Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 078 (The Holy Spirit Prevents the Apostles from Entering Bithynia)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

3. Ang Balaang Espiritu Nagpugong sa mga Apostoles gikan sa Pagsulod sa Bitinia, diha sa Probinsiya sa Asia (Buhat 16:6-10)


BUHAT 16: 6-10
6 Unya milatas sila sa kayutaan sa Frigia ug sa Galacia apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asia. 7 Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, moadto unta sila sa lalawigan sa Bitinia apan gidid-an sila sa Espiritu ni Jesus. 8 Busa milatas sila sa Misia ug mipadayon ngadto sa Troas. 9 Niadtong gabhiona, pinaagi sa panan-awon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga-Macedonia nga ngatindog ug naghangyo kaniya nga nag-ingon, “Dali ngari sa Macedonia ug tabangi kami!” 10 Human gayod sa panan-awon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron sa pagwali sa Maayong Balita sa katawhan didto.

Usahay si Kristo mosulay sa iyang mga apostoles pinaagi sa mabug-at nga mga pagsulay. Usa ka klase sa pagsulay mao nga sa dihang Siya nagpabilin nga hilom sa ilang mga pag-ampo, o sa dihang Siya misalikway sa ilang plano bisan pa sa ilang pagduso sa mga hangyo. Si Pablo ug si Silas nagkuyog nga milabay pinaagi sa rehiyon, nagwali ngadto sa mga iglesia sa Derbe, Listra, Iconio, ug sa Antioquia sa Anatolia. Sa kataposan sila miabot sa utlanan sa ilang kanhi misyonaryong panaw. Sa niining punto ang orihinal nga plano ni Pablo mao ang pagbisita ug paglig-on sa mga batang iglesia nga adunay pagkahuman (15:36). Karon unsa ang kinahanglan nilang buhaton? Sila ba kinahanglan moatras, o moabante?

Kining duha ka mga magwawali nag-ampo nga ang Dios mahimong magpakita kanila kon Siya gusto kanila ngadto sa tumong paingon sa Efeso, ang importanteng ulohang sa Roma ang probinsya sa Asia. Ang Balaang Espiritu misupak sa ilang hangyo, ug miingon, “Dili.” Sila ba mahimong mobalik? Sila ba mahimong magpabilin sa Iconio? Didto usab miabot ang Espiritu nga nag-ingon, “dili”. Ang mga tawo sa Dios walay linain nga mga plano. Kini mao tingali nga si Pablo gusto moadto sa Efeso, ang sentro sa probinsya sa Roma. Busa, siya nangisog, nga dili mobiyahe didto, sanglit kini buot maglakip sa pagsupak sa kabubut-on sa Ginoo. Siya padayong nangutana alang sa paggiya sa iyang Ginoo, nahibaloan nga matag lakang sa unahan diha sa gingharian sa Dios kung wala ang sugo sa Ginoo, kini sala, ug busa delikado sa dali nga kapakyasan.

Si Silas mao ang propeta (15:32) pinaagi nga ang Balaang Espiritu direkta nga misulti. Kining Espiritu aduna nay pagpamatu-od ngadto sa mga Hentil nga mga magtutuo sa ilang kagawasan gigikan sa kaubos ngadto sa balaod. Apan bisan si Silas wala makakuha sa tubag gikan sa Dios ingon ngadto diin sila mahimong moadto, o unsa ang kinahanglan nilang buhaton. Ang Espiritu sa Dios nagbungkag sa tanang nilang mga plano. Sa kataposan sila miadto sa amihanan, masaligon diha sa Ginoo, unya sa silangan paingon sa Galacia, unya ngadto sa kasadpan uban sa Balaang Espiritu nga naggiya kanila. Gikan didto sila sa makausa pa miadto sa aminahan hangtod sila miabot gikan sa ilang makapoy nga pagbiyahe sa Troas, didto sa baybayong Dagat sa Mediterranean. Dinhi ang dagat nagbarog atubangan sa ilang mga mata.

Ngano nga ang Dios wala mosulti ngadto kanila? Sila tingali nahinumdom sa dili malipayon nga panagbingkil uban ni Bernabe, ug ang ilang panagbulag gikan kaniya tungod kang Marcos. Sila ba nakahimo sa bisan unsa nga sayop, sa ingon niana masulob-on ang Balaang Espiritu ug hinungdan nga Siya mopalayo gikan kanila? Sila tingali naghunahuna sa pagtuli ni Timoteo. Mao nga kining binuhatan sa kinitaan sukwahi sa kagawasan gikan sa balaod, ug busa ang hinungdan sa ilang espirituhanong gahom adunay utlanan. Kini ba possible nga ang pagporma sa ilang grupo sa misyon wala makatagbo sa katagbawan sa Dios? Aduna bay usa kanila nga makahimo sa siguradong sala? Sila ba nagsupak sa bisan unsa diha sa mga prinsipyo sa ilang pagwali? Kining mga pangutana nagtandog kanila paingon sa paghinulsol, pagkabuak, mabination nga pag-ampo, ug ang hugot nga pagkupot sa pagtuo pinaagi sa grasya lamang. Sila nakaamgo pag-usab nga dili ang ilang pagtuman ngadto kang Kristo ni ang ilang tinuod nga pagtudlo mao ang hinungdan alang sa panalangin, bunga, ug gahom sa Dios nga nagdagayday sa sulod ug pinaagi kanila. Kini mao ag grasya ni Kristo lamang nga adunay pagpili, pagtawag, pagtudlo, pagbalaan, ug pagtipig kanila Ang mga magwawali walay usa ka puling sa katakos sa ilang kaugalingon. Ang ilang mga kinaiya o kalampusan dili mao ang paagi sa usa ka selyo sa pag-uyon ibabaw sa ilang mga buhat. Kini mao ang pagtuo lamang diha sa libreng grasya Kaniya kinsa mao ang gilansang sa krus nga naghimo sa bunga, pagpasalamat, ug kalinaw. Ang dugo ni Kristo naghinlo kanato gikan sa tanang sala, ug nagtipig kanato diha sa atong panagsuod uban sa Dios. Ang pasig-uli nahimo didto sa krus mao ang bugtong tinubdan sa gahom ug awtoridad alang sa mga ministro sa Dios.

