Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 034 (Description of the Days of the Patriarchs)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)
21. Ang Depensa ni Esteban (Buhat 7:1-53)

a) Ang Paghulagway sa mga Adlaw sa mga Patriarka (Buhat 7:1-19)


BUHAT 7:1-8
1 Ang pangulong Pari nangutana kang Esteban, “Tinuod ba kini?” 2 Ug si Esteban mitubag, “Mga igsoon ug mga ginikanan! Pamati kamo kanako! Ang Dios nga halangdon ug gamhanan nagpakita sa atong amahan nga si Abraham samtang nagpuyo siya didto sa Mesopotamia, sa wala pa siya nagpuo sa Haran. 3 Ang Dios miingon kaniya, ‘Biyai ang imong panimalay ug nasod ug lakaw ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo.’ 4 Busa mibiya siya sa yuta sa Caldea ug mibalhin pagpuyo sa Haran. Sa pagkamatay na sa amahan ni Abraham, gipabalhin siya sa Dios nganhi niining nasora nga inyong gipuy-an karon. 5 Ang Dios wala maghatag kang Abraham ug usa ka bahin niini aron maiya bisan na lamang ug igong katumban sa iyang mga tiil. Apan nagsaad ang Dios nga kini iyang ihatag kaniya ug maiya na ug sa iyang mga kaliwatan bisan ug si Abraham wala pay anak niadtong panahona. 6 Mao kini ang giingon sa Dios kaniya, ‘Ang imong mga kaliwat magpuyo sa laing nasod diin mahimo silang ulipon ug daugdaogon sulod sa 400 ka tuig. 7 Apan silotan ko ang katawhan nga nag-ulipon kanila ug unya mamahawa sila niadtong nasora ug magsimba kanako niining dapita. 8 Ug gisugo sa Dios si Abraham sa pagbuhat sa seremonias sa pagtuli agig timaan sa iyang kasabotan. Ug gituli ni Abraham si Isaac sa ikawalo nga adlaw gikan sa iyang pagkatawo. Ug mao usab ang gibuhat ni Isaac kang Jacob ug si Jacob ngadto sa 12 ka katigulangan.”

Si Esteban mibarog atubangan sa kometiba sa pagsukna sa taas nga konseho. Siya misugid sa iyang pagtuo diha sa tinuohan sa iyang mga amahan. Ang mga manunukna mabinantayon nga namati sa matag pulong nga iyang gisulti, gihatagan og dakong pagtagad ang gihisgotan nga iyang giila nga mahinunganon, sa pangandoy nga makaplagan kon ugaling ang akusado natukod ba sa Daang Tugon o usa ka tigpasipala batok sa Dios nga angayan ngadto sa labing madaling pagbato (Levitico 24:16).

Ang labawng pari wala magrehistro sa kaugalingong sumbong batok kang Esteban. Kadtong nakigsulti uban kaniya nga nagpasangil kaniya uban sa pagpasipala.. Ang labawng hukmanan nangutana ug mubo sa akusado: “Tinuod ba ang gisulti sa mga manumbongay?”

Si Esteban mitubag sa kompletong respeto, gipahinungngod sa iyang mga tigpaminaw pinaagi sa titulo nga “mga igsoon ug mga amahan”, bisan pa wala sila makadawat sa dihog sa Balaang Espiritu. Siya nagpakita nga siya andam sa paghatag sa angayang pasidungog ngadto sa pinakataas nga relihiyosong institusyon sa nasod. Siya nangandoy sa ilang pagtagad, ug naghangyo kanila nga mamati uban sa amahanong pasensiya sa iyang pagpamatuod sa pagtuo. Dili siya hanas sa Aramaic o sa Hebreo, diin gikan sa Grego nga hubad sa Daang Tugon, ang Septuagint, kini gihubad sa laing pinulongan. Si Esteban nagmatuod sa iyang pagtuo, nagkutlo sa mga kasulatan sumala niining halapad uban sa nailhang hubad, diin gilain ang ubang mga pulong gikan sa original nga texto sa Hebreo, diin ang tanang maghuhukom nasayod pinaagi sa kasingkasing.

Si Esteban nagpamatuod nga ang usa ka mahimayaong Dios nagpakita ngadto kang Abraham samtang siya walay Dios sa Iraq, nagpuyo taliwala sa iyang mga paryente. Siya nagpili kaniya, ug gisaaran nga maghimo gikan kaniya sa dakong nasod. Ang amahan sa matinud-anon dili angayan sa pakigtagbo uban sa Dios, kay siya dili mas labaw nga matarong kay sa laing mga tawo. Kini gawasnong pagpili sa Dios, nga nagpatuyok niining permanenteng residente ngadto sa panawng Bedouin. Siya nagkuha kaniya gikan sa iyang yuta, kabtangan, ug kaharuhay sa kinabuhi ug gipadala siya ngadto sa wala mailhi nga dapit, og nagsiguro kaniya nga siya maggiya kaniya sa tanang mga panahon.

