Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 101 (Paul’s Parting Sermon)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish? -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

9. Ang Wali sa Pagbiya ni Pablo ngadto sa mga Obispo ug mga Anciano (Buhat 20:17-38)


BUHAT 20: 25-32
25 “Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan mahitungodsa gingharian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. 26 Busa niing adlawa sultihan ko kamo sa walay lipodlipod nga kon aduna man kaninyoy dili maluwas, ayaw ninyo akog basola. 27 kay wala na ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyoan sa Dios. 28 Bantayi ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanan nga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amomahon. Atimana usab ang iglesia sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang Anak. 29 Nahibalo ako nga inigbiya ko ninyo, anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo ug wala silay sayloan sa panon sa mga magtututo. 30 May pipila unya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. 31 Busa pagbantay gayod kamo ug hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii uban sa mga luha.

Si Pablo segurado sa giya sa Balaang Espiritu, nga nagsulti kaniya nga siya mahimong dili na gayod makakita sa iyang espirituwal nga mga anak. Si Pablo midawat niining langitnong pinadayag uban sa pagpaubos, ug nanamilit ngadto sa iyang mga paryente diha sa pamilya sa Dios. Sila miila sa higayon sa panagbulag miabot na, gigakos ang maayo nga apostol, ug gawasnong naghilak, sa masulob-on nga sila mahimong dili na gayod siya makita.

Si Pablo nasayod diha sa kahiladman sa iyang kasingkasing nga siya inosente atubangan sa Dios ngadto sa mga taga-Efeso. Mahitungod sa iyang pagwali, siya nakahuman niini sa hingpit diha sa tanang pagtamod. Siya adunay paghatag kanila sa kompleto nga ebanghelyo, nagtawag kanila sa paghinulsol, nag-awhag kanila sa pagpadayon diha sa tinuod nga pagtuo, naghimong klaro ngadto kanila ang kahingpitan sa grasya sa ebanghelyo, gipadayag ang mga kamatuoran ug ang gahom sa gingharian sa Dios, giklaro kanila unsaon nga mahimong takos nga harianong pagkalungsoranon kang Kristo, ug modawat kanila paingon sa gidak-on sa Balaang Espiritu. Sila adunay nasinating gahom sa dugo ni Kristo ug sa iyang praktikal nga pagpanalipod. Ang gingharian sa Dios dili mao ang konsepto sa hunahuna lang ngadto sa iglesia. Ang presensya sa Dios nag-uban kanila diha sa bug-os nga kahulogan sa pulong. Sila naghulat alang sa panagway sa himaya niining gingharian diha sa nagsingabot nga ikaduhang pagbalik ni Kristo. Busa sila nahimong dato diha sa pagtuo, ingon man nga responsible alang sa ilang kahibalo, mga kasinatian, ug langitnong mga gasa.

Dugang pa, si Pablo nagbutyag ngadto sa mga anciano sa iglesia ang mga misteryo sa tambag sa Dios. Siya nagpadayag ngadto kanila sa mga disenyo sa Usa ka Balaan gikan sa kabuhatan ngadto sa kahingpitan, gikan sa pagpili sa mga magtutuo, ngadto sa ilang kausaban diha sa himaya nga moabot. Ang mga pagtuon sa teyolihiya lalom, halapad, ug hataas. Ayaw paghunahuna nga mapahitas-on nga ikaw nasayod sa kabubut-on sa Dios mahitungod sa tanang butang, kay ikaw sa gihapon usa ka mapaubsanon nga disipulo, nagkinanhanglan sa lalom nga pagsabot paingon sa kalipay sa Ginoo. Ang kataposan sa atong pagtuo dili lang aron masayod sa langitnong mga misteryo, apan usab sa pagdala kanila gawas diha sa praktikal nga kinabuhi, diha sa pagbansay sa gugma. Ang pagtuo kon walay mga buhat patay, ug dili mapuslanon pag-ayo.s

