Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 118 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

12. Si Pablo Atubagan ni Agripa II ug ang Iyang Harianong Panon (Buhat 25:13 - 26:32)


BUHAT 26: 16-23
16 “’Apan tindog kay nagpakita ako kanimo aron himoon ko ikaw nga akong sulogoon. Isulti sa uban ang Imong nakita karon ug sa ako unyang ipakita kanimo. 17 Panalipdan ko ikaw gikan sa katawhan sa Israel ug sa mga dili Judio nga mao ang katawhan nga paadtoan ko kanimo. 18 Ikaw magpabuka sa ilang mata ug magtultol kanila gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios aron pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug madawat nila ang ilang dapit uban sa katawhan nga gibalaan sa Dios.’ 19 “Busa, Hari Agripa, wala ako mosupak sa panan-awon nga gikan sa langit. 20 Nagwali ako didto sa Damasco ug sa Jerusalem ug unya sa tibuok nasod sa mga Judio ug sa mga dili Judio nga maghinulsol sila ug mamalik sa Dios ug magbuhat sa mga butang nga magpaila nga nabag-o na sila. 21 Tungod niini, gidakop ako sa mga Judio didto sa Templo ug ila unta akong patyon. 22 Apan hangtod niining adlawa gibuligan ako sa Dios busa ania ako nagpamatuod ngadto sa tanan, timawa siya o bantogan. Ang gisulti ko mao lamang gayod ang gisulti sa mga propeta ug si Moises nga nahitabo: 23 nga ang Mesiyas kinahanglan mamatay ug siya mao ang unang nabanhaw gikan sa mga patay aron sa pagsangyaw sa mensahe sa kahayag ngadto sa mga Judio ug sa mga dili Judio.”

Wala gitugot ni Kristo ang pagkahugno kang Saulo aron mahimong negatibo ug walay paglaom ibabaw sa kahibalo sa iyang mga sala. Hinuon, Siya nagsulti kaniya sa pagtuman sa pagtuo sa labing madali. Siya sa duroha nagsugo ug nagdasig kaniya aron maghimo sa isog nga mga tikang sa unahan, alang sa pagpakita ni Kristo nga nagkahulogan ngadto sa nagmaggahi nga mamumuno nga wala kaayoy kaluoy sa pagpasaylo, ingon man ang usa ka tawag ug pagpadala ngadto sa pag-alagad. Si Hesus wala nagpili kang Pablo aron mahimo nga Iyang saksi aron sa paghisgot sa mga teolohiya nga mga isyu, o mabati lamang ang nagkunhod ug pagtaob sa mga sentiment. Dugang pa, siya mosugilon sa mga tawo giunsa niya sa pagkatagbo ang buhi nga Ginoo. Sa ingon, ang mahimayaong Kristo nahimong sulod sa testimonyo ni Pablo. Ang Iyang Ginoo nagpasalig kaniya sa Iyang personal nga pagpanalipod ug presensya, aron siya mahimong dili moadto sa mga Judio ug mga Hentil lamang, apan napuno sa ngalan ni Hesus diha sa Iyang balaan nga gahom. Siya nga namuhat batok kang Pablo o modakop kaniya buot maghimo sa usa ka pag-asdang batok sa Ginoo mismo.

Minahal kong igsoon, kamo ba nakadungog sa tawag ni Kristo aron sa pagwali? Kamo ba nakaila ni Hesus diha sa Iyang himaya sa Ebanghelyo? Unya pagtuon uban kanamo ang sugo sa Ginoo aron sa pagpamatuod ug aktibo nga moalagad diha sa bersikulo 18, aron kamo mahimong makasabot sa tuyo ni Kristo, ug masabtan ang pito ka mga kahulogan sa pagwali.

