Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 053 (Beginning of Preaching to the Gentiles)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

9. Ang sinugdanan sa Pagwali ngadto sa mga Hentil pinaagi sa Pagkakabig ni Cornelio ang Kapitan (Buhat 10:1 - 11:18)


BUHAT 10:9-16
9 Pagkasunod adlaw, sa may kaudtohon, samtang sila nagpaingon ug nagkaduol sa Jopa, misaka si Pedro sa atop sa balay aron sa pag-ampo. 10 Gigutom siya ug buot mokaon apan samtang gihikay pa ang pagkaon, nakakita siyag panan-awon. 11 Nakita niya ang nabukas nga langit ug may gitonton nga ingon sa usa ka dakong panapton nga gihiktan sa upat ka eskina. 12 Sa sulod niini diha ang tanan matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga molakat ug mokamang. 13 Unya may tingog nga miingon kaniya, “Hala Pedro, pag-ihaw ug kaon!” 14 Apan si Pedro mitubag, “Dili ko, Ginoo! Kay wala pako makakaon sa bisan unsa nga giilang mahugaw.” 15 Ang tingog miingon kaniya pag-usab. “Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinloan na sa Dios.” 16 Nahitabo kini sa makatulo, ug unya ang iyang nakita gibalik didto sa langit.

Si Pedro naa kanunay diha sa pag-ampo. Kon wala ang masangpoton, spiritual nga pag-ampo walay pinadayag. Ang pag-ampo ug ang pagbasa sa Bibliya sama ra sa pag-abi sa radio ug tonohon kini ngadto sa gikinahanglan nga signal. Kon ikaw dili tinuyo ug matuod nga naminaw ngadtod sa Espiritu sa balaan nga Dios, ikaw dili gayod makadungog sa tingog sa Dios, ug dili nimo mabati ang Iyang mga grasya o masinati ang Iyang giya. Siya nga nagtuon sa Bibliya nga mainampoon nakig-estorya uban sa Dios.

Si Pedro ug si Cornelio kasagarang mag-ampo sa matag adlaw. Ang ilang mga kinabuhi ug binuhatan hiniusang nagansilyo pinaagi sa pag-ampo. Minahal kong igsoon, imo bang naorganisar ang imong pag-ampo sa kinabuhi? Ang imong mapadayonong pag-ampo ug lalom nga pagtuhop ngadto sa Balaang Bibliya labaw ka importante kay sa paghatag pagkaon ug kusog alang sa inyong lawas pinaagi sa pagkaon. Ang inyong kalag kinahanglan gutomon alang sa Dios ug mangandoy sa Iyang pagkamatarong. Ang imong kauhaw matagbaw lamang pinaagi sa tubig sa kinabuhi. Ayaw tamaya ang imong kaugalingon, apan kinahanglan abli alang sa Espiritu sa Dios aron mamuhat sa inyong kinabuhi. Pagtuon sa ebanghelyo sa matag adlaw. Aron ikaw kanunay makadawat sa grasya ibabaw sa grasya.

Si Pedro nakakita sa naabling langit ug ang tanang matang sa mga mananap nakita. Ang iyang unang hunahuna mao ang mahitungod sa pagkaon, kay siya gigutom kaayo human naghalad sa taas nga mga pag-ampo. Ang tam-is og nakapanimaho ug humot nga pagkaon misaka ngadto atop ingon nga giandam diha sa panimalay. Si Pedro nag-ampo ug naghulat. Ang Dios naggamit sa grabe nga kagutom nga ang Iyang alagad mibati. Siya midala kaniya ngadto sa panan-awon ug nagpakita kaniya sa abling langit sa udto. Sa kalit lang, si Pedro nakakita sa lapad nga piraso nga nanaog gikan sa langit, hangtod kini miabot sa yuta. Siya naghunahuna nga siya makaplag didto sa ubang mga bahandianong pagluto sa lamiang pagkaon ug mga prutas. Sa walay swerte, siya nakakita didto sa mga tanga, mga bitin, nga taluto, mga chameleon, mga bao, mga alimango, ug mga linibo nga laing mga hayop ug mga insekto, ang tanan giisip nga mahugaw sa mga Judio. Siya mikurog, ang pagbati sa kapungot sa ilang mangil-ad nga mga dagway ug mga porma. Minahal kong igsoon, nakasabot ka ba sa kahulogan niining mahugaw nga mga mananap? Silas sama sa mga tawo kinsa diha sa ilang mga kaugalingon, mahugaw usab. Sa dihang ang Dios molantaw kanato Siya usab mobati og kapungot sa atong mga dulumtanan mga buhat, sama sa panapaw, ug mapagarbohong mga panghunahuna. Imo bang nabati ang bisan unsa nga kahugawan gikan sa dautang kasingkasing?

