Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 016 (Edification through the Ministry)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

7. Ang Paglig-on pinaagi sa Ministeryo sa mga Apostoles (Buhat 2:37-41)


BUHAT 2: 39-41
39 “Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo , ang tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya.” 40 Naghatag si Pedro ug daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon, “Luwasa ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan.” 41 Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag; Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlawa.

Si Pedro misulti niadtong nadisturbo, naghinulsol nga mga tawo aron sila makaduol ngadto kang Kristo. Unsa ang gikinahanglan mao ang tinuod nga pagbiya ug ang pagtuo sa bawtismo, ang mga kondisyon alang sa pagdawat sa Balaang Espiritu. Siya naglig-on kanila niining kahibalo, ug nagklaro kanila sa pagkadako sa gugma sa Dios pinaagi sa pag-ingon:

“Ang Balaang Espiritu mao gasa ug dili suhol. Walay usa nga angayan alang sa Dios nga muduol ngadto kaniya aron mopuyo sa iyang kasingkasing. Kining pagpuyo sa sulod usa ka dako nga prebilihiyo, diin si Kristo nagpalit kanato uban sa Iyang kaugalingong dugo. Kon si Kristo wala namatay didto sa krus walay tawo nga angayan sa Balaang Espiritu. Siya namatay ug nagpapha sa mga sala sa tanang mga tawo. Ang matag-usa, makahimo na nga walay kalisdanan, sa pagdawat sa Balaang Espiritu. Siya nagkinahanglan apan nasayod sa iyang kahimtang atubangan sa Dios, maghinulsol, magkompisal, ug uban sa deteminasyon, mobiya sa mga kanhing sala. Ang Balaang Espiritu balaan ug dili makig-oyun uban sa atong mga kahugawan o mga bakak. Kining puno sa kamatuoran nga Espiritu naghimaya sa Anak ug dili mutugot sa garbo sulod nato. Sa dihang kamo mosurender alang sa Iyang katuyoan ug mituo ni Kristo, ang Anak sa Dios, inyong nadawat ang Iyang kaluwasan. Kamo karon gimatarong ug gibalaan na. Ang labaw nga paghatag sa inyong kaugalingon ngadto kang Kristo ug abli ang inyong kasingkasing ngadto sa gugma sa Iyang Balaang Espiritu, labaw nga mapuno kamo uban sa gahom sa Dios. Ayaw sukli ang tingog sa Balaang Espiritu, kay Siya nangandoy kaninyo nga mahisama sa panagway sa Dios, ang Amahan. Siya gusto kaninyo nga mahimong maluluy-on, ingon nga Siya maluluy-on. Kamo ingon nga nausab sa panagway sa Dios mao ang tuyo sa Espiritu Santo ang pagkabalaan.

Kining bahin sa Saad sa Amahan dili lang sa mga Judio apan usab sa tanang tawo nga nakadungog sa tawag sa Dios, mituo nga Manluluwas, ug naghinulsol sa ilang daotang kagahapon. Kini walay kalahian sa ilang kolor, kaalam, o mga kasinatian sa kinabuhi. Ang Balaang Espiritu wala mag-ila taliwala sa mga anak ug mga ginikanan, mga lalaki ug mga babaye, dato o pobre. Si bisan kinsa ang maghinulsol ug mopas-an sa krus ni Kristo mahimong usa ka sinagop ni Dios. Siya mahimong makaila ni Kristo, ang bugtong Anak sa Dios, og ang maong kahupnganan sila nakaambit. Karon ang Balaang Espiritu nagtawag kaninyo ug ubang minilyong mga tawo sa pagsulod ngadto sa kaluwasan ni Kristo. Ang lagdaanong pulong sa atong kaliwatan mao ang pagtawag sa Balaang Espiritu ngadto sa tanang tawo. Ang Iyang libreng tanyag kaninyo mao ang pagsulod ngadto sa pamilya sa Dios. Kinsa man ang usa nga nakadungog? Kinsa man ang usa nga moabot? Kinsa kadtong nag-ila sa iyang mga sala? Siya ba nga nagtuo ni Kristo ug nagsugod sa pagkinabuhi diha sa kahupnganan sa Iyang gahom!

Si Pedro ug ang ubang apostoles nagsultig daghan ngadto sa matag-usa, ug kinaugalingong giklaro kanila ang mga misteryo sa kaluwasan. Sila naglalis sa ilang mga pagduhaduha, gipakita kanila ang ilang daotang mga kasingkasing, ug nagmatuod kanila sa kadako sa gugma sa Dios. Niining mga pahayag, ang Balang Espiritu, naglamdag kanila sa pagtawag sa tanang daotang mga tawo. Walay tawo nga matarong. Ang tanan naglakaw sa hiwi ug ang mga pamaagi ug mahugaw sa ilang pagkatawo. Walay usa nga maayo ug walay tarong niining kalibotan. Ang tanan nahilambigit sa pagbakak, panglupig, pagpanlimbong, panlipat, kasilag, pagpatay, kasina, ug kaugalingong mga interes.

