Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 020 (Peter’s Sermon in the Temple)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

10. Ang Sermon ni Pedro didto sa Templo (Buhat 3:11-26)


BUHAT 3:17-26
17 Ug karon, mga kaigsoonan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa inyong gibuhat sama sa inyong mga pangulo. 18 Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas ug gituman kini sa Dios niining paagiha.19 Busa paghinulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Kon himoon ninyo kini, 20 moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo ug unya ipadala niya ang Mesiyas, si Hesus nga iya nang gipili alang kaninyo. 21 Kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga moabot ang panahon nga bag-ohon ang tanang mga butang sumala sa gipahibalo sa Dios pinaagi sa iyang balaang mga propeta sa karaang panahon. 22 Kay si Moises miingon, ‘Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala kaninyo ug propeta nga inyong kaliwat ingon nga siya nagpadala kanako. Kinahanglan tumanon ninyo ang tanan nga iyang gisulti kaninyo. 23 Ang dili motuman sa isulti sa maong propeta hinginlan gikan sa katawhan sa Dios ug puohon. 24 Ug ang mga propeta sukad kang Samuel naghisgot usab mahitungod niining adlawa. 25 Ang mga saad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta alang man kaninyo ug kamo makaambit sa kasabotan nga gihimo sa Dios uban sa inyong mga katigulangan. Ingon sa gisulti niya kang Abraham, Pinaagi sa inyong kaliwat panalanginan ko ang tanang katawhan sa yuta.’ 26 Busa gipili sa Dios ang iyang Sulugoon ug gipadala pag-una nganha kaninyo aron pagpanalangin kaninyo pinaagi sa pagpabiya kaninyo gikan sa inyong pagkadaotan.”

Si Pedro wala mobarog ingon nga maghuhukom atubangan sa naggubot nga mga Judio, apan nagtawag kanila nga “mga igsoon”, bisan nasayod nga wala sila matawo pag-usab. Si Hesus, bisan pa niana, nagpasaylo kanila sa tanan nilang mga kasal-anan ngadto sa krus, gibubo ang Balaang Espiritu kanila, og andam nga mopuyo kanila. Ang saad dili lamang ngadto kanila, apan alang sa tanan nga mituo. Si Pedro naghatag ug kasiguroan nga ang kaluwasan nga naghulat kanila maoy magtusok lapos kanila, nagpadayag sa mga katuyoan sa Iyang grasya diha kanila.

Ang pangulo sa mga disipulo nagpadayag sa gahom ni Hesus sa makakugang nga kamatayon didto sa krus sa dihang siya nag-ampo: “Amahan ko, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat.” Kini usa ka halwom nga pagpahayag sa kamahinungdanon sa krimen sa mga Judio ug sa ilang mga pangulo. Kining pulong nga indolensiya gikan sa baba ni Pedro nagsalig sumala sa iyang kaugalingong kasinatian, kay ang nabanhaw nga Dios gawasnong nagmatarong kaniya, bisan pa sa iyang paglimod kanhi ug pagpasipala. Siya gipasaylo na pinaagi sa gasya, bisan pa man sa iyang tinago nga sala, ug dili tungod sa iyang maayong mga binuhatan o limpyo nga kinaiya. Si Pedro nadasig pinaagi sa iyang kauglingong kasinatian. Siya nagpdayag sa grasya ni Hesu-Kristo nga dayag ug kompeto. Siya nagklaro nang daan sa iyang mga tigpaminaw sa ilang sala, og mitusok kanila ngadto sa ilang kasingkasing uban sa tanang pagprangka ug pagkasinsero. Human sa hukom ug pagtandog sa Balaang Espiritu moabot ang pagpapresko, bulahang paghupay ngadto sa magtutuo.

Si Pedro namati sa mga pulong ni Hesus human sa Iyang pagkabanhaw uban sa sobrang kaikag. Siya nagpamatuod nga walay paagi alang sa kalibotan nga maluwas apan pinaagi sa mga pag-antos ni Kristo. Ang Nating Karnero sa Dios kinahanglan mamatay, ingon sa gitagna sa tanang maayong mga propeta. Mao kining unang kabubut-on sa Ginoo, diin Iya nang daan gipahibalo. Siya determinado sa pagbutang sa tanang mga sala ug sa kaulawan sa tibuok kalibotan sa Iyang walay sala nga Anak. Siya ug Siya lamang ang makahimo ug takos nga mamatay diha sa nagkalayong kasuko sa Dios puli kanato. Ang Langitnong Amahan posible nga magpalabi nga mamatay sa Iyang kaugalingon tungod sa kadaotan sa kalibotan, labing maayo kay sa paghalad sa Iyang bugtong Anak. Bisan pa, sa Iyang bantogan ug kahibulongang pagkatawo, Siya mao ang tagdala sa kalibotan. Siya walay napili apan mitugot sa Iyang Anak sa pagpakamatay inay kita. Kon wala ang kamatyon ni Hesus sa kaluwasan walay kapasayloan.

