Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 061 (Peter’s Deliverance)
This page in: -- Albanian -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
B – ANG DUGANG SUMPAY SA EBANGHELYO SA KALUWASAN NGADTO SA SAMARIA UG SA SYRIA UG ANG SINUGDANAN SA MGA PAGKABIG SA DILI JUDIO (Buhat 8 - 12)

12. Ang Kaluwasn ni Pedro diha sa Kamot sa Usa ka Anghel (Buhat 12:7-17)


BUHAT 12:7-17
7 Ug sa kalit mitunga ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilanggoan. Unya giyugyog sa anghela ang abaga ni Pedro, gipukaw siya ug giingnan, “Bangon dayon!” Ug dihadiha nangatangtang ang kadena sa iyang kamot. 8 Unya ang anghel miingon kaniya, “Ayohag sul-ob ang imong bisti ug pagsandalyas.” Gituman kini ni Pedro ug ang angel miingon, “Pagkupo ug sunod kanako.” 9 Misunod si Pedro kaniya paggula sa bilanggoan. Apan wala siya masayod kon tinuod ba gayod ang gibuhat sa anghel kay abi niyag nakakita lang siyag panan-awon. 10 Miagi siya sa unang mga guwardiya ug unya sa ika duha ug nahiabot siya sa ganghaang puthaw nga padulong sa siyudad. Ang ganghaan naabli lag iya ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. 11 Unya nakaamgo si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya ug miingon siya, “Karon nasayod ako nga tinuod gayod diay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom ni Herodes ug sa tanang butang nga gipaabot sa mga Judio nga mahitabo.” 12 Sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan nga ginganlan usab ug Marcos. Daghan ang mga tawo nga nagkatigom didto ug nag-ampo. 13 Mituktok si Pedro sa pultahan sa ganghaan ug si Roda nga sulogon maoy miadto aron pag-abli. 14 Nailhan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan ug gipahibalo niya nga si Pedro atua sa gawas. 15 “Nabuang ka!” miingon sila kaniya. Apan namugos gayod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Busa mitubag sila, “Ang iyang anghel kana.” 16 Sa laing bahin nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan ug sa ilang pag-abli nakita nila siya ug natingala sila pag-ayo. 17 Pinaagi sa iyang kamot misenyas si Pedro nga maghilom sila ug iyang gisaysay kanila giunsa sa Ginoo pagpagula kaniya gikan sa bilanggoan,” Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsoonan,” miingon siya kanila. Unya mibiya siya ug miadto sa laing dapit.

Ang iglesia sa Antioquia milambo ug mitubo, samtang ang iglesia sa Jerusalem nahulog ilalom sa paglutos. Si Santiago, ang usa sa tulo ka mga disipulo nga haduol kaayo ngadto ni Hesus, gipatay, samtang si Pedro sa milagrosong paagi nakagawas. Ang mga pamaagi sa Dios mahimong natago nganhi kanato, apan kita makasiguro nga atong langitnong Amahan mao ang gugma sa Iyang kaugalingon. Busa, kita puwede makapangyo Kaniya aron ihatag kanato, sa panahon sa tanang mga kahimtang sa atong mga kinabuhi, kompleto nga kompiyansa diha sa Iyang kalolot ug kaluoy.

Si Pedro wala mahadlok pinaagi niini nga kakuyaw, bisan pa kini labing tinuod ug kalagmitan. Siya mahimong mohigda sa iyang kaugalingon ug matulog nga malinawon pinaagi sa kalinaw sa tanlag ug sa kompiyansa diha sa pagbantay sa iyang langitnong Amahan. Siya wala makahibalo sa mga kadena nga naggapos sa iyang mga kamot o sa duha ka mga guwardiya sa mga kilid. Wala usab siya mahadlok sa langitnong siga nga naglamdag sa gabii sa dihang ang anghel miabot ngadto kaniya. Siya natulog nga nahinanok nga ang anghel kinahanglan nga mouyog kaniya aron makamata siya. Siya nakakita naunsa ang mga kadena pagkahulog gikan sa iyang mga kamot nga walay tingog. Siya misul-ob sa iyang mga sapot samtang sa gihapon diha sa kakapoy nga natingala. Ang anghel nag-atiman alang kaniya ingon nga ang inahan nag-atiman alang sa iyang mga anak sa dihang siya pukawon nila ug tabangan sila pagsinena sa wala pa sila molakaw sa tulonghaan. Ang bug-at nga siradong puthaw nga mga ganghaan naabli nga wala mo-igot, ug nasirado human sila makagawas nga wala bisan gamay nga tingog. Bisan ang nangatulog nga mga guwardiya wala makamatngon sa bisag unsa nga paglihok diha niiing mahilom nga pag-eskapo. Ang gahom sa Dios nagbuntog sa tanang material nga mga babag. Siya makahimo sa pagluwas diin walay tawo nga makahunahuna sa posibilidad sa kaluwasan. Ang gahom sa atong Amahan mas dako kay sa atong nahibaloan.