Si Lucas nagtawag sa mga pangulo sa iglesia “mga anciano”, samtang si Pablo nagtawag kanila nga “ mga magtatan-aw”. Sila wala motawag sa ilang mga kaugalingon nga mga pari, diin mao kana ang paghubad sa Arabic sa bersikulo 17 niining kapitolo, o usa ka obispo nga adunay awtoridad ibabaw sa mga obispo sa probinsiya, o mga papa, apan matinud-anon nga mga ministro, magbalantay diha sa iglesia, nga mao ang may katungdanan sa paghan-ay sa mga tigom ug pagdumala sa salapianong bahin. Sila magtigom aron sa pag-ampo nga hiniusa, magbisita sa mga masakiton, magwali sa mga nahisalaag, ug maghupay sa masub-anon. Sila walay sweldo nga nadawat diha sa ilang buhatan, ug walay pinasahi nga mga katungod sa sekular o taas nga ranggo sa uban kay sa espirituwal nga gahom nga gihatag ni Kristo kanila. Apan adunay mga lain-laing mga gasa ug nagkalain-laing mga ang-ang sa kahamtang diha sa matag-usa. Matag Kristohanon gi-imbitar nga mahimong usa ka maayong panig-ingnan alang sa uban ug usa ka malipayong alagad taliwala sa nanginahanglan.

Si Kristo miingon:”Dawata ang Balaang Espiritu. Kon kamo mopasaylo sa mga sala sa bisan unsa, sila nagpasayloon kanila; kon kamo maghawid sa mga sala sa bisan unsa, sila usab gihawiran.” Kining sugo mao ang naamgohan diha sa tanan niadtong nagwali sa tibuok ebanghelyo, ug nagkinabuhi sa tukma. Si Pablo wala magtudlo sa mga anciano sumala sa iyang kaugalingong pagpili aron mahimong mga Obispo sa iglesia. Ang Balaang Espiritu mismo nagtudlo kanila, nagtawag kanila, nagpuno kanila, ug hinungdan kanila nga modala sa espirituwal nga bunga. Alaut ngadto kaniya kinsa, walay tawag gikan sa Balaang Espiritu, naibug sa pag-alagad diha sa iglesia, magpataas sa iyang kaugalingon, o mobubo sa iyang kalibotanong hunahuna sa mga magtutuo! Ang maong tawo naghatag og kadaot sa iyang kaugalingon ug mga hampak sa tibuok panon sa karnero. Ang iyang mga paningkamot mitapos diha sa kapakyasan ug kawalay paglaom.

Si Pablo misulti sa dayag ngadto niadtong mga buak diha sa paghinulsol ug maglakaw nga mapaubsanon: “Magbantay sa inyong mga kaugalingon. Kamo dili hingpit, apan gitintal usab pinaagi sa yawa. Siya naghimo kaninyo nga iyang target o tumong. Ang maglalaglag gusto nga ang mga anciano ug mga pangulo sa iglesia maoy hinungdan aron mahulog ngadto sa sala, pagduhaduha ug pagkamapahitas-on, aron nga ang panon sa mga karnero mahimong diha-diha magkatibulaag. Kini mao ang kasagarang pagsulti nga husto: “Ingon nga ang magbalantay, mao ang panon sa mga karnero.” Diin ang magwawali nangutana sa Dios aron sa pagbubo sa mga gasa, mga panalangin, ug gahom sa Iyang mga membro sa iglesia, ang Iyang balay nahimong bug-os nga kausaban. Ang Ginoo nagpaulan sa taligsik sa mga suba sa Iyang grasya diha sa Iyang iglesia, tungod kay si Kristo, pinaagi sa mga magbalantay, nagbubo sa Iyang gahom sa iglesia. Kini mao ang mahimong pagsunod nga ang kataposan tumong ni Kristo dili ang magbalantay sa karnero, apan ang panon sa mga karnero, diin mao ang labaw pa ka mahinungdanon ngadto Kaniya kay sa mga magbalantay.

