Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 075 (Apostolic Council at Jerusalem)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)

B - ANG KONSEHO SA PAGKA-APOSTOL SA JERUSALAEM (Buhat 15:1-35)


BUHAT 15:22-29
22 Unya nagkauyon ang mga apostoles, ang mga kadagkoan u gang tibuok iglesia sa pagpilig tawo gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas – mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsoonan. 23 Ug ilang gipadala kanila kining mosulod nga sulat: “Ang mga apostoles ug mga pangulo sa iglesia nga inyong mga igsoon nangomusta sa tanang mga kaigsoonang dili Judio nga nagpuyo sa Antioquia, sa Siria ug sa Cilicia. 24 Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok ug nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala pa namo sila sugoa sa pagbuhat niini. 25 Busa sa among panagtigom, nagkauyon ang tanan sa pagpilig mga tinugyanan aron ipadala nganha kaninyo. Mokuyog sila sa atong minahal nga higala nga si Bernabe ug si Pablo, 26 nga naghalad sa ilang kinabuhi aron sa pag-alagad sa atong Ginoong Hesu-Kristo. 27Busa among gipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy mosaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. 28 Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon nga dili kamo hatagan ug daghang mga palas-anon gawas sa pipila nga gikinahanglang tumanon: 29 Ayaw pagkaon sa mga gihalad ngadto sa mga diosdios. Ayaw pagkaon sa dugo o sa mananap nga gituok ug likayi ninyo ang salawayong pakighilawas. Kon likayan ninyo kining mga butanga matarong ang inyong gibuhat. Pag-ayoayo kamo!”

Kini kasagaran nga ang mubo nga kalamkoban sa mga kahimoan sa panagtigom nga gi-isyo, ug gipirmahan pinaagi sa mga membro nga nagtambong. Unya, unsa ang maong sulod sa mga listahan niining unang Konseho sa Kristohanong iglesia sa Jerusalem?

Kini gihisgutan ang pagpadala sa lawas, diin mao ang gihimo dili lang sa mga apostoles, apan usab sa mga anciano. Dili lamang sila ang responsable nga partido, alang sa tibuok iglesia, ingon nga lawas ni Kristo ug ang dili mabulag nga panaghiusa, mao ang katapusang responsable. Bisan unsa nga desisyon nga wala gitugot pinaagi kanila ang tanan makahimo sa hinungdan sa pagpadayon sa pagdisturbo, kagubot, ug problema.

Kini gihisgotan ang gitumong sa taho, dili lang ang mga membro sa iglesia sa ulohang siyudad sa Antioquia, apan usab ang mga membro sa gagmay nga mga iglesia sa tupad ug palibot sa Antioquia. Kini na-apil, usab, sa tanang kasimbahanan sa Siria sa ubang mga distrito sa Iskenderun ug sa Adana. Ang mga membro sa iglesia sa Jerusalem gitawag nga ang mga anak niining mga iglesia “mga igsoon”. Kining titulo nagpakita sa panagsama diha sa husto ug panagsuod diha sa gingharian sa ilang langitnong Amahan. Uban niining usa ka pulong ang labing mahinungdanon kalainan gikuha, ug ang problema naalibyohan.

Ang diwa sa sulat nakasentro ibabaw sa kalinaw ug ang pag-agas gikan sa kaluwasn ni Kristo. Tulo ka mahinungdanon nga mga hunahuna ang mga naapil niining Grego nga pulong, diin ang mga igsoon sa Jerusalem gigamit aron sa mangumusta sa ilang mga igsoon diha ni Kristo sa halayo. Ang hillisgotan sa atong pagwali mao ang kalinaw, kalipay, ug katagbawan, ug dili ang balaod, paghinulsol, ug pagbadlong. Kita mao ang mga alagad sa inyong kalipay, nagdala kaninyo sa kabug-osan sa kaluwasan ni Kristo.

