Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 064 (Preaching in Cyprus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
A - Ang Unang Misyonaryong Panaw (Buhat 13:1 - 14:28)

2. Ang Pagwali didto sa Cipre (Buhat 13:4-12)


BUHAT 13:4-12
4 Busa minandoan sa Espiritu Santo, si Bernabe ug si Saulo nangadto sa Seleucia ug gikan didto milawig sila sa pulo sa Cipre. 5 Sa pag-abot nila sa Salamis, giwali nila ang pulong sa Dios sulod sa mga sinagoga sa mga Judio. Kuyog kanila si Juan Marcos silbing katabang. 6 Gilukop nila pagtaak ang isla hangtod sa Papos, diin ilang gikahinagbo ang usa ka salamangkero nga ginganlag Bar-Jesus nga usa ka Judio nga nagpatuo nga propeta. 7 Higala siya sa gobernador sa pulo nga si Sergio Paulo, usa ka tawo nga hait ang salabotan. Gitawag sa gobernador si Bernabe ug si Saulo kay gusto siyang mamati sa pulong sa Dios. 8 Apan gibabagan siya sa salamangkero nga si Elimas (kini ang iyang ngalan sa Grego) kay dili man siya buot nga motuo ang gobernador. 9 Unya sa Saulo nailhan usab sa ngalan nga Pablo, nga puno sa Espiritu Santo; mitutok sa salamangkero 10 ug miingon kaniya, “Anak sa yawa! Kaaway ka sa tanang maayo, Napuno ka sa tanang matang sa kadaotan ug limbong ug kanunay ka naninguha pagtuis sa kamatuoran sa Ginoo! 11 Karon silotan ka sa Ginoo ug mabuta ka ug dugaydugay nga dili ka makakita sa kahayag sa adlaw.”Ug dihadiha namatngonan ni Elimas nga mingitngit ang iyang panan-aw ug nangarapkarap siya sa pagpangitag makaagak kaniya. 12 Ang gobernador nakabig sa dihang nakita niya ang nahitabo ug nahibulong siya pag-ayo sa pagtulon-an mahitungod sa Ginoo.

Ang Balaang Espiritu nagpadala sa duha ka mga apostoles. Siya migiya ug mitabang kanila tungod sila naghimaya sa ngalan sa Ginoong Hesus. Siya una migiya sa duha ka mga tawo ngadto sa Seleucia, ang pantalan sa lungsod mga 25 ka mga kilometro gikan sa Antioquia. Didto ang duha ka mga apostoles nagluhod ug nag-ampo kuyog uban sa ilang mga igsoon nga mianha aron sa pagpagikan kanila. Sila misakay sa barko ang naglawig ngadto sa Cipre, ang yutang natawhan ni Bernabe. Siya nasayod kaayo sa isla, ug naghunahuna sa ilang pagpangalagad nga mouswag didto, ang pagwali sa iyang mga katagilungsod.

Sa dihang sila miabot sa Salamis, ang siyudad diha sa silangang baybayon sa Cipre, sila wala mohunong sa ilang dapit sa merkado ug mosulti sa mga Hentil. Hinoon, sila sa labing madali miadto sa sinagoga sa mga Judio ug gipresatar ngadto kanila ang pulong sa Dios. Ang mga membro sa Daang Testamento daghan didto niadtong isla, diin nahimutang diha sa silangan utlanan sa dagat sa Mediterranean. Apan wala kitay nabasa sa bisan unsa ang mga katawhang Judio didto sa Cipre mituo diha ni Hesu-Kristo o masuk-anong misalikway kaniya. Murag walay usa nga lumolupyo nga naghatag ug pagtagad ngadto kanila. Sila naanad ngadto sa daghang laing magpapanaw nga moabot niining isla uban sa katingad-an nga mga hunahuna.

