Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 035 (Description of the Days of the Patriarchs)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

a) Ang Paghulagway sa mga Adlaw sa mga Patriarka (Buhat 7:1-19)


BUHAT 7:9-16
9 “Nasina kang Jose ang mga katigulangan ug ilang gibaligya siya ingon nga ulipon didto sa Ehiptyo. Apan ang Dios nag-uban 10 ug nagluwas kanila gikan sa tanang kalisdanan. Gihatagan siya sa Dios ug makapahimuot nga pamatasan ug kaalam sa atubangan sa hari sa Ehipto. Si Jose gihimo sa hari nga gobernador sa nasod ug sa harianong panimalay. 11 Unya may gutom sa tibuok Ehipto ug sa Canaan nga makahatag sa katawhan ug dakong kalisod. Ug ang atong mga katigulangan walay makaon. 12 Busa pagkadungog ni Jacob nga may trigo didto sa Ehipto, gipadala niya ang iyang mga anak, ang atong mga katigulangan, ug mao kadtoy una nilang pagduaw sa Ehipto. 13 Sa ikaduha nilang pag-adto, nagpaila si Jose ngadto sa iyang mga igsoon ug nailhan ni Paraon ang banay ni Jose. 14 Busa gipahibalo ni Jose ang iyang amahan nga si Jacob ug gidapit siya ug ang iyang panimalay, 75 silang tanan sa pag-adto sa Ehipto diin didto siya ug ang atong mga katigulangan mangamatay. 16 Ang ilang mga lawas gidalag balik ngadto sa Siquem ug didto gilubong sila sa lubnganan nga pinalit ni Abraham gikan sa banay ni Hamor.

Si Esteban wala magdepensa sa iyang pagkadiosnon uban sa pagpanudlo sa teolohiya, og wala siya magsulti uban sa tunog nga madanihong kahanas. Hinuon, siya nagpamatuod atubangan sa mga manunukna sa taas nga konseho ngadto sa pagtuo sa Bibliya, nahibaloan pinaagi sa kasingkasing diha sa tanang mga anak sa nasod. Siya wala magmemorya sa tanang mga detalye sa iyang mga katawhan sa mga pahayag sa kasaysayan, apan mipili sa nakitang mahinungdanon alang sa katuyoan sa pagmatuod sa kahulogan sa Bag-ong Pakigsaad, ug aron maklaro ang tawo nga si Hesu-Kristo.

Si Esteban nagtagad sa pagpili sa Dios kang Abraham pinaagi sa grasya ug pinaagi sa pakigsaad sa pagtuli, aron matudlo ngadto sa bag-ong pakigsaad, og natuman diha ni Kristo ug base sa grasya, ug dili sa mga buhat. Siya unya nagpadayon sa pagklaro niini gikan sa kinabuhi ni Jose, nagpakita nga siya mao ang simbolo ni Kristo.

Bisan siya bata pa, samtang sila nakasinati sa kasina kaniya sa iyang mga igsoon, kay ang iyang amahan nagtagad man kaniya uban sa pabor ug palabon. Ingon man usab, si Kristo wala magustohi ug gikasinahan sa Iyang kasinatian sa iyang mga igsoon taliwala sa mga tawo. Ang iyang Amahan sa langit naghatag kaniya sa dili ordinary nga gahom ibabaw sa mga sakit, mga demonyo, ug sa patay, ingon nga ang mga katawhan naglumba ngadto sa nasodnong magtutudlo sa Nazaret. Sila nagpasidungog kaniya labaw kay sa labawng mga pari ug eksriba sa ulohang siyudad sa Jerusalem.

Ingon nga ang napulo ka mga igsoon naggapos kang Jose, og gihulog ngadto sa lungag, ug gibaligya siya ngadto sa grupo sa Bedouin alang sa ubos kaayo nga prisyo, mao nga mga amahan sa nasod nagdala kang Kristo ngadto sa mga kamot sa mga Romanhon aron sa pagpatay kaniya, gihulog Siya ngadto sa lungag sa lubnganan, ug siya kompleto nga naguba. Ug ingon nga ang mga igsoon nasilag ngadto kang Jose og miabot sa kinatas-ang punto, mao usab ang mga Judio nasilag ngadto kang Hesus hangtod miabot bisan sa paglansang sa krus.