Diha diha dayon ang apostol nakadungog sa tingog nga nag-ingon ngadto kaniya: “Barog, Pedro; pag-ihaw ug kaon!” Ang Dios gusto kanato sa pagbuntog sa pagbati nga kita anaa diha sa panag-uyon uban sa Iyang langitnong kalipay. Busa, si Pedro nagsupak sa kabubut-on sa Ginoo, bisan diha sa panan-awon. Siya nag-angkon nga ang Usa ka Balaan Mismo nagdili sa mga Judio sa pagkaon sa bisan unsa nga mahugaw o gihugawan, ingon nga timaan sa ilang paglikay gikan sa tanang mga porma sa sala. Si Pedro dili gusto nga makasala ug mahimong mahugaw. Sa ingon siya sa kinasingkasing mitulod palayo niini nga tanyag, mahitungod niini ingon nga tentasyon aron manguna kaniya ngadto sa kahugawan. Minahal kong higala, unsay man kini kanimo? Ikaw ba misupak sa matag tentasyon sa sala, bisan sa inyong pagkatulog o sa inyong mga damgo? Bulahan ikaw kon ikaw masilag sa sala sa tibuok mong kasingkasing. Ang Balaang Espiritu gusto sa paglig-on ug paggiya kanimo, ug magpadayag kanimo sa dalan pagawas sa matag tentasyon.

Ang Dios gusto nga si Pedro mokaon sa makahilo nga mga mananap. Bisan pa, siya gusto kaniya sa hingpit nga pagtuman, aron ang iyang hunahuna sa pagsunod sa balaod mahimong mabuak. Ang Labing Halangdon wala magpugos kang Pedro aron sa paglikay gikan sa nagkurog sa paghunuhuna sa sala, apan aron makakat-on sa paghigugma sa mga makasasala. Ang sala nagpabiling daotan, bisan pa ang Usa ka Balaan nahigugma sa makasasala. Sa walay pagduhaduha ang mga tawo daotan ug mahugaw ug busa, misalikway pinaagi sa Espiritu sa Dios, ingon nga nagkamang nga mga mananap nga nakita ni Pedro. Kinahanglan makaila ka sa imong kaugalingon. Ikaw ba momay-ong sa anghel o sa mananap? Ang imo bang mga tuyo maayo o daotan, matul-id o mangil-ad? Ang kasingkasing sa tawo daotan gikan pa sa iyang pagkabatan-on.

Ang Dios wala moguba niadtong nagdala sa Iyang panagway, apan naghinlo sa tanang mga tawo diha sa prinsipyo. Ang dugo sa iyang Anak nagdala og kaluwasan diin labaw sa tanang natong pagsabot. Ang tanang mga tawo limyo diha sa mga mata sa Dios, bisan pa sa ilang sala, kay Siya nagpasig-uli sa kalibotan ngadto sa iyang Kaugalingon pinaagi Kaniya kinsa gilansang sa krus. Mao nga dili nato himoon ang kaluwasan nga hiktin. Aduna ka bay nailhan nga usa ka mamumuno, limbongan, ug mananapaw, mapahitas-on o hambugiro? Kinahanglan nasayod ka nga si Hesus nagpas-an sa imong mga sala didto sa krus ug nagbayad alang kanila, nagpapas sa ilang mga kasal-anan sa hingpit. Busa, kining makasasala, wala pa masayod sa grasya nga giandam alang kaniya pinaagi sa pagpasaylo ug sa pagtabon sa sala.

Ayaw kalimot nga ng Dios nagtan-aw sa tanang mga tawo nga managsama. Gikan sa panahon nga ang dugo ni Kristo miagas didto sa krus sa Getsemane ang Usa ka Balaan nagunahuna nga ang matag usa ka tawo limpyo ug balaan. Ang Balaang Espiritu kinahanglan magpakita niini nga panan-awon ngadto kang Pedro sa tulo ka higayon, kay ang natural nga hunahuna ug tawhanong pagpanabot naghunahuna niini nga imposible alang niadtong limbongan aron matarong, ug ang daotan nga mahimong maayo. Apan ang Dios mapailobon. Siya sa makatulo nagmatuod ngadto sa gilaay nga si Pedro nga ang krus nagbuntog sa hunahuna sa natural nga tawo.Kining tulo ka mga panagway nagpakita nga ang Dios nga Amahan, Anak, ug Balaang Espiritu nangandoy uban sa tanan Niyang kabubut-ong pagtubos nga ang tanang mga tawo maluwas ug moduol ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Ang kaluwasan nahingpit na. Ang Dios naglantaw sa tanang tawo ingon nga gimatarong pinaagi sa dugo sa iyang Anak. Gawas alang kaniya nga mahimo ngadto sa pagguba kanila sa labing madali alang og tungod sa Iyang pagkabalaan.

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, pasayloa ako sa akong mga pagduhaduha ug pagsupak sa imong kaluwasan. Buntoga ang akong hunahuna, lug-agan ang akong kasingkasing, ug hayagi ang akong pagtuo, aron ako makaamgo sa kapasidad ug himaya sa Imong kaluwasang magpamatuod sa tanang tawo nga ang Imong pinanggang Anak nga nagpasaylo, didto sa krus, sa sala sa tanang mga tawo. Abli ang akong baba sa pagsulti ug kaalam, ug gantihi sang akong pagsugid sa gahom sa kamatuoran.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa pulong sa Dios ngadto kang Pedro? “Unsa ang gihinloan sa Dios ayaw tawaga nga mahugaw.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:12 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)