakaadto na sa Jerusalen aron sa pag-imbestigar. Ang duroha ka mga apostoles naghatag ug gibug-aton, uban sa pagprangka, nga ang nagpuyo nga Balaang Espiritu diha sa mga magtutuo, sumala sa ilang mga kasinatian didto sa mga siyudad sa Asia Minor, wala magsalig sa bag-o nga mga magtutuo nga nagtuman o nakahibalo sa balaod. Apan, ang mga nakabig nga Pariseo sa Jerusalem, naghangyo sa walay kondisyon nga pagsumiter ngadto sa pinadayag sa Daang Testamento. Apan si Pablo naghimo niini nga klaro nga ang Dios nagpahayag sa bag-ong balaod diha ni Kristo. Natuman Niya alang kanato ang karaang balaod uban sa iyang balaang hanyo ug midawat kanato ngadto sa kapanahonan sa grasya.

Ingon nga resulta niining panagbangi, usa ka mapintas nga espirituhanong pakigbisog mibuak sa iglesia. Ang bag-ong mga magtutuo nahasol, kay ang duha ka mga partido nakabase sa ilang katungod sa kamatuoran ibabaw sa balaod, mao nga sukad nahitabo sa nagkalain-laing mga panahon diha sa kasaysayan sa iglesia, ang mga membro sa iglesia naghangyo nga ang koseho magtigom, diin ang tuyo mao ang pag-ila sa kabubut-on sa Ginoo pinaagi sa mga apostoles, mga anciano, ug kadtong hamtong diha sa pagtuo.

Busa, si Pablo ug si Bernabe, sa ngalan sa Iglesia sa Antioquia, mibiyahe ngadto sa Lebanon pinaagi sa dagat, ug didto gibisitan ang mga igsoon didto sa kabaybayonang mga lungsod. Atong mabasa sa maong okasyion sa unang panahon nga ang Kristohanong mga iglesia natukod sa Lebanon, ug nga daghang mga tagsa-tagsa nga misulod ngadto sa kinabuhing walay kataposan. Kining mga igsoonan dako kaayo ang kalipay sa dihang sila nakadungog giunsa sa Dios pagtawag ang langyaw nga mga tigsimba og dios-dios ngadto sa pakigsaad uban Kaniya, sa walay seremonyas sa pagtuli o sa mga buhat sa balaod. Kining mga magtutuo mibati sa dakong kalipay, kay ang mga taga- Fenicia mga tawo nga mipanaw ug daghan ang nadiskubrehan. Sila nasayod nga ang relihiyon sa Judio, uban sa tanan niyang legal nga mga hukom, dili makahimo sa pagkabig sa kalibotan. Sila sa labing madali nakasabot sa pagsabut sa grasya ug nagpadako kang Hesus alang sa kagawasan diha sa Balaang Espiritu, kagawasan nga nagdan-ag sa usa ka bag-o nga kaliwatan.

Diha sa rehiyon sa Samaria ang mga magpapanaw usab nagpamatuod ngadto sa mga katingalahan buhat sa Dios. Ang balita mahitungod sa bag-o nga espirituhanong mga kasinatian nakadasig sa mga magtutuo, ug naggiya kanila sa paghalad sa ilang mga kaugalingong determinasyon aron sa pagpakaylap sa kaluwasan ni Kristo ngadto sa tibuok kalibotan.

Sa dihang ang duha ka mga apostoles miabot sa Jerusalem ang mga magtutuo, uban sa kaubanang mga apostoles ug mga anciano, naglumba sa pagdawat kanila. Silang tanan mibati sa kamahinungdanon sa maong panagtigom, kay ang bag-ong mga nag-abot mao ang unang delegasyon sa moabut gikan sa gawas sa Palestina. Sila nangutana alang sa desisyon ug klaripikasyon mahitungod sa mga isyu sa pagtuo. Si Saulo, ang legal nga eksperto sa usa ka panahon, nagpaubos sa iyang kaugalingon. Sa ngalan sa iglesia sa Antioquia siya nangutana alang sa kumpirmasyon sa iyang pagtulon-an mahitungod sa grasya. Kining panahona ang tibuok iglesia sa Jerusalem nakatutok sa kanhi kaaway nga gipili sa Dios ingon nga apostol alang sa kaluwasan sa mga nasod.

Ang mga sesyon wala magsugod uban sa pag-analisar sa mga prinsipyo sa doktrina. Hinoon, ang mga tigpaminaw unang nakadungog sa taho sa mga kasinatian ni Bernabe ug ni Pablo, ug giunsa ni Kristo pagtukod sa daghang mga iglesia didto sa Siria ug sa Asia Minor pinaagi sa ilang pagpangalagad. Ang Dios sa kadaogan misulod sa mga hunahuna sa tanang mga tigpaminaw, ug walay usa kanila nga makalimod sa milagro sa pagbubo sa Balaang Espiritu sa mga Hentil. Ang testimonyo sa gitahod, buotan nga si Bernabe, sa partikular, nakadayeg sa tigpaminaw sa Jerusalem, kay siya nailhan nang daan ug gipadala pinaagi kanila.

Sa dihang ang delegasyon sa Antioquia nahuman sa ilang mga sugyot ang ubang mga magtutuo, nga kaniadto istrikto nga mga Pariseo, mitindog. Bisan pa sa ilang pagtuo diha ni Kristo, sila wala mamatay sa ilang pagsalig sa kaugalingon. Sila gipanghangyo nga ang Hentil nga mga magtutuo dili lamang tulion, apan usab mosumiter sa tibuok balaod. Uban sa maong hangyo kining mga panatiko nga mga Pariseo, nga nalipay sa kadaogan ni Kristo, nagpakita nga sila supak ngadto sa pagwali sa mga Hentil. Sila masiboton lamang nga naghangyo nga ang mga bag-ong mga kabig nahimong nakabig sa relihiyon sa Judio, tingali unya ang pakigsaad mobarog dugang sa Pakigsaad mi Moises. Pinaagi niining hangyo sila nagbutang sa mga buhat ni Hesus, ang Anak sa Dios, sa samang sukod ingon sa mga buhat ni Moises, ang propeta sa Dios. Sa pagbuhat niini sila nagpakita sa ilang kompletong sayop nga pagsabot sa Bag-ong Pakigsaad, uban sa iyang kagawasan gikan sa balaod, kansang katumanan gipakita diha sa kompletong gugma sa Dios.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, ablihi ang among mga mata aron kami makakita Kanimo, ug makaila sa kadako sa Imong gugma, aron kami dili motuo sa among kaugalingon, o mokupot og hugot sa among huyang nga gahom, apan nagsalig sa Imong kadaogan lamang. Tabangi kami pagbasa ug pagsabot sa Balaang Bibliya pinaagi sa paglamdag sa Balaang Espiritu, ug mahimong matinud-anon sa Imong Bag-ong Pakigsaad, diin kini gipadayag diha sa imong Balaang Ebanghelyo.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang iglesia sa Antioquia nagdesisyon nga dili sulbaron ang among problema pinaagi sa iyang kaugalingon, apan nangutana sa mga apostoles sa Jerusalem aron makita ang kataposang solusyon alang niini?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)