Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 047 (Saul Baptized at the Hand of Ananias)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

5. Si Saulo Gibawtismohan sa Kamot ni Ananias (Buhat 9: 6-19a)


BUHAT 9:6-19a
6 Apan bangon ug lakaw ngadto sa siyudad ug didto sultihan ka kon unsay imong buhaton.” 7 Ang mga tawo nga kauban ni Saulo nanghunong ug wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala silay tawo nga nakita. 8 Mibangon si Saulo ug gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak ug gidala ngadto sa Damasco. 9 Sulod sa tulo ka adlaw dili siya makakita ug niining panahona wala siya mokaon ug moinom. 10 Didto sa Damasco may usa tinun-an nga gingalag Ananias. Pinaagi sa panan-won giingnan siya sa Ginoo, “Ananias!” Ug mitubag siya, “Ania ako Ginoo” 11 Ang Ginoo miingon kaniya “Lakaw didto sa dalan nga gingalag Tul-id ug pangitaa didto sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga –Tarso nga ginganlag Saulo. Nag-ampo siya 12 ug sa panan-awon nakita niya ang usa ka tawo nga gingalag Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usab.” 13 Si Ananias mitubag, “Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadaotan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. 14 Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkoan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan.” 15 Ang Ginoo miingon kaniya, “Adtoa siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pag-ila sa akong ngalan ngadto sa mga dili Judio ug sa mga hari ingon man sa katawhan sa Israel. 16 Ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang paga-antoson tungod sa akong ngalan.” 17 Busa miadto si Ananias sa balay ug gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya,”Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagdala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo.” 18 Dihadiha may nahulog nga daw himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya ug gibunyagan (19a) ug mikaon siya ug nabusog.

Si Saulo wala lamang mahadlok, apan hapit mamatay. Ang tanang mahinungdanon diha sa iyang kinabuhi hangtod nianang tungora, ang iyang pagtuo, dignidad, pagkamatarong, ang kainit, ug pagbulut-an ang tanan sa makausa nabuak pinaagi sa Iyang panagway nga nabanhaw gikan sa patay. Si Saulo naksabot: “Ako maoy nasayop. Ako mao ang kaaway sa Dios, ug ahente ni Satanas. Ang tanan nakong edukasyon ug pagkadiosnon wala makatabang kanako. Ako masukolon, dili mapasalamaton, ug mahugaw.” Walay dako nga pagkahulog kay sa pagkahulog kaniya nga miangkon sa pagkadiosnon diha sa kaugalingon, kay uban sa pagkahulog moabot ang kahibalo nga ang matag usa ka tawo pinaagi sa kinaiya mahimong kaaway sa Dios.

Apan si Hesus wala mogguba sa manlulutos sa Iyang iglesia, apan naghatag kaniya sa higayon ngadto sa paghinulsol. Si Saulo nagyamyam: “Ginoo, unsay imong gusto ipahimo kanako?” Sunod niining higayona si Saulo dili na gawasnon pag-usab. Siya nagsalikway uban sa iyang kagawasan ug nahimong usa ka alagad ni Hesus. Siya nakakaplag sa Ginoo, ug misubmitar ngadto, Kaniya nga walay kondisyon ug hangtod sa kahangtoran . Ang iyang Ginoo nagtambal kaniya sa iyang espirituhsnong pagkabuta ug sa iyang tinuohan diha sa dili aktibo nga pagtuo sa usa lamang ka dios. Si Saulo nakamatngon nga si Hesus mao ang buhi nga Dios, ug ang usa, tinuod nga Dios uban sa Amahan ug sa Balaang Espiritu.

Ang Dios sa labing madali nagsusi sa iyang pagtuo nga napigsat, nagsugo kaniya nga moadto sa Damasco. Si Saulo mga minuto lamang mas sayo og determinado ngadto sa pagsulod sa mga ganghaan sa ulohan didto sa likod sa iyang kabayo, ingon nga kusgan, mapaninguhaon nga tig-reporma. Karon siya mosulod sa Damasco nga nagsapinday, giniyahan sa iyang mga kauban nga puno sa kahadlok, pinaagi sa mga ganghaan sa siyudad. Siya mihunong sa balay sa uban niyang mga higala, nga nahibulong sa pagkadungog sa mga balita sa mahimayaong kahayag nga mipakita ngadto kanila sa dalan sa kamingawan.

Si Saulo wala makigsulti kang bisan kinsa, apan hinuon naglain sa iyang kaugalingon, nag-ampo, ug nagpuasa. Siya naglain sa iyang kauglingon gikan sa pagpuyo paingon sa pagduol ngadto sa Dios. Siya nangandoy lamang alang sa pagsubmitar ngadto sa Labawng Halangdon, kalinaw uban sa Dios ug hingpit nga pagtuman ngadto Kaniya. Si Saulo nasayod nga ang Ginoong Hesus buhi, ug nga Siya wala magsalikway kaniya. Siya nag-ampo, nangayo alang sa Iyang kapasayloan ug kaluwasan gikan sa kapungot sa Dios. Ang kahulogan sa pagkabanhaw gikan sa patay ug ang mga misteryo sa krus mituhop ilalom kaniya. Siya nagtukod sa iyang kaugalingon diha sa mga kamatuoran sa Bag-ong Testamento.