  1. Ang imong isigkatawo gikahanglan ang mga mata sa iyang buta nga hunahuna aron mahimong maabli pinaagi sa imong testimonyo, pagpamalandongan ang buhi, og ania nga Kristo.
  2. Sunod niana, siya mahimong masayod sa iyang Ginoong Hesus, ang Kahayag sa kalibotan, ug mobiya sa iyang kangitngit, uban sa resolusyon ug sinsero nga paghinulsol.
  3. Sanglit ang matag kasagarang tawo nagapos uban sa mga kadena ug sa madumtanon nga gahom, siya nagkinahanglan sa kagawasan pinaag kang Kristo, kinsa nagapahigawas ug nagluwas kaniya sa halawon diha sa iyang kasingkasing pinaagi sa iyang balaan nga gahom.
  4. Siya nga mituo diha ni Kristo nga gilansang sa krus naluwas gikan sa kapungot ug paghukom sa Dios, ug siya moanhi ngadto sa Usa ka Balaang pag-alagad ug mosimba nga malipayon.
  5. Ang pagpasaylo sa atong mga sala ug pagputli sa atong mga kasingkasing makataronganong maamgohan pinaagi sa atong pagkonektar ngadto sa Dios.
  6. Diin gani ang Balaang Espiritu magpuyo diha sa usa ka andam nga kasingkasing, siya mahimong garantiya sa himaya nga moabot sulod kanato.
  7. Kita dili magpulos sa tanan nga mga espirituwal nga mga gasa pinaagi sa pagtuman sa balaod, apan pinaagi sa pagtuo diha sa buhi nga Kristo, kinsa namuhat ug nagluwas sa tanan niadtong mopahiangay ngadto kaniya.

Minahal kong mga magbabasa, kamo ba nahimong personal nga gawasnon gikan sa gahom ni Satanas? Nag-alagad ba kamo sa Dios uban sa putli nga kasingkasing? Kamo ba nagsugid sa inyong mga sala ug mibiya kanila sa luyo. Naglakaw ba kamo diha sa kahayag ni Kristo? Kon mao, ang gamhanan nga Dios nagtawag kaninyo sa pagsulti sa mga katawhan mahitungod sa Iyang kaluwasan, nga daghan ang mahimong maluwas pinaagi sa inyong testimonyo. Paminaw pag-aayo sa unsa ang giingon sa BalaangEspiritu ngadto kaninyo.

Si Pablo miingon ngadto kang Haring Agripa: “Ang panagway ni Kristo ug ang pagtudlo nagbuntog kanako, ug ako mituman sa Ginoo sa himaya sa labing madali. Ang akong panagtagbo ni Kristo mao ang motibo sa akong mga buhat. Ako kinahanglan magwali sa mensahe sa paghinulsol ug mobiyo ngadto sa Manluluwas didto sa Damasco, sa Jerusalem, ug diha sa matag dapit sa kalibotan. Si Kristo buhi. Ako kinahanglan magwali ug moingon ngadto sa matag-usa, ‘Talikod gikan sa inyong patay nga mga buhat, ug moalagad sa Balaan nga Dios. Mamatay sa inyong garbo, ug magbuhat sa kabubut-on sa Ginoo diha sa gahom sa Balaang Espiritu. Ayaw pagpadayon diha sa inyong hakog nga mga imahinasyon, ug ayaw pagtukod sa inyong umaabot sa inyong makapahisalaag nga katul-id, apan il-ha nga kamo labot nga mahimong mga yawa. Unya ituy-od ang inyong mga kamot ngadto kang Kristo, nga siya mahimong moluwas nimo. Ang inyong mga propesor ug inila sa mga abogado adunay dinalian nga pagkinahanglan sa usa ka manluluwas. Ang mga makasasala ug mga kriminal diha-diha nasayod, hinoon, ang ilang pagkinahanglan sa paghinulsol ug bag-o sa kinabuhi.

Tungod sa testimonyo mahitungod sa pagkinahanglan sa kaluwasan sa mga tawo, diin mao ang gimantala pinaagi sa paglansang sa krus ug nabanhaw nga Kristo, ang mga Judio nagdumot kang Pablo. Ang hinungdan sa pag-atake sa mga panatiko diha sa Jerusalem walay kalabotan sa paghugaw sa templo, ni pag-alsa, ni paglimod sa balaod. Kini miabot lamang ingon nga resulta sa iyang gugma alang kang Hesu-kristo, ug sa iyang aktibo nga testimonyo. Kini mao ang hinungdan ngano ang mga Judio gusto nga mopatay kaniya, kay sila wala motuo nga ang gilansang sa krus nga si Hesus mao ang nabuhi. Sila misupak sa maong hunahuna, ingon nga kon dili buot magsugid nga sila mga mamumuno sa Anak sa Dios ug mga dunot ug kasingksing.

