Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 099 (From Troas to Miletus)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

8. Gikan sa Troas paingon sa Mileto (Buhat 20:13-16)


BUHAT 20:13-16
13 Miuna kamig gikan ug milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo kay mao man kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbaktas man siya pag-adto didto. 14 Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya ug mipadayon kami sa Mitiline. 15 Gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Quio. Paglabay sa usa ka adlaw miabot kami sa Samo ug sa pagkasunod adlaw midangat sa Mileto. 16 Mihukom si Pablo nga molabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asia kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes.

Si Pablo ug ang mga delegado sa nagkalain-laing mga iglesia wala matulog nianang talagsaong gabii. Sa pagkabuntag sila milawig paingon sa Jerusalem. Apan si Pablo mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga kaubalang nagbiyahe, kinsa mibiyahe pinaagi sa dagat palibot sa peninsula, samtang siya naglakaw sa 25 ka mga kilometro nga gigamit ang tiil ngadto sa dunggoanan sa Asos. Si Pablo gusto sa paglikay sa iyang kaugalingon ug milakaw nga mag-inusara, aron nga siya mahimong adunay mas dako nga kagawasan aron makigsulti uban sa Dios diha sa pag-inusara ug pag-ampo, pagpasalamat, pagdayeg, ug pagpadako Kaniya alang sa tanang gihimo ni Hesus nianang talagsaong gabii. Si Pablo gusto sa paghatag sa tanang himaya ngadto kaniya. Siya mibulag sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga igsoonan. Siya dili gusto kanila sa paglantaw kaniya diha sa mapasunda- yagon nga uso o aron ulog-ulogan siya. Sa baylo, sila hiniusa sa paghunahuna ug pag-ila unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus sa pagbuhi sa batan-ong tawo sa Troas. Ang pagbanhaw sa kinabuhi sa tawong patay mao ang ebidensiya sa gahom sa Dios nga namuhat. Kini mao ang simbolo sa Iyang pagbanhaw sa kagaghnan gawas sa ilang mga sala, bisan asa ang kahingpitan ug kaputli sa Ebanghelyo maoy giwali. Si Pablo milatas sa taas nga gilay-on nga naglakaw. Siya adunay daghang panahon kay sa atong kaugalingon sa kasagaran. Kita mobiyahe sa madali sa taliwa sa mga nasod ug mosulti labaw pa sa atong pag-ampo. Ang apostol nag-ampo sa iyang pag-inusara, ug miapil diha sa walay kataposan ug diha sa gidak-on ni Kristo.

Nakakita ba kamo sa mapa sa Turkey? Pangitaa ang mga ngalan sa dako nga mga isla sa Mitiline, Quio, ug Samo, mihigda taliwala sa Turkey ug sa Grecia. Didto kamo makakita sa mga linya nga nagrepresentar sa panaw sa madaogong prosisyon ni Kristo.

Kining panahona ang mga pumapanaw wala migikan ingon nga mga sundalo, taliwala sa espirituwal ug materyal nga kalisdanan, apan sama sa usa ka barko nga puno kaayo uban sa kargamento o sa trak nga napuno uban sa mga panalangin sa pag-ani. Si Pablo miabot uban sa usa ka manggihatagong panagtigom gikan sa matag iglesia. Ang donasyon diha sa iyang kamot nagtimaan sa sakripisyo sa nabansay nga mga iglesia sa paggamit sa disiplina sa sakripisyo. Kini mao ang kaluhaan ug lima ka mga tuig human sa Iyang kamatayon sa krus. Sila nagtanyag sa ilang Ginoo dili lamang salapi ug bulawan, sa pagtabang sa nanginahanglan, apan usab sa ilang mga kaugalingon, ingon nga usa ka buhing sakripisyo. Sila nagsakripisyo sa ilang panahon ug kusog, bisan pa sa nagpalibot nga mga kakuyaw ug mga kagubot. Kamo ba nagtanyag sa inyong kinabuhi ingon nga usa ka bug-os nga sakripisyo alang kang Kristo? O kamo ba sa gihapon hakog ug kuripot?

