Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 006 (The Select Group)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

3. Ang Grupo nga Pinili Aron Maghulat sa Balaang Espiritu (Buhat 1:13-14)


BUHAT 1:13-14
13 Misulod sila sa Jerusalem ug misaka sa lawak sa taas nga ilang giabotan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga patriyota ug si Judas nga anak ni Santiago. 14 Nagtigom kanunay aron mag-ampo. Uban usab kanila ang mga babaye ug si Maria nga inahan ni Hesus ug ang iyang igsoong lalaki.

Si Hesus nagsugo sa Iyang mga disipulo sa paglakaw ngadto sa tibuok kalibotan. Kahibulongan kaayo nga silang tanan wala mosalig sa ilang kaugalingong gahom. Wala usab sila molakaw nga nagsultig walay pulos nga mga pulong sa tawhanong kabatid manulti. Hinuon, sila naglain sa ilang kaugalingon alang sa pag-ampo, ug gituman ang ikaduhang sugo ni Kristo pinaagi sa paghulat sa Saad sa Amahan. Ang kalisod sa kalibotan makalilisang, ug ang kadaghanan niadtong nangamatay sa sala nahisama sa halapad nga lunop. Alaot ang mga magtutuo kinsa gusto magwali sa kalibotan sa iyang kaugalingong kaalam.Siguradong mahulog sila ngadto sa eskandalo sa atong panahon ug matidlom. Ayaw paghunahuna nga makausab ka ni bisan kinsa o makagiya ni bisan kinsa ngadto kang Kristo pinaagi sa imong personal nga kahanas o kaabtik. Pag-ampo ug paghilom, paghulat sa Dios nga mamuhat. Kinahanglan masayod ka nga ang kasaysayan sa mga Buhat sa mga Apostoles nagsugod uban sa pag-ampo ug dili sa mga dagkong mga pulong. Ang unang buhat sa mga apostoles ni Kristo mao ang pag-ampo ug paghulat. Sila nasayod nga ilang abilidad mahimong walay pulos, kay ang tanang tawo madali mahisalaag. Apan ang tinuod nga Tawo, pinili sa Dios, tawo ingon sa tinuod nga tawo, naningkamot alang kanato. Nakapangutana ba kamo kung kinsa ang bugtong mananaug? Ang Iyang ngalan mao si Hesu-Kristo. Siya lamang ang usa kinsa nagluwas, naglukat, ug nagbuntog. Kita misunod sa Iyang mga lakang ug nagpamatuod sa Iyang kadaugan.

Ang mg disipulo wala motalikod paingon sa langob o sa kamingawan, wala usab silay negatibong mamalandong sa mga misteryo sa kalibotan o mitan-aw uban sa pagdaot ibabaw niining kalibotan nga puno sa kasilag. Sila nagtigom aron sa pag-ampo. Sila nagpadayon sa paghatag sa ilang kaugalingon sa pag-ampo ug sa pakigsandurot. Ang unod sa ilang tigom ang kasagarang pag-ampo. Sila sinsero nga naghinulsol sa ilang mga kapakyasan ug nag-ampo mahitungod sa mga kasinatian ug mga butang gilaoman. Sila misulti sa ilang langitnong Amahan mahitungod sa ilang mga gikinahanglan sa kinabuhi, nagpasalamat, nagsugid, nangayo, nangaliya Kaniya. Ang pag-ampo maoy pinakasentrong negosyo, propisyon, ug paningkamot.

Ang taas nga lawak tingali mao ang dapit nga ilang gitigoman. Mao usab ang dapit nga ilang gisaulog ang Kataposan Panihapon, diin si Hesus nagkaon sa Pagsaylo uban sa Iyang mga disipulo. Siya nagsulti kanila didto ingon nga ang tinapay miadto sa ilang mga tiyan, mao usab siya, ang Iyang Dugo naghinlo sa ilang dugo ug kompletong nagputli kanila. Sila hingpit nga nabag-o pinaagi sa Iyang kinabuhi nga nasentro diha kanila.

