Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 081 (Founding of the Church at Philippi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)


BUHAT 16:19-24
19 Sa diha nga ang mga agalon sa babaye nakaamgo nga dili na sila makasapi, gidakop nila si Pablo ug si Silas ug gidala sa hukmanan. 20 Unya didto na sila sa atubangan sa maghuhukom nga Romanhon, ang mga agalon sa babaye miingon, “Kining mga tawhana mga Judio nga nagsamok- samok sila sa atong siyudad. 21 Nanudlo silag mga pagtulon-an nga supak sa atong balaod ug gidid-an kitang mga Romanhon sa pagsunod niini.” 22 Miapil ang mga tawo sa pagdagmal kanila ug gigisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga bunalan sila. 23 Human sila bunali pag-ayo, gibilanggo sila ug gisugo ang guwardiya nga kandadohan pag-ayo ang bilanggoan. 24 Busa gibutang sila sa guwardiya ngadto sa kinasuokang lawak ug gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil.

Daghang adunahan nga mga tawo gikonsiderar ang ulipong babaye nga nahimong gigatasang baka. Sila wala magtagad mahitungod sa sikolohiyang pag-antos sa giyawaang babaye, alang sa ilang pagtigom sa daghang salapi pinaagi sa bakak sa demonyo ug pagkamalupiton nga nagapamuhat diha kaniya. Sila misilaob uban sa kasuko sa dihang ang ilang tinubdan sa mangil-ad nga kita sa kalit nabalda. Sila nagpadakop kang Pablo ug kang Silas ug sa mabangis nagguyod kanila atubangan sa mga awtoridad, diin sila gisumbong kanila hinungdan sa kasamok diha sa siyudad. Siyempre, sila wala magsulti gi-unsa sa mga apostoles pagpahigawas sa babayeng giyawaan gikan sa iyang daman. Hinuon, sila nagdala sa bakak nga mga pasangil batok kanila, nga giingon nga sila mga masukolon nga mga Judio nga nagpaila-ila sa dili tilinguhaon nga mga batasan og dili angayan alang sa matinud-anon nga mga Romanhon. Ang kasibot sa retiradong mga sundalo nga nagpuyo sa Filipos maoy nagpukaw kanila, kay ang mga tag-iya sa manalagna mga ilado ug tinahod nga mga tawo. Mao nga ang nag-ngulob nga panon sa katawhan nagsugod pagsaba saba padulong ngadto sa korte sa maghuhukom. Sa dihang ang maghuhukom nakakita nga ang opinion sa publiko mao nga sigurado nga batok sa duha ka mga Judio ang usa kanila naghimo ug usa ka ilhanan ngadto sa ilang sulogoon, kansang trabaho mao ang pagtan-aw nga ang mga malapason masilotan. Sila miatake sa mga apostoles, gigisi ang ilang mga bisti, gihubuan sila sa ilang mga sapot, ug gibunalan sila sa kapintas ug kabangis. Gihimo silang kalingawan atubangan sa nagbiaybiay nga panon sa katawhan.

Aron mahimong makahimo sa unahan sa pagpangutana sa labaw pang bug-os paingon sa mga kalihokan niining duha ka gibunalan nga mga magbubuhat sa kasamok, sila gibalhog ngadto sa usa ka mapig-ot, og mahugaw nga bilanggoan, uban sa ilang nagdugo nga mga likod ug ilang mga lawas nga gikapoy ug nag-antus sa kasakit. Labut pa, sila gihigtan sa ilang mga tiil diha sa bayanan, ang mabug-at nga balabag, ug giposasan ang ilang kamot uban sa mabug-at nga mga kadena aron dili sila makaikyas. Unsay misulod sa mga hunahuna niining pobreng mga piniriso? Sila ba nagtunglo sa mga Romanhon? Sila ba mibati sa kasubo ug pagmahay alang sa pagluwas sa manalagna gikan sa iyang demonyo? Dili, sila wala nianang mga hunahuna, kay ang mga binilanggo nakigsulti sa ilang Ginoo diha sa pag-ampo. Sila gipanalanginan sa ilang mga manlulutos ug uban sa pagpasalamat giila nga sila adunay pag-apil diha sa pagpas-an sa krus ni Kristo.

BUHAT 16:25-28
25 Sa hapit na ang tungang gabii, si Pablo ug si Silas nag-ampo ug nag-awit sa pagdayeg ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. 26 Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilanggoan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. 27 Nahigmata ang tinugyanan sa bilanggoan ug sa pagkakita niya nga nangaabli ang mga pultahan, gipakaingon niyag nanglayas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. 28 Apan misinggit si Pablo, “Ayaw paghikog! Ania ra kaming tanan!”

Ang mga magdadaro adunay gidaro ibabaw sa ilang mga likod, mobuhat og taas nga mga tudling. Hinoon, ang mga apostoles, wala magpahulay diha sa hospital, diin sila mahimong atimanon sa malumo nga mga madre. Apan sila gihigtan uban sa mga sangkapan ug kadena aron sa paglingkod diha sa mahugay nga bilanggoan, diin sila gipalibotan sa kangitngit. Sila wala magtunglo, o maghilak, apan nagsugod sa pag-awit nga hiniusa sa mga himno. Sila wala matagbaw uban sa pag-ampo diha sa hinay nga tingog, kay ang ilang mga kasingkasing puno sa pagpasalamat ug pagdayeg. Sila nalipay ibabaw sa kadaogan ni Kristo diha sa Macedonia sunod sa pagdili sa Balaang Espiritu sa pagpadayon diha sa Asia Minor.

