Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 011 (Peter’s Sermon at Pentecost)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

6. Ang Sermon ni Pedro sa Pentecostes (Buhat 2:14-36)


BUHAT 2:14-21
14 Unya mitindog si Pedro uban sa 11 ka apostoles ug sa kusog nga tingog miingon kanila, “Mga kaigsoonan kong Judio ug kamong tanan nga anaa sa Jerusalem, pamatia ninyo ang akong isulti karon. 15 Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihunahuna kay alas nuybe pa man lang karon sa buntag. 16 Apan mao kini ang giingon ni propeta Joel: 17 Mao kini ang akong buhaton sa kataposang mga adlaw, nag-ingon ang Dios: Ibubo ko sa tanang katawhan ang akong Espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babaye magsulti sa mensahe sa Dios, ang inyong mga batan-ong lalaki makakitag mga panan-awon ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. 18 Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki ug babaye, ibubo ko ang akong Espiritu niadtong mga adlawa, ug magsulti sila sa mensahe sa Dios. 19 Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan, ug mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna unyay dugo ug kalayo ug mabagang aso; 20 mongitngit ang adlaw, ug ang bulan mahimong pula sama sa dugo, sa dili pa moabot ang dako ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. 21 Ug ang mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas!’

Importante ang pag-sultig mga dila, apan ang pagpropesiya labaw ka importante. Ang pagsultig mga dila maoy gasa sa Balaang Espiritu, diin ang tawo kompletong motalikod paingon sa Dios, nagpasalamat, nagdayeg, ug nag-ampo ngadto Kaniya, sa kasagaran nga walay pagpanabot ug sa iyang kaugalingong mga pinulongan. Ang tinuod nga pagpropesiya, bisan pa niana, motusok kini sa mga nakadungog nga kasingkasing, ug maoy hinungdan nga siya mobarog diha sa presensiya sa Dios.

Human ang mga Judio natingala sa ilang nadungog sa mga apostoles nga nagdayeg sa Dios uban sa mga dila sa kalipay ug pagdayeg, ang sermon sa Balaang Espiritu gikan sa baba ni Pedro mitusok sa ilang mga kasingkasing. Ang apostol klarong nagpamatuod kanila nga ang Espiritu sa Dios nagpakita, ug nagpadayag sa hinungdan sa Iyang pagbalik.

Si Pedro wala nagtindog nga nag-inurasa atubangan sa mga tawo, siya nagdan-ag uban sa kabatid manulti aron sa pagdani sa mga naminaw. Hinoon, ang tanang dose ka mga apostoles nagtigom ug nahimong usa ka grupo sa mga manggugubat nga nag-ampo, ang tanan nagbarog og nagpalibot sa mamumulong. Tingali si Pedro mibatig kalisod sa pagsulti sa mga tawo, sa walay pag-andam pag-una. Apan ang Espiritu sa Kamatuoran nagkalma sa iyang mga hunahuna ug nagdasig sa iyang kasingkasing, ingon nga siya wala mabuhi sa milabay nga pipila ka adlaw uban sa mga disipulo luyo sa sirado nga mga pultahan tungod sa kahadlok sa mga Judio. Karon ang gahom sa Dios misulod kanila, og ang ilang mga dila nahimong larino. Ang mga pulong gikan sa Balaang Espiritu nakatandog sa ilang mga kasingkasing, ug ang Dios nagsulti pinaagi sa Iyang mga apostoles. Si Pedro wala magdamgo atubangan sa iyang mga tigpaminaw, apan mibarog sa ilang atubangan ug misulti nga kalmado ug matinahuron.

Una, si Pedro mitubag sa mga Judio nga nagtamay sa mubo nga pagsulti kanila nga dili katuohan nga si bisan kinsa, nianang siyudad nga relihiyoso, mahubog sa alas nuybe sa buntag. Ang mga silingan dili modawat niana. Gawas niini, ang maong pamatasan ingon nga palahubog kinahanglan adunay mapig-ot nga silot.