Ang makita nga dihog ni Kristo uban sa Balaang Espiritu dayag nga pagpakita ingong nga resulta sa Iyang puling pag-antos alang kanato. Siya nga mamalandong sa krus naglantaw diretso sa sulod sa kasingkasing sa Dios, nga labawng nahigugma sa tawong mga makasasala aron Siya maghatag sa iyang masinugtanong Anak aron ang walay bunga nga mga makasasala mahimong mabalaan, ug magpadayon diha Kaniya aron mamunga og daghan.

Si Pedro nagmatuod gikan sa Daang Testamento kadto si Hesus nga Nazaretnon mao ang Kristo nga Dios, nga namatay sa panagduyog uban sa plano sa Iyang Amahan, ug dili aksidente, diha sa kamot sa mga mamumumno. Siya unya nagsugod sa iyang halapad nga pag-atake, naghagit sa iyang mga tigpaminaw aron mausab. Ang pulong “paghinulsol” wala lang nagkahulogan nga pagbati sa kaguol, o mga luha sa kaulaw, apan ang tibuok kausaban sa dalan sa kinabuhi. Kini nagtimaan sa pagbiya sa luyo sa bakak nga mga tumong ug ang pagtuyok ngadto kang Kristo, nga mao ang langitnon, og tinuod nga tumong. Kining patuyok nag-apil sa pagkompisal sa atong mga sala, pag-ila sa atong pagkaangayan sa kasuko sa Dios, pagtuo sa libreng grasya, ug pagpadayon sa madagayaong pagpsaylo alang kanato. Ang kompletong pagpanugyan ngadto sa Dios ug ang buak nga kasingkasing matagbo pinaagi sa walay kinutoban, og kompletong grasya. Si Kristo lamang ang nagtapos sa atong kaluwasan didto sa krus, aron ang usa nga motuo mahimong matarong.

Ang mga panahon sa paghupay ug kalinaw uban sa Dios ug ang pagpakita sa mga gasa sa Balaang Espiritu nagsugod sa dihang ang pagkamatarong sa Dios nagpuyo sa mga kasingkasing. Ang pagtuo diha ni Kristo ug ang sinserong paghinulsol dili lamang pagmatuod ngadto sa kalibotan nga si Hesus nagpuyo sa Iyang mga sumusunod, ni sila maghimo lamang sa listahan sa teolohiyang mga resulta sa Iyang kamatayon. Hinuon, kining pagtuo resulta sa pagdawat sa langitnong gahom pinaagi sa pagpuyo sa Balaang Espiritu. Mga igsoon, kamo ba nakasulod ngadto sa pakigsuod uban sa Dios? Naghinulsol ba kamo ug nausab ang inyong mga desinyo sa kinabuhi? Gak-sa si Kristo ingon nga personal nga Manluluwas sa inyong kinabuhi aron kamo magpadayon sa Bag-ong Pakigsaad ug mapuno uban sa Balaang Espiritu.

Minahal kong magtutuo, pagbantay, kay ang ulohang tumong sa Bag-ong Pakigsaad dili ang pagpasaylo sa mga sala, ang pagdawat sa kinabuhing walay kataposan, o ang milagro sa mga gasa sa Balaang Espiritu, apan ang pagbalik ni Kristo Mismo. Ang tanang kabuhatan naghulat alang Kaniya ug nangandoy alang sa kataposang panagbahin-bahin taliwala sa Magbubuhat ug sa Iyang kabuhatan, sa dihang ang mga gahom sa Iyang kinabuhi mobuntog ug mobag-o sa kinatibuk-ang pag-guba sa kalibotan. Mao kining kabag-ohan nga atong gipangandoy. Ang kabaghoan diha sa mga magtutuo karon mao ang garantiya sa kompletong himaya nga mahimong dayag sa pagbalik ni Kristo. Sa eksaktong panahon, Siya magpasig-uli sa tanang butang ngadto sa hingpit nga kahimtang sa kabuhatan sa wala pa ang tawo mahulog sa sala.

Ang mga disipulo nakasabot sa pagsaka sa ilang Ginoo diha sa sulod sa pagpangandam sa Iyang pag-balik. Sila nasayod aron ang Iyang pagpabilin nga wala makita uban sa Amahan sa mubong panahon gikinahanglan alang sa espirituhanong rebulosyon sa kalibotan. Ang iyang pagsaka nag-andam usab sa dalan sa pagbag-o sa tibuok kabuhatan, ang pagpasig-uli sa tanang mga butang. Ang pagsaka ni Kristo mao usab ang pag-andam sa dalan alang sa kabaghoan sa tanang binuhat, ang pagpasig-uli sa tanang mga butang. Ang pagsaka ni Kristo mao usab ang kahimtang diin nagpuyo ang Balaang Espiritu nga naay pagsalig, og moabot aron magsugod ang kabag-ohan dinhi kanato.

