Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 082 (Founding of the Church at Philippi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)


BUHAT 16:29-34
29 Busa ang tinugyanan sa karsel nangayog suga unya misulod siya nga nagdali ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya gipagawas niya sila ug gipangutana, “Sir, unsa man ang akong buhaton aron ako maluwas?” 31 Sila mitubag, “Saligi ang Ginoong Hesus, ug maluwas ka lakip ang imong panimalay.” 32 Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. 33 Niadtong takna sa kagabhioon gihugasan sa tinugyanan sa bilanggoan ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. 34 Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo man sa Dios.

Ang magbalantay sa bilanggoan misinggit: “Pagdala kanako ug suga!” Kining hangyo gisimbolohan nga siya adunay pagpuyo sa tanan niyang militar, nga kinabuhi diha sa kangitngit apan karon siya nahimong, sa usa ka pagbati, nalamdagan pinaagi sa mga pulong ni Pablo. Siya sa labing madali nakaamgo sa kahayag sa langitnong Espiritu, ug mihapa sa tiil sa apostol kinsa maoy nagluwas sa iyang kaugalingon. Siya mahimong adunay hunahuna nga sila mga dios, ilabi na sanglit sila wala magluwas sa ilang kaugalingon. Sila adunay hilabihang gugma kaniya ug pagpreserbar sa iyang kinabuhi. Ang kaluoy ni Kristo nagdala mahitungod sa espirituhanon rebolusyon diha sa kalibotan.

Si Pablo wala manghambog o magpahimulos sa kahadlok sa opisyal. Hinoon, siya naghimo nga klaro ngadto kaniya, nga siya usab usa ka tawo, apan adunay kausaban ug nakabig pinaagi sa grasya ni Kristo. Sa dihang ang nahasol ug nahadlok nga tawo nakadungog sa mga pulong sa apostol, siya naggiya kaniya ug sa iyang mga kauban ngadto sa hawanan. Siya nakakita sa nagkadugong mga lawas ug nahimong nahadlok sa kapungot sa Dios, kay siya, usab, nakaapil diha sa pagsakit niining halangdong mga apostoles. Siya nagbagulbol uban sa makalilisang nga kahadlok: “Unsa ang kinahanglan kong buhaton aron maluwas, aron makalingkawas gikan sa kapungot sa Usa ka Balaan?” Si Pablo ang apostol nagsuma sa ebanghelyo ngadto niining nalibog nga tawo diha sa usa ka dako nga mga pahayag sa Bibliya: “Motuo ka kang Ginoong Hesu-Kristo, ug ikaw maluwas, ikaw ug ang imong panimalay.” Kining nga pahayag naghatag sa magbalantay sa bilanggoan sa lig-on nga paglaom. Ang Dios wala maglaglag kaniya, wala Niya igoa siya uban sa kilat gikan sa langit. Hinoon, Siya nag-abli ngadto kaniya sa pultahan ngadto sa grasya diha sa pagkatawo ni Hesu-Kristo. Si Pablo nagpamatuod ngadto sa tanang mga lalaki ug mga babaye, mga ulipon ug mga binilanggo tigulang ug batan-on nga nagpunsisok ngadto kaniya didto, nga si Hesu-Kristo mao ang gamhanan nga Dios, kinsa mahimong makahimo sa mga linog, magpasaylo sa mga sala, ug maghatag sa kaluwasan.

Ang Dios kinsa nabanhaw gikan sa patay mao usab ang nag-andam aron mapuno ang mahinulsolon uban sa Balaan ug Malumo nga Espiritu, kinsa nagpahigawas sa tawo gikan sa gahom sa iyang mga sala. Uban sa pipila ka mga pulong ang apostol sa mga Hentil gibutang nga abli sa ebanghelyo ngadto niining mga kasingkasing nga nalisang. Kadtong naandam alang sa kaluwasan mituo dayon, sa pag-ila nga ang Dios mismo mao ang nagbarog diha sa taliwala sa Iyang mga apostoles sa ilang atubangan. Walay lain apan ang Usa nga walay kinotuban adunay pagsulti sa walay kataposan ngadto kanila sama niini, naghalad kanila sa kinabuhi ug pagpasig-uli. Ang kahayag sa langitnong ebanghelyo mibuswak diha sa mga kasingkasing sa tigpaminaw. Ang opisyal midala sa mga apostoles sa iyang balay, gihugasan ang ilang mga samad, gibistihan sila sa limpyo nga mga bisti, ug naghangyo kanila sa pagbawtismo kaniya ingon nga timaan sa iyang hingpit nga pagsumiter ngadto kang Hesu-Kristo, ang Prinsipe sa Gugma.