Namatngonan ang siyam nga mga berbo sa atong pagbasa sa texto, nga sila nagklaro sa akto nga buhat sa Dios. Sa pagbuhat niini kamo makamatngon nga ang mga pahayag nga gihisgotan dili tawhanon ang gigikanan, apan nagrepresentar sa kasaysayan sa pagpamuhat sa Dios Mismo. Ang buhi nga Dios dili halayo gikan sa atong kalibotan o dili maduolan. Siya manginlabot sa sulod ug moapil sa lakaw sa mga tawo. Siya mipili sa usa ka tawo, ug nagtudlo kaniya nga mao ang sinugdanan sa Iyang plano sa kaluwasan. Ang motibo sa kasaysayan sa Daang Tugon dili ang pagkadiosnon ni Abraham o ang iyang mga pag-ampo, apan ang kabubut-ong paglukat sa Dios ug mga panalangin.

Sa usa ka bahin si Abraham mituman sa Dios. Siya mibiya sa iyang nasod, apan wala sa iyang amahan o kang Lot, ang iyang pag-umangkong lalaki, ug busa nalangan ang mga katuyoan sa Dios. Human sa pipila ka panahon siya nakaabot sa uga nga mga bukid sa Canaan ug ang tabunok nga mga walog, diin ang tag-ulan mabugnaw kaayo, ug kon tig-init mainit kaayo. Sa Iraq si Abraham wala makakaplag ug paraiso uban sa halapad nga mga kayutaan apan nga bato ug mga deserto. Siya naglatagaw nga nadisurbo taliwala niining mga bukid, og wala makakaplag og bisan unsang kabtangan aron mapanag-iya. Ang Dios nagsaad kaniya nga ang tanang nasod Iyang ipakita kaniya ug maiya ug sa iyang mga anak. Bisan pa niadtong panahona wala pa siyay anak. Sa maong panghitabo ang usa nga gihuboan sa iyang yuta ug pagkuha sa katungod nga makaanak magkat-on sa pagkinabuhi sa pagdahom nga mapadayonon. Kining pagtuo giila ngadto kaniya nga pakamatarong. Ang iyang pagsalig pinagi sa taas nga mga katuigan diha sa natago nga Dios, wala makita, walay resulta nga mahikap, naghimo kaniya nga panig-ingnan sa tanang mga magtutuo.

Kining pag-asoy nakigsuod nianang pagtuo mao ang talagsaong tubag ngadto sa tawag sa Dios ug pagpili sa tawo. Nakadungog ba kamo sa tingog sa Dios nga nagpakatawo diha ni Kristo? Mituo ba kamo sa inyong espirituhanong panulondon, bisan wala ninyo mabati ang bisan unsa nga panalangin, o wala makakita sa resulta nga mahikap? Ang Dios nag matinud-anon, nagtawag kaninyo ug nagtipig kaninyo. Kamo makapasidungog Kaniya pinaagi sa inyong mapadayonong pagtuo.

Sa kataposan nadawat ni Abraham ang pinadayag gikan sa Dios nga ang iyang pagtuo sa saad sa Dios, diin siya hatagan ug yuta, og wala matuman sa panahon sa iyang kinabuhi. Ang iyang mga anak magpadayon sa pagkaulipon sa Ehipto sa 400 ka mga taas nga katuigan. Hunahuna kining hataas nga panahon. Ang Dios nagtugot sa mga kaliwat ni Abraham nga mahulog sa yugo sa pagkaulipon, diin sa kataposan sila nagpili alang sa ilang kaugalingon. Apan, Siya wala magbalewala sa iyang saad ngadto kanila.

Ang Usa ka Balaan nagbugkos Iyang kaugalingon ngadto kang Abraham ug sa iyang mga kaliwatan pinaagi sa pakigsaad sa pagtuli. Busa, ang tanang mga kaliwat ni Abraham nakasulod niining sunod-sunod nga panalangin, kay si Abraham nagtuli sa duroha kang Ismael ug kang Isaac aron sa pagtukod kanila diha sa saad sa pakigsaad. Ang pakigsaad sa Dios wala nagbase sa pagtuman sa mga sugo sa balaod, apan ang grasya sa Iyang pagpili lamang.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, nagpasalamat kami Kanimo sa pagpili kanamo diha ni Kristo. Tukora kami pinaagi sa Imong Balaang Espiritu sa Imong Bag-ong Pakigsaad, base sa dugo sa Imong bugtong Anak. Tudloi kami sa pagtuo, kompiyansa, ug pagsalig diha Kanimo, aron kami makahulat sa pag-abot sa Imong gingharian.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang misteryo sa kinabuhi ni Abraham?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:46 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)