Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 110 (Paul before the High Council of the Jews)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

5. Si Pablo atubangan sa Taas nga Konseho sa mga Judio (Buhat 22:30 - 23:10)


BUHAT 22:30 - 23:1-5
22:30 Ang komandante buot motino kon unsa gayod ang sumbong sa mga Judio batok kang Pablo. Busa sa pagkasunod adlaw gipatangtang niya ang mga kadena ni Pablo ug gipatigom niya ang mga kadagkoan sa mga pari ug ang Labawng Hukmanan. Unya gidala niya si Pablo ug gipaatubang kanila. 23:1 Gitan-aw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa Labawng Hukmanan ug giingnan, “Mga igsoon, sukad kanidto hangtod karon hinlo ang akong tanlag mahitungog sa akong kinabuhi atubangan sa Dios.” 2 Ang pangulong pari nga si Ananias misugo niadtong mga tawo nga nagtindog duol kang Pablo nga siya ilang sagpaon. 3 Ug si Pablo miingon kaniya, “Silotan ka unta sa Dios – ikaw nga nagpakaaron-ingnon! Anaa ka diha aron paghukom kanako sumala sa Balaod apan gilapas mo ang Balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako!” 4 Ang mga tawo nga didto duol ni Pablo miingon kaniya, “Giinsulto mo ang Pangulong Pari sa Dios!” 5 Si Pablo mitubag, “Mga igsoon, wala ako mahibalo nga siya diay Pangulong Pari. Ang kasulatan nag-ingon, ‘Ayaw pagsultig daotan batok sa pangulo sa imong katawhan.’”

Si Hesus miggiya kang Pablo aron sa pagmatuod sa kamatuoran atubangan sa taas nga konseho (Sanhedrin) sa mga Judio, ingon nga ang Ginoo mismo, si Pedro, si Juan, ug ang tanan nga mga apostol ug and nahimo ni Esteban. Sa niining okasyon, sa dihang si Pablo buot mopahayag sa Kristohanong pagtuo atubangan sa panagtigom sa Sanhedrin, si Ananias, ang labawng pari, maoy nagdumala. Si Pablo wala makaila niining, malimbongon nga pangulo, kay si Caifas, si Hanan, ug ang ubang mga anciano sa nianang panahon ni Hesus ug ni Gamaliel namatay na. Pipila sa mga membro sa konseho ang nakaila kang Pablo sa iyang pagkatawo sa dihang siya nakigduyog uban kanila sa milabay nga mga tuig, sa dihang sila nagsugo kaniya aron sa paglutos sa mga Kristohanon sa Damasco.

Busa, ang bag-ong kaliwatan diha sa konseho sa mga Judio, nakaila kaayo sa ngalan ni Pablo, ug sila hilabihang wala maka-gusto niini. Bisan tuod sa kasagaran dili buot mosumiter sa sugo gikan sa Romanhong komandante, niining kaso ang konseho nakiglumba nga imbestigahon ang maglalaglag sa Judaismo sa tibuok kalibotan. Kon lagmit, sila may tuyo sa pagpatay kaniya. Sila wala moadto diha sa ilang eksaktong sinina, apan ingon nga wala damha, sa walay pagtugot ngadto sa mga sugo sa mga taga-Roma. Si Pablo dili makaila sa labawng pari gikan sa uban, kay siya wala magsul-ob sa iyang opisyal nga mga sapot.

Ang apostol ngadto sa mga Hentil wala motungha atubangan sa labing taas nga korte sa iyang nasod ingon nga usa ka masulub-on nga mahinulsulon, apan mibarog ingon nga isog nga tinugyanan ni Kristo, sumala sa kabubut-on sa Ginoo. Siya nag-himo sa iyang kaugalingong tanlag, ug dili ang balaod, aron mahimong sukaranan sa iyang mga pulong ug ang pundasyon alang sa kamatuoran. Si Kristo adunay pagputli sa iyang kasingkasing pinaagi sa Iyang dugo, ug ang Balaang Espiritu adunay paghupay kaniya gikan sa kasakit sa iyang dili tinuod nga Kristohanong kasibot sa wala pa ang iyang pagkakabig.

Sa maong panahon si Pablo adunay pagdahom nga siya nag-alagad sa Dios diha sa tanang maayong konsensya, sumala sa balaod, ang pagpatay sa mga Kristohanon uban sa kalinaw sa hunahuna. Apan human sa iyang panagtagbo uban sa Usa ka Buhi siya adunay paglingi sa palibot, ug mao ang gigamit aron mabuhi ang mga konsensya sa mga minilyon, kinsa unya nakadawat sa kinabuhing walay kataposan gikan sa iyang ebanghelyo. Bisan karon kita makakaplag sa paghupay gikan sa testimony ni Pablo. Ang misteryo sa iyang kinabuhi gikan sa sinugdaan mao nga siya wala magkinabuhi alang sa iyang kaugalingon, apan alang sa Ginoo lamang. Kini mao ang iyang tinuod nga kadungganan. Siya wala magtuboy sa iyang kaugalingon ngalan, apan gihimaya ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu sa tanang panahon, ug nagpuyo diha sa panag-uyon diha sa Usa nga walay kataposan.