Kining retirado nga opisyal ug magbalantay sa bilanggoan gusto sa paghawan sa tanang nabilin nga mga sobra diha sa iyang kinabuhi. Siya nag-abli sa iyang balay alang niining bag-o nga Espiritu, ug nagtigom ang tanan niyan pamilya, mga ulipon, ug mga empliyado aron bawtismohan sa samang gabii. Kini nga opisyal nasayod nga ang sugo sa Dios mao ang usa ka kinahanglanon, ug nga ang bisan unsa nga paglangan mahimo kining sala. Siya mitubag sa labing madali, naghinulsol, ug hingpit nga pagsumiter sa iyang kaugalingon ngadto sa buhi nga Ginoo. Ang Balaang Espiritu misulod ngadto niadtong mga gibawtismohan, ug sila nahimong malipayon. Mga awit sa pagdayed nagpuno sa ilang mga kasingkasing, ug sila nakamatngon nga ang Dios nagbisita kanila, bisan diha sa taliwala sa mangitngit ug mabaho nga bilanggoan.

Sila nag-andam sa taas nga lawak diha sa ilang balay, ug nagsugod sa pagluto sa pagkaon alang sa dako nga panihapon. Sila nalipay sa hingpit gayod ug kapin kang Kristo, kinsa adunay paghugas sa ilang mga konsensiya gikan sa mga sala ug nagbalaan kanila nga gawasnon. Kadtong nahimong mga mamumuno ug mga makasasala karon nagkinabuhi diha sa kabug-osan sa kahayag sa Dios bisan diha sa taliwala sa mangitngit nga gabii. Unsa ka maanindot nga hulagway – usa ka kombira nga gihimo sa tungang gabii, diha sa patay sa gabii! Si Kristo adunay paglamdag sa mga magtutuo diha sa taliwala sa kangitngit nga nagpalibot kanila. Ug nagpuno kanila uban sa dako nga kalipay. Kini mao ang bunga sa pag-antos, paglahutay, ug matinud-anon nga pagkamasinugtanon diha ni Pablo ug ni Silas. Si Lydia, si Lucas, ug si Timoteo, alang sa ilang bahin, wala pa sila mahuman sa paghalad sa mga pag-ampo alang niadtong nabilanggo.

BUHAT 16:35-40
16:35 Sa pagkabuntag ang mga maghuhukom nga Romanhon nagsugo sa mga opisyal sa kapulisan nga buhian si Pablo ug si Silas. 36 Busa gipahibalo sa tinugyanan sa bilanggoan si Pablo ug si Silas nga nag-ingon: “Gipabuhian na kamo sa mga maghuhukom ug lakaw kamo uban sa kalinaw.” 37 Apan miingon si Pablo ngadto sa mga pangulo, “Gipabunalan nila kami sa atubangan sa mga tawo bisag kami walay sala ug mga Romanhong lungsoranon pa gayod! Unya ila pa gayod kaming gipabilanggo. Ug karon buhian lang kami nila sa tago? Dili kana mahimo! Kinahanglan sila gayong mga Romanhong maghuhukom ang moanhi dinhi ug maoy mopagula kanamo.” 38 Gitaho kini sa mga pangulo sa kapulisan ngadto sa mga maghuhukom ug sa pagkadungog nila nga sila diay si Pablo ug si Silas mga Romanhon nga lungsoranon, nangahadlok sila. 39 Busa nangadto sila ug nangayog pasaylo kanila unya ilang gipagula sila sa bilanggoan ug gihangyo sa pagbiya sa siyudad. 40 Busa nanggula si Pablo ug si Silas sa bilanggoan ug nangadto sa balay ni Lydia. Gikakita nila didto ang mga kaigsoonan ug ilang gidasig sila ug unya namiya si Pablo ug si Silas.

Ang magbalantay sa bilanggoan naghulat diha sa kabalaka alang sa kataposan desisyon sa mga maghuhukom, kay siya nagpagawas sa duha ka mga bilanggo ug nag-abi-abi kanila nga walay pagtugot. Siya nalipay kaayo sa pagkadungog nga ang mga maghuhukom adunay desisyon alang sa pagpagawas kanila nga siya sa labing madali midagan nga malipayon ngadto kang Pablo aron pagpahibalo kaniya. Siya naghangyo kanila sa paglakaw diha sa kalinaw aron sila mahimong dili madaot.