Busa sila nagpadayon sa ilang dalan, inubanan pinaagi ni Juan Marcos, ang pag-umangkon ni Bernabe. Siya wala gitawag pinaagi sa Balaang Espiritu niining pag-alagad, apan miuban kanila ingon nga ilang katabang ug kauban sa pagbiyahe. Sila milabay lahus sa katibuk-ang isla, diin mga 160 ka mga kilometro ang katas-on, nagwali sa gingharian sa Dios ug nagtawag sa bisan usa nga mitubag sa ilang tawag, mituo, o nagpabawtismo. Walay iglesia nga natukod didto. Sa ingon ang pag-alagad niadtong gipili pinaagi sa Balaang Espiritu nagpakita nga wala magmauswagon sa unang konsiderasyon.

Sa kataposan sila miabot didto sa Papos, ang ulohan sa Cipre diha sa panahon ni Pablo ug ang pinuy-anan sa Romanhong prokonsul, si Sergio Paulo. Siya mao ang hingpit nga nga gobernador niana nga isla, makatubag ngadto sa taas nga konseho sa estado. Kining gobernador intelihente, buotan ug maalamon ngadto sa mga panahon. Sa dihang siya nakadungog mahitungod sa bag-ong doktrina sa iyang isla, siya nagpadala alang sa mga magwawali aron mangutana gikan kanila mahitungod sa ilang doktrina.

Katingad-an kaayo, ang usa ka Judiong salamangkero nga ginganlag Elimas nagpuyo diha sa iyang palasyo. Kini si Elimas nagpakaaron-ingnon nga adunay gasa sa propesiya, ug nagtrabaho kini diha sa pagsilbe kang Satanas. Sa ingon siya nahimong usa ka peke nga propeta, nga kini sa ibabaw sa iyang kaugalingon ngadto sa gobernador ang ubang mga kamatuoran mahitungod sa mga tawo ug sa umaabot. Ang kamatuoran siya nanlimbong kaniya pinaagi sa mga bakak, aron makakuha ug salapi gikan kaniya. Kining peke nga propeta makadaog ibabaw sa gobernador ug sa isla pinaagi sa iyang daotang espiritu.

Siya nagpasidaan sa gobernador mahitungod kang Bernabe ug kang Saulo, nga nagdala sa bag-o nga espiritu ngadto sa isla. Apan sa dihang ang gobernador nakadungog niining duha ka tawo siya nahimuot uban sa ilang ebanghelyo. Sa ingon nga siya gipanag-iya pinaagi sa espiritu sa impiyerno naghimo niini nga iyang negosyo aron pag-asdang kang Bernabe ug kang Saulo, uban sa tanang pagkamalupiton. Siya migamit sa tanan niyang gahom sa pagdani aron sa pagpahunong sa gingharian sa Dios gikan sa pag-abot paingon sa iyang rehiyon. Siya nangandoy, sa tanan nga gasto, aron pagpugong sa iyang tighatag (patron) gikan sa paghatag sa bisan unsa nga pagsunod ngadto sa bag-ong pagtuo, basin ang tibuok isla mahimong Kristohanon. Sa kadaghanan nga mga kaso, mao kini ang hinungdan sa kapakyasan diha sa pagwali. Didto sa ubang mga nasod ang mahugaw nga espiritu naglingkod, gidominahan sa pagsupak sa pagsulod sa espiritu sa ebanghelyo. Ang Espiritu sa langit wala makig-uyon uban sa espiritu sa kalibotan. Ang tanang mga kombinasyon sa mga relihiyon sa kataposan nahimong taphaw nga mga bakak.

Si Bernabe ug si Saulo sa wala madugay nakaamgo nga ang espiritu ni Bar-Hesus, ang ngalan sa salamangkero nga Judio, sukwahi ni Hesu-Kristo, nga gidihogan uban sa Balaang Espiritu, Kining salamangkero napuno sa espiritu ni Satanas, pagtuis sa kamatuoran sa Daang Testamento. Siya malimbongon nga nagtrabaho sa iyang relihiyosong kahibalo aron dugang sa pagsuporta sa iyang mga bakak. Ang iyang pagpanghambog puno sa malinglahon nga kaalam, diin klaro ang pagtipas ug pagsuki sa unsa ang husto ug kamatuoran.