Kinsa kining mga tawo nga nahiusa uban ni Kristo diha sa bag-ong Pakigsaad, kinsa nagpadayon sa pagtambong sa mga panagtigom niining sagradong dapit? Una, naila si Pedro, ang madali-dalion, kugihan nga mangingisda, kinsa naglimod sa Iyang Ginoo, lamang sa ulahi nakadawat sa pagpasaylo pinaagi sa personal nga pakigtagbo uban ni Kristo sa baybayon sa Lanao sa Galilea. Siya gihisgotan una nga apil sa mga ngalan sa mga apostoles, kay siya ang gisaligan sa iyang Ginoo nga maoy mag-una sa iyang kaubang mga apostoles ug magsulti alang kanila. Sunod kaniya, atong makita si Juan, ang batanon, maaghop, hilomon, ug ligdong nga tinun-an, kinsa kanunay magsandig sa dughan ni Hesus. Siya nakakita sa himaya sa Dios nagpamatuod niini labaw kay sa uban. Sa abay niya atong makita si Santiago, ang iyang igsoon, nag-ampo, kinsa sa usa ka panahon nangandoy sa paglingkod sa tuong kamot sa Anak sa Dios sa Iyang gingharian. Siya sa ulahi nahimong una nga martir apil niadtong anaa, nga naghimaya kang Kristo sa iyang kamatayon, Si Santiago higala ni Andres, ang kamagulangang tawo nga mituo ni Kristo sa wala pa ang uban, ug migiya kang Pedro nga iyang igsoon diha diha dayon ngadto sa Manluluwas. (Juan 1:40-41). Apil niadtong nag-ampo si Felipe, usa sa unang mga disipulo, gipangita ug nakaplagan, ug unya iyang gitawag sa usa ka pulong: “Sunod kanako” (Juan 1: 43-45). Dali-dali siyang mitan-aw sa iyang higala nga si “Natanael” ang gitawag nga “Bartolome” kinsa naglingkod sa ilalom sa kahoyng igera, atubangan sa Dios ug iyang gibubo ang iyang kasingkasing. Si Kristo nakakita kaniya gikan sa halayo ug gitawag siya sa mapadayonon nga pag-ampo. Siya ug ang iyang kauban nga mga disipulo nga nakakita sa pag-abli sa langit, ug ang mga anghel misaka-kanaug diha sa Anak sa Tawo ug sa Iyang mga sumusunod.

Niining lignin sa unang unom ka mga disipulo gikan sa Betsaida sa Galilea, atong nakaplagan si Tomas nga naglingkod, halayo sa kagubot. Kining kanhing maduhaduhaon nakakuha, pinaagi sa mga pangutana nga makatusok, ang lalom nga kahibalo sa Dios kay sa tanang ubang mga disipulo, busa sa ulahi siya misimba ni Hesus pinaagi sa iyang paghilak, “Akong Ginoo ug akong Dios!” Apil niadtong naghulat sa Balaang Espiritu ato usab makita si Mateo, ang cobrador sa buhis, magpapatigayon, ug kontador, ug batid nga manghuhubad. Siya misunod sa pagtubbag sa tawag ni Kristo. Unya siya nagtigom sa mga Pulong sa Manluluwas, naghulagway sa Iyang mga buhat ug naghimaya Kaniya uban sa iyang kahibulongang ebanghelyo. Wala kitay daghang nasayran mahitungod sa kinabuhi sa laing tulo ka mga apostoles. Sama sa uban, sila usab, nakadawat sa gahom gikan kang Hesus alang sa pag-ayo sa masakiton ug sa pag-abog sa mga demonyo. Sila usab, naglipay nga ang ilang mga ngalan nahisulat sa langit, ug naghimaya kang Hesus uban sa ebanghelyo sa kaluwasan sa ilang mga palibot. Dili important nga kita walay daghang nahibaloan sa detalye mahitungod sa ilang mga kinabuhi, kay si Lucas dili gusto maghulagway sa tanang mga buhat sa mga apostoles. Ang iyang pangandoy mao ang pagdala ngadto sa panan-awon sa bulohaton sa buhi nga Kristo, pagpakita sa Iyang talahoran nga mga apostoles, kinsa naablihan ang ilang mga kasingkasing sa Iyang Espiritu ug giya.