Busa, si Pablo, mibarog ug nagdumili sa paglakaw, nagtudlo ngadto sa iyang legal nga mga katungod ingon nga lungsuranon sa Roma, ang katungod nga adunay lutaw nga paglapas. Siya wala lang magreklamo alang ug tungod sa iyang kaugalingon, apan usab alang ug tungod sa bag-ong natukod nga iglesia. Siya ug si Silas dili mga kawatan, apan ang mga lungsuranon Romanhon kinsa adunay tulo ka higayon nag-antos sa walay katarungan. Sila nakaangkon sa paglatos, usa ka buhat sukwahi sa balaod sa Roma, kay ang paglatos mao ang usa ka silot nga gibuhat sa mga ulipon lamang. Ang mga lungsuranong Romanhon dili mobati gikan sa maong porma sa silot. Dugang pa, sila gilatos sa publiko. Sila gisilotan sa walay tukma nga subay sa balaod nga pamaagi, ug ang maong inhustisya mao ang giila nga usa ka seyoso nga sayop diha sa makiangayong giisip nga Imperyo sa Roma. Dako nga pagpasagad ingon sa ginabuhat diha sa bahin sa mga maghuhukom takos sa grabe nga silot gikan sa balaod. Dugang pa, sila gibilanggo dili subay sa balaod, bisan samtang walay sala ug wala pa mahukmi. Ang tanan niini naghatag kang Pablo sa katungod aron pagdala sa usa ka kiha batok sa mga maghuhukom.

Busa si Pablo namugos nga ang mga maghuhukom karon moadto sa personal aron sa pagpangyo og pasaylo ngadto kanila diha sa bilanggoan. Sa managsama, sila kinahanglan mouban kanila ingong nga pinasidunggang mga bisita diha sa taliwala sa mga dalan sa ilang siyudad. Ang tumong ni Pablo dili mao ang pagpanimalos, kay ingon nga tinuod nga magtutuo siya nagpasaylo na sa mga maghuhukom sa tanan nilang mga sayop. Siya naghimo niini nga posisyon aron hatagag pasikaran ang gamay nga Kristohanong komunidad didto sa Filipos, diin sila adunay gibutang patukorananan sa usa ka mauswagon nga iglesia. Siya gusto nga kining iglesia makit-an ingong nga matinud-anon nga kalihokan, diin dili kinahanglan nga motago sa iyang kaugalingon diha sa mga langob ug mga bartolina.

Ingon nga resulta ang mga maghuhukom nangalisang nga nagdali ngadto kaniya. Sila misulti nga nagpakiluoy ug malumo ngadto sa apostol sa mga Hentil, naghanyo kaniya sa pagbiya nga malinawon ug hilom sa paggawas sa siyudad. Sila gusto sa paglikay sa bisan unsa nga mga problema nga mahimong ipassaka pinaagi sa mga agalon sa manalagna, kinsa aduna diha sa pagkakaron gipapahawa sa ilang pagpangkwarta nga nagpulos pinaagi sa pagpamuhat sa grasya.

Si Pablo wala kaayo magtagad sa ilang mga pulong. Siya milakaw balik ngadto sa balay ni Lydia, ang nagbaligya sa purpora, diin ang mga membro sa iglesia nagtigom aron sa pag-ampo. Siya gipalibotan pinaagi sa mga igsoong nga nagtuo diha sa iyang balay, diin nagpaila nga didto adunay usa ka taas nga panahon taliwala sa pagkakabig sa unang taga- Europa ug ang kaluwasan sa magbalantay sa bilanggoan. Samtang niining panahon ang apostol nagwali ngadto sa taga-Filipos ug ang usa ka buhi nga iglesia natanom. Sa dihang sila sa ulahi naghimamat diha sa balay ni Lydia, kinsa kadtong nag-antos gihupay sa ilang mga igsoon, ug nagmatuod ngadto kanila sa presensya ni Kristo uban kanila sa panahon sa ilang mga kasamok. Sunod niini si Pablo ug si Silas migikan, ug si Timoteo miuban kanila, gibilin si Lucas ang Mananambal diha sa Filipos aron sa pag-alagad sa iglesia didto. Kini nagpahayag nganong si Lucas karon nagsulti kanila sa ikatulo nga persona, nagpasabot nga siya wala mag-uban kanila.