Si Hesus mitubag sa tanan niyang mga pag-ampo sa paghinulsol. Siya sa labing madali misugo sa usa ka magtutuo nga ginganlag Ananias nga muadto kang Saulo ug motabang kaniya sa pagsulod niining bag-ong kinabuhi. Ang Ginoo wala mosalig niining bulohaton ngadto sa dako nga mensahero, o sa mahimayaong angel, apan usa nga wala mailhi, apan nagsupporta sa Dios. Sa samang panahon, ang Ginoo nagpadayag niining mainampoon nga si Saulo nga si Ananias moabot nganha kaniya ug magpandong sa iyang mga kamot sa iyang ulo diha sa ngalan ni Hesus. Ingon nga siya andam na, siya dili makasalikway sa iyang pag-anha kaniya.

Si Ananias dili malipayon mahitungod sa pagdawat niining sugo gikan sa Ginoo. Siya nahadlok kang Saulo, ug nagkurog sa iyang gahom. Ang tanan nga mga magtutuo nakaila nga kining batan-on, hinultihon bahin sa bibliya nga Saulo, usa ka masukolon, daotan nga demonyo, ug usa ka manlulutos sa mga balaan sa Jerusalem. Kini mitunga ang dili katuhoan ngadto kang Ananias nga siya magpandong sa iyang mga kamot sa usa ka makasasala. Ang Espirito Santo mopuyo kaha sa wala makaila kang Hesus, ug walay sinsero ng paghinulsol! Apan ang Dios mibuak pinaagi sa pagpanuko niining nadisturbo nga si Ananias, ug nagsugo kaniya sa yano: “Lakaw! Sa dihang si Hesus motawag kanimo ug magsugo kanimo sa pagbuhat sa usa ka butang unya buhata, kon ugaling sa paglakaw, sa pagsulti, sa pagbuhat, o sa pag-ampo. Buhata ang sugo sa Dios sa hingpit ug dihadiha dayon. Ang Inyong Hari dili maghulat sa dugay. Siya nagdahom gikan kaninyo sa madaling pagtuman.”

Si Hesus wala magklaro ngadto kang Ananias sa pahayag sa Iyang pagpakita ngadto kang Saulo ug sa hinungdan sa kausaban ni Saulo. Siya miingon niining mapaubsanong tawo sa pag-ampo, bisan pa sa katuyoan sa Iyang pagpadala kaniya ngadto kang Saulo. Siya misugo kang Saulo ug nagpadala kaniya ingon nga pinili nga ambahador. Ang Dios nagpili kaniya aron mahimong panudlanan sa grasya, puno sa gahom sa Balaang Espiritu.

Nakasabot ba kamo niining buhat sa grasya? Ang Dios naghimo sa Iyang kaaway nga apostol, ug gikan kaniya nga adunay natawo nga pagdumot batok Kaniya usa nga nahigugma ni Kristo. Siya nagluwas kaniya nga nalumos pinaagi sa pagkabuta nga dili maayo ug sa paglimbong sa kaugalingon. Siya migamit kaniya aron maabli ang mga mata sa mga minilyon tawo. Ang Balaang Espiritu nagpuyo niining mahinulsolong tawo nga kaniadto giyawaan. Siya nagpahigawas kaniya gikan sa tanang niyang gisaligan sa kalibotanon nga mga pundasyon, ug nagmatuod kaniya diha sa buhi nga grasya ug paglaum ni Kristo. Si Saulo miabot aron sa pagdala sa ngalan ni Hesus diha sa iyang kinasuloran Siya misugid kaniya uban sa iyang mga ngabil, uban sa iyang kasingkasing ug uban sa iyang hunahuna; ang iyang hunahuna puno uban sa ngalan ni Hesus. Si Saulo nahimong hingpit ang pagkapuno uban niining talagsaong ngalan.

Nasayod ba kamo kinsa ang tinuod nga Kristohanon? Siya mao ang usa nga gipuy-an ni Kristo diha sa pulong ug diha sa kinaiya, sa pagpungong sa kaugalingon, sa kamatuoran, sa pagkamatarong ug sa gahom. Si Kristo ba midan-ag nga tataw sa inyong kinabuhi?

Si Pablo kinahanglan nga mosaksi ngadto kang Kristo atubangan sa mga hari, prinsepe, ug mga kadagkoan, nagapos sama sa iyang Ginoo ug gigiyahan pinaagi sa mga guwardiya. Ang Iyang Ginoo usab nagpadala kaniya ngadto sa mga Gresyanhong mga Judio. Si Pablo natunga diha sa iyang gugma alang sa mga dili Judio ug sa iyang gugma alang sa mga anak sa iyang nasod. Ang iyang kasingkasing nag-antos ilalom sa kaignorante sa sinugdanan, ug gikan sa kasuko sa ulahi nga nahisgotan. Siya nga mobasa sa mga sulat ni Pablo nasayod kon giunsa niya pag-antos alang sa ngalan ni Hesus. Bisan pa niana, siya wala magpagarbo sa iyang pag-antos, kay siya nasayod nga walay ganti o bili gawas sa grasya, ug wala nay lain.