Unsa ka kahibulongan ang pagtan-aw sa mga babayeng apil sa panag-hiusa sa mga partisipante niining sunod-sunod nga mga panagtigom. Mao kini sila ang nagpaling nagbarog duol sa krus, ug sila unya gisugo sa Ginoo alang sa pagdala sa maayong balita sa pagkabanhaw ni Kristo ngadto sa Iyang mga sumusunod sa unang adlaw sa semana. Silang tanan naghulat alang sa gahom sa Espiritu Santo nga manaog diin kini giandam dili lamang sa mga lalake, apan usab sa mga babaye, kinsa kasagaran nabuhi nga walay kalahian.

Si Maria, ang inahan ni Hesus, naghiusa usab niadtong naghulat sa Saad sa Amahan. Mao kini ang kataposan nga siya nahisgotan sa Bag-ong Tugon. Siya wala magpakita ingon nga rayna sa langit, apan ingon nga mapaubsanon nga babaye sa pag-ampo ug nagkinahanglan ug gahom sa Balaang Espiritu.

Si Lucas, ang ebanghelista, nakaila usab personal sa inahan ni Hesus, ug gipangutana siya mahitungod sa iyang Anak. Siya klarong nagpamatuod nga si Hesus adunay mga igsoong lalaki kinsa misulay sa pagpugong Kaniya gikan sa paghimo sa Iyang bulohaton ingon nga Manluluwas, tingali pa man ang tanang pamilya isalikway pinaagi sa nasod (Mateo 13:55; Marcos 3:21; 31-35; 6:3; Juan 7:3-8). Human sa Iyang pagkabanhaw, si Hesus nagpakita sa Iyang igsoon nga si Santiago (1Corinto 15:7), kinsa mikurog pinaagi sa kabalaan ni Hesus ug unya siya nagdala sa uban niyang nga igsoong lalaki sa kapunongan sa mga apostoles. Sila nag-ampo uban kanila ug sila nakabig. Human niana sila usab nagsugod sa paghulat sa saad sa Amahan. Unya si Santiago napuno sa Espiritu Santo ug nahimong modelo sa pag-ampo, ingon man usa sa mga haligi sa unang iglesia (Buhat 12:17; 15:13; Galacia 2:9)

Siya nga nabanhaw gikan sa patay naghiusa sa bahin sa pagpanguna sa Iyang mga sumusunod, matinuohon nga mga babaye, ingon man ang Iyang kalibotanong pamilya, nagkaipon sa sulod sa mainampoon nga iglesia. Silang tanan nahimong usa ang kasingkasing ug usa ka kalag, naningkamot dungan tanan sa pag-ampo. Minahal kong magtutuo, kamo ba nag-ampo sa panagsuod sa igsoong mga lalaki ug igsoong mga babaye uban sa pangandoy ug determinasyon alang sa kabubut-on sa Dios. O ikaw ba nag-ampo nga nag-inusara? Kining hiniusang grupo sa pag-ampo sa mga lalake ug babaye maoy sinugdanan punto alang sa Mga Buhat sa mga Apostoles ug alang sa tibuok iglesia.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami, kay ang Imong mga apostoles wala magtukod sa Imong gingharian pinaagi sa ilang gahom ug kalam, apan nagkatipon pag-ampo, naghulat sa saad sa Amahan ug ang gahom sa Imong kagamhanan.Tudloi kami sa pag-ampo uga matinud-an sa paghulat sa Imong gahom, pagtugyan sa usag usa.

PANGUTANA:

  1. Kinsa kining mga lalake ug babaye nga nagkita nga hiniusa alang sa mapadayonong pag-ampo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:16 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)