PAG-AMPO: O Dios, nagpasalamat kami, kay ang Imong pulong nagluwas ug nagkabig. Kami nagtuo nga Ikaw nangandoy sa pagluwas sa among panimalay sa hingpit. Putlia ang among mga kasingkasing gikan sa tanang sala pinaagi sa Imong bililhong dugo, ug hinloi ang among mga hunahuna sa hingpit uban sa paglamdag sa Balaang Espiritu. Tabangi nga ang tanan namong mga paryente ug mga silingan mahimong makakita sa Imong gugma alang kanamo, ug nangandoy alang sa Imong dili matugaw nga kalinaw.

PANGUTANA:

 1. Ngano man nga ang berso 31 sa kapitulo 16 mao ang mahinungdanong pahayag diha sa Balaang Bibliya?

PASULIT - 5

Minahal kong magbabasa,
Karon nga ikaw nakabasa sa among mga batbat sa mga Buhat sa mga Apostoles dinhi niining nga gamay nga basahon ikaw mahimong motubag sa sunod nga mga pangutana. Kon ikaw makatubag sa 90% sa mga pangutana nga gipahayag sa ubos nga husto, kami magpadala kanimo sa bahin niining serye, diin kami nagdesinyo alang sa inyong pag-lig-on. Palihug ayaw kalimti sa pagsulat ang imong kompleto nga ngalan ug adres sa klaro diha sa tubag nga panid.

 1. Unsa ang maong pwersa ug tumong diha sa kasaysayan sa Dios uban sa tawo?
 2. Unsa ang giwali ni Pablo mahitungod sa pagkabanhaw? Unsa ang maong maayong balita nga siya nakabase sa Iyang pagkabanhaw?
 3. Giunsa ni Pablo sa pagpamatuod sa iyang katungod aron sa pagwali ngadto sa mga Hentil? Giunsa sa iyang pagtuo nga nakaamgo diha sa pagsimba og mga dios-dios?
 4. Nganong si Pablo ug si Bernabe mikalagiw gikan usa ka siyudad ngadto sa lain?
 5. Nganong gitawag ni Pablo ang tanang nga dios nga kakawangan?
 6. Giunsa paghimo ni Pablo ug ni Bernabe sa pag-alagad diha sa bag-ong mga iglesia sa dihang sila mibalik sa pagbisita kanila?
 7. Unsa ang bag-ong katumanan sa kasinatian sa duha ka mga apostoles ingon nga resulta sa ilang pagwali sa panahon sa unang misionaryong panaw?
 8. Ngano nga ang iglesia sa Antioquia wala magdesisyon sa pagsulbad sa iyang problema pinaagi sa iyang kaugalingon, apan naghanyo sa mga apostoles sa Jerusalem aron sa pagpangita sa kataposan nga solusyon alang niini?
 9. Unsa ang pahayag ni Pedro, diin nahimong hilisgotan sa iyang wali? Ngano nga ang Kristohanong iglesia nagtagad niini ingon nga pundasyon sa kaluwasan?
 10. Unsa ang kalainan taliwala sa pagtuman sa ubang mga butang alang ug tungod sa gugma, ug pagtuman sa balaod alang sa kaluwasan?
 11. Unsa ang mga labing mahinugdanon nga mga konsiderasyon diha sa desisyon nga dawaton pinaagi sa Konseho sa Apostol sa Jerusalem?
 12. Unsa ang maong baruganan nga gidesinyo ug ang hinungdan alang sa ikaduhang misyionaryong panaw ni Pablo?
 13. Ang pagtuli ba ni Timoteo gikinahanglan o dili? Ngano man?
 14. Unsa ang kahulogan sa Balaang Espiritu nga nagdili sa mga magtutuo gikan sa paglakag sa ilang mga gitumong nga bulohaton, ug unsa ang kahulogan sa Iyang pagtawag kanila ngadto sa bag-o nga pagpangalagad?
 15. Unsa ang maong milagro diha sa kinabuhi ni Lydia? Nganong si Pablo nagbawtismo sa iyang panimalay?
 16. Unsa ang maong bakak diha sa mga pulong sa giyawaan nga manalagna? Unsa ang kamatuoran nga gisulti ni Pablo?
 17. Ngano ang gisakit nga mga binilanggo nag-awit ug mga himno sa tungang gabii?
 18. Ngano nga ang berso 31 sa kapitulo 16 mao ang labing mahinungdanon pahayag diha sa Balaang Biblia?

Kami nagdasig kanimo sa pagkompleto sa pasulit alang sa mga Buhat sa mga Apostoles. Sa paghimo niini ikaw makadawat sa walaykataposan nga bahandi. Kami maghulat sa imong mga tubag ug nag-ampo alang kanimo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:59 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)