Ang angel mibiya kang Pedro sa dihang sila miabot sa usa sa mga dalan sa siyudad. Ang mabugnaw nga hangin sa kagabhion nakahingpit sa pagpahigmata kang Pedro. Siya wala diha dayon nakamatngon sa kakuyaw nga nalambigit diha sa iyang pag-eskapo. Siya nalipay, bisan pa, sa pagka-amgo giunsa sa iyang langitnong Amahan pag-atiman alang kaniya. Walay usa dinhi sa kalibotan nga makahimo sa pagluwas kaniya gikan sa daghan, ug mabinantayon nga mga guwardiya. Ang Dios mismo ang nagpakgang sa plano ni Haring Herodes ug sa kagawasan sa Iyang iglesia

Si Pedro malipayon nga nagdali paingon ngadto sa balay sa inahan ni Marcos, ang ebanghelista. Kining mga magtutuo nagtigom adlaw ug gabii sa pag-ampo nga ang Dios unta sa usa ka paagi sa pagluwas sa labing maisugon taliwala sa mga apostoles gikan sa daotang tuyo. Sa dihang si Pedro nanuktok sa pultahan, ang ulipong babaye miduol aron sa pag-abli. Sa dihang siya nakaila sa iyang tingog, she nagdali pagbalik nga malipayon ug mahinamon ug nagsulti kanila. Apan walay usa nga mituo kaniya. Sila nagsulti kaniya nga basin siya nakakita ug kalag, o nakadungog sa usa ka hinandurawang ilusyon. Ang uban nagduda mahitungod sa iyang maayong hunahuna, samtang ang uban misugyot nga anghel nga magbalanaty ni Pedro mipakita ngadto kanila. Sila nag-ampo alang sa iyang kaluwasan, apan dili sila segurado nga ang Dios motubag sa ilang pag-ampo, ilabi na sukad si Santiago, alang kaniya usab sila nag-ampo, pipila ka adlaw ang milabay siya gipunggotan. Sa ingon sila nag-ampo taliwla sa paglaom ug pagduhaduha, wala masayod sa kabubut-on sa Dios nianang panahona. Sila nagpadayon sa pagtuktok sa pultahan sa langit, nangayo nga ang kabubut-on sa langitnong Amahan matuman.

Siya nga nagbarog didto sa pultahan diha sa mabugnaw nga gabii nagpadayon usab sa pagtuktok. Sa kataposan, kadtong nag-ampo makamatngon nga tinuod nga adunay tawo nga nagtindog sa gawas, namasin nga ablihan ang pultahan. Sila nakurat kon giunsa sa Dios pagtubag ang ilang pag-ampo ug nagpadayag sa Iyang gahom ibabaw sa daotang tuyo sa hari. Sa dihang sila nakadungog mahitungod sa milagro sa iyang kaluwasan diha sa kamot sa anghel. Ang ilang pagdayeg mitubo bisan pa mas dako, ug ang ilang pagsalig diha sa pagbantay sa ilang langitnong Amahan nagpalig-on kanila.

Unya si Pedro nangutana nga si Santiago, ang igsoon nga lalaki ni Hesus, nga nahimong temporaory nga pangulo sa iglesia sa Jerusalem ug siya nailhan sa mainitong pag-ampo, kinahanglan siya masayod sa iyang paggawas sa prisohan. Si Santiago tingali nakahimamat uban sa usa ka pagdawat gikan sa Taas nga Konseho sa mga Judio, kay bisan siya Kristohanon siya bisan pa niana, matinud-anon ngadto sa balaod, nga gikonsiderar nga ang pagtuo kon walay maayong mga binuhatan kini patay. Any iyang pagkadiosnon ug pagsugot ngato kang Hesus, ang iyang katunga nga igsoong lalaki nga mikayab ngadto sa himaya, nagpadayag pinaagi sa daghang mainitong mga pag-ampo ug praktikal nga mga pagpangalagad.

Lagmit nga kining magmamando nagplano aron pagpatay sa tanang mga Kristohanong mga lider. Siya nahadlok kaayo sa kaluwasan ni Pedro sa ikaduhang higayon. Siya mibati sa gahom nga mas dako kay sa iyaha nga nagapamuhat. Busa, siya mibiya sa Jerusalem, sa hinayhinay ug nagduha-duha, kay ang mga atwo sa gihapon nagdahom sa bista sa publiko ni Pedro, nga sa kalit lang nawala. Ang tanan niadtong nakadungog mahitungod niining panghitabo mikurog. Si Herod, alang sa iyang bahin, miadto sa Cesarea, naningkamot aron malimtan ang mahitungod sa iyang awtoridad, ingon man usab ang iyang mga kabalaka ug mga sayop, pinaagi sa pagkahubog.

PAG-AMPO: O Ginoo, nagpasalamat kami nga Ikaw nagluwas kang Pedro gikan sa sulod sa prisohan, ug nagtipig sa Imong iglesia didto sa Jerusalem gikan sa nagpadayon nga mga paglutos. Ikaw ang Usa ka Madaogon bisan sa karon. Pun-a kami uban sa Imong Espiritu, ug tudloi kami sa pagtuo, pag-ampo, ug pagkamalahutayon. Salamat sa katubagan sa among mga pag-ampo.

PANGUTANA:

  1. Nganong kadtong nagtigom sa pag-ampo nahibulong sa dihang sila nakakita kang Pedro nga nagtindog sa pultahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:19 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)