Ang iyang mahukmanon nga pahayag, nga gihimo sa sinugdanan sa iyang depensa atubangan sa labing taas nga konseho, nagpasabot nga siya husto sa iyang prinsipyo, ug nga sila, ang pangulong pari, ang mga tawo nga adunay ranggo, ug mga tinugyanan sa mga tawo, mga sayop kaayo kon sila wala dihadiha misumiter ngadto kang Hesus. Si Pablo misulti uban kanila diha sa gahom sa Dios, nagbarog nga lig-on diha sa iyang Ginoo, ingon nga ang Usa ka Balaan Mismo nagsulti direkta ngadto sa mga pangulong Judio, gikulit ang Iyang mga pulong sa ilang mga konsensya, aron nga sila mahimong maghinulsol.

Dihadiha ang malimbongon nga si Ananias nagsugo sa iyang mga alagad sa pagsagpa kang Pablo sa baba, ingon nga usa ka lihok sa iyang kasuko sa unsa ang iyang gisulti, nagdahom nga walay usa nga mahimong adunay maayong konsensya, ug nga ang tanang tawhanong mga binuhat mga sayop diha sa ilang mga kaugalingon.Siya gusto sa pagbuak sa garbo sa limbongan gikan sa unang higayon, ug ngadto sa pagpakaulaw kaniya atubangan sa inila nga mga tawo ug sa Romanhong mga opisyal.

Si Pablo gilat-an sa ibabaw, kay siya wala nagbarog didto alang sa personal nga mga katuyoan, apan alang sa ngalan ni Kristo. Pinaagi sa panghunahuna sa Balaang Espiritu siya nagtagna sa tunglo sa Dios sa salingkapaw nga labawng pari, kinsa nag-insulto kaniya nga walay pagpangutana, alang og tungod sa bakak nga relihiyosong dignidad sa taas nga konseho. Si Pablo nasayod sa mga detalye sa balaod. Siya mitubag sa pangulong pari uban sa iyang kaugalingong hinagiban, nga nagtawag kaniya nga nagkabaklag nga dingding, kansang posisyon walay kasigurohan nga mahulipan ug kapin ug nagtakoban pinaagi sa usa ka mahinatagon sa sinina sa ibabaw sa gahom. Si Pablo naulaw sa pagsulti sa madali sa dihang siya nakahibalo nga ang usa kinsa nagsugo sa pagsagpa kaniya mao si Ananias, ang labawng pari. Busa, ang panagna ni Pablo mahitungod kaniya, sa dili madugay mahitabo, kay si Ananias namatay sa makauulaw nga kamatayon, nga gipatay sa usa ka inila nga mga panatico sa mga sumbong nga usa ka Romanhong traydor.

BUHAT 23:6-10
6 Sapagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseo ug mga Pariseo didto, miingon siy sa makusog nga tingog ngadto sa Labawng Hukmanan, “Mga igsoon. Ako Pariseo ug anak pa gayod sa usa ka Pariseo. Gipatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako ng banhawon ang mga patay!”7 Sa pagsulti gayod niya niini, ang mga Pariseo ug mga Saduseo nagkalalis ug nabahin ang pundok 8 kay ang mga Saduseo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. 9 Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa Balaod nga sakop sa pundok sa Pariseo mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, “Wala kami nakitang buhat nga daotan niining tawhana! Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayod kaniya!” 10 Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kuniskunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo.

