Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 052 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 10:1-8
1 May usa ka tawo sa Cesaria nga ginganlag Cornelio nga kapitan sa Kasundalohang Italyano. 2 Si Cornelio usa ka tawo nga relihiyoso ug ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios. Dako siyag nahimo sa pagtabang sa mga kabos ug kanunay siyang nag-ampo sa Dios. 3 Mga alas tres sa hapon nakita niyag klaro sa usa ka panan-awon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya ug miingon, “Cornelio!” 4 Mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok ug miingon, “Unsa man sir?” Ang anghel mitubag “Ang imong pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdom siya kanimo. 5 Ug karon paadtoa sa Jopa ang pipila ka tawo ug ipakuha nila si Simon nga ginganlag Pedro. 6 Atua siya nag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit nga nagpuyo didto sa dagat.” 7 Unya sa pagpahawa na sa anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang sulugoon ug usa ka sundalo nga relihiyoso nga usa ka iyang sinaligan. 8 Gisuginlan niya sila sa nahitabo ug gipaadto sa Jopa.

Gikan sa pagbubo sa Balaang Espiritu sa Pentecostes hangtod sa panahon nga si Pedro naghimo sa iyang misyonaryong panaw ngadto sa mga iglesia, ang iglesia naglangkob sa lungsuranon nga Judio, Helenistiko, Samarianhon, ug mga Hentil nga nakabig sa tinuohan sa Judio (Judaism). Silang tanan mituo diha ni Kristo ug nabawtismohan. Busa sa maong panahon ang mga iglesia anaa lamang ang mga Kristohanon nga Judio ang gigikanan.

Apan, ang Dios sa Iyang Kaugalingon, nag-abli sa pultahan alang sa mga Hentil, pinaagi sa panagsultihay ni Cornelio. Kining panaghiusa sa tawo uban sa iglesia mao ang duroha ang milagro ug ang babag ngadto sa mga kabig nga Judio, nga ang saad unta sa Balaang Espiritu nahimo lamang ngadto sa mga Judio nga mituo diha ni Kristo.

Si Lucas nagpresentar sa taho mahitungod sa pagkakabig sa Hentil, si Cornelio, diha sa detalye nga paagi. Siya gusto nga himuon kining hingpit nga klaro nga ang Dios mismo, pinaagi kang Pedro, ang labing prangka ug ang tigpamaba sa mga apostoles, nagtudlo sa diosnon nga Hentil aron pillion alang sa kinabuhing walay kataposan. Kini dili nga si Pedro nangita pagkahuman, o nangandoy niining paagi alang sa iyang kaugalingon. Si Kristo Mismo nanginlabot diha sa dagan sa iyang kinabuhi, ingon nga siya nanginlabot kang Esteban ug sa kinabuhi ni Saulo. Kining pakigtagbo nagmarka sa usa ka dagkong kinasang-an diha sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa kalibotan.

Sa dihang ang anghel nagpakita ngadto sa usa ka magtutuo diha sa Bag-ong Testamento, nagpasabot nga ang Dios misugod sa pagdala sa gawas sa usa ka plano nga labaw sa tanang pagpanabot. Aron nga ang pagtuo sa matarong dili matay-og, ang Dios nagpadla sa Iyang anghel. Pinaagi sa lima ka pagbati sa tawo siya makahimo sa pag-ila nga ang Dios karon nagtuman sa talagsaong milagro, ug nga Siya nag-abli sa bag-ong paagi ngadto sa iyang gingharian. Ang pagtuo ni Cornelio adunay importante nga kahulogan ug kamahinungdanon alang sa tanang katawhan. Ang ebanghelyo wala moabot kanato, kong wala ang bawtismo niining Hentil nga nagsimba og dios-dios. Kini unta nagpabiling nakulong nagdto sa mga Judio.

Si Cornelio usa ka opisyal diha sa Romanhong kasundalohan nga nagsugo sa ginatos nga mga tawo sa Cesaria, ang sentro sa Roma nga nahimutang didto sa kabaybayonang Dagat sa Mediterranian. Kining opisyal nahimuot uban sa relihiyon sa Judio: ang pagtuo diha sa usa ka Dios, ang Napulo sa mga Kasugoan, ang pagkahan-ay sa pagkadiosnon nga kompleto nga langyaw ngadto sa sosyal nga kinabuhi sa Emperyo sa Roma, uban sa tanang niyang mga pangibog, ang kahayahay sa kinabuhi, ang kahadlok, ug ang pagpaka-aron-ingnon.