Si Pablo gusto nga moabot didto sa Jerusalem sa Adlaw sa Pentecostes. Kining daan nga pangilin sa mga Judio mao ang Adlaw sa Pagpasalamat sunod sa kataposan sa pag-ani. Sa samang panahon, ang fiesta mao ang sinugdanan sa Kristohanong iglesia. Si Pablo niabot uban sa dakong ani, diin sa wala madugay nahimong sinugdanan alang sa pagwali sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibotan. Walay usa nga nagdala ingon sa kadaghan sa mga putos nga gibuhat ni Pablo. Usa ka siglo lamang human sa pagbubo sa Balang Espiritu sa nag-ampo nga mga disipulo didto adunay mga iglesia nga natanom diha sa tanan nga mga sentro ug mga ulohan taliwala sa Jerusalem ug sa Roma, diin napuno uban niining bulahan nga Espiritu. Kini mao ang labing dako nga milagro sa unang panahon sa kasaysayan sa iglesia. Kining mga ulohan sama sa mga kasingkasing, diin nagbomba sa gawas og dugo sa kinabuhi ngadto sa mga bahin sa lawas. Niining paagiha ang Ebanghelyo nakasulod sa tanang mga rehiyon. Kining tanan nahitabo sa walay naigo sa usa ka espada, walay nagpataliwala nga organisasyon, walay pundo, walay tabang sa gawas sa nasod. Ang ngalan ni Hesus midan-ag ingon nga Manluluwas ibababw sa tanang mga katawhan, bisan pa ang Ebanghelyo wala pa nasulat sa Grego. Labut pa, ang ebanghelyo sa kaluwasan nakapahulay lamang diha sa litokon nga mga testimony o sa mga epistola. Ang mga ebanghelyo nasulat sa ulahi aron sa paglig-on sa bag-o nga mga iglesia, nga gusto masayod mahitungod sa kinabuhi ni Hesus ug ang kasaysayan sa Iyang mga buhat. Ang unang mga libro, nagmarka sa sinugdanan sa kapanahonan sa iglesia, dili ang mga ebanghelyo, apan ang mga epistola, giubanan pinaagi sa panaggawi sa kinabuhi sa mga apostoles, ingon nga ebedensiya sa gahom sa kaluwasan.

Bisan karon kita nabuhi gikan sa langitnong gahom nga nagda-gayday gawas sa mga apostol ni Kristo, kay ang ilang mga epistola mao ang makusganon nga mga wali, mga pasidaan, pagpakaulaw, ug mga paghupay alang sa mga iglesia. Gusto ba kamo nga moila sa espirituwal nga kinabuhi diha sa unang mga iglesia? Pagtuon sa mga epistola. Dinha kamo mahimo sa pag-ambit sa mga sapa sa Balaang Espiritu, kinsa hangtod karon nagapamuhat dinhi niining kalibotan, nagtukod sa mga magtutuo ug naglig-on kanila diha sa ilang pagtuman ngadto kang Kristo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo, kay Ikaw nagbanhaw sa usa a pundok sa katawhan gikan sa kamatayon sa sala ug sa kasal-anan. Ikaw naghatag ug gahom kanamo pinaagi sa ilang mga pulong, ingon nga timaan sa Imong grasya. Tabangi kami sa pagtanyag sa among mga lawas ug mga kinabuhi ingon nga usa ka sakripisyo, madawat ug walay kataposan, dili lang sa mga pulong ug mga pagbati, apan sa buhat usab, diha sa paggamit sa among mga oras ug salapi, naghalad sa among kakapoy ngadto Kanimo, samtang naglakaw diha sa kamatuoran.

PANGUTANA:

  1. Nganong gihimo ni Pablo ang paglakaw nga nag-inusara gikan sa Troas paingon sa Efeso?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:13 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)