Ang Ginoong Hesus nagtipig sa iyang alagad diha sa templo gikan sa nagngulob nga mga katawhan aron siya mahimong makahimo sa pagpadayon sa pagdala sa testimonyo ngadto sa balaan nga kamatuoran sa atubangan sa duroha sa mga hari ug mga makililimos, atubangan sa maalamon nga mga pilosopo ug sa ignoranteng walay hibangkaagan. Ang iyang testimonyo mao ang bug-os nga panag-uyon uban sa Balaod ug ang mga Propeta. Ang Anak sa Dios wala moanhi ingon nga politika nga manluluwas, apan ingon nga Karnero sa Dios kinsa mikuha sa sala sa kalibotan. Ang hinungdan ngano ang Tawo nga si Hesus natawo sa Espirirtu sa Dios nga mao ang pagpasig-uli sa tawo ngadto sa Dios. Walay laing makahimo niining buhata. Siya nagpamatud-an nga mao ang Usa nga Makagagahom sa tanan, kay Siya nagbuntog sa kamatayon, naghatag kanato sa kagawasan gikan sa gapos sa sala, ug nagpagawas kanato gikan sa kapungot sa Dios. Ang kaluwasan dili lamang sa mga Judio, apan alang usab sa tanang mga Hentil. Si Kristo mao ang Usa nag Madaogon. Ang Iyang Ebanghelyo mao ang modala ngadto sa tanang kanasuran, diin walay bisan unsa nga makapugong. Ang Iyang kahayag nagdan- ag diha sa kangitngit.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang pito ka mga prinsipyo diha sa sugo ni Kristo aron sa pagwali?

BUHAT 26:24-32
24 Samtang nanalipod si Pablo sa iyang kaugalingon niining paagiha, gisinggitan siya ni Festo, “Nabuang ka, Pablo! Ang naghinobra mong kahibalo maoy nakapabuang kanimo! 25 Apan si Pablo mitubag, “Wala ako mabuang, Talahurong Festo! Ang akong gisulti matuod ug tarong. 26 Nagsulti ako kang Haring Agripa sa walay lipodlipod kay nasayod man siya niining mga butanga. Siguro ako nga nasayran niya kining tanan kay wala man kini mahitabo sa tago. 27 Hari Agripa, nagtuo ka ba sa mga propeta? Nasayod ako nga mituo ka!” 28 Si Agripa miingon kang Pablo, “Nagtuo ka ba nga makabig mo ako pagka-Cristohanon sulod lamang sa mibong panahon?” 29 Si Pablo mitubag, “Sa madugay o madali, ang akong pag-ampo sa Dios mao nga ikaw ug kamong tanan nga namati kanako karon mahisama kanako apan dili kinadenahan!” 30 Unya mitindog ang hari, ang gobernador, si Bernice ug ang tanang nanambong uban nila ug sa ilang pagpahawa, nag-ingnanay sila, “Kining tawhana dili angay patyon o bilanggoon kay wala man siyay nahimong daotan.” 32 Unya si Agripa miingon kang Festo, “Kining taw-hana mahimo untang buhian kon wala pa niya isang-at ngadto sa Emperador ang iyang kaso.”

Ang mapagarbohong gobernador miila nga si Pablo, pinaagi sa iyang nangaging mga pulong, adunay pagpahayag nga ang tanang mga dios sa mga Romanhon ug ang mga Grego paingon sa kangitngit, ug adunay pagpresentar kang Kristo ingon nga bugtong Kahayag sa kalibotan. Kana mao ang lisud nga mensahe alang sa mapahitas-on nga gobernador aron dawaton, alang sa binilanggo sa iyang atubangan nga nag-ingon nga ang usa ka patay nga tawo nahimong Manluluwas sa kalibotan, ug nga kining Manluluwas mao ang mas lig-on kay sa kang Cesar, misinggit kaniya atubangan sa mga tumatan-aw, nga nag-ingon: “Nabuang ka na Pablo. Nawad-an na ikaw sa imong maayong hunahuna. Ang imong mabalaodnong mga pagpamalandong ug mapadayonong mga pag-ampo maoy nagtaptap sa imong mga mata.”

Si Pablo nasayod nga ang gobernador dili makahimo sa pagsabot kaniya, kay walay usa nga makaingon nga si Hesus mao ang Ginoo gawas pinaagi sa Balaang Espiritu. Mao nga siya mitubag sa mapagarbohong gobernador: “Dili ako buang. Ako nagsulti nga mabinantayon sa seryosong kamatuoran. Ako wala masanapi uban sa kadasig, ni sa usa ka panan-awon. Akong gipresentar ang kamatuoran ni Kristo, nga mao ang nabuhi ug mahimayaon. Sa kalit, si Pablo misinyas ngadto kang Haring Agripa, ug misulti ngadto kaniya ingon nga saksi kinsa nasayod sa tanan niiing mga butanga. Ang matag Judio nasayod nga si Hesus nga Nazaretnon gilansang sa krus, ug ang mga Kristo- hanon nagpamatuod nga malipayon sa Iyang pagkabanhaw.