Bisan pa niana, ang mga pangulo diha sa iglesia mao ang awtorisado nga mga ahente ug mga piniyalan. Siya nagpalit sa Iyang iglesia alang sa iyang kaugalingon uban sa dugo sa Iyang talagsaong Anak. Ang Dios wala nagbayad alang sa atong katubsanan uban sa plata, bulawan, platinum, mga alahas, o uranium, apan naghalad sa labing bililhong butang nga aduna Siya. Siya nagpadala sa Iyang Anak aron maghatag sa Iyang kinabuhi sa pagluwas kanato sa hingpit. Ang apostol nagsugo sa mga anciano nga mahimong padayon sa pagmata diha sa pagtukaw sa iglesia, aron nga sila mahimo kanunay nga makadungog sa tingog sa mga karnero ug amomahon alang kanila. Ang mga lobo sa pagkatinuod moabot, ang mga kaaway magdali ngadto kanila, ug ang mga bakakon dili sa halayo. Ang iglesia kanunay diha sa kakuyaw. Kita kinahanglan makaamgo nga kita wala magpuyo sa kalinaw, apan diha sa tunga-tunga sa gubat taliwala sa langit ug impyerno.

Ang usa ka daotan mogamit sa mga limbong ug batid aron sa paglingla sa mga magtutuo. Ingon nga resulta, ang sukwahi nga mga doktrina, malaw-ay nga propaganda, ug ang sulog sa walay gidapigan nga taphaw mitunga. Sa samang panahon, ang uban nagkupot sa usa ka mabalaodnon nga pagkapanatiko, diin nangita sa dugang pagkabalaan, kay sa kapasayloan ni Kristo. Pinaagi sa pagbuhat niini, sila nangandoy sa pagluwas sa ilang kaugaingon pinaagi sa ilang kaugalingong mga pagpaningkamot. Kon ang husto nga pagtuo sa Bibliya mawala, ang gugma ug paglaom mahimong mawala usab. Ang iglesia nahimong aduna nay kadunot, dili pinaagi sa paglutos ug kagul-anan, apan pinaagi sa bakak nga pagtulon-an.

Ang limbongan mailhan pinaagi sa mosunod nga mga kinaiya:

Siya dili gusto nga mangabig sa matag-usa ngadto kang Kristo, apan nangandoy aron sa paggapos kanila ngadto sa iyang kaugalingon. Siya nagdahom aron mahimong tahoron ug saulogon pinaagi sa tanan, ug gusto nga mahimong sentro sa tanang butang.
Siya walay kaluoy alang sa panon diha sa mga panahon sa kakuyaw ug kagubot, apan modagan palayo sa sinugdanan sa kalisdanan. Bisan sa maayong mga adlaw siya mas gusto sa panuborno diha sa iglesia, kay sa mawad-an hinoon sa usa ka gamay sa iyang istado sa pagkasikat o sa salapi.
Siya magbalit-ad sa doktrina ug gisal-ot ang tawhanong mga ideya paingon sa balaan nga ebanghelyo, busa ibubo ang hilo ngadto sa presko nga lunsayng tubig ug paghilo sa tanang mga membro sa iyang panon. Siya nagtanyag sa iyang hilo ingon nga lamian nga dugos diha sa porma sa yutan-on, sa taw-hanong mga ideya ug sosyal nga mga proyekto. Sa laing bahin, siya naglimod sa paghinulsol, ug wala magtagad sa kaluwasan didto sa krus.