Ang ika duha, ang mangisda og tawo naliso niadtong mga tawo nga abli sa ilang pagwali. Siya nangutana kanila sa pagpamati ug pag-abli sa ilang mga dalunggan, aron ang Espiritu sa Dios moabot ngadto kanila. Si Pedro wala magwali sa mga katawhan inubanan sa luha, sensitibo, o mga epekto sa matandogon og balatian, wala usab siya magsugo sa magahi nga hukom aron pagpugos sa kabubut-on sa tawo aron pag-uyon. Hinoon, siya mitudlo niadtong mga propesiya sa Daang Tugon, subay sa ilang katumanan sa igsaktong panahon. Siya naghatag og pagpasabot niadtong nahitabo atubangan sa ilang mga mata ginamit ang mga pulong gikan sa Balaang Kasulatan. Siya nagpahayag kanila nga ang pagbubo sa Balaang Espiritu sa mga disipulo, diin sila nakasaksi sa ilang kaugalingong mga mata, mao lamang ang katumanan sa mga saad sa Dios nga iyang gihatag sa Iyang pulong.

Ang pangulo sa mga apostoles dunay kaisog sa pagkutlo sa nailang pahayag sa kasulatan ngadto sa mga Judio: “ Mao kini ang gisulti ni propeta Joel.” Kining propesiya natuman ug nagpamatuod kay ilang nahikap. Ang Balaang Espiritu karon nagpuyo sa kalibotan. Dili na kita mangayo nga Siya ipakanaog pag-usab, apan dawata Siya, sama sa bata nga midawat sa regalo. Kita kinahanglan lamang magpasalamat sa Dios alang Kaniya. Ang Espiritu milukso gikan sa mga pulong sa kasulatan ngadto sa ilang mga mata, sa samang paagi ang ebanghelyo ni Kristo nag-usab kanato ug nagbag-o sa atong mga hunahuna. Ang pagpuasa, ang paglimod sa kaugalion ug ang pig-ot nga pagdisiplina sa kaugalingon dili maghimo sa atong mga lawas ingon nga busay alang sa maayo nga Espiritu. Apan kining langitnong tawo sa tulo ka personas anaa, ug nagdahom nga modawat kita Kaniya ug sa abli nga mga kasingkasing ngadto Kaniya. Puno sa kalipay ug pagpasalamat kinahanglan atong hinomduman ang mga pulong ni Hesus sa Iyang mga disipulo nga nag-ingon: “Dawata ang Balaang Espiritu.”

Si propeta Joel nagtagna gikan sa katigulangan nga ang duroha ang mga lalaki ug ang mga babaye, batan-on ug tigulang, modawat sa Espiritu sa Dios. Ang mga Judio dili lang usa ka pinili sa pagdawat sa Saad ni Kristo. Kining propesiya naglangkob sa dagkong milagro sa mga Judio, alang sa spiritual nga pagtugot, og kini nagpapas sa tanang mga kalainan taliwala sa lalaki ug babaye, ginikanan ug bata gawasnon ug ulipon, Judio ug dili Judio. Karon ang tanang mga tawo makasulod ngadto sa kalipay sa Dios. Ang Iyang kalipay maghari sa tibuok kalibotan ug napamatud-an diha sa mga buak ug kasingkasing, niadtong mituo Kaniya nga gilansang sa krus ug nabanhaw.

