Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 008 (Matthias Chosen)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

4. Si Matias gipili puli sa dapit ni Judas nga masalaypon (Buhat 1:15-26)


BUHAT 1:21-26
21 Busa kinahanglang nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron mosaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. 22 Kinahanglan nga siya kanunayng nakakuyog kanamo sulod sa panahon nga ang Ginoong Hesus nakig-kauban pa kanato sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. 23 Busa misugyot sila sa ug duha ka tawo si Jose nga ginganlag Barsabas (nga ginganlan usab ug Justo) ug si Matias. Unya nag-ampo sila, “Ginoo nasayod ka sa kasingkasing sa tanang tawo. Busa itudlo kanamo kon kinsa niining duha ang imong gipili 25 nga mopuli sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya.” 26 Human niini nagripa sila kon kinsay makapuli ug si Matias ang napili. Ug gidugang siya sa 11 ka apostoles.

Ang mga apostoles wala maghatag og pilosopiyang rason mahitungod kang Judas nganong nagbudhi siya kang Hesus ang iyang agalon, apan mituo sila sa matarong hukom sa Dios. Wala sila molingi og dugay, dili bisan sila motindog nga magkurog ang ilang mga pagbati, apan naglihok padulong sa unahan, ug naghunahuna sa katungdanan sa pagwali ngadto sa kalibotan. Sa ilang mga pag-ampo sila nangandoy sa pagpangutana kang Hesus sa pagbalik sa kompletong numero sa ilang kapunongan sa apostoles, aron ang numero niadtong gisugo mahimong mokunhod sa dihang ibubo diha kanila ang Balaang Espirtu.

Ang tawong angayan ituboy ingon nga apostoles kinahanglan kanunay nakigkuyog ni Hesus gikan sa sinugdayan. Kinahanglan siya nakasaksi sa Iyang kinabuhi ug mga buhat ug nakasinati sa personal nga siya nabanhaw gikan sa patay. Ang dose ka mga apostoles wala magtuyotuyok gikan sa lungsod ngadto sa lungsod nga nag-inusara uban ni Hesus, kay adunay laing daghang kauban nga Iyang mga sumusunod uban kanila. Si Hesus nagpadala sa kapitoan nga mga disipulo ngadto sa Galilea ug gisugisugo sila sa pag-alagad. Sa ingon niini sila naghatag og kahulogan sa kahimtang sa pag-alagad sa apostoles uban sa labaw nga kaestrikto aron ang pagtudlo alang nianang pag-alagad mahimong limitado sa gamay nga numero, labaw sa tanan kadtong nagtuman sa mga pagtulon-an ni Juan nga Magbubunyag, og nagpadayon ngadto kaniya, ug nagsugid sa ilang mga sala sa iyang atubangan, naghulat sa katomanan sa gingharian sa Dios. Ang kamatuoran mao nga daghan sa mga disipulo ni Juan nakadungog sa tawag sa Magbubunyag. “Tan-awa! Ang nating Karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibotan!” ug gumikan niini gibiyaan ang ilang magtutudlo sa bawtismo sa tubig alang sa kapasayloan sa sala, ug nagsunod Kaniya kinsa siya magbawtismo sa Balaang Espiritu, ug pagmatuod kanila sa Bag-ong Testamento sa mga kapistahan sa paglipay.

Atong ipananglit kinsa kadtong napadayonon pagsunod kang Hesus nahimong maalamon ug labaw nga mainampingon kay sa uban. Bisan pa niana, ang gawi sa mga disipulo nagmatuod nga nakasupak. Walay usa nga takos alang sa tinuod nga pagtuo, dako nga gugma, ug halapad nga paglaom gawas sa usa nga giandam sa Balaang Espiritu. Ang mga disipulo nakadungog sa mga pulong ni Hesus apan ang ilang mga kasingkasing nagpabilin nga mapahitas-on. Sila nakakita sa Iyang himaya human sa Iyang pagkabanhaw, apan nagpabilin nga walay sulod sa kinabuhing walay kataposan, kay ang Balaang Espiritu wala pa nagpuyo sa sulod nila. Ang ubang komentarista naghunahuna nga ang pagpili sa kapuli ni Judas maoy usa ka walay dios ug madalidalion nga tawhanong buhat, kay ang Dios nagpili kang Pablo sa eksaktong panahon aron mahimong apostoles aron modawat sa pag-alagad ni Judas ug gahom sa pagwali sa mga dili Judio.

