Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 117 (Paul Before Agrippa II)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

12. Si Pablo Atubagan ni Agripa II ug ang Iyang Harianong Panon (Buhat 25:13 - 26:32)


BUHAT 25:23-27
23 Sa pagkasunod nga adlaw miabot si Agripa ug si Bernice uban sa harianong pasundayag kinuyogan sa mga pangulo sa kasundalohan ug sa mga kadagkoan sa siyudad. Unya misugo si Festo nga paatubangon si Pablo. 24 Si Festo miingon, “Hari Agripa ug kamong tanan nga ania dinhi: Ania kining tawo nga gipasakaag mga sumbong sa tanang mga Judio dinhi ug sa Jerusalem. Maoy ilang singgit nga siya angayan patyon. 25 Apan wala akoy nakita nga may nabuhat siya nga angayan silotan sa kamatayon. Ug kay naghanyo man siya nga isang-at ngadto sa Emperador ang iyang kaso, mihukom ako nga ipadala siya ngadto kaniya. 26 Apan tungod kay wala man akoy bisan unsa nga ikasulat mahitungod kaniya ngadto sa Emperador, gipaatubang ko siya dinhi kaninyo – labi na kanimo, Hari Agripa! – aron tapos mausisa ang iyang kaso, aduna na akoy ikasulat. 27 Kay daw dili makataronganon alang kanako ang pagdalag binilanggo sa walay tino sa mga sumbong nga gipasaka batok kaniya.

Si Agripa II adunay pangandoy alang sa pipila ka panahon aron makakita kang Pablo, ang dako nga hinungdan sa Kristiyanismo. Si Festo naghatag dalan alang kaniya aron matagbo siya. Busa ang kataposang hari sa mga Judio miabot uban sa iyang igsoong babaye ug ang panon, giubanan pinaagi sa mga tunog sa mga trumpeta, musika, ug mga pagdayeg, ngadto sa harianong lawak sa dawatanan. Human kaniya miabot si Festo, ang gobernador, diha sa maanindot nga himaya, misunod pinaagi sa iyang gamhanan nga mga opisyal, nga naghangyo sa inila nga mga tawo sa Cesarea aron motambong niining opisyal nga panagtigom. Sa kataposan siya nangutana kang Pablo, ang huyang nga binilanggo, aron sa pagpresentar sa iyang kaugalingon atubangan niining masulaw nga pasundayag sa kahalangdon. Siya nga nabilanggo sa duha ka mga tuig nga dili makiangayon. Busa, si Kristo adunay pag-andam kang Pablo alang niining nagpunsisok nga panon sa halangdon nga mga tawo, usa ka dapit diin walay laing apostol o magwawali nga nakita sukad.

Ang gobernador mipailaila niining panagtigom pinaagi paghulagway sa hangyo sa mga Judio alang kaniya aron sa labing madali sentensyahan si Pablo sa kamatayon. Siya naghatag dugang sa iyang nangaging mga taho, nagpahayag nga ang labing taas nga konseho sa Jerusalem, pinaagi sa sabaan nga demonstrasyon, nagsuporta niini nga hangyo. Apan ang Romanhong gobernador, diha sa unang bista, wala makakaplag nga siya nagbuhat sa bisan unsa nga angayan sa sentensya sa kamatayon. Ingon nga siya nag-andam sa pagpadala kang Pablo ngadto sa Jerusalem alang sa ikaduhang bista pinaagi sa mga Judio, sumala sa ilang hangyo, si Pablo adunay pagsakmit sa oportunidad, nag-ingon nga siya gusto sa pagpakita alang sa bista atubangan mismo ni Cesar. Dinhi ang problema nagsugod uban ni Festo, kinsa dili makahatag ug kapasikaran sa pagtipig kang Pablo sa bilanggoan alang sa duha ka mga tuig. Siya wala makasabot sa mga hinungdan alang sa paglapas sa balaod sa Judio, ang kasal-anan diin si Pablo nasumbong. Ang usa ka tawo nga ginganlag Hesus namatay ug nabanhaw. Siya dili gusto sa pagsulat niini ngadto kang Cesar, kay basin sa ulahi mahimong tamayon siya ipakaingon nga siya mituo sa reinkarnasyon ug mga kalag.

