Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 003 (Introduction to the Book)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

1. Ang Pasiuna sa Libro ug ang kataposang Saad ni Kristo (Buhat 1:1-8)


BUHAT 1:3-5
3 Sulod sa 40 ka adlaw human siya namatay, mipakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagpamatuod nga buhi gayod siya. Nakita nila siya ug nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. 4 Ug samtang si Hesus uban pa kanila gitugon niya sila, “Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulata ninyo ang gasa nga gisaad sa akong Amahan sumala sa gisulti ko kaninyo. 5 Kay si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig apan pipila na lamang ka adlaw gikan karon bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo.”

Ang pagdan-ag sa gingharian sa Dios nagsugod uban sa pagkabanhaw ni Kristo gikan sa patay. Paladongon nato nga adunay tawo nga patay migawas sa iyang lubnganan ug mipakita 40 ka adlaw uban sa iyang mga higala, naglingkod uban kanila nga naghilom, mikaon uban kanila, mosulod nga hilom lapos sa mga bongbong ug mogawas nga hilom, walay tingog sa paglagpak sa pultahan! Kining mga panghitabo sa buhi, ang pagkabanhaw ni Kristo naka palibog sa mga hunahuna sa mga tinun-an, kay sila personal nga nakakita giunsa si Hesus pagdaugdaog ug gipakaulawan pagkondena. Sila nakakita kon giunsa Siya pagpakaulaw sa dihang namatay Siya sa krus, gitamay, ug gibiay-biay sa duroha ang mga kadagkoan ug ang mga katawhan. Sila nakakita Kaniya nga gilubong sa Biyernes, ingon nga ang Iyang kamatayon ug lubong mao ang kataposan sa ilang mga paglaom.

Ang adlaw sa Iyang pagkabanhaw nagsugod sama sa pagdagkot sa sulo sa bag-ong kapanahonan, uban sa agianan sa walay kataposan sulod sa panahon. Ang presensya ni Kristo maoy ilhanan nga ang Iyang gingharian dili niining kalibotan, apan kini espiritual nga gingharian, dili madunot, puno sa kalipay, pagkamatarong, gugma, kamatuoran, pagpaubos, ug pagpugong sa kaugalingon. Kining mga sulat puno sa mga pagsaysay niining langitnong kamatuoran taliwala sa kasilag, kahugawan, garbo, pagpamakak, mga gubat ug walay hustisya. Sobra sa 40 ka adlaw si Kristo nagpasabot sa Iyang mga tinun-an gikan sa Balaod, sa mga Salmo ug sa mga Propeta ang misteryo nga nag-apil sa kahibulongang mga panghitabo nga nasulat sa matarong nga mga propeta. Sila nangandoy sa gingharian sa Dios ug naghulat sa pagdan-ag sa kahayag. Karon ang langitnong kahimtang niabot na, ug ang Walay Kataposang Hari mibutho, nagbarog ug mahikap apil sa Iyang mga sumusunod.

Kining gingharian sa Dios nagsugod sa Jerusalem, diin ang mga propeta gipangpatay ug ang anak sa Dios gidugmok. Bisan ang Dios nagpili sa pagtukod sa Iyang tinuod nga kalinaw niining siyudad sa kalinaw, ug nagsugo sa mga mangingisda sa Galilea nga dili na mobalik sa ilang trabaho sa pagpangisda sa Lanaw sa Tiberias. Sila magpabilin sa pag-ampo nianang siyudad nga naghatag kanila ug kasakit, masaligon nga naghulat sa Saad sa Dios nga mahitabo diha kanila.

Gikan sa sinugdanan si Kristo nagpahayag sa Iyang mga disipulo ang tinuod nga kahulogan sa langitnong saad, diin nahimong klaro nga sila makaila sa Dios sa Iyang pagkasiya. Siya gusto nga magproklama sa Iyang kaugalingon ngadto kanila ingon nga amahan, mahimo silang Iyang mga espisyal, siguro nga mga anak. Sila dili kinahanglan mahadlok ang gamhanang taguba ug wala mailhi nga Maghuhukom. Mao kini ang espisyal nga mensahe ni Kristo: ang Balaan nga Dios siya usab maluluy-on nga Amahan. Pinaagi niini nga pinadayag ang atong mga kultura nangausab; atong nasabtan nga ang moabot nga gingharian usa amahanong gingharian, ug ang Iyang mga anak sila mga maalagarong mga prinsipe ug nag-ampo nga mga maghuhukom. Sila mosunod sa panig-ingnan ni Hesus, kinsa namatay alang sa tanan aron paglukat kanila gikan sa matarong nga kasuko sa Dios.