Kini nahitabo nga ang gobernador adunay samang ngalan sa apostol, samtang ang salamangkero adunay samang ngalan ni Hesus. Busa, ang mga apostoles naghunahuna nga kini mahimong pagpangandam alang sa pag-abot sa gingharian sa Dios ngadto sa isla, ug possible ngadto sa tibuok Emperyo sa Roman pinaagi sa proconsul. Apan ang ilang mga damgo sa walay madugay nahanaw, ug sa usa ka panagbangi taliwala sa paglimbong ni Satanas ug ang kamatuoran ni Kristo. Si Saulo, nga gitawag nga Pablo, nagbutyag sa publiko ug nagkuha sa tabil sa mga bakak gikan sa nawong sa peke nga propeta ang salamangkero. Si Pablo wala magwali sa paghinulsol ngadto sa salamangkero, ni wala siya nagtanyag kaniya sa pagpasaylo. Hinoon, siya naghukom kaniya diha sa ngalan ni Kristo ug nagbuntog sa iyang daotang espiritu pinaagi sa pagtuo diha sa nagtrabahong kamot sa Ginoo. Giniyahan pinaagi sa Balaang Espiritu, si Pablo migunggab sa peke nga propeta pinaagi sa iyang kinasuluran nga buhat. Siya wala magdala sa malimbongon ngadto sa lawasnong pagpatay, apan si Hesu-Kristo naghatag og gahom kaniya aron mamuhat sa milagro. Siya nagsakit sa salamangkero uban sa pagkabuta aron siya mahimong adunay higayon sa paghinulsol, sama nga siya, usab, gihampak uban sa pagkabuta didto sa dalan sa Damasco, adunay higayon sa pagpamalandong sa iyang mga sala. Hinoon, uban ni Pablo, miabot ngadto sa katumanan kon kinsa ang tinuod nga Dios, sa pagtuo kaniya, ug ngadto sa kaluwasan.

Si Hesus nagpakita sa iyang kaugalingon didto sa Cipre nga siya ang Ginoo ibabaw sa tanang mga espiritu ug ang Mananaog ibabaw sa mga yawa, pinaagi sa testimonyo ni Pablo, ang Iyang alagad. Kadtong anaa didto mibati sa kadaogan sa dako nga Dios. Sa human niana si Pablo gihisgotan una diha sa mga listahan sa mga buhat nga siya masiboton alang sa himaya ni Kristo nga nadawat ang gahom aron padako-on ang ngalan sa Manluluwas. Kining paghimaya mao ang hingpit nga tumong sa Balaang Espiritu.

Sa walay swerte, ang gobernador mituo diha sa buhi nga Kristo lamang tungod sa milagro, ug dili kinasingkasing. Siya wala mangahas pagpangutana alang sa bawtismo. Bisan ang iyang ngalan si “Paulo”, siya wala makahimo nga magwawali ni Kristo, ingon sa gibuhat sa tinuod nga Pablo. Bisan pa sa iyang pagtuo siya nagpabilin nga walay gidapigan. Pinaagi sa iyang kabugnawon siya nahimong usa ka hinungdan alang sa nalangan diha sa tukma nga panahon sa pagpakaylap sa gingharian sa Dios. Hinoon, siya wala mosupak sa pagwali didto sa isla, ingon nga sa iyang kaugalingon mitawag sa ngalan ni Hesus, kinsang ngalan iyang gikahadlokan. Wala kitay nabasa dugang pa bahin sa kang Sergio Paulo diha sa kasaysayan sa iglesia.