Kahibulongan! Si Festo. Diha sa bersikulo 26, atubangan sa dakong konseho, nagtawag kang Cesar dili lang agalon, apan ginoo, ingon nga atong mabasa diha sa orihinal nga teksto sa Grego, diin nagpakita nga nianang panahona sila nagsugod sa pagsimba kang Cesar. Kining kamatuoran human niini maoy hinungdan sa dakong paglutos, pagtortyur, kasakit, ug linuog nga kamatayon alang sa daghang mga Kristohanon, kinsa wala magahatag pagsimba ngadto kang Cesar, apan naghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang Ginoong Hesus. Kadtong mituo diha ni Cesar mitawag kaniya nga ginoo uban ang bug-os nga kahulogan sa pulong. Sila nag-isip kaniya mas dako kay sa mga Cesar, ug nagtawag kaniya nga dios mismo. Kining titulo, diin ang gobernador diha sa pagdayeg gihatag kang Cesar, gihimo nga makita ang dakong problema sa tanang kapanahonan: walay usa nga takos sangpiton nga Ginoo gawas kang Hesus. Busa kinsa ang inyong Ginoo? Kang kinsa kamo nahisakop? Si kinsa ang inyong gialagaran sa tanang panahon?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagdayeg kami Kanimo, nagpadako Kanimo, ug nagsimba Kanimo, kay Ikaw dili patay, apan buhi. Ikaw ang Ginoo sa himaya, kinsa adunay pagpildi sa kamatayon, ang usa ka daotan ug sala. Tukora kami diha sa imong gingharian, ug mahimong daghan pa niadtong nangita kanimo makasulod ngadto sa kinabuhing walay kataposan.

BUHAT 26:1-15
1 Si Agripa miingon kang Pablo, “Gitugotan ka pagpanalipod sa imong kaugalingon.” Unya giisa ni Pablo ang iyang kamot ug miingon: 2 “Hari Agripa giisip ko nga ako palaran kay karong adlawa sa imong atubangan makapanalipod ako sa akong kaugalingon batok sa tanang gipasangil kanako sa mga Judio, 3 labi na gayod kay sinati ka man kaayo sa tanang pamatasan ug mga kabangian sa mga Judio. Busa naghangyo ako kaninyo sa pagpamati uban sa pailob. 4 “Ang tanang Judio nasinati ang akong pagkinabuhi sukad sa akong pagkabatan-on didto sa akong kaugalingong nasod ug sa Jerusalem. 5 Kon gusto lamang sila, makapamatuod sila kay dugay na silang nasayod nga sukad sa sinugdanan ako nga usa sa mga Pariseo, ang labing mahigpit nga pundok a relihiyon. 6 Ug karon ania ako sanglit gikiha man tungod kay naglaom ako sa saad sa Dios ngadto sa akong mga katigulangan – 7 ang saad nga gilaoman nga madawat sa 12 ka banay sa atong katawhan samtang nagsimba sila sa Dios sa adlaw ug gabii. Ug tungod sa maong paglaom, Kamahalan, gikiha ako sa mga Judio! 8 Nganong dili man gayod kamo makatuo nga banhawon sa Dios ang mga patay? 9 Ako mismo kaniadto nga akong katungdanan ang pagbuhat kutob sa akong mahimo batok sa ngalan ni Hesus nga taga-Nazaret. 10 Mao kini ang akong gibuhat didto sa Jerusalem. Gihatagan akog awtoridad sa kadagkoan sa mga pari sa pagbilanggo sa daghang mga magtutuo ug sa ilang gisilotan sila sa kaatayon, miuyon ako sa hukom. 11 Sa makadaghan gipakastigo ko sila didto sa mga sinagoga ug gipugos sa pagbiya sa ilang pagtuo.Dako kaayo ang akong kasuko nga tungod niini gigukod ko pa sila sa mga sa laing nasod. 12 “Mao kini ang akong tuyo sa pag-adto sa Damasco uban sa awtoridad ug sa mga sugo sa mga kadagkoan sa mga pari. 13 Unya sa udtong tutok samtang nagpaanw ako, Kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw nga midan-ag libot kanako ug sa akong mga kauban. 14 Nangatumba kaming tanan sa yuta sa pagkadungog ko sa tingog nga misulti kanako sa pinulongang Hebreo, ‘Saulo, Saulo! Nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy.’ 15 “Kinsa ka man Ginoo?’ Ug ang Ginoo mitubag, ‘Ako si Hesus nga imong gilutos.