Apan ang 11 ka mga disipulo wala maghunahuna una sa pagwali sa kalibotan, apan pagbag-o sa dose ka tribo sa ilang katawhan. Si Pedro nagbinuotan sumala sa panagbagay uban sa laing mga apostoles sa pagtawag sa dakong panagtigom, nangutana kanila aron pagtuboy sa mga kandidato. Unya ilang gibutang ang kataposang pagpili sa mga kamot sa Ginoo, kinsa maoy nagasusi sa mga kasingkasing og nasayod sa mga katuyoan sa kalag. Kini naobserbahan nga si Pedro wala molihok ingon nga labaw sa tanan, ingon nga Obispo, ug dili usab ang pagpili gihimo sa paagi sa demokrasya, dapigan ang gipili sa kadaghanan. Hinoon, silang tanan miabot nga nagkaipon ngadto sa Dios, og nangita sa Iyang langitnong hukom ug ang diha-diha nga giya.

Aron pagsabot sa tingog sa Dios, sila migamit sa ripa sa wala pa ibubo ang Balaang Espiritu. Human niadto, sa dihang sila mipili sa pito ka mga diakono ang mga apostoles mihatag sa iglesia sa tanan nilang mga gusto. Kini nahitabo didto sa Antioquia nga ang Espiritu Santo Mismo nagpili kang Bernabe ug ni Pablo, samtang ang mga pangulo nagpuasa ug nag-ampo, nangita sa pagpanguna ni Kristo ug sa Iyang giya. Ang kamatuoran, mao nga ang kasaysayan sa Mga Buhat sa mga Apostoles mao ang kasaysayan ni Kristo. Ang Iyang mga buhat nahimo alang sa kahimoan sa pagsabwag sa gingharian sa Dios. Wala kita nagpuyo sa iglesia ilalom sa kagamhanan sa papa, politikanhong demokrasya, o diktador nga sosyalismo, apan ilalom sa giya ni Hesu-Kristo. Ang iyang gahom nagmatuod pinaagi sa pagpamuhat sa Espiritu Santo nga nagapanglihok sa mga kasingkasing sa mga magtutuo.

Maayo sa dihang atong isalig ang mga katungdanan sa iglesia sa mga diakono, mga pangulo, ug mga kaagabay. Dili kita magsalig sa atong mga hunahuna, pagbulot-an, o mga abilidad sa pamilya, apan sa pag-ampo. Una ug kataposan kita mangayo nga si Hesus Mismo magpili sa Iyang mga ministro, dili sumala sa iyang salapi, mga abilidad o makidaiton nga ranggo apan sumala sa Iyang kalipay lamang. Unya ang bulohaton sa Dios mahuman, ug ang mga ministro sa Dios mapuno sa Balaang Espiritu. Ang kalamposan masangkap sa pari, pangulo, o Obispo dili pinaagi sa iyang mga kina-adman sa Teyolohiya, sa pakigrelasyon uban ni Kristo ug ang Iyang diha-dihang tawag kaniya. Siya nga nangalagad sa Ginoo nga wala niining tawag adunay tulobagon og adunay kakuyaw nga mahulog dayon sa ispidno.

Ang 11 ka mga apostoles dili gusto nga iapod-apod ang mga pag-alagad ug paghatag og gahum nga kinaugaligon. Sila nasayod nga walay usa nga tinuod nakahibalo sa mga kasingkasing, mga kinaiya, mga talento ug kamatinud-anon sa tawo. Ang 120 ka mga tawo hiniusang nag-ampo nga ang Dios magpili sa usa sa mga kandidato alang niining pag-alagad sa grasya ug maghimong angayan kaniya uban sa gahom alang sa pagdala niining serbisyo. Kon ang Anak sa Dios dili manghilabot niining kasabotan sa ebanghelyo sa ministro ang tanang pag-alagad mahimong walay pulos.

Sila mitudlo og duha sa maong katungdanan, apan wala kitay detalye nga mga impormasyon mahitungod niining duha nga pareho ug katakos nga mga kandidato. Wala kita masayod giunsa pagripa aron pagpili taliwala kanila. Bisan pa niana, ang usa nga gipili dili mao ang una, apan ang wala mailhi nga si Matias, kinsa gitawag nga modala sa katungdanan ingon nga membro sa kolehiyo sa apostol. Dili daghang adlw ang milabay, si Kristo mipuno niining puli uban sa Balaang Espiritu, ug gikompirma ang iyang pag-apil sa gingharian sa Dios. Wala na kitay laing impormasyon mahitungod sa pagpili ni Matias.

PAG-AMPO: O Dios, nagpasalamat kami nga Ikaw nagtawag sa mga dili takos nga mga tawo sa pag-alagad. Ikaw nagbansay kanila, naghatag og gahom kanila, nagsangkap kanila, nagpadala kanila, nag-uban kanila, ug naghimo kanila nga malamposon. Kon makakaplag kag grasya kanamo sa Imong mga mata, palihog ayaw kami isalikway, og buaka ang among garbo, ug baghoa kami aron kami malig-on sa Imong gahom ug mag-alagad kanimo alang sa kahimayaan sa Imong ngalan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga kinahanglanon sa pag-apil sa pagserbisyo kang Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)