Kini mipakita gikan sa taho sa mga magwawali sa balaod kinsa nakaadto na sa Iglesia sa Antioquia og wala gipadala gikan sa Jerusalem, ug wala makadawat sa mando niining nga butang. Sila naglakaw sa ilang kaugalingong ngalan aron sa pagpakaylap sa ilang kaugalingong personal nga mga opinion. Ang iglesia mibati sa kasubo alang sa niining mga igsoon diin kining mga nagsunod sa balaod naghimo sa hinungdan sa kagubot ug pagbahinbahin. Wala kita makabasa niini sa mga listahan, apan si Pablo, human diha sa pagsulat mahitungod kanila, nag-ingpn nga sila dili tinuod nga mga igsoon (Galacia 2:4). Kita makabasa lamang nga sila wala gitugyanan aron sa pagwali sa ilang mensahe pinaagi sa mga apostoles sa Jerusalem, dili usab ang unang Konseho sa Jerusalem mouyon uban o mitugot sa ilang makapabahinbahin nga trabaho.

Ang kahibulongan sa mga kahibulongan mao nga ang sinodo wala naglangkob sa doctrinal nga sulat o gihatag ang detalye nga mga pagtudlo. Hinoon, sila nagkahiusa sa pag-uyon sa pagpili sa duha ka buotan nga mga tawo aron ipadala sa pagsaysay ang opinion sa maghatag sa tambag. Ang gisulat nga mga pulong lamang dili igo, apan gikinahanglan ang supporta sa pulong sa Dios, nga gisul-ob sa Iyang mga alagad. Busa ang sinodo sa Jerusalem gipadala, subay uban sa bag-o mga pagtudlo, ilang mga interpretasyon. Sila wala maghatag sa taas nga mga komentaryo, apan nagpadala sa mga igsoon nga puno sa Balaang Espiritu.

Ang duha ka sinugo nga mga propeta sa Bag-ong Testamento wala milakaw nga nag-inusara. Sila gipadala uban ni Barnabas ug ni Pablo, kinsa adunay nadawat og halangdon nga taho gikan sa iglesai sa Jerusalem. Ang taho nag-isa kanila sa ibabaw sa tanang pagbasol, og naghulagway kanila ingon nga hinigugma. Sila mga takos niining titulo, kay ang guma sa Dios gibubo diha sa ilang mga kasingkasing pinaagi sa balaang Espiritu. Ang gugma, kalipay, kalinaw naglangkob sa pundasyon, gahom ug mga prinsipyo alang sa mga tawo sa Dios diha sa Iyang mga iglesia. Gikan niining mga hiyas sa inilang testimonyo sa duha ka mga apostoles miabot sa husto nga kahimtang. Ang ilang mga kinabuhi namiligro alang kang Kristo, alang sa Iyang ngalan, ug alang sa Iyang iglesia. Dinhi atong mabasa sa samang pulong nga si Kristo misulti mahitungod sa iyang kaugalingon: “Wala Ako moanhi aron alagaran, apan aron sa pag-alagad, ug sa paghatag sa Akong kinabuhi ingon nga lukat alang sa mamumuno nga mga makasasala. Kini mao ang lalom, kinasolorang kahulogan sa Kristianismo.

Unya kita makabasa sa pahayag nga igo aron sa paglabaw sa tanang mga imahinasyon. Ang prinsipyo sa mga membro sa Jerusalem nasulat nga ang Balaang Espiritu ug sila mismo adunay, hiniusang, paghimo niining desisyon. Ang Balaang Espiritu nagpadayag ngadto kanila nga ang Kristohanong Iglesia, diin mao ang gawasnon sa balaod, mao ang kompleto diha sumala uban sa kabubut-on sa Ginoo. Ang mga membro sa iglesia nagpuyo sumala uban sa kalipay sa Ginoo diha niining bag-ong kalamboan. Diha sa gahom ug paggiya sa Espiritu sa Dios kadtong naporma ang desisyon nag-ila sa ilang mga kaugalingon aron adunay samang grado sa responsibilidad ingon sa Balaang Espiritu. Sila gusto mopas-an sa responsibilidad alang niining desisyon. Ang espiritu sa kagawasan wala maggahom ibabaw nila, kay sila mga alagad sa Dios ug mga piniyalan sa mga misteryo sa Dios. (1 Corinto 4:1)

Ang sunod, sila nagsulat ngadto sa mga membro sa iglesia sa Antioquia aron sa paglikay gikan sa pagsagol sa mga relihiyon, diin mao ang pagbansay sa dihang maghimo ug mga halad ngadto sa mga diosdios. Sila kinahanglang maglikay gikan sa matag porma sa kahugawan, ug usab paglikay gikan sa pagkaon sa mga butang gituok ug ang dugo. Pinaagi sa paghimo sila mahimong makahimo sa pagpadayon sa panag-uban uban sa mga Kristohanong Judio ang gigikanan. Kini nga sugo walay kalabutan sa pagdawat sa kaluwasan, apan aron sa pagpadayon diha sa panagsuod sa mga balaan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang mga labing mahinungdanon mga kosiderasyon diha sa desisyon nga gikiha pinaagi sa Konseho sa Apostol sa Jerusalem?