Si Ananias kahibulongang nakadungog sa pinadayag sa Dios mahitungod sa umaabot ni Saulo. Siya mituo sa pulong sa Dios ug miadto ngadto kaniya. Siya tingali nangutana mahitungod sa nahitabo kang Saulo sa dalan, kay siya misulti ngadto sa usa ka buta diha sa ngalan sa Ginoo nga nagpakita ngadto kaniya sa dalan. Kining Ginoong Hesus naghimo niining kanhi kaaway ni Ananias nga iyang igsoon. Ang grasya ni Kristo nag-usab sa hingpit sa mga tawo. Kini magdalag kalinaw taliwala sa mga kaaway, ug maghimo kanila nga mga igsoon diha sa pamilya sa gugma sa Dios.

Ang mainampoon nga si Ananias nasayod lamang nga si Ginoong Hesus wala nagpadala kaniya ngadto kang Saulo aron sa pag-abli sa iyang mga mata sa lawas. Siya usab nasayod nga ang resulta sa sermonya sa pagpandong sa iyang mga kamot mao ang kahupnganan sa Balaang Espiritu, ang nagpuyo nga pagpasaylo, ang pagmatuod sa kalinaw uban sa Dios, ang pagsugo sa pag-alagag ug ang paglig-on sa gugma diha sa gahom sa pagpaubos. Si Pablo dili makabuhat niining mga hiyas sa kabuotan sa iyang kaugalingon, ug dili bisan sila makahatag diha sa ilang kultura o gikan sa pagpihig sa ilang kagikan diha sa iyang mga tawo. Si Kristo nagpili sa pagpadala ngadto kaniya sa yanong igsoon nga puno sa Balaang Espiritu, aron walay usa nga magpagarbo.

Ang walay maedukar nga si Ananias miabot ug gipandong ang iyang mga kamot sa ulo sa legal nga eksperto. Sa labing madali si Saulo nabalik ang iyang panan-aw, ug ang nagpangita sa Dios napuno uban sa Espiritu sa Dios. Walay usa nga makapahayag niining daklit nga higayon sa kinabuhi ni Pablo gawas kang Lucas nga mananambal, nagsulat nga adunay sama sa himbes nga nahulog gikan sa mga mata ni Saulo. Siya miila nga ang walay kataposan nga Maghuhukom mao usab ang iyang langitnong Amahan. Siya nga gilansang sa krus ug giyubit mao ang maaghop nga Karnero sa Dios. Ang Espiritu Santo mao ang gugma sa Dios Mismo, ug ang nabanhaw nga Kristo mao ang gihulat nga paglaom sa himaya nga moabot sa dili madugay. Niining panahon sa kaluwasan ni Kristo nagmatuod diha sa mabasolaon nga Saulo. Ang iyang kasingkasing nahimong nahayagan ingon sa elektrika nga lampara nga naghayag sa lalom ug, ngitngit nga langob.

Human sa iyang bawtismo uban sa Balaang Espiritu, si Saulo usab nagbuhat sa bawtismo sa tubig. Siya mapangandoyon sa pagtuman sa tanang mga pulong ni Kristo. Siya nagpamatuod atubangan sa mga membro sa iglesia ug sa tibuok kalibotan nga siya nagbiya sa daang kinabuhi, uban sa iyang walay kinabuhi nga doktrina, ug misulod ngadto sa walay kataposang kinabuhi, nahimong nagmatuod diha sa Bag-ong Testamento. Si Saulo naghunahuna sa iyang kagahapon nga gilubong na; ang bag-ong tawo nga ginganlag Pablo mibarog na.

Sunod niining panghitabo atong mabasa ang usa ka butang nga makapahimuot: Siya nga gilukat wala magsugod pagsulti uban sa madasigong mga pagdayeg, siya wala magpagarbo sa pagsultig sa mga dila. Siya nangayo og pagkaon. Human siya nagpuasa sa tulo ka mga adlaw ug tulo ka mga gabii siya mikaon ug maayo. Human siya napasig-uli sa Dios, ang iyang lawas ug kalag nakusgan ilalom sa kurente sa Espiritu Santo. Siya nahimong normal nga tawo. Si Pablo wala magpadayon sa iyang lakaw sa asetismo (ascetism), apan mikaon, ug miinom, ug nabuhi alang sa iyang mahimayaong Ginoo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami Kanimo nga Imong gipadala si Ananias aron pagpuno kang Saulo uban sa Balaang Espiritu, pinaagi sa pagpandong sa iyang mga kamot. Giyahi kami ngadto sa tinuod nga paghinulsol, ug himoa kami nga molingi Kanimo diha sa tanang ka sinsero, nga ang Imong maluyloy-on nga Espiritu magpuno kanamo, ug kami mapuno ug madasig uban sa Imong ngalan ug sa Imong mga birtud.

PANGUTANA:

  1. Unsay nagtimaan sa pagkapuno ni Saulo sa Balaang Espiritu?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:06 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)