Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 091 (Spiritual Revival in Ephesus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

2. Ang Espirituhanong Pagkapukaw diha sa Efeso (Buhat 19:1-20)


BUHAT 19:1-7
1 Samtang didto si Apolos sa Corinto, milatas si Pablo sa lalawigan sa hangtod nga miabot sa siya sa Efeso. Didto gikatagbo niya ang pipila ka mga tinun-an 2 ug gipangutana niya sila, “Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubag, Wala gani kami makahibalo kon aduna bay Espiritu Santo!” 3 Unya si Pablo nangutana kanila, “Unsa man diayng matanga sa bunyag ang inyong nadawat?” “Ang bunyag ni Juan,” mitubag sila. 4 Unya si Pablo miingon, “Ang bunyag ni Juan alang lamang niadtong naghi- nulsol ug iyang gitudloan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan motuo sila niadtong mianhi sunod kaniya nga mao si Hesus.” 5 Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang gipandongan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo: unya nagsulti silag lahi nga mga pinulongan ug nagwali usab sa pulong sa Dios. 7 Mga 12 sila ka tawo.

Kini mao ang naandan ni Pablo sa panahon sa iyang misyonaryong mga panaw aron sa pagtawag sa ulohang mga siyudad ug mga sentro sa komunikasyon ug sa pamatigayon, nasayran nga gikan niining mga dapita ang ebanghelyo mahimong awtomatikong modan-ag sa bisan asa. Sa ingon siya nagtukod sa mga iglesia sa Antiocquia, Iconio, Filipos, Tesalonica, ug Corinto. Sa niining taas nga kadena sa mga siyudad ug nga sentro gi-inat taliwala sa Jerusalem ug Roma, ang Efeso miabut ingon nga sumpay nga kalambigitan. Kini dili, hinoon, halapad nga abli sa pagwali, ni gibuhat kini, bisan sa maong panahon, usa ka lagsik nga iglesia.

Sa dihang si Pablo nanaug gikan sa sulod sa mga kapatagan sa Anatolia siya miabot niining maanindot nga ulohan didto sa dagat, diin anaa ang usa ka teatro nga may linkoranan nga gibanana sa 25,000 ka mga katawhan. Pinaagi sa Romanhong pagtugot, ang Efeso mao ang kaugalingong nagdumala. Kining iyang mga lumolopyo mga batid nga magpapatigayon. Diha sa taliwala sa Efeso mibarog ang Templo sa diosa ng si Artemis, ang relihiyosong sentro sa siyudad, diin nagdalag halapad nga mga numero sa magpapanaw paingon sa siyudad, diha sa mga grupo ug ang matag usa, gikan sa matag bahin sa kalibotan.

Sa dihang si Pablo miabot ngadto niining kaulohang siyudad siya nakakaplag og dose ka mga tawo kinsa naggakos sa doktrina ni Juan nga Magbubunyag. Kini nagpakita nga kining siyudad adunay usa ka internasyonal ug kultural nga importansya, ingon nga usa ka sentro alang sa nagkalain-laing mga relihiyosong mga sulog, ingon man ang puloy-anang dapit alang sa gidaghanon sa mga kaliwatan. Bisan ang gamay nga mga doktrina, sama sa Baptist, adunay pagbubo ngadto niini. Ang mga sumusunod sa Baptist nag-andam sa ilang mga kaugalingon alang sa pag-abot ni Kristo. Sila nagbansay sa usa ka masangkarong paghinulsol ug pag-paubos. Sila tingali adunay nakadunggog gikan kang Apolos nga si Hesus nga Nazaretnon mao ang Kristo sa Dios, kinsa namatay, gilubong, nabanhaw, ug sa kataposan mikayab paingon sa langit. Karon sila naghulat alang sa ikaduhang pagbalik, nagdahom sa iyang panagway sa gabii ug adlaw.

Si Pablo sa madali nakakita nga ang pagtuo, mabination nga paghinulsol, usa ka lawom nga pagtuhop ngadto sa Balaang Bibliya og ang pagsalig sa kaisipan diha kang Hesus kini dili igo. Kining mga disipulo kulang sa Balaang Espiritu. Sila gusto sa pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa pag-anhi ni Kristo pinaagi sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Sila wala nasayod sa misteryo sa grasya, ang kinauyokan sa atong pagtuo. Mao, sa ingon usab, kita adunay pagsugid sa walay kaulaw nga daghan ang mga Kristohanon nga nagtuon sa ebanghelyo, nagbasa sa Balaang Bibliya, miapil sa mga iglesia, sinsero sa paghinulsol, daghang nakat-onan mahitungod sa pagtuo, apan sagihapon wala pa mobiya sa pagkaulipon sa balaod alang sa kagawasan sa kaluwasan. Sila ang mga kulang sa gahom ni Kristo.