Ang Balaang Espiritu, bisan pa niana, nagpahigawas kanato gikan sa atong negatibong panlantaw sa kinabuhi, og nagtawag kanato ngadto kang Hesu-Kristo, ug nagluwas kanato gikan sa atong pagkahakog. Siya wala magreporma sa kalibotan, apan nag-usab sa mga magtutuo sa ilang kinasulorang bahin. Wala kamo nagkinahanglan sa kausaban sa inyong mga kinaiya, apan ang una mao ang kaluwsan. Kamo gimarkan alang sa pagguba pinaagi sa kasuko sa Dios, ug kamo nahisalaag, sama sa pagkawala sa ubang mga tawo. Ang apostol nga si Pedro nagtawag kaninyo “aron maluwas gikan niining daotan nga kaliwatan.” Wala siya moingon kaninyo “pabilin ang katunga sa pagkadaotan, ug katunga sa kaluwasan”, o “mutuo ka ni Kristo, ug magpadayon sa kasayon sa inyong mga sala.” Dili! Kay ang Balaang Espiritu mianhi sa kalibotan sa Adlaw sa Pentecostes. Si Kristo nagluwas pinaagi sa Iyang gahom nga si bisan kinsa ang tinuod ug kompletong mutuo Kaniya. Ang kaluwasan nakompleto didto sa krus. Ang Balaang Espiritu nagpamatuod niining prebilihiyo diha kaninyo og sa matag adlaw kon abli ang inyong kaugalingon didto sa pagdan-ag sa gahom ni Kristo, og mituo sa Iyang gugma.

Sa adlawng natawhan sa Kristohnong iglesia, ang numero niadtong nakadungog sa tawag sa Balaang Espiritu mikabat sa tulo ka libo. Ang pipila ka mga magwawali sa kasaysayan sa mga tawo nakasinati sa ilang mga ministeryo sa kahibulungang mga resulta sama ni Pedro, ang walay alamag nga mangngisda, pinaagi kaniya ang Dios Mismo kinaugalingong misulti. Ang nagkagubot ug ang mahinulsolon dihadiha mituo ni Hesus, tungod kay ang Balaang Espiritu nag-abli sa mga mata sa ilang mga kasingkasing ug naglamdag sa ilang mga hunahuna. Unsa ka kahibulongan nga ang mga apostoles wala maghatag kanila ug igong panahon sa paghunahuna o pagpamalandong, kay basin sila mobiya. Wala usab silay kalalom sa pagsabot sa kinatibuk-ang pulong sa Dios, apan hinuon, dihadiha sila nagpabawtismo, sa maong adlaw diin sila mituo. Kini nga pagtuo dili taphaw, dili pagtuo sa hunahuna, dili bisan mabintahaon, og espiritual nga hunhuna. Ang Balaan Espiritu nagbubo sa Iyang kalipay didto sa mga magtutuo ug nagbansay sa Iyang hukom sa mga tawong walay paghinulsol. Sa iyang sermon, si Pedro nagpahayag sa mga prinsipyo sa atong pagtuo uban sa tanang katin-aw: Ang kinabuhi ni Kristo, ang krus, ang pagkabanhaw, ang pagsaka sa Ginoo ngadto sa langit ug ang Iyang paglingkod sa tuong kamot sa Amahan. Iyang gipalutaw, usab, ang kamatuoran sa Balaang Espiritu diha sa magtutuo. Siya nga miila niining mga kamatuoran ug mituo kanila namatay sa iyang kaugalingon diha sa bawtismo ni Kristo. Siya nahimong angayan alang sa diha-dihang pagdawat sa Balaang Espiritu.

PAG-AMPO: Ginoong Hesu-Kristo, amo kang gisimba tungod sa milagro sa Balaang Espiritu, kinsa nagpuyo sulod kanamo, ang daotan ug mahugaw. Nagpasalamat kami nga Ikaw nagpasaylo sa tanan namong mga sala ug nagputli knamo. Pun-a kami uban sa Imong kamatuoran ug gugma, aron kami makahimo uban sa dako nga pagpa-ubos, magtawag sa tanang tawo aron sa pagsunod Kanimo. Ikaw ang nagluwas sa matag usa ug nagpalit alang kaniya ang katungod sa pagdawat sa Balaang Espiritu. Giyahi kami ngadto sa pagkinabuhi, pagpahiuyon, ug madagayaon nga pagtuo.

PANGUTANA:

  1. Kinsa ang angayan modawat sa Balaang Espiritu? Ngano man?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:27 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)