Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 109 (Paul’s defense)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
E - ANG PAGKABILANGGO NI PABLO SA JERUSALEM UG SA CESARIA (Buhat 21:15 - 26:32)

4. Ang depensa ni Pablo atubangan sa iyang mga katagilungsod (Buhat 22:1-29)


BUHAT 22:17-21
17 “Unya mibalik ako sa Jerusalem. Ug samtang nag-ampo ako didto sa Templo nakakita akog panan-awon 18 diin akong nakita ang Ginoo nga nag-ingon kanako. ‘Biya dayon sa Jerusalem kay ang mga tawo dinhi dili modawat sa imong pagsaksi kanako.’ 19 Apan mitubag ako, ‘Ginoo nasayod sila nga miadto ako sa mga sinagoga ug didakop ko ug gibun-og kadtong nagtuo kanimo. 20 Ug sa dihang gipatay ang imong saksi nga si Esteban nagtan-aw ako ug miuyon nga patyon siya samtang gibantayan ko ang mga kupo sa mga nagpatay kaniya.’ 21 Ug ang Ginoo miingon kanako, ‘Lakaw na! Paadtoon ko ikaw sa layong dapit ngadto sa mga dili Judio.’”

Si Pablo wala magmugna sa Ebanghelyo sa grasya, o ang simbolo sa bawtismo. Si Hesus nagsugo kaniya aron pagpamatuod sa Iyang mahimayaong pagkatawo, ug nga siya mao ang bugtong dalan sa Dios. Si Pablo nagpamatuod atubangan sa dako, nga gipahilum nga panon sa katawhan didto sa nataran sa temple nga si Kristo mipakita ngadto kaniya. Si Hesus, nga gilansang sa krus ug gisalikway pinaagi sa nasod, karon mipakita diha sa taliwala sa puloy-anang dapit sa balaang Dios pinaagi sa testimonyo ni Pablo. Ang iyang mga pulong midunggab sa kasingkasing sa matag Judio. Una, siya nag-angkon nga si Hesus mao ang tinuod nga Dios, sa walay kataposang pagkahiusa sa Usa ka Balaan, kinsa nagpuyo diha sa templo. Ikaduha, ang testimonyo ni Pablo naghimong klaro nga ang mga Judio mao ang iyang mga mamumuno. Alang sa pagpatay sa Anak sa Dios ug ang dili pag-ila sa Iyang himaya ang tanang mga Judio dihadiha gihukman ngadto sa kalaglagan. Walay usa niadtong anaa diha sa templo nga nakakita ni Hesus gawas kang Pablo.

Karon ang iyang Ginoo wala makigtagbo kaniya sa personal, ingon sa iyang gihimo sa Damasco, apan sa usa ka engkwentro diha sa templo. Kining ikaduhang pinadayag sa nabanhaw nga Kristo mao ang tinuod usab. Ang testimony ni Pablo mahitungod sa himaya sa tawo nga si Hesus natawo gikan sa kamatuoran atubangan sa iyang mga tipaminaw. Siya wala maghisgot uban kanila sa mga isyu sa balaod, apan nagdalag saksi ngadto sa pagkatawo sa buhi nga Hesus.

Si Hesus wala magpakita sa Iyang Kaugalingon ngadto sa iyang alagad alang sa iyang kaugalingong espirituwal nga kalipay, apan aron tukuron ang iglesia sa Dios sa tibuok kalibotan. Siya nagsugo kaniya, nga nag-ingon: “Pagdali! Ayaw pagbalilin og lingkod! Biya sa Jerusalem ug ang pakig-ambit sa mga santos. Ako nagsugo kanimo sa pag-adto sa mga Hentil. Apan si Pablo gahi og ulo, ug dili gusto moadto sa layo. Siya mipalabi sa pagpabilin duol sa puloy-anang dapit sa Ginoo, diin si Hesus nagpakita ngadto kaniya. Siya namugos sa pagpamatuod ngadto sa mga Judio nga si Hesus buhi, ug naglaom nga sila mahimong motuo sa iyang testimonyo. Human sa tanan, siya ang pinasidungang saksi sa pagbato kang Esteban, ug nailhan ingon nga mamumuno sa mga Kristohanon.