Si Lucas nagsulat kanato sa ubang kataposang mga pulong gikan sa baba ni Hesus. “Kamo nakadungog sa Saad sa Amahan gikan Kanako.” Kini nga pahayag nagpasabot sa kasumahan sa tanang mga pagtulon-an sa Anak sa Dios, mao kini nga ang Bantogan ug Usa ka Balaan nagsagop kanato, nagpuno kanato sa Iyang pagkasiya, ug naghimo kanato nga Iyang mga anak. Mao kana ang tukma nga katuyoan sa pagpakamatay ni Hesus sa krus. Siya nagpasaylo kanato sa atong mga sala ug nagbalaan kanato aron kita makakaplag sa agianan ngadto sa Dios ug mahigugma sa Amahan. Ang Iyang ngalan angayan balaanon pinaagi sa atong kinaiya.

Sa wala pa, si Juan nga Magbubunyag nakamatngon sa moabot nga kausaban nga maoy makatay-og sa mga langit ug kalibotan. Ang nag-una ni Kristo, kinsa nagpuyo sa kamingawan, nasayod usab nga ang gingharian sa Dios dili sa labing madali moabot sa mga daotang mga tawo ug mga hakog samtang ang ilang batoon nga mga kasingkasing ug ang mga nagsalikway nga mga hunahuna dili pa maandam. Siya nagbawtismo sa paghinulsol sa Suba sa Jordan ingon nga timaan sa ilang angayang kamatayon. Ang ilang pagbangon gikan sa tubig timailhan sa ilang panagway ingon nga bag-ong binuhat. Si Juan nagtudlo ug dayag ang pagsugid nga ang iyang bawtismo dili gayod makausab sa mga tao. Ang pagtus-lob sa tubig nagpasabot nga walay usa nga makausab sa iyang kaugalingon o makausab sa uban. Walay usa nga makaputli sa iyang kaugalingon pinaagi sa paglimod niini, kay kitang tanan mahugaw, unodnon ug daotan.

Ang propeta sa kamingawan nagtudlo sa Karnero sa Dios kinsa mao ang magbawtismo sa naghinulsol uban sa Espiritu Santo. Siya natawo sa Espiritu sa Dios, ug nagpadayon nga walay mansa. Siya naghatag sa Iyang kaugalingon sa Dios diha sa Iyang Espiritu nga walay mansa, ug nagpasig-uli sa tanang matinud-anon sa iyang Amahan aron kita adunay bahin sama niini nga klase, gipalanginan sa Espiritu. Minahal kong magtutuo, imo bang naila, ang Saad sa Amahan? Ang Espiritu gusto gayod nga mopuyo sa sulod nimo? Sa dihang kini mahitabo si Kristo Mismo mahimong sentro sa imong kasingkasing, ug ang imong lawas mahimong templo sa buhi nga Dios. Andam ba ikaw sa pagdawat sa Dios karon?

Ipaubos ang imong kaugalingon ug pangandam alang sa Saad sa Dios, ingon nga si Kristo Mismo kanunay nagpaubos. Siya wala moingon: Ako magbawtismo kanimo uban sa Balaang Espiritu”, sama sa Magbubunyag nga nagtudlo ngadto kaniya, apan gibiyaan kini nga himaya ngadto sa Iyang Amahan, ug nagtudlo nga ang Balaang Espiritu Mismo gusto gayod moanhi kanato. Ang Amahan ug ang Anak nagtanyag kanato sa Espiritu Santo diha sa kompletong panaghiusa, kay kining Espiritu gikan sa Amahan ug sa Anak mao ang Langitnong Gugma. Minahal kong igsoon, imo bang namatud-an ang kabubut-on sa Ginoo? Ug giandam ba nimo ang imong kaugalingon nga mainampoon sa pagdawat Kaniya, ingon nga si Kristo Mismo nagsugo sa mga apostoles sa paghulat ug pag-ampo?

PAG-AMPO: Ginoong Hesus, Balaan Ka, Ikaw nagbawtismo sa naghinulsol sa panaghiusa diha Kanimo uban sa Amahan ug uban sa Espiritu Santo aron dili na kami mahadlok sa Dios nga dako ug sa Iyang hukom, apan mahigugma Kaniya ingon nga among tinuod nga Amahan, motuman Kaniya nga malipayon, isangyaw ang Iyang ngalan, ug mabag-o ang among pagkatawo. Salamat nga Imo kami gitugotan sa pagsulti niining talagsaong pahayag. “Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang Imong Amahanong ngalan.” Amen.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang saad sa Amahan?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)