Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 023 (Peter and John Imprisoned)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

11. Si Pedro ug si Juan Gibilanggo ug Gidala sa Hukman sa Unang Panahon (Buhat 4:1-22)


BUHAT 4:12-18
12 “Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato.” 13 Ang mga sakop sa Labawng Hukmanan natingala sa gipakitang pagkamaisogon ni Pedro ug ni Juan sa ilang mga nasayran nga kining mga tawhana wala diay makaeskuyla. Ug nasayran nila nga mga kauban diay sila ni Hesus kaniadto. 14 Apan wala silay ikasulti kay nakita man gayod nila nga ang tawo nga naayo nagtindog didto uban ni Pedro ug ni Juan. 15 Busa gipagula nila ang mga apostoles gikan sa lawak Labawng Hukmanan ug nagpangutan-anay sila, 16 “Unsa man ang atong buhaton niining mga tawhana? Ang tanang nagpuyo sa Jerusalaem nasayod nga kining talagsaong milagro nahimo nila ug dili kita makalimod niini. 17 Apan aron dili na masangyaw pag-ayo kining hitaboa ngadto sa katawhan, did-an nato sila sa pagsulti mahitungod sa ngalan ni Hesus ngadto kang bisan kinsa.” 18 Busa gipatawag nila pag-usab ang duha ka apostoles ug giingnan nga dili gayod sila magsulti o magtudlo sa ngalan ni Hesus.

Giayo ni Pedro ang bakol nga tawo sa ngalan ni Kristo. Ang apostol nasayod nga ang kaayohan niining tawhana nagpadayag sa katuyoan ni Hesus sa kompletong pagluwas sa tawo ug paghatag kaniya ug kinabuhing walay kataposan. Ang Ginoo dili motabang sa magtutuo sa usa ka bahin lamang, apan kompletong kaluwasan – sa lawas, espiritu, ug sa kalag. Ang gugma sa Dios nga labaw pa sa tanan natong pagsalig ug mga pagpanabot. Ang pinakamagulang nga apostoles nagsuma sa iyang depensa uban sa nailing pahayag: “Ang kaluwasan dili makaplagan kang bisan kinsa.” Ang yanong mangingisda sa Lanao sa Tiberias nagpamatuod sa edukadong mga tawo nga nagtuon sa teolohiya ug ang masusihong mga maghuhukom nga kadto sila buta bisan pa man sa ilang kahibalo sa mga Kasulatan. Ang kaluwasan dili maangkon pinaagi sa imong mga diploma, ang pagbasa sa hataas nga relihiyosong mga libro, o sayop nga balaanong pagbati. Ang pagtuo diha ni Kristo, ang Usa nga Buhi, gilansang siya sa krus ug unya nabanhaw gikan sa patay, ingon man ang Balaang Espiritu nga nagpuyo sa sulod naghatag og kaluwasan.

Unsa ang kaluwasan? Kini mao ang pagpahigawas gikan sa kapungot sa Dios ug ang atong pagkabalaan pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang kaluwasan mao ang kadaogan ibabaw sa kamatayon, nga naggiya kanato sa kinabuhing walay kataposan. Ang kaluwasan diha ni Kristo nagtimaan sa pagdawat sa langitnong gahom aron paghimo ug maayo og dili mahulog ngadto sa sala. Ang tinuod nga kaluwasan kini hataas, lalom, halapad ug mas kusgan kaysa mga tawong nasayod. Ang demonyo walay gahom kaniya nga mituo diha kang Hesus. Siya nga nagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Manluluwas midaog diha Kaniya.

Si Kristo nagtapos sa kaluwasan alang sa tanang tawo sa dihang Siya, imbes kita, ang mamatay didto sa krus, ang matarong alang sa dili matarong, ang Usa nga dili mamatay alang sa may kamatayon. Ang Ginoo nagkuha sa atong mga sala ug libreng nagmatarong kanato, sa kasayoran nga walay usa nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang Anak sa Dios nahimong Anak sa Tawo aron ang mga anak sa tawo mahimong mga anak sa Dios. Sa ingon niini, si Kristo naglukat kanato aron madawat nato ang pagkasinagop ingon nga mga anak. Ang Balaan, Maligdong nga Maghuhukom dili batok kanato, apan atong mahigugmaong Amahan. Si Kristo nagpalit sa Balaang Espiritu uban sa Iyang kamatayon aron ang gugma sa Dios mabubo sa atong mga kasingkasing.

Ang tanang tawo gidapit aron pagdawat sa kaluwasan ni Kristo, kay ang kaluwasan dili makaplagan kang bisan kinsa. Ang tanang mga relihiyon, mga pilosopiya, tawhanong mga idolohiya, ug ang maayong mga buhat kulang kini aron pagkuha sa langitnong kalipay. Diha sa dugo lamang ni Kristo mao ang atong kagawasan. Kon wala kana kita malaglag. Busa, kini kinahanglanon ug ang langitnong katungdanan sa pagdawat sa pagpasig-uli ni Kristo, ug pag-apil sa Iyang pakigsaad. Siya nga dili modawat kang Hesus nagsalikway sa gugma sa Dios ug dili makakaplag sa kaluwasan. Walay laing dalan ngadto sa Dios apan pinaagi kang Hesus.