Si Cornelio mitalikod uban sa tibuok niyang kasingkasing ngadto sa Dios. Iyang gihan-ay ang iyang kinabuhi sumala uban sa iyang paggakos sa mga prinsipyo nga iyang gituohan. Ang iyang pagkadiosnon dili lang pagtuo sa hunahuna o talandogon nga kadasig. Siya misubmitar sa tanan niyang mga hunahuna, mga pulong, ug mga binuhatan ngadto sa espiritu sa iyang pagtuo. Siya wala mahigugma sa salapi apan nagpuyo nga mahalaron. Ingong nga dako nga opisyal diha sa nag-okupar nga mga puwersa, sila wala magdaugdaug sa pobreng mga tawo, apan sa personal mitabang sa matag-usa nga adunay pagkinahanglan. Siya nag-ampo kanunay, ug nagbantay sa iyang kasingkasing nga abli sa tanang higayon kon unsa unta ang isulti ngadto kaniya sa Ginoo.

Ang maayong espiritu sa maong tawo dili magpabilin nga matagoan alang sa dugay. Kini magpadayag sa iyang kaugalingon, magdagayday gikan sa iyang balay ngadto sa iyang mga higala ug mga kasundalohan. Silang tanan natandog pinaagi sa iyang kaaghop, espiritu nga mainampoon, naghimo kanilang tanan nga labaw pa kaabli ngadto sa pagdawat gikan sa Espiritu sa Dios. Ang tinuod nga magtutuo dili usa nga maglain sa iyang kaugalingon, apan adunay mainiton ug gugma nga motunaw sa mga bukid sa niebe diha sa kasingkasing sa uban. Ang iyang pagpangamuyo alang sa iyang mga paryente ug mga higala nakahimo kanila sa pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ang dako ug balaan nga Dios nag-ingon sa Romanhong Kapitan nga ang matag usa sa iyang mga pag-ampo natubag. Ang matag usa sa iyang maayong mga binuhatan nakit-an sa Dios. Karon, usab ang Labing Halangdon wala nakalimot sa inyong mga buhat. Siya naghulat sa pagdungog sa tingog sa inyong kasingkasing ug mitan-aw sa mga donasyon sa inyong mga kamot, ingon nga mga bunga sa inyong pagtuo. Kamo wala gimatarong pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug pagpuasa, apan pinaagi sa gugma sa Dios. Ang inyong pagtuman mao ang inyong pagpasalamat alang niining dakong gugma.

Ang anghel nag-ingon kang Cornelio nga magpadala ug mga tawo sa Jopa, paggiya kaniya ngadto sa balay ni Simon, ang usa ka magtatabas sa panit, diin ang tawo nga ginganlag Pedro nagsaka. Ang opisyal nasayod nga ang matag sugo sa Dios nagkinahanglan ug dihadiha nga pagsugot ug pagtuman. Siya mituman sa sugo sa Dios sa walay paglangan o kabalaka mahitungod sa anghel. Siya wala mahadlok sa maong kahibulongang pakigtagbo kay ang gugma sa Dios nagtandog sa iyang kasingkasing. Siya mituo ug misalig diha sa Ginoo nga siya sa matag-adlaw nag-ampo ngadto. Siya siguradong nasayod nga ang Dios wala maggiya kaniya sa pagpadala ug espiya o kuyaw nga tawo. Dili, siya nagtawag sa alagad ug apostol sa Ginoo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami nga Ikaw misulod sa kasaysayan sa Imong iglesia sa panahon ug panahon usab, aron sa paggiya kaniya, ingon nga Ikaw miggiya sa mga lakang sa Imong mga apostoles. Nagpasalamat kami nga Ikaw nagtubag sa tanang matuod nga mga pag-ampo ug wala makalimot sa maluloy-on mga buhat, bisan gikan sa mga kamot niadtong wala makaila Kanimo. Palihog dad-a ang kadaghanan gikan sa taliwala sa dili diosnon ngadto sa kabug-osan sa Imong kaluwasan.

PANGUTANA:

  1. Unsa kamahinungdanon ang panagway sa anghel ngadto kang Cornelio, ang opisyal?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)