Ang Dios nagsulti pinaagi kang propeta Joel, ingon man usab pinaagi kang Apostol Pedro, aron ang pagbubo sa Balaang Espiritu mahimong lahi nga ilhanan sa kataposang panahon. Ang Dios nagpailob sa pagtugot sa mga daotang mga tawo sa linibong mga tuig. Apan didto sa krus, ang Anak sa Dios nagpasaylo sa tanan natong mga kasal-anan. Tungod niini, ang Espiritu niabot diha sa gahom ug walay babag. Si bisan kinsa ang modawat sa propesiya sa Espiritu Santo, nakaila sa Dios, magdayeg Kaniya ug maghimaya ni Kristo. Siya nga wala nagdawat sa Espiritu sa Dios nahulog ngadto sa hukom ug kining hukom dili lang moabot sa kayaposang adlaw. Kini nagsugod sa pagkahulog sa dihang gibubo ang Balaang Espiritu. Siya nga wala makadawat sa kinabuhing walay kataposan hinukman na, samtang siya nga nag-abli sa iyang kaugalingon sa Espiritu sa Dios nakasinati sa kinabuhing walay kataposan. Siya nga nag-ila sa Dios ug mitubo sa kahibalo sa Iyang kabubut-on. Labaw pa niini, siya nga gipuy-an sa Balaang Espiritu nahimong anak sa Balaan nga Dios.

Ang maayong balita niining grasya nagkuyog uban sa makalilisang nga mga paghulagway sa pagkawala sa kalibotan, diin ang palibot sa atong kalibotan giingon nga mongitngit pinaagi sa mga gas ug abog. Ang mga suba sa dugo nga miagas sa mga gubat sa kalibotan, ang kalibotan mapikas pinaagi sa mga linog, ingon sa pagbuto sa demonyo sama sa makadaot nga aso aron pagtintal niadtong walay patik sa Espiritu ni Kristo.

Unya moabot ang Adlaw sa Dios, ang kataposang takna, sa dihang si Kristo magpakita sa panganod nga nagdan-ag sama sa kahayag diha sa kangitngit. Unya mahimo kining klaro nga ang kalibotan mokurog sa kahadlok sa Iyang Pagbalik. Ang mga puwersa sa ispidno mangandam sa ilang kaugalingon sa kataposang gubat batok sa Dios atubangan sa kataposang paghulog. Kinahanglan ang pag-ila nga ang kahibalo ug ang pagtolun-an mahitungod sa Adlaw sa Paghukom, apil ang iyang kuyog nga mga ilhanan, kini klaro nga mga pagtulon-an sa Bag-ong Tugon.

Apan ang usa nga adunay nagpuyo nga Espiritu sa Dios diha kaniya moagi lahos didto sa mga langit, ug adunay kinabuhi sa Dios sa iyang lawas nga madugta. Siya makaampo sa matubag nga pag-ampo, kay ang Balaang Espiritu mao ang Espiritu sa pag-ampo, nga magbutang sa ngalan ni Kristo sa iyang dila aron siya motawag sa Iyang ngalan. Siya gayod siguradong motubag kanato. Siya nga nag-ampo diha sa gahom sa Balaang Espiritu, nagbisibis sa dugo ni Kristo, og maluwas dihadiha dayon. Mao kini ang atong paghupay, kasigurohan, ug garantiya diha Balaang Espiritu. Si Kristo nagpakita sa kompletong kalig-on sa Iyang kaluwasan sa Kataposang Hukom, manalipod sa Iyang mga sumusunod diha sa kalayo sa kasuko sa Dios.

PAG-AMPO: Ginoo amo kang gihimaya, ug salamat nga anaa ang Imong Espiritu sa among nawad-ag paglaom nga kalibotan. Siya nagapuyo sa mga kasingkasing nga nahinloan sa Imong dugo. Amo Kang gisimba ug gihimaya sa kinabuhing walay kataposan nga libre nga gikahatag kanamo og walay labot sa mga binuhatan. Pun-a ang among mga higala sa Imong gahom ug ablihi ang ilang mga dalunggan, aron sila makadungog sa Imong tingog ug malipayon nga magbuhat sa Imong ang kabutbut-on.

PANGUTANA:

  1. Unsa man ang pinakasentro nga mga punto sa unang bahin sa sermon ni Pedro?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)