Si Pedro, ang mangisdag mga tawo, nagsulti niining kompletong mga kamatuoran ngadto sa konseho sa labawng mga pari, mga tawo nga nagtuon sa teolohiya, mga manunulat, ug subay sa balaod nga mga eksperto. Siya dili daghan ang gisulti, apan gisuma ang ebanghelyo sa usa ka pahayag. Ang mga maghuhukom mabiaybiayong mipahiyom kaniya, kay siya misulti sa sayon og masabtan nga pinulongan, ginamit ang yanong mga laray nga walay timailhan sa pagkamapahitas-on. Silang tanan nakakita nga siya ang batan-ong lalaki tupad kaniya dili edukado. Dili sila makalimod, bisan pa niana, nga ang gahom sa Dios migawas gikan niining duha ka tawo. Ang gahom ni Kristo mipakita pag-usab sa pagpamulong ni Pedro, diin siya nagpamatuod sa mga magmamando sa iyang mga katawhan nga sila mga mamumuno. Sa samang paagi siya nagtanyag sa sad-an sa libreng kaluwasan sa Dios diha sa ngalan ni Hesus.

Tingali ang mga maghuhukom wala kaayo magtagad mahitungod sa reklamo sa mga apostoles, o mahitungod sa iyang pagtanyag kanila sa kaluwasan. Sila dili gusto nga maghatag ug dakong pagtagad kanila. Bisan unsaon, ang ngalan ni Hesus sa ilang mga dila nakahasol kanila, kay sila gusto nga makalimot nianang ngalana, likayan, ug dili na makadungog pag-usab. Wala sila magtagad sa kaayohan sa pobreng makililimos, nga bisan pa angayan usab sa kapungot sa Dios. Kining tigpakaaron-ingnon, mga tawo nga may hibangkaagan walay gugma. Ang ilang labawng gitagad mao ang ilang mga libro, ang ilang hanas mamulong sa relihiyosong pagtulon-an, ug ang ilang kaligdong.

Ang kadasig ug kaisog sa duha ka mga apostoles, klaro nga wala mahadlok sa silot, nakapekto sa tigpaminaw. Og dugang pa, ang presensiya sa naayong tawo tupad kanila nahimong malisod sa mga maghuhukom sa pagkondena sa mga apostoles sa sumbong sa pagpasipala ug paglimbong. Sa ingon niini, sila sekretong nakigsabot taliwala sa ilang mga kaugalingon human gipalakaw ang mga akusado gawas sa konseho.

Sa kataposan, sila wala makakab-ot sa laing desisyon kay sa pagpugong kanila gikan sa magwali pag-usab sa ngalan ni Hesus. Sila nakamatngon nga kining ngalana maoy rason sa gahom sa Iyang mga sumusunod, diin nagdala sa kakuyaw alang sa nasod ug sa ilang mga kustombre. Ang duha ka apostoles ilang gimandoan nga mohunong gikan sa pagsulti, pagpanudlo,o pagsangyaw niining ngalan, gikan sa maong kahadlok aron ang ngalan ni Hesus magapanlihok sa daghan pang mga milagro. Kini mga marka sa katibuk-ang desinyo ni Satanas. Siya gusto nga ang tanang pagwali sa bantogan ngalan ni Hesus matapos aron ang gahom sa Dios dili makahimo sa pagluwas sa mga kasingkasing. Minahal kong magtutuo, inyo bang gipugngan ang inyong dila gikan sa pagsulti sa ngalan ni Hesus? O mibarog ba kamo sa pagsaksi Kaniya? Ang kaluwasan dili makaplagan ni bisan kinsa. Kamo ang responsable sa pagsulti niining ngalan aron maluwas ang uban. Kon walay magsaksi sa pagpamatuod walay kaluwasan.

PAG-AMPO: Among Ginoong Hesus, nagpasalamat kami nga Ikaw nagluwas kanamo nga mga laglagonon, pasayloa kami sa among mga sala, ug dad-a kami sa kinabuhing walay kataposan. Ang Imong kamatayon maoy among kinabuhi, ug ang imong mga pag-antos nagdala kanamog kalipay. Hatagi kamig kadasig aron mobarog sa pagsaksi sa Imong ngalan uban sa tanang kaisog, sa walay kahadlok sa mga magmamando o sa mga maalamon, apan magpamatuod kanila sa ilang mga sala ug sa Imong kaliwasan.

PANGUTANA:

  1. Nganong nasentro ang ngalan ni Hesus lamang sa kaluwasan sa tibuok kalibotan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:34 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)