Si Pablo masaligon nga mibarog atubangan sa inila nga mga tawo sa iyang katawhan ug ang mga opisyal sa kolonyal nga mga pwersa nga walay personal nga kalangkuban o kulang sa pagsalig sa kaugalingon. Siya napuno uban sa iyang mensahe, ug gituy-od ang iyang kamot, ingon nga siya nagdahom sa ilang pagtagad, samtang siya mitubag alang sa iyang kaugalingon. Siya nanalipod sa iyang kaugalingon nga malipayon, sa pagkahibalo nga si Haring Agripa II adunay kahibalo sa sukod ug giladmon sa relihiyosong mga butang sa mga Judio. Busa, si Pablo naglaom nga ang Hari mahimong makasabot sa problema.

Si Pablo wala magpa-ila sa iyang depensa pinaagi sa pagtaho sa mga prinsipyo, mga pangutana, ug mga ideya, apan hinoon naghatag ug hulagway atubangan sa iyang mga tigpaminaw ang kasaysayan sa iyang kinabuhi. Ang apostol mao ang espirituwal nga mabuhaton, paglikay sa walay unod nga mga opinyon ug pagkatawa ibabaw sa malinglahon nga mga imahinasyon. Siya naggambalay sa iyang kaso sa kamatuoran sa pagpanginlabot sa Ginoo diha sa kasaysayan sa mga tawo.

Ang mga Judio, gusto nga masayod sa tukma nga impormasyon mahitungod sa kagahapon ni Pablo, nga gikasulti na nga siya mao ang usa ka higpit nga Pariseo, kinsa wala mangagpas pinaagi sa pagbantay sa balaod, apan nahigugma sa Dios uban sa tanang gahom sa iyang kabubut-on, kalag, ug lawas. Ang mahimayaong Usa ka Balaan mao ang tumong ug pangandoy sa tanang niyang hunahuna, ug aron sa literal magtuman sa balaod nga adunay nagpakita ngadto kaniya ang dalan lamang sa Dios. Dugang pa sa iyang relihiyosong panatisismo, si Pablo adunay paghulat, kuyog uban sa tanang mga abogadong Judio, ang katumanan sa balaan nga mga saad sa mga amahan sa pagtuo. Ang dako nga paglaom buot sa dii madugay nga maamgohan. Si Kristo buot monhi diha sa kaalam, gahom, ug kalinaw sa kaibotan. Kay alang niining pagdahom kang Kristo si Pablo mao ang nagtindog atubangan sa korte.

Kini mao ang lagmit nga ang hari nag-isa sa iyang agtang nianang panahona, ingon nga gusto moingon kang Pablo: “Kini dili tungod sa pagdahom sa pagbalik sa Kristo nga ikaw nagtindog dinhi, apan tungod sa imong pag-angkon nga Siya miabot na, gilansang sa krus ug gilubong, ug nga siya na-banhaw. Kini mao sentro niining seryoso nga problema.