Ang inyong kahibalo sa mga kamatuoran sa kaluwasan ug ang inyong bawtismo sa tubig dili makaluwas kanimo. Ang Balaang Espiritu, kinsa moabot gikan sa Amahan ug sa Anak, magluwas kanimo. Ang tumong sa pagtuo dili lamang mao ang relihiyosong kahibalo, apan ang pagbag-o sa kasingkasing, ang ikaduhang pagkatawo. Ang kataposan sa kamatayon ni Kristo mao ang pagputli kanato gikan sa mga sala, aron nga kita makadawat sa kinabuhing walay kataposan karon, pinaagi sa pagbubo sa Balaang Espiritu ngadto sa atong mga kasingkasing. Mao nga aron masiguro, minahal kong igsoon, nga ang tumong sa Bag-ong Testamento dili ang pagpamalandong, kahibalo, paghinulsol, pagsakit sa kaugalingon, pagka-diosnon, pagkarelihiyoso, o pagtuon sa kinabuhi ni Hesus. Ang kataposan sa kaluwasan mao ang atong pagpapuno sa Balaang Espiritu, kini mao ang Espiritu sa kaaghop, pagpaubos, ug malumo nga Kristo.

Si Pablo nangutana nga prangka niining dose ka mga tawo: “Kamo ba nakadawat sa Balaang Espiritu sa dihang kamo mituo diha ni Kristo?” Sa samang paagi, kami mangutana kaninyo sa personal: “Kamo ba tinuod nga nakadawat sa Balaang Espiritu, o kamo sa gihapon mga patay diha sa inyong mga sala?” Ayaw pagsulay sa pag-ikyas niining pangutana. Hunong, tan-awa ang imong kaugalingon, ug isugid ang imong pagkinahanglan. Luhod, ikomitar ang imong kaugalingon sa hingpit ngadto sa buhi nga Hesus, ug mahimong magkahiusa uban Kaniya pinaagi sa pagtuo diha sa Iyang mga saad. Kamo makadawat sa gahom sa dihang ang Balaang Espiritu mokunsag diha kaninyo. Ug kamo mahimong saksi ngadto Kaniya, dili sa inyong kaugalingon, apan ngadto Kaniya kinsa nagpalit kaninyo sa Iyang kaugalingon uban sa Iyang bililhong dugo.

Ang dose ka mga tawo sa Efeso miabut ngadto sa kahingpitan sa pagtuo, pinaagi s bawtismo diha sa ngalan ni Hesus ug sa pagpandong sa mga kamot ni Pablo. Ang gahom sa Dios nagdagayday ngadto sa mahinulsulon, ug sila napuno sa Espiritu sa Dios. Kami moingon ngadto kaninyo kon kamo human na bawtismohi, dili kinahanglan nga bawtismohan pag-usab, apan kupti nga lig-on ang inyong bawtismo, ug motuo kon unsa ang gisaad sa Buhi nga Dios kanimo sa personal pinaagi sa Iyang Balaang Espiritu. Siya naghatag kaninyo, sumala sa inyong pagtuo, ang inyong sinsero ug nagapadayon nga mga hangyo.Si Kristo mismo mao ang andam aron mopuno kaninyo uban sa Iyang hiyas, aron nga kamo mahimong mabuhi hangtod sa walay katapusan. Si Hesus klaro nga nag-ingon: “Pangayo, ug kamo paghatagan; pangita, ug kamo makakaplag; pagtuktok, ug kini paga-ablihan alang kaninyo.” Mao nga mangayo sa inyong Ginoo aron sa pagbubo sa Balaang Espiritu diha kaninyo. Ang Ginoo mahimong mopuyo diha sa inyong kasingkasing, ug ang inyong lawas mahimong usa ka templo sa Balaang Espiritu. Ang inyong kasingkasing mahimong mapuno uban sa putli nga gugma. Ang inyong dila mahimong larino, ug kamo mahimong idugang ngadto sa grupo sa masimbahon nga mga mag-aawit nga nagkatibulaag sa tibuok nga mga kontinente niining kalibotan. Ang pagdayeg sa Dios nagdagayday gikan sa mga kasingkasing nga adunay pagtandog uban sa Espiritu mao ang klaro mga ilhanan sa tinubos. Ang imo bang mga higala ug mga paryente nakadungog kanimo sa pagpasalamat alang sa kaluwasan? Nahigugma ba ikaw sa imong Ginoo? Padayon ka ba sa pagpasalamat Kaniya? Ang tanan ninyong mga pulong mahimong mausab kon ang Espiritu magpadayon diha kaninyo. Unya dili kamo maghimaya sa inyong kaugalingon, apan ang Dios, ug kamo dili magpamayuod sa inyong gahom, apan padak-on si Kristo, ang inyong Manluluwas. Ang tanang daotang mga pulong mahimong mawala ug ang pagmakak mahanaw, kay ang Espiritu sa Dios mahimong maghimo sa usa ka kasingkasing diha kanimo, maghatag kanimo sa usa bag-o nga dila, ug maghimo kanimo nga bag-ong binuhat.