Ang buntag sa kadaogan ni Kristo adunay sinugdanang pagdan-ag sa Europa. Ang kangitngit nagsugod sa pagkawala; ang ngalan nga Kaniya kinsa nahimong nabanhaw gikan sa patay nahimong gimantala. Walay babag nga dako kaayo aron sa pagpugong sa kadaogan ug pagpakaylap sa gingharian sa Dios sa kalibotan. Ang duha ka nag-antos nga mga apostoles nag-awit sa mga himno sa makusog aron ang ubang mga binilanggo makadungog kanila. Kini tungang gabii na sa dihang ang mga awit sa pagdayeg nagsugod sa pag-abot sa langit. Kini nga hitabo diha sa mga Buhat sa mga Apostoles nahimong tinubdan sa paghupay ngadto sa kadaghanan kinsa nahimong gisakit ug gilutos diha sa kasaysayan sa iglesia. Uban sa mga awit sa pagdayeg misaka sa tungang gabii ang Dios sa kalit mitubag - dili pinaagi sa anghel, o uban sa mga pulong sa pinadayag, apan pinaagi sa usa ka makusog nga linog. Kini mahimong aduna daw ngadto kanila sa sinugdanan nga ang demonyo maoy gusto nga modugang sa ilang pag-antos. Ang mga bato ug ng abog nagsugod sa pagkahulog ngadto kanila gikan sa kisame. Apan diha-diha ang tanang mga pultahan sa bilanggoan nanga-abli ug ang ilang makahasol nga mga kadena nangatangtang. Bisan pa niining panghitabo, si Pablo wala maggamit niini ingon nga okasyon aron sa pag-ikyas. Ang ubang mga binilanggo nakadayeg pag-ayo ug nahingangha pinaagi sa pag-awit sa apostoles. Sunod sa tubag sa Dios ngadto niini uban sa linog sila nangahas nga dili molihok. Ang tanan mahimong adunay sinugdanang kahadlok sa hukom sa Dios diha sa ilang mga sala.

Ang magbalantay sa bilanggoan milukso sa iyang higdaanan. Sa pagkakita sa abling mga pultahan sa bilanggoan, gipakaingon niya nga ang tanang nga binilanggo miikyas. Siya nahimong nahadlok sa kaulaw sa ilang pag-eskapo sa iyang kamot, ug kon unsa ang naghulat kaniya nga mga bista, masakit nga mga pag-antos, kamatayon ngadto kaniya, ug pag-ulipon sa iyang pamilya. Nabug-atan uban sa maong mga kahadlok ug mga hunahuna, siya mibira sa iyang espada, sa tuyo nga maghikog.

Sa dihang si Pablo nakakita sa magbalantay sa bilanggoan nga buot mopatay sa iyang kaugalingon uban sa iyang espada, siya misinggit: “Hunong! Ayaw patya ang imong kaugalingon! Ayaw kahadlok! Walay usa nga mieskapo. Ang tanang biilanggo ania ra!” Ang gugma diha sa tingog ni Pablo ug ang paghupay diha niining malumong mga pulong mga sukwahi ngadto sa mga insulto, mga tunglo ug singgit niining opisyal nga naanad ngadto sa pagpaminaw gikan sa mga binilanggo. Kon ang mga binilanggo hatagan og usa ka higayon aron sa pag-ikyas sila mahimong sa pagkatinuod mokuya niini, human unang manimalos sa ilang kaugalingon ngadto sa mga gwardiya. Sa unsa nga paagi nga katingad-an kini nga talan-awon! Ang mga pultahan sa bilanggoan naabli, apan ang mga binilanggo wala moatake sama sa mapintas nga mga mananap. Usa kanila, si Pablo naghangyo kaniya, uban sa mahigalaon ug malumo nga mga pulong, nga dili daoton ang iyang kaugalingon. Kining mga pulong nakapakugang sa magbalantay sa bilanggoan, labaw pa sa tanang niyang hunahuna. Siya natingala pag-ayo sa pagtan-aw sa iyang mga kaaway nga nahigugma kaniya, ug kinsa sa pagkatinuod adunay pagtipig kaniya gikan sa pagpatay sa iyang kaugalingon. Ang iyang mga mata nagsugod sa halapad nga pag-abli. Ang iyang mga hunahuna milutaw pinaagi sa iyang ulo ingon nga siya anaa sa lawom nga damgo.

PAG-AMPO: O buhi nga Dios, padungga kami sa Imong malumo nga tingog sa dihang kami mawad-an sa paglaom ug malibog. Tudloi kami sa pagpamati sa Imong mga pulong sa gugma sa dihang ang among paglaom mawala. Dad-a kami nagdto sa Imong paghupay aron nga kami mahimong mabuhi ug dili gayod mamatay.

PANGUTANA:

  1. Ngano nga ang mga sinakit nga mga binilanggo nag-awit sa mga himno sa tungang gabii?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:57 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)