Human sa taas nga mga pakigbisog sa pagtuo sunod nga mga gabii sa kaugalingong pagsusi, pagkabuak ug kompleto nga paghinulsol, ang Dios sa kalit misulti ngadto kang Pablo diha sa panan-awon. Si Pablo nakakita ug usa ka tawo nga nagsapot sama sa usa ka taga Macedonia nga nagbarog sa atbang nga baybayon, nagsinggit: “Dali ngari sa Macedonia ug tabangi kami!” Kini dili si Kristo nga nagpakita ngadto sa apostol sa mga Hentil, apan usa ka yanong mag-uuma nga nangita sa kaluwasan, ug nagpahayag sa iyang pagkinahanglan. Kini nga tawag sa kaluwasan nagrepresentar sa pagkinahanglan sa tanang taga Europa alang sa kahayag sa sidlakan ug dili sa binali.

Sunod sa panan-awon ang tulo ka mga tawo nagsugod sa pag-estorya mahitungod sa iyang kahulogan. Sila nakaamgo niini usa ka pagpiho gikan sa Balaang Espiritu nga si Hesus dili gusto kanila nga moadto sa Asia, apan gipadala sila ngadto sa kasadpan, paingon sa Roma. Sila nakasabot sa damgo ingon nga langitnong tawag ug naghangyo aron pagwali sa ebanghelyo ngadto sa nasod ni Alexander ang Bantogan.

Sa labing madali kining mga magwawali mituman uban sa tawag, ug nagsugod sa pagpangita sa barko. Sila wala magtuon sa lingguwahe sa taga Macedonia, og wala sila mangutana mahitungod sa mga kaila ug mga tigpataliwala didto. Sila milakaw sa diha ang Balaang Espiritu misulti ngadto kanila, diin misunod ang usa ka taas nga kahilom. Sila nagpamatuod sa grasya nga gihatag kanila sa kahayag ug giya paingon sa bag-ong kapunawpunawan. Karon nga ang pagtulod nga palas-anon adunay paglabay, ang usa ka dako nga kalipay nagsugod sa pagbaha. Sila naglawig nga malipayon, nag-awit sa mg espirituhanong awit ug mga himno. Ang bagyo sa gugma sa Ginoo adunay paghuyop sa makausa pa ngadto sa ilang paglawig.

Gikan sa berso 10 si Lucas, ang nagsulat sa libro, nag-usab sa asoy gikan sa ikatulong tawo ngadto sa unang tawo nga labaw sa usa, nagsugod ang iyang pakigpulong uban sa “kita”. Ang hinungdan niining sugilanong panghitabo mao nga ang mananambal miapil sa kaubanan ni Pablo didto sa Troas, sa samang panahon nga ang Dios nagtudlo. Gikan dinhi sila mahimong magpadayon sa ilang ikaduhang misyonaryong panaw, paingon sa pag-ani diha sa bag-ong mga nasod. Gikan karon kita makadungod sa balita gikan sa nakakitang saksi mahitungod sa mga katingalahan nga ang buhi nga Kristo namuhat pinaagi sa Iyang mga alagad sa Iyang madaogong prosisyon didto sa Europa.

Si Lucas nagsiguro nga ang Dios naghiusa kaniya uban sa tulo ka mga tawo, aron sila mahimong magkuyog sa paghimaya sa ngalan sa Ginoo. Kini mao tingali nga siya nakahimamat kanhi kang Pablo, sa dihang siya atua sa Antioquia sa Siria. Karon sila mahimong hiniusang mamuhat aron sa pag-abli sa Europa alang kang Kristo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami, kay uban niining upat ka mga tawo ikaw nagtawag kanamo, kita kinsa dili mabungahon ug dili takos aron sa paghimaya sa Imong ngalan diha sa among mga palibot. Tipigan mo kami gikan sa dili maalamon nga mga lakang ug balaana ang among mga desinyo, aron nga kami mahimong makabuhat sa Imong kabubut-on ug ilhon ang panahon ug dapit diin kami makahimaya Kanimo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa Balaang Espiritu sa pagdili sa mga magtutuo gikan sa pagpadayon sa ilang gitumong nga bulohaton, ug unsa ang kahulogan sa Iyang pagtawag kanila ngadto sa bag-ong pagpangalagad.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:55 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)