Si Pablo, ang binilanggo, misulti sa personal ngadto sa mapahitas-ong hari atubangan sa iyang mga panon, ug nangutana ka- niya sa husto: “Mituo ba ikaw diha sa Ebanghelyo diin mao ang gisulti diha sa mgaPropeta? Misugid ba ikaw nga si Kristo mao ang gisakit, ug nagbahaw gikan sa patay sumala sa Balaod?” Si Pablo nakakita giunsa sa pagkurog ang kasingkasing sa hari. Siya dili gusto sa pagbutang sa iyang kaugalingon diha sa sayop paingon sa kamatuoran nga gipadayag diha sa Daang Testamento. Mao nga siya wala motubag. Ang apostol mitubag alang kaniya: “Ako nasayod, Haring Agripa, nga ikaw mituo.” Si Pablo mao ang usa ka propeta. Siya mahimong makabasa sa sulod nga mga hunahuna sa hari, ug gusto sa pagbira kaniya aron sa pagsugid sa iyang pagtuo. Apan ang hari buot lamang sa hinay-hinay nga tubag. Naulaw sa mga panon siya nagbagutbot: “Tingali ako mahimong usa ka magtutuo. Kon imong humanon ang imong mensahe ikaw mahimong makadane kanako, nagpuno sa akong ulo uban sa imong mga hunahuna. Ako unya mahimong usa ka tukbonon ngadto sa imong Kristo.”

Si Pablo nalipay diha sa iyang ksingkasing. Nakita ang buhat sa Balaang Espiritu diha sa kasingkasing sa hari sa iyang nasod siya missinggit: “Ako dili binilanggo. Kamo mao ang mga ulipon diha sa inyong mga sala. Duol ngadto kang Hesus ang Manluluwas ug siya mahimong magpahigawas kaninyo. Ako gawasnon bisan pa sa akong mga kadena. Ako buot maghangyo sa Dios nga kamo hatagan sa pagpuno sa Balaang Espiritu, kinuyogan uban sa iyang igsoong babaye nga si Bernice, ang Romanhong gobernador, ug ang tanang mga tinugyanan, ang mga opisyal, ug ang inila nga mga tawo sa Cesarea.

Si Pablo misudya kanilang tanan uban sa iyang gugma. Gikan sa iyang baba migawas ang mga pulong sama sa usa ka nasuko nga kalayo, ug gikan sa iyang mga mata miabot ang silaw sa kaluoy. Siya napuno uban sa Balaang Espiritu.

Ang hari human niadto mitindog, wala motubag kang Pablo. Ang gahom sa Ebanghelyo miigo kaniya ug nagtandog sa iyang tanlag. Ang tanan nga tumatan-aw nakabati nga si Pablo mao ang matul-id nga tawo, ug silang tanang nagpamatuod nga siya inosente. Ang tanan niadtong mibiya sa korte nakadayeg uban niining kahibudngan nga depensa, usa diin ang binilanggo naghukom sa mga tig-usisa, kansang mensahe miigo sa tanang kasingkasing uban sa pulong sa Dios. Sa kataposan, natandog pinaagi sa atmospera ug mga hitabo, ang hari nag-ingon: “Kining tawhana mahimo unta nga buhian. Apan tungod siya mismo mihangyo ngadto sa emperador ato siyang ipadala sa Roma.” Kining harianong tubag wala magpasabot nga si Pablo buot unta nga buhian kon siya wala mohangyo ngadto kang Cesar, kay ang labaw nga konseho sa mga Judio wala mouyon nga siya buhian, ug si Festo, ang gobernador, napugos sa pakigduyog uban sa mga tinugyanan sa mga katawhan. Sa ingon, si Pablo nagpabilin nga binilanggo sa Roma, sumala sa kabubut-on sa iyang buhi nga Amahan.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagsimba kami Kanimo, Kay Ikaw buhi, ug Ikaw nagluwas sa tanang mga tawo. Tabangi kami sa pakigsulti sa Imong pagkamatarong ug sa Imong kamatuoran ngadto sa matag nasod, nga daghan ang mahimong maluwas gikan sa ilang mga sala, ug ipahigawas gikan sa mapintaas nga gahom ni Satanas. Pun-a kami uban sa pasensya ug determinasyon sa imong Balaang Espirirtu, nga kami mahimong moadto nga maisogon ug mapaubsanon, nga nanagsugid sa Imong dako nga Ebanghelyo.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)