Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 122 (Wintering at Malta)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
F - ANG PAGLAWIG GIKAN SA CESAREA NGADTO SA ROMA (Buhat 27:1 - 28:31)

3. Ang Tingtunaw sa Malta (Buhat 28:1-10)


BUHAT 28:1-6
1 Sa nakalingkawas na kami sa kadaot ug nakaabot na sa baybayon, nahibaloan namo nga ang pulo ginganlag Malta. 2 Naluoy pag-ayo kanamo ang mga lumag didto. Unya miulan ug kay tugnaw man ang panahon, nagdaob sila ug giabi-abi nila kaming tanan. 3 Unya namunit si Pablo ug mga igsusugnod ug sa iyang pagbutang niini sa kalayo migula ang usa ka halas tungod sa kainit ug mibalikos sa iyang kamot. 4 Ang mga lumad nakakita sa halas nga nagbitay sa kamot ni Pablo ug nag-ingnanay sila, “Mamumuno tingali kining tawhana apan ang hustisya dili gayod motugot nga mabuhi siya bisan kon nakalingkawas na siya sa dagat.” 5 Apan giwakli ni Pablo ang halas ngadto sa kalayo ug wala gayod siya maunsa. 6 Nagpaabot sila nga manghupong siya o mokalit pagkatumba ug mamatay. Apan tapos sa dugaydugayng pagpaabot nakita nila nga wala siya maunsa busa nausab ang ilang hunahuna ug mingon sila, “Usa siya ka dios!”

Ang yawa dili gayod mahigugma sa Dios ug sa iyang mga anak. Siya gusto sa paglaglag kanila ug pagsanta sa ilang pagtuo. Apan si Kristo nag-atiman og nagtipig kanato sa gabii ug adlaw, ingon nga si Pablo ang apostol nagsulat: Ang gugma ni Kristo nagatukmod kanato.”

Ang pobre ug ang masulob-on nga mga marinero paspas sa pagsinati sa kaluoy sa Dios sa dihang sila miabot sa baybayon. Ang mga lumad sa isla, diin aduna unyay pagpailalom sa awtoidad sa mga Cartago wala magtulis o mopatay kanila apan maayong nag-abi-abi kanila. Sila nagtigom sa usa kadako nga bugkos sa kahoy diha sa unoson nga ulan ug sa mapintas nga hangin ug nagdaob sa kalayo, alang kanila aron mainitan ang ilang mga kaugalingon. Si Pablo mismo miduko sa pagtigom sa ubang mga sugnod alang sa kalayo. Apan ang yawa, nasuko mahitungod sa kaluwasan ni Pablo ug nagluwas gikan sa taas nga dagat, nagpadala sa makahilo nga halas diin mikamang gikan sa kalayo ug mibalikos sa iyang kaugalingon ngadto sa pulso ni Pablo, nagakaunlod ang iyang hait nga mga tango ngadto sa iyang kamot. Si Pablo miwakli sa halas ngadto sa kalayo aron masunog, ingon nga usa ka ilhanan sa gigikanan sa yawa.

Ang mga lumad sa isla, sa pagtan-aw sa halas nga nagbitay gikan sa kamot ni Pablo, nag-ingnanay sa matag-usa: “Ang kapungot sa Dios nagdakop uban kaniya, kay bisan siya nakalingkawas sa kamatayon didto sa dagat, ang histisya ug ang pagsilot sa iyang sala dili motugot nga siya mabuhi.” Sila nagdahom sa pagtan-aw kang Pablo sa pagsugod nga maglubag diha sa grabe nga kasakit tungod sa hilo motuhop sa iyang lawas, ug naghulat kaniya sa pagpanghupong o sa kalit matumba ug mamatay. Apan ang apostol sa mga Hentil, kinsa nag-ingon nga ang iyang mga mensahero nga buot magyatak sa mga halas ug nga mga tanga, ug walay bisan unsa nga makapasakit kaninyo, kay ang gahom ni Kristo nagapamuhat diha kaninyo.