Usa sa mahinungdanong mga gasa sa anciano sa iglesia mao ang pag-ila sa mga espiritu, diin makahimo kaniya sa madali nga mailhan ang baho sa katingad-an nga mga espiritu. Ingon nga nailhan sila, diha sa pagpaubos ug gugma siya makahimo unya sa pagbuntog kanila pinaagi sa iyang pag-ampo ug awtoridad, ug mag-abog sa mga lobo nga andam sa pagsakmit sa panon sa mga karnero. Busa ang iglesia nagpabilin nga luwas, aktibo, ug nanglihok. Si Pablo mismo nag-alagad diha sa maong paagi alang sa tulo ka mga tuig didto sa Efeso, nga nagpamatuod sa matag usa diha sa kahingpitan sa kamatuoran ug gugma ni Kristo. Ang paagi sa pagbansay sa umalabot nga mga pangulo dili pinaagi sa dako nga mga panagtigom, apan pinaagi sa talagsaong pag-alagad ug taas nga mga panag-istoryahanay uban niadtong mga pinili pinaagi sa Ginoo. Ang iglesia molungtad lamang diin ang matag-usa magbalosay nga mipakigbahin sa paglig-on pinaagi sa usag-usa.

Bisan uban sa tanang tambag si Pablo naghatag niining mahigalaon nga apostol og nasayod nga ang tambag lamang mahimong dili tinuod nga makatabang, gawas kon adunay paghinulsol ug pagbantay. Siya diha-diha mitalikod gikan sa mga anciano paingon sa iyang buhi nga Dios. Siya misulti ngadto Kaniya, ug mitugyan ngadto Kaniya ang mga obispo ug ang iglesia. Si Hesus lamang ang Maayong Magbalantay, nga maoy makabantay sa tanan. Si Pablo nagbutang sa iyang palas-onon ngadto sa mga kamot ni Kristo, ingon nga tiggarantiya sa iyang pagtuo.

Sa samang panahon, ang apostol migiya sa iyang tigpaminaw ngadto sa usa lamang ka tuburan alang sa langitnong gahom, diin mao ang pulong sa grasya. Kita nakakaplag nga walay tinubdan alang sa gahom s Espiritu, o alang sa kahibalo sa Dios, o alang sa kaisog sa pagtuo, o alang sa kadasig sa gugma, gawas diha sa libro sa Bag-ong Testamento. Niining paagiha ang apostol nag-awhag kaninyo sa pagbasa sa Balaang Bibliya nga mainampoon sa matag adlaw, aron nga kamo mahimong dili malaglag sa espirituhanong paagi ug mahanaw.

Ang matag adlaw nga pagpamalandong diha sa pulong sa grasya nagtukod kaninyo diha ni Kristo ug maghimo diha kaninyo sa bunga sa malaumon nga paglaom. Ang matag Kristohanon mahimong makadawat sa usa ka langitnong bahin, dili niiing kalibotan apan sa moabot. Ayaw pagdahom gikan sa inyong Ginoo sa salapi, dungog, mga balay, ug maayong panglawas o mga sakyanan, apan pagpangita niadtong mga butang nga atoa sa taas, diin si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Dios. Kita mahimong makapanunod sa gingharian sa atong Langitnong Amahan kuyog uban sa duha ang buhi ug ang natulog nga mga santos, ug dili tungod sa bisan unsa nga katakos nga atong naangkon, apan pinaagi sa Iyang grasya lamang. Siya nga mogakos sa kalibotan mawad-an sa langit. Mao nga karon pagpili: nahigugma ba ikaw sa Dios, o nahigugma ba ikaw sa mga bahandi?

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, tabangi kami gikan sa gugma sa bahandi ug sa pagsagol sa mga nagkalain-laing mga relihiyon, ug magtukod kanamo diha sa kahingpitan sa Imong pulong, nga ang Imong grasya mahimong maghatag sa kompas sa direksyon sa atong martsa. Kinahanglan kita magmabinantayon ug magmainampoon alang sa Imong panon sa mga karnero. Kami naghangyo kanimo sa pagluwas sa daghan niadtong padulong mahisalaag, ug aron sa pagtipig kanamo gikan sa mga limbongan.

PANGUTANA:

  1. Nganong ang mga magbalantay sa panon sa mga karnero sa Dios kinahanglan nga mabinantayon sa tanang panahon?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)