Ang tanang tinuod nga mga propeta nagtudlo ngadto sa pagbalik ni Kristo ingon nga marka sa kataposang kasaysayan sa kalibotan. Ang kataposan sa atong panimuyo dili ang hukom, apan ang kamaya sa kabaghoan ug kalipayan labaw sa pagpasig-uli sa tanang butang sa ilang orihinal nga kahimtang. Ang sentro sa kabuhatan dili kulang kay sa saad sa propeta nga giingon ni Moises. Siya ang Tagagarantiya sa Bag-ong Pakigsaad, diin labaw pang layo sa Daang Pakigsaad ni Moises. Siya nga nagsalikway niining Bag-ong Pakigsaad uban sa Dios wala nay pag-laom, kay ang usa nga adunay baton nga kasingkasing mosalikway sa grasya mismo. Ang Dios mogguba sa tanang tawo nga mosalikway ni Kristo. Ang kasaysayan sa Kalibotan walay pulos pero ang dayag nga resulta sa atong pagdawat o pagsalikway ni Kristo.

Human niining halawom, og halapad nga proklamasyon, si Pedro nagdasig sa mga Judio sa pag-gakos kang Hesus. Siya naghimo niini nga klaro kanila nga sila mga anak sa mga propeta ug memebro sa pakigsaad nga gihimo Dios sa ilang mga amahan. Ang Dios nakaila sa mga tawo nga dili ug dili gayod makahimo ug pakigsaad uban Kaniya ingon nga mga partisipante sa parehong ang-ang. Bisan pa, ang walay kataposan, balaan nga Magbubuhat nag-obliga sa Iyang Kaugalingon alang sa Iyang sal-an, lumalabay, ug malapason nga mga binuhat. Mao kini ang ilhanang kinaiya sa Iyang dako nga grasya.

Kining kasaysayan sa Dios uban sa mga tawo nga mamulong uban sa pagtandog sa pagbati aron sa pagdani sa namati nagsugod uban sa Iyang pagpili kang Abraham. Ang Usa ka Balaan nagsulti niining magpapanaw nga usa sa iyang mga anak, sumala sa unod, mahimong tagdala sa panalangin sa tanang mga pamilya sa kalibotan. Ang Dios naghimo sa Iyang plano bisan pa sa tanang babag ni satanas ug tawhanong kapakyasan. Siya nagmatuod sa pag-abot nianang adlaw sa dihang ang Balaang Espiritu mobuto sa utlanan sa Daang Pakigsaad, nagtawag sa tanang tawo ngadto sa pakigsuod uban sa Dios. Bisan pa, si Pedro ang unang nagtanyag sa grasya sa mga Judio, ug siya nga motuo maluwas.

Ang Dios nagpanalangin sa Iyang mga kaaway, naghatag ug higayon sa paghinulsol niadtong naglansang sa Iyang Anak didto sa krus. Si Kristo nabanhaw gikan sa patay sa kompletong panagduyog uban sa kabubut-on sa Iyang Amahan. Siya nagtuboy Kaniya ngadto sa himaya, aron ang Anak maghatag sa matag espirituhanong panalangin diha sa langitnong dapit sa Iyang mga sumusunod. Ang Dios nagpanalangin sa mga kasingkasing niadtong andam nga mga tigpaminaw, naggiya kanila ngadto sa pagtalikod ug paghinulsol. Ang tawo wala maghinulsol sa sulod ug sa iyang kaugalingon, tungod kay ang Balaang Espiritu maoy magtabang kaniya sa pagtuo ni Kristo. Kon ang tawo dili maghinulsol sa Iyang pagkadaotan ug dili mobiya uban sa malisya, siya dili gayod makasulod ngadto sa pakigsuod uban ni Kristo. Ang Dios nagdahom kanato nga molingi ngadto Kaniya nga andam ug atong kabubut-on. Siya nagsugod pagpanglihok sulod kanato ang pag-abot sa pagpasig-uli sa tanang mga butang. Minahal kong igsoon, inyo bang gibiyaan ang inyong mga sala? Hugot ba ang pagkupot ninyo kang Kristo?

PAG-AMPO: O Ginoo sa langit, Ikaw nag-andam sa Imong pagbalik ug ang pagpasig-uli sa tanang mga butang. Tabangi kami nga malikay gikan sa daotan, ug magpadayon sa Imong grasya, aron mahimong Ikaw lamang ang tumong ug katuyoan sa among kinabuhi. Luwasa kadtong daghan nga Imong giandam sa among palibot, ingon nga Ikaw nagluwas kanamo pinaagi sa Imong grasya.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang tinguha sa kasysayan sa katawhan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:31 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)