Si Pablo, nagbasa sa hunahuna sa hari, mitubag atubangan kaniya sa wala pa siya makasulti, nag-ingon: “Unya nganong dili ka man mutuo nga ang Dios makabanhaw sa patay?” Ang pangutana mahitungod kang Kristo kanunay nasentro sa lubnganan nga walay sulod ug sa kadaogan sa Ginoo ibabaw sa kamatayon. Ang timailhan ni Jonas nagpabilin bisan asa nga usa ka makapandol o usa ka pundasyon alang sa iglesia. Mao nga unsa ang inyong personal nga gihunahuna? Kamo ba naghunahuna nga ang lawas ni Hesus nadunot didto sa lubnganan? Kamo ba mituo nga ang Tawo nga si Hesus mao ang nagpuyo diha sa himaya, naghari uban sa iyang Amahan, ug mobalik pag-usab nganhi kanato sa dili madugay? Kining pagtuo dili sayon. Kini moabot pinaagi sa paglamdag sa Balaang Espiri-tu, ug nagtubo diha sa usa kinsa nagpadayon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo.

Si Pablo nasilag niining mensahe sa nangagi. Siya masuk-anong misalikway sa hunahuna nga ang nalansang sa krus ug gitamay nga si Hesus nga Nazaretnon mao ang Kristo ug ang Anak sa Dios mismo, ug nag-isip niining pagtuo nga mahimong pagpasipala. Ang pagbuhat diha sa ngalan ni Hesus sa Konseho sa Judio, siya nagsugod sa usa ka masangkarong paglutos batok sa mga Kristohanon, nagsira sa mga pultahan sa bilanggoan sa mga magtutuo, ug nagdala sa sumbong batok sa mga balaan nga puno sa Balaang Espiritu atubangan sa mga korte nga nasyonal, uban sa resulta nga daghan ang gi-sentensyahan sa kamatayon. Sa panahon sa interogasyon diha sa mga konseho sa Jerusalem ug sa Judea siya nagpugos sa mga magtutuo sa pagsalikway sa ilang pagtuo, ug sa pagpamatuod sa bakak nga si Hesus dili mao si Kristo, sa ingon naglimod sa iyang kabalaan. Mao nga si Saulo (Pablo) nahimong usa ka hinungdan alang sa huyang ug dili makadaot aron sa pagpasipala. Kining legal nga eksperto nagpugos kanila batok sa kasinatian ug pagsaksi sa ilang mga tanlag, aron sa pagsalikway sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Si Saulo mao usab ang gihatagan sa gahom pinaagi sa labing taas nga konseho sa paghimo pag-asdang bisan diha sa langyaw nga mga siyudad, aron nga kining makuyaw nga pagtuo-tuo mahimong gibira pinaagi sa mga gamot. Siya adunay pagban-say sa iyang kaugalingon diha sa pagpraktis niining pag-asdang uban sa kasibot, pagdumot, ug binuang.

Unya si Hesus miabot. Siya mitindog diha sa dalan niining batan-on, garboso nga tawo, ug gihampak siya uban sa Iyang nagasidlak nga kahayag, mao nga siya nahulog sa iyang kabayo og temporaryong nabuta. Ang himaya sa panagway ni Kristo mao ang labaw nga kahayag sa adlaw. Ang kinahiladmang kasingkasing ni Pablo gisunog ug giuyog, ug siya naghunahuna sa makalilisang nga ang hukom sa Dios sa kalit lang miabot kaniya ug sa tibuok kalibotan.

Si Lucas, ang ebanghelista, nagtaho sa tulo ka higayon diha sa iyang libro ang panagtagbo ni Kristo ug ni Pablo didto sa dalan sa Damasco (mga kapitolo 9, 22, ug 26), nga kita mahimong moila niining kasinatian ingon nga sentro ingon man usab ang misteryo luyo sa Libro sa mga Buhat sa mga Apostoles. Kini gipakita ang tinuod nga motibo diha sa iyang Ebanghelyo.

Ang mahimayong Ginoo wala molaglag kang Pablo, ang mamumuno sa iyang mga balaan sumala sa Iyang hustisya ug kamatuoran, apan mabinationg nagpadayag ngadto kaniya nga, bisan pa sa iyang kasibot alang sa Ginoo, siya mao, sa pagkatinuod, usa ka kaaway. Siya naglutos sa mga Kristohanon sa walay kapuslanan, kinsa nagkahiusa ug usa sa ilang Ginoo hangtod sa kahangtoran. Gipakaingon ni Pablo nga siya adunay panag-uyon uban sa kabubut-on sa Ginoo kon siya makatortyur ug makalaglag sa mga Kristohanon. Karon si Kristo nagpadayag ngadto kaniya nga kadtong gilutos, ug wala si Pablo, ang nakig-uyon uban sa Dios. Si Saulo mao ang alagad sa usa ka daotan; nga nagapaagay gikan kaniya mao ang pagdumot, pagpasipala, pagpatay, ug panimalos.