Ang apostol miila nga ang nagtigom nga mga pangulo sa Judio wala magtuyo sa pagsusi sa iyang ebanghelyo. Apan makigkita aron paghukom sa silot kaniya. Ang mga Saduseo adunay natawo nga pagdumot batok sa mga Kristohanon, kay kining bag-ong pagtuo natukod sa pagkabanhaw ni Kristo lamang. Busa, ang pilosopikanhong maduhaduhaon, nag-ila sa tanang gitawag nga mga panagway, mga panan-awon, mga anghel, mga damgo, ug pagkabanhaw sa patay nga mahimong bakak. Sa pagkatinuod, sila mga tawo nga walay pagpalaom, nagkinabuhi sumala sa ilang kaugalingon katarongan ug mga dios-dios, taphaw ug wala kapamatud-i nga teoriya. Si Pablo wala nakakaplag sa bisan unsa diha sa komon taliwala kaniya ug kanila. Sila mas daotan pa kay sa mga nagsimba ug diosdios. Ang Pariseo, alang sa ilang bahin, mituo sa gihapon, gawas gikan sa pagtuman sa balaod, diha sa pagkaana sa mga anghel, ug naglaom alang sa pagkabanhaw sa mga patay. Si Pablo nagsulay, sa iyang unang bista atubangan sa taas nga konseho, aron makakaplag sa usa ka modugtong ug komon nga tigbahin taliwala sa iyang kaugalingon ug kanila. Siya gusto sa pakigpulong kanila diha sa istrikto nga kahulogan sa ilang mga tinuohan. Siya ang apostol, nagmatuod nga siya mao ang tinuod nga Pariseo, sa usa ka pamilya ug gigikanan nga Pariseo. Siya nagtawag sa iyang mga kaway nga mga igsoon, kay siya nakakaplag diha kanila sa usa ka pagkasama diha sa ilang komon nga pagdahom sa pagbalik sa Mesiyas, ug ang pagkabanhaw sa patay sa iyang pagbalik. Si Pablo naghatag og gibug-aton nga kining gikinahanglan nga kamatuoran mao ang pundasyon sa iyang kaugalingong pagtuo, ug ang tumong sa tibuok kalibotan. Siya wala magsulti sa iyang mga tigpaminaw mahitugod sa krus, o sa pagkabanhaw ni Kristo, o ang pagbubo sa Balaang Espiritu. Ang mga anciano wala makahimo sa pagsabot sa tanan niining mga butanga. Busa, siya misugilon sa iyang mensahe, aron ang kahibalo ug ang pagdahom nga sila adunay paghulat mahitungod sa pagbalik ni Kristo.

Kining testimonyo sa wala madugay mihapak diha sa ilang mga ulo, bisan pa ang Kristo nga gidahom ni Pablo mao ang usa nga gihulat sa mga Pariseo. Silang tanan nasayod nga si Pablo adunay gisullti nga ang adlaw atubangan sa nataran sa templo mahitungod sa pagpakita ni Hesus kaniya. Ang mga Pariseo mituo diha sa posibilidad sa maong pagpakita, ug wala mangahas, bisan si Gamaliel sa ilang atubangan, misupak sa maong langitnong mga pinadayag. Sila nahimong nagpanuko sa ilang mga kaugalingon, busa, mahitungod sa pagtuo o paglimod sa pag-angkon ni Pablo. Sila nagdumili sa paghukom sa silot kaniya, bisan pa sila wala motuo diha ni Hesus. Sila dili makalimod sa posibilidad sa iyang presensya human sa kamatayon. An mga tumatan-aw misilaob, ug ang kagubot miulbo taliwala sa mga Pariseo ug ang mga Saduseo. Sa iyang depensa si Pablo nagsulti sa mga pundasyon sa mga relihiyon: pinadayag, inspirasyon, ug mga panan-awon. Kini mao ang mga ania nga mga hinungdan alang sa korapsyon ug pagbahinbahin diha sa labing taas nga konseho sa mga Judio mismo.

Ang Romanhong komandante napugos sa pagpanginlabot, ug nagsugo sa mga kasundalohan sa pagkuha kang Pablo sa puwersa gikan sa nasuko nga panon sa katawhan. Siya wala makasabot sa hinungdan alang sa reklamo batok kang Pablo ni nganong nahimong mas kusog taliwala sa mga inila nga mga pangulo. Siya naghimo sa iyang katungdanan ingon nga opisyal ug nagluwas kang Pablo gikan sa mga kamot sa mga membro sa konseho. Ang konseho sa mga Judio wala makasabot niining kataposang tawag ni Kristo ngadto sa mga pangulo sa nasod. Si Pablo mismo wala maghatag gibug-aton sa iyang kinahiladmang pagtuo, ni siya mihisgot sa ngalan ni Hesus niining bista. Ang tanan nalambigit sa pasiuna nga mga pangutana mahitungod sa konsensya ug pinadayag ug moabot ngadto sa kasingkasing sa pagtuo mismo. Sa ingon ang mga pangulo sa mga Judio nawad-an sa kataposang opurtunidad sa paghinulsol, ug ang ilang kataposan sa wala madogay miabot.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, ablihi ang among mga dalunggan sa tingog sa Imong Balaang Espiritu, nga kami mahimong makasabot sa Imong mga pulong, ug sirad-i ang among mga kasingkasing ngadto sa katingad-an nga mga inspirasyon. Putli-a ang among mga konsensya uban sa Imong hamili nga dugo, ug giyahi kami ngadto sa kamatinud-anong pagtuman, aron kami mahimong mag-alagad Kanimo ug sa Imong langitnong Amahan sa tanang mga panahon.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Pablo nagsalig sa iyang konsensya ug dili sa balaod? Nganong ang mga Pariseo nagpahigawas kaniya ingon nga resulta sa iyang pagtuo diha sa pag-abot ni Kristo ug dihas sa pagkabanhaw gikan sa patay?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:23 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)