Sa dihang kini nahimong dayag nga walay daotang nahitabo kang Pablo, ang mga lumad nangahadlok, ug nagsugod sa paghinunghungay sa matag usa nga siya mao ang usa ka dios. “Ang mga dios nanaug nganhi kanato diha sa panagway sa mga tawo!” Ang kamatuoran, nga ang matag-usa ka Kristohanon mao ang anak sa Dios. Ang Kristohanon dili usa sa taliwala sa pundok sa mga dios nga gawasnong mga dios, kalataw-anan ingon sa imahinasyon sa mga Grego ug mga Romanhon, apan puno sa Balaang Espiritu, ug nahiusa ngadto kang Kristo. Ang Dios nga Amahan nagsulti pinaagi kaniya, ug naghatag kaniya sa kinabuhing walay kataposan. Ang yawa nasayod sa tukma nganong siya gusto sa paglaglag ang Pablo. Si Pablo mao ang pangulo diha sa pagpangabig sa mga kalag sa tibuok kalibotan. Siya gusto sa pag-ulipon sa ulohan sa kalibotan ngadto kang Kristo, ug himoon kini nga sinugdanang punto aron masangyawan pa sa ubang bahin sa kalibotan. Ang tanang mga panon sa impierno naghiusa aron sa pakig-away batok niining mga misyon sa pag-uswag ngadto sa Roma: ang Labawng Konseho sa mga Judio, ang mapahitas-on nga mga gobernador, ang daotang mga espiritu, ang unos nga makamatay, ang mabangis nga bagyo, ang makalilisang nga dagat, ug ang makahilo nga halas. Busa, si Kristo nagpabilin nga Mananaug. Walay usa nga makabarog diha sa daan sa iyang madaogong prosisyon.

BUHAT 28:7-10
7 Dili halayo niadtong dapita mao ang kayutaan ni Publio nga maoy pangulo sa isla.. Giabi-abi niya kami didto sa sulod sa tulo ka adlaw. 8 Niadtong higayona ang amahan ni Publio naghigda kay gihilantan ug gidisenteriya. Miduaw si Pablo sa masakiton ug nag-ampo. Gitapion niya ang iyang kamot sa masakiton ug naayo kini. 9 Pagkahitabo niini, nangadto kang Pablo ang tanang masakiton didto sa pulo ug nangaayo sila. 10 Unya gihatagan kami nila ug daghang mga gasa ug sa among paggikan ila kaming gipabalonan sa among gikinahanglan sa panaw.

Si Publio, ang pangulo sa isla, nag-imbitar sa opisyal ug iyang mga sundalo ug ang mga binilanggo sa pagpuyo sa iyang balay. Siya nagpakita kanila sa mabination nga pag-abi-abi. Unya ang amahan ni Publio nagsakit uban sa mananakod nga sakit, ug haduol na mamatay. Bisan pa si Pablo, andam sa pagpakita sa pasalamat ug pag-uli sa kaluoy ngadto kang Publio, milakaw paingon sa balay sa iyang amahan ug nag-ayo kaniya diha sa ngalan ni Kristo Hesus. Ang pag-ampo sa tawong matarong dakog kahimoan. Sa dihang kini kabubut-on ni Kristo, ang mga magtutuo maayo sa mga sakit pinaagi sa pagpandong sa ilang mga kamot ug pag-ampo sa masakiton, ug siya naayo diha-diha dayon.

Kiing milagro mao ang kahibulongan sa mga lumad sa isla. Ang balita dali nga mikaylap gikan sa balay ngadto sa balay, ug ang mga tawo naglipay, ipakaingon nga ang maayong mga dios nanaog ngadto kanila. Sila nagdala sa tanang masakiton ngadto kang Pablo, kang Lucas ang mananambal, ug kang Aristarco, kinsa naghiusa sa pag-ampo ug nag-ayo kanilang tanan diha sa ngalan ni Kristo. Alang niining mga pag-alagad ang tulo ka mga tawo nakasinati sa daghang mga pagtamod. Sila mibiya sa isla uban sa tanang kagamitan nga ilang gikinahanglan alang sa nahibiling panaw. Walay pagduda si Pablo usab nagwali niini nga isla diha sa barbaro nga pinulongan, ingon sa daghan nga iyang mahimo, ug sa daghan pa ingon nga siya gitugotan. Ang Kristohanong kaayohan dili moabot labot sa o ingon nga resulta sa salamangka o pakigsulti uban sa okulto. Kini mao ang klaro nga mga ilhanan diin dad-on ang pagsaksi ngadto kang Hesu-Kristo ug sa iyang subay sa balaod nga gahom.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang gipaila sa halas nga ngapaak kang Pablo? Unsa ang inyong nasabtan gikan sa mga kaayohan sa isla sa Malta?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:33 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)