Sa maong higayon ang tanang garbo ug mga porma sa garbo diha ni Pablo nabuak, ug ang iyang tinuohan diha sa iyang subay sa balaod nga pagkamatarong natunaw. Siya napungot sa iyang gidangatan, ug naulaw alang sa tanang daotan nga iyang nahimo. Sa samang panahon, siya tingali nahibulong diha sa iyang kinahiladmang kasingkasing ngano ang dako nga Ginoo wala molaglag kaniya. Mao nga siya nangahas sa pagpangutana kaniya mahitungod sa iyang ngalan ug sa iyang pagkatawo, sa pagpangita sa grasya ug kahibalo. Siya nagdahom sa usa ka tubag gikan sa langit, sa nasayran nga siya mismo mao ang usa ka mamumuno ug usa ka kaaway sa Dios sa kasingkasing.

Si Hesus wala magsalikway sa nangita, apan misulti ngadto kaniya sa klaro nga pinulongan, ingon nga nagsulti ngadto kaniya: Ako si Hesus. Ikaw gipakaingon nga Ako ang gilansang sa krus, namatay, dunot, ug malumpag. Dili, Ako buhi, mahimayaon, ug usa uban sa Dios. Ang pobre nga Saulo, ikaw naghunahuna nga ang krus mao ang Akong silot. Dili! Dili! Ako namatay alang kaninyo, ug gidala ang silot sa tanang katawhan. Ako, ang Usa ka Matarong, gihatag ang akong kinabuhi alang sa kaninyo nga dili matarong. Ako inosente, apan kamo dunot ug kasingkasing. Busa paghinulsol nga walay paglangan, ug duol kanako. Makabig kamo, kay Ako buhi, ug ang akong pagkatawo mao ang batong pamag-ang sa kinabuhi. Kamo mahimong magtukod sa inyong kaugalingon dinhi kanako o maghugno pinaagi kanako.

Minahal kong igsoon, kamo ba miila sa pagkatinuod ni Hesus? Nakakita ba kamo kaniya sa wala pa kamo mabuhi? Gihatag ba ninyo ang inyong kinabuhi ngadto kaniya sa hingit? Nagkinabuhi ba kamo diha sa panag-uyon uban sa Espiritu sa Dios? Ayaw kalimti nga ang madaugon nga Kristo buhi, anaa, ug ania sa tanang mga panahon, ug sa tanang mga dapit. Siya nagdala sa matag magtutuo ngadto sa Iyang madaogon nga prosisyon.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, Ikaw buhi ania, ug miabot nganhi kanamo pinaagi sa Imong Ebanghelyo. Wala Ikaw maglaglag kanamo tungod sa among mga sala, apan Ikaw nagluwas kanamo uban sa Imong walay kataposang gugma. Ipadayag ang among mga sala uban Imong kahayag, ug igalansang sa krus ang among katig-a, nga kami mahimong mahigugma sa pagbira sa Imong Espiritu, pagtugyan sa among mga kaugalingon ngadto kanimo sa hingpit, ug midawat sa imong grasya, aron Ikaw mahimong mopuyo sa among mga kasingkasing. Anhi Ginoong Hesus sa akong kasingkasing, ug sa mga kasingkasing sa tanan niadtong naghulat alang kanimo. Salamat, kay ikaw buhi, ug Ikaw nagpuyo dinhi kanamo. Amen.

PANGUTANA:

  1. Nganong atong makaplagan diha sa engkwentro ni Pablo kang Kristo sa dalan sa Damasco ang sentro sa Libro sa mga buhat sa mga Apostoles.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:30 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)