Labot pa ang Dios uban ni Jose diha sa kahibudngang yuta. Siya usab uban ni Kristo diha sa kamatayon, kay ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa patay ug naghatag Kaniyag kinabuhi pag-usab. Ingon nga ang Paraon nagtuboy kang Jose human sa iyang tentasyon, naghimo kaniya nga ikaduhang tawo diha sa gingharian ug ang gobernador ibabaw sa tanang niyang panimalay, mao ang Dios nagtuboy kang Hesus, naglingkod Siya sa tuong kamot, ug gihatagan Siya sa tanang gahom sa langit ug sa yuta. Bisan ang atong matag-adlaw nga pagkaon moabot gikan sa Iyang kamot, kay Siya alang sa tanang himaya nag-ingon: “Kay kon wala Ako wala kamoy mahimo.” (Juan 15:5)

Ang mga anak sa saad naglingkod halayo kaayo gikan sa ilang tinahod nga igsoon ug wala makaila kaniya. Apan si Jose nakaila kanila, ug gitabangan sila sa ilang unang pagtagbo, apan wala siya magpaila ngadto kanila. Sa ikaduhang tigom siya nagpadayag sa iyang kaugalingon kanila, nagsubay uban sa iyang himaya. Ang mga igsoon misamot kahadlok sa dihang sila nakakita kadtong duroha ang taghatag sa trigo ug ang gobernador sa Ehipto mao usab ang ilang igsoon, nga ilang gibaligya aron mawala. Si Esteban nangandoy kang Hesus aron magpadayag sa Iyang kaugalingon sa makausa pa ngadto sa mga kadagkoan niining magahi og kasingkasing nga nasod. Siya milaom nga sila moyukbo sa kahadlok ug magkurog aron pagsimba Kaniya, ang usa nga ilang gisalikway ug gisakit.

Ingon nga puno sa kahadlok ang mga igsoon nga mabasolon mibalik ngadto sa ilang amahan, si Esteban naglaom nga ang kapitoan nga mga kadagkoan sa taas nga konseho molakaw balik aron magsulti sa ilang nasod nga ang iyang Anak buhi, ug kadtong atong mga igsoon natukod diha sa himaya. “Amo siyang gipatay, apan ang Dios nagpili sa pagbanhaw Kaniya ug nagtuboy Kaniya sa taas. Kitang tanan mga mahugaw, apan duol ug kitang tanan kompleto ug pursigidong maghinulsol. Ingon nga si Jacob ug iyang pamilya sa 75 ka mga tawo dungan miabot ngadto kang Jose, mao usab si Esteban naglaom nga ang tanang mga tawong Judio moduol kang Hesus, moyukbo sa iyang atubangan, ug mosimba Kaniya. Si Jose, ang mahimayaong gobernador, miyukbo atubangan sa iyang amahan, mihalok kaniya, ug gipaila-ila siya ngadto sa Paraon, sa ingon niini usab, Si Kristo miyukbo atubangan sa mahugaw nga nasod, nagputli, ug nagbalaan niini, ug unya gipaila-ila kini ngadto sa Iyang langitnong Amahan.

Si Esteban, bisan pa niana, nagwali sa bungol nga mga dalunggan. Ang mga kasingkasing sa mga maghuhukom nagpagahi. Sila dili makadungog sa maluloy-ong tingod sa Balaang Espiritu, apan sa mapahiyumon mitimaan sa sayop diha sa mga pulong sa mamumulong, nag-ingon nga si Jacob gilubong sa lubnganan ni Abraham. Ang kamatuoran, si Abraham gilubong didto sa Hebron sa iyang napalit nga kabtangan, apan si Jacob gilubong sa Siquem, duol sa Nablus. Basin adunay laing mga istorya ug mga interpretasyon sa maong mga texto sa panahon ni Esteban. Atong timanan-an giunsa sa mga maghuhukom ang testimonya ni Esteban nga wala tagda, ni bisan sila wala mag-ila sa iyang sayop nga kinahanglan o takos sa panukiduki (Genesis 23:16-17; 23:18 50:13; Josue 24:32).

PAG-AMPO: O langitnong Amahan, nagpasalamat kami sa Imong pagpadala sa Imong bugtong Anak ug pagpahayag sa Imong himaya diha Kaniya, Pasayloa kami sa among kagahi og kasingkasing, ug pun-a kami uban sa Balaang Espiritu, aron kami makasinati nga Ikaw nagpuyo sulod kanamo, ug namuhat pinaagi kanamo, bisan taliwala sa kahibudngang yuta.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Jose tipo ni Hesu-Kristo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:48 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)