Ang lawas ni Pablo ug ang iyang kabubut-on hinay sa pagbuhat. Siya wala maghuhuna sa pagwali ngadto sa mga Hentil, ni siya andam sa pagbira sa mga nagsimba og diosdios ngadto sa pakigsaad sa Ginoo. Apan ang iyang buhi nga Ginoo klaro nga nagmando kaniya sa pag-adto sa mga Hentil. Siya nagbalhin kaniya gikan sa iyang komportableng dapit, alang sa mensahe sa Bag-ong Testamento mao nga alang sa tanang mga tawo, ug dili lamang alang sa mga Judio. Ang Ginoong Hesus mismo nagpalapd sa mga utlanan sa Daang Testamento, ug nag-abli sa pultahan nga nanguna ngadto sa Dios alang sa tanang mga tawo. Ang panahon sa mga Hentil nagsugod, ug ang grasya nagsugod sa pag-ulan ibabaw sa tanang matinud-anon nga mga nangita sa Dios.

BUHAT 22: 22-29
22 Dinhi ra kutob ang pagpamat sa mga tawo kaniya. Unya naninggit sila, “Patya siya! Dili siya angay mabuhi!” 23 Naniyagit sila ug nagwarawara sa ilang mga kupo ug nangitsag mga yuta. 24 Ang Romanhong komandante misugo sa iyang mag tawo sa pagdala kang Pablo sulod sa kampo ug paglatos kaniya aron ilang sikitsukiton ngano ang mga Judio naninggit man sa ingon niini batok kaniya. 25 Apan sa dihang gigapos na siya nila aron latoso, miingon si Pablo sa opisyal nga nagtindog didto, “Subay ba sa balaod ang paglatos sa usa ka Romanhong lungsuranon nga wala pa hukmi?” 26 Sa pagkadungog sa kapitan niini miadto sya sa komandante ug miingon, “Unsa may imong buhaton karon? Kanang tawhana usa ka Romanhong lungsuranon?” 27 Busa ang komandante miadto kang Pablo ug nangutana, “Sultihi ako, Romanhong lungsuranon ka ba? “Oo,” mitubag si Pablo 28 Ang komandante miingon, “Dako akog nagasto aron lamang mahimong Romanhong lungsuranon.” 29 Dihadiha nanibog ang mga tawo nga mosukitsukit unta kang Pablo ug nahadlok ang komandante sa pagkasayod niya nga si Pablo nga iyang gipagapos sa kadena usa diay ka Romanhong lungsuranon.

Ang mga Judio migunit ngadto sa pagpili sa Makagagahom kang Abraham ug sa iyang binhi, ug nga giugbok sa saad sa Dios diha sa Iyang pakigsaad uban kang Moises. Kini imposible alang kanila sa pagtuo nga ang Dios sa kalit lang midawat sa dili putli nga mga Hentile ngadto sa Iyang panag-uban. Sila nag-isip sa balaod, pagtuli, ang Adlawng Igpapahulay, ug ang templo aron mahimong garantiya sa presensya sa Dios uban kanila. Sa ingon sila misilaob sa kapungot, ug nagdumili sa paghanduraw nga ang tanan niining bililhong mga bahandi kawang lamang, ug nga ang mga Hentil mahimong makadawat sa tanang niining mga grasya pinaagi sa pagtuo lamang, nga walay bisan unsa nga paningkamot nga gihatag ngadto sa pagtuman sa balaod. Kining dili katoohan pangangkon miadto sa halayo sa unahan sa pagsabot sa mga Judio. Ingon nga resulta, sila mibuto, ug nakita diha kang Pablo nga usa ka tigbalit-ad sa kamatuoran, usa ka dili mapasalamaton nga tigpasipala, ug usa ka kaaway sa Dios. Sila nangayo nga laglagon siya dayon. Ang nagtubong kasuko sa pa-non sa mga katawhan nahimo ngadto sa usa ka impyernong kaguliyang, ingon nga sila naggisi sa ilang mga sapot ug naglabay ug abog diha sa kahanginan. Busa, si Pablo mibarog, gipre- serbar taliwala sa kagubot. Ang mga Judio wala moila sa kataposang tawag ni Kristo sa paghinulsol. Si Hesus nagpadala kang Pablo ngadto sa mga katawhan. Si Pablo wala magpadala sa iyang kaugalingon. Ang nagmagahi nga hunnahuna sa mga Judio, hinoon, nagpabiling bug-os nga nagpatig-a sa pagbira sa Espiritu sa Ginoo.