Si Pablo ug si Bernabe nakasinati pag-usab nga ang doktrina sa Ginoo dili hunahuna nga walay sulod, apan gahom gikan sa kahitas-an. Ang Ginoo Mismo nakig-uban niining mga tawo diha sa Iyang madaogon nga prosisyon. Apan, diha sa unang paglakaw sa panaw, didto mipakita ang dili dako ang gidaghanon sa mga magtutuo nga mahinulsolon, sa Cipre, ang yutang natawhan sa matinud-anon nga si Bernabe.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, Ikaw mao ang Mananaog ibabaw sa matag yawa. Nangayo kami Kanimo aron sa paglaglag sa matag gahom batok sa Imong ebanghelyo diha sa among mga palibot. Panalangini pinaagi sa mensahe sa imong mga alagad, nga walay usa nga makahimo sa pagtindog diha sa dalan sa Imong madaogong prosisyon. Nangayo kami alang sa buhat sa Imong kamot aron mag-uban sa among testimonyo, ug ang Imong protection ibabaw sa tanang Nimong mga alagad.

PANGUTANA:

 1. Nganong nasuko si Pablo? Giunsa sa kamot sa Dios pagpamuhat aron mapamatud-an ang mga pulong ni Pablo?

PASULIT - 4

Minahal kong magbabasa.
Karon nga ikaw nakabasa sa among mga batbat sa mga Buhat sa mga Apostoles dinhi niining gamay nga libro ikaw makahimo sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana. Kon ikaw makatubag sa 90% niining mga pangutanang gipahayag sa ubos, kami magpadala kanimo sa sunod nga bahin niining serye alang sa imong paglig-on. Palihog ayaw kalimti sa pagsulat sa imong kompleto nga ngalan ug adres sa klaro diha sa tubag nga panid.

 1. Giunsa ni Hesus paghupay sa Saulo samtang sa panahon nga siya wala dawata ngadto sa iglesia, sa dihang siya gilutos pinaagi sa kanhi niyang mga higala?
 2. Giunsa ni Kristo pag-ayo si Eneas didto sa Lida?
 3. Giunsa ni Hesus pagsugo aron mobangon ang patay maamgohan sa Iyang mga disipulo?
 4. Unsa ang kamahinungdanon ang panagway sa anghel ngadto kang Cornelio, ang opisyal?
 5. Unsa ang kahulogan sa pulong sa Dios ngadto kang Pedro: “Unsa ang gihinloan sa Ginoo dili nimo tawgon nga komon”.
 6. Unsa ang nakahimo kang Cornelio, ang Romanhong opisyal, gusto nga mosimba kang Pedro, ang mangingisda? Nganong si Pedro nagpugong kaniya?
 7. Unsa ang kahulogan sa pahayag; “ Si Hesu-Kristo mao ang Ginoo sa tanan”?
 8. Unsaon sa Balaang Espiritu pagpuyo diha sa kasingkasing sa tawo?
 9. Ngano ang mga abogado sa mga Judiong Kristohanon nag-away uban ni Pedro?
 10. Giunsa sa bantogan nga iglesia sa Antioquia pagtukod?
 11. Unsa ang mga marka sa tinuod nga Kristohanon?
 12. Nganong si Haring Agripa naglutos sa mga Kristohanon? Unsa ang iyang tuyo alang niining paglutos?
 13. Nganong kadtong nagtigom alang sa pag-ampo nahibulong sa dihang sila nakakita kang Pedro nga nagtindog sa pultahan?
 14. Giunsa sa pulong sa Dios pagpadayon pagtubo bisan pa sa paglutos?
 15. Kinsa ang Balaang Espiritu? Giunsa niya pagdirekta ang mga pag-ampo didto sa Antioquia?
 16. Nganong nasuko si Pablo? Giunsa sa kamot sa Ginoo pagpamuhat aron pamatud-an ang mga pulong ni Pablo?

Kami nagdasig kanimo aron makompleto kining pasulit ibabaw sa mga Buhat sa mga Apostoles aron ikaw makadawat sa walay kataposang bahandi gikan sa pulong sa Dios. Kami maghulat sa imong tubag ug nag-ampo alang kanimo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:26 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)