BUHAT 15:30-35
30 Unya ilang gipagikan ang mga tinugyanan ug nangadto sa Antioquia ug gitigom nila ang tanang mga magtutuo ug gihatagan sa sulat. 31 Sa pagkabasa sa mga tawo sa sulat, nangalipay sila pag-ayo tungod sa makadasig nga mga pulong. 32 Si Judas ug si Silas nga mga propeta mihatag ug mga pakigpulong ngadto sa mga kaigsoonan. Ug kini nakapadasig sa mga kaigsoonan ug nakapalig-on kanila. 33 Taodtaod silang nagpabilin didto ug tapos niini, gipagikan sila sa mga kaigsoonan uban sa mga panghinaot sa kalinaw ug namalik sila ngadto sa nagpadala kanila. 35 Si Pablo ug si Bernabe nagpabilin ug dugayduday sa Antioquia. Ug didto inabagan sa uban, nagtudlo sila ug nagwali sa pulong sa Ginoo.

Ang resulta sa panaw ni Bernabe ug ni Pablo sa Jerusalem mao nga ang konseho nagdesisyon sa pagpadala sa duha ka mga igsoon ngadto sa Antioquia, kauban sa sulat aron basahon pinaagi kanila didto. Si Judas ug si Silas mga propeta nga nagtudlo sa ilang mga tigpaminaw pinaagi sa direkta nga inspirasyon gikan sa Balaang Espiritu. Sila napuno uban sa samang Espiritu nga nagtukod og puno sa panag-uyon taliwala sa Judio ug Hentil nga mga Kristohanon.

Ang kalipay ug kalinaw nagpadayon didto sa iglesia sa Antioquia. Ang ilang mga hunahuna mibalik ngadto sa ilang balaan nga katungdanan, nga mao, ang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Ang yawa kanunay mosulay aron sa paguyog sa mga iglesia pinaagi sa mga pagbahinbahin diha sa doktrina. Siya usab nagsulay aron dad-on ang mga magtutuo palayo gikan sa tumong sa pagwali ngadto sa kalibotan. Apan, diin ang mga pundok, mosumiter ngadto sa pag-ani sa Balaang Espiritu sila sa dili madugay nahimong nahiusa. Sila midawat sa langitnong direksyon ug prinsipyo, og nag-apil 1) ang pagwali sa ebanghelyo ngadto sa mga nasod 2) ang kaluwasan sa nawala, ug 3) ang pagpuno sa mga nangita uban sa Balaang Espiritu.

Ang pangutana sa matag iglesia mao: Kamo ba manag-away sa matag usa o kamo ba namuhat nga hiniusa aron sa pagwali sa ebanghelyo? Sulbara ang inyong mga problema sa madali, kay wala kamo gitawag sa panagbingkil. Ang inyong Ginoo nagtawag kaninyo aron sa pagpaakaylap sa ebanghelyo sa kaluwasan diha sa inyong mga palibot. Gusto ba kamo nga mahunong ang pag-uswag sa prosisyon sa kadaogan ni Kristo tungod sa inyong pagpagahi ug garbo?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, pasayloa kami among paglangan diha sa pagwali. Pasayloa kami sa alang sa among dili igo nga pagkamabinantayon diha sa sulbad sa mga problema diha sa among mga iglesia. Tabangi kami nga dili ibaliwala ang among garbo ug katig-a, ug dili sa pagpangita sa among kaugalingong dignidad, apan magkuyog sa pagpakuyanap sa ebanghelyo sa Imong gingharian. Himayaon ang Imong ngalan, ug motawag ibabaw sa Imong kadaogan, nga daghan ang mahimong maluwas diha sa atong palibot.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:53 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)