Labot pa sa pagdayeg ug kahimayaan, ang ikaduhang bunga sa pagbubo sa Balaang Espiritu diha sa inyong kasingkasing mahimo ang pag-ila sa mga misteryo sa Dios. Kamo mahimo nga sa kalit moila nga ang Dios mao ang inyong Amahan. Walay usa nga moingon ang walay kataposan nga Magbubuhat ug ang Makagagahom mao ang iyang Amahan. Kini imposible sa paghunahuna nga ang Dios adunay mga kaanakan nga lawasnon. Apan kadtong natawo sa Balaang Espiritu nasayod diha-diha nga dili lamang ang mga katawhan sa unod ug dugo. Sila nakaamgo nga tungod sa kamatayon ni Kristo sila adunay nadawat usab nga pagsagop, ingon nga mga anak sa Dios. Ang kinauyokan sa Dios miabot kanila pinaagi sa grasya. Sa dihang ang Balaang Espiritu misulod sa ilang mga kinabuhi sila miabot sa pagsabot sa ilang mga kasingkasing ug ang daotan diha sa tanang mga tawo. Ang kadaogan ni Kristo nagdan-ag pinaagi sa tanang kangitngit diha kanila, naghatag ug usa ka kasigurohan sa pagkamatarong. Saglit ang gahom nga gihatag ngadto kanato nahimong usa ka garantiya sa walay kataposan, dili madunot ug madaogong himaya ngadto sa pag-abot, kita mahimong motagna nga ang gingharian sa Ginoo mahimong moabot uban sa kasigurohan ug hingpit nga mopatigbabaw.

Kami nangutana kaninyo sa makausa pa: “Nakadawat ba kamo sa Balaang Espiritu? Nagdayeg ba kamo sa Dios, nga inyong Amahan, ug naghimaya kang Kristo, ang inyong Manluluwas, sa tibuok ninyong kasingkasing, ug uban sa tanan ninyong kinaiya? Kamo ba sigurado sa pagka-amahan sa Dios? Kamo ba nagdahom sa ikaduhang pagbalik ni Kristo?” Kon kamo nagdahom, unya kita mahimong magpasalig nga kamo nga natawo sa Balaang Espiritu, ug nahimong usa uban kanamo, pinaagi sa pagkabuak sa kasingkasing, gugma, ug kalipay.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, kami nagsimba Kanimo nga malipayon, kay Ikaw naglukat kanamo pinaagi sa Imong pinalanggang Anak gikan sa tanang namong malisya, pasayloa kami sa tanang namong mga sala, putlia ang among mga konsensiya uban sa dugo ni Kristo, ug pun-a kami uban sa Imong putli ug malumo nga Balaang Espiritu. Dihogi ang tanang mga batan-ong lalaki ug mga babaye kinsa nangita Kanimo sa bug-os nga kasingkasing, ug magpuno kanila uban sa Imong gahom. Walay usa nga mahimong mokuha sa imong Espiritu gikan kanila. Kami nagtuo diha sa imong grasya, diha sa Imong buhat, ug diha sa pagdagayday sa Imong kaluwasan. Amen. Anhi, Ginoong Hesus.

PANGUTANA:

  1. Gi-unsa sa mga tawo diha sa Efeso pagdawat ang Balaang Espiritu? Unsaon pagdawat kining bulahang Espiritu?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:05 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)