S iyang nasulat nga rekord, si Lucas nag-ingon sa labing halangdong Teofilo, ang nagdawat sa iyang libro, giunsa sa Romanhong mga opisyal paggawi nga matinud-anon ngadto kang Pablo sa dihang sila nasayod nga siya usa ka Romanhong lungsuranon. Sila adunay tuyo sa pagpugos sa usa ka pagsugid gikan kaniya pinaagi sa pagturtyor. Ang komandante wala maksabot sa gipamulong ni Pablo, diin gisulti kini sa lingguwahe sa Hebreo. Hinoon, siya nakita sa mabangis, walay pugong nga reaksyon sa mga Judio ingon nga sangpotanan sa apelar ni Pablo.

Bisan si Pablo andam na mamatay, siya naningkamot gihapon sa pagpabilin nga usa ka saksi ngadto ni Kristo. Siya andam sa paggamit sa iyang mga katungod, ingon nga usa ka Romanhong lungsuranon, aron sa pagpreserbar sa iyang kagawasan. Siya miingon sa opisyal, kinsa naghatag sa sugo nga siya iturtyor, sa kakuyaw nga naghulat kaniya kon siya latigohon sa usa ka Romanhong lungsuranon. Si bisan kinsa ang latigohon sa Romanhong lungsuranon nga walay husto nga proseso dihadiha sentensyahan sa kamatayon. Mao ang komandante nga adunay 1000 ka mga kasundalohan mahadlokong midali paingon kang Pablo, kay siya naggapos sa usa ka gawasnong Romanhong lungsuranon uban sa mga posas. Kita nakakat-on gikan sa depensa sa apostol nga ang iyang mga ginikanan tingali nahimong Romanhong lungsuranon sa dihang si Antony Cesar nagbisita sa Tarso uban kang Cleopatra sunod sa ilang kaminyoon. Sa maong panahon siya gihatagan sa pagkalungsuranon sa Roma ug ang tanan lumulopyo sa siyudad. Gawas niining pribilehiyo, ang gipahait nga mga bunal nga buot itusok kang Pablo, ug ang mga magdadaro ng buot magdaro sa iyang likod, ingon sa ilang gihimo kang Hesus.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw nagpili kanamo, kinsa dili takos, gikan sa taliwala sa tanang mga katawhan, aron mahimong Imong pinili nga mga katawhan sa grasya lamang ug dili sa pagtuman sa balaod. Pasayloa kami alang sa kulang nga pasalamat, ug tabangi kami aron mahimong balaan ug walay pagbasol atubangan Kanimo diha sa gugma, ug alang sa pagsulti sa Imong kaluwasan ngadto sa tanang tawo. Tabangi kami nga dili magpakahilom, apan sa pagsulti.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang mga Judio mibuto uban sa kasuko sa dihang si Pablo nag-ingon nga si Hesus nagpadala kaniya ngadto sa mga Hentil?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:22 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)