Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 033 (Stephen’s Effective Testimony)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 – 7)

20. Ang Epektibong Testimonya ni Esteban (Buhat 6:8-15)


BUHAT 6:8-15
8 Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, naghimog mga dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan atubangan sa katawhan. 9 Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglantugi kaniya. Ang uban kanila mga Judio nga taga-Cirene ug Alejandria nga sakop sa Sinagoga nga gihinganlag Mga Tawong Gawasnon, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. 10 Apan si Esteban nga puno sa Espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog sa lantugi. 11 Busa, sa tago, nanuhol sila ug mga tawo aron pag-ingon, “Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios.” 12 Tungod niini nagubot ang mga tawo ug ang mga kadagkoan sa templo ug ang magtutudlo sa Balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa Labawng Hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tawo aron pagsaksi ug bakak batok kaniya. Miingon sila, “Kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang Templo ug sa Balaod ni Moises. 14 Nadungog namo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon moguba sa Templo ug usbon niya ang mga tulomanon nga gibilin ni Moises kanato.” 15 Ang tanang mga sakop sa Labawng Hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila ang iyang nawong nahisama sa nawong sa usa ka anghel.

Nakahibalo ba kamo kinsa ang Balaang Espiritu? Basaha ang pahayag sa kinabuhi sa martir nga si Esteban aron kamo masayod giunsa pagpamuhat sa Balaaang Espiritu sa usa nga kompletong mitugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo nga si Kristo.

Ang ngalan nga Esteban sa Grego (Stephanos) nagpasabot nga “korona” diin ang korana sa bulak gamiton sa mga okasyon sa kapistahan aron pagpahayag sa pag-ila sa publiko sa kadaogan sa mga lumba, mga dula, ug gubat. Kini usab gamiton sa mahuloganon ingon nga ganti alang sa epektibong Kristohanong kinabuhi ug pag-alagad. Og mahinungdanon kining pagkaatol nga panghitabo, si Esteban nahimong una nga midawat sa korana sa pagkasinakit diha sa lumba ngadto sa langit, misulod sa himaya sa Dios sunod sa iyang pagbato hangtod namatay.

Si Esteban, ang Gresyanhon, nakadungog sa ebanghelyo sa kaluwasan, nag-abli sa iyang kaugalingon ngadto sa gahom ni Kristo, ug nakadawat sa kapasayloan sa mga sala. Siya puno sa Balaang Espiritu, nga nagadagayday diha kaniya sa iyang paggamit sa pipila sa mga espirituhanong mga gasa. Si Esteban, sa iyang kaugalingon dili matarong apan siya nabag-o pinaagi sa Espiritu ni Kristo. Siya wala gimatarong pinaagi sa iyang kaugalingong pagkadiosnon. Si Kristo gawasnong naghinlo kaniya pinaagi sa Iyang bililhong dugo. Ang tanang mga buhat sa Dios sa kinabuhi sa usa ka makasasala naapil diha sa pulong nga “grasya”. Walay usa nga angayan sa mga gasa sa Dios, gawas sa usa nga motuo diha ni Kristo. Gikan sa naghingapin niyang grasya kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. (Juan 1:16)

Ang kinauyokan niining mga panalangin mao ang gahom sa Dios, kay ang kusog sa Makagagahom magpuyo diha sa gugma, pagpaubos, ug kaputli diha sa magtutuo pinaagi sa Balaang Espiritu. Ang gahom ni Kristo nagapamuhat pinaagi sa Iyang mga sumusunod diha sa iglesia pinaagi sa mga milagro ug mga ilhanan sa dihang sila nahimong buak sa ilang kinaiyanhong garbo, ug magkinabuhi nga nagpau-bos diha sa panag-suod sa mga balaan. Namuhat si Kristo pinaagi sa Iyang mga saksi, ingon nga Siya naglakaw uban kanila, nagluwas, nag-ayo, ug nagpanalangin sama sa Iyang gihimo samtang siya naglakaw dinhi sa kalibotan.

Si Esteban usa sa makugihon nga magwawali. Siya wala magkinabuhi alang sa iyang kaugalingong kaluwasan, siya wala magtagbaw sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagpuyo nga hayahay sulod sa upat ka mga bongbong sa iglesia. Siya midasdas ngadto sa tunga sa mga Judio sa sinagoga nga panatiko, nagpamatuod ngadto kanila nga si Hesus nga Nazaretnon, gilansang sa krus, og mao ang tinuod nga Mesiyas ug nabanhaw gikan sa patay. Ang mga apostoles dili lang mga saksi ni Kristo, kay ang matag-usa napuno sa Balaang Espiritu gawasnon sa pagpadayag sa pagpahayag nga ang Dios gugma, ug nga Siya nagpasig-uli sa mga tawo ngadto Kaniya sa dihang ang Iyang Anak namatay didto sa krus. Ang atong buang-buang nga kalibotan naluwas, apan kining dako nga kamatuoran wala mahibaloi.

Si Esteban miabot sa sinagoga sa Gresyanhong Judio, mga Judio nga nagkatibulaag, sila mibasa sa Daang tugon sa Grego, namalandong sa iyang kahulogan sa kasadpan, sa makataronganon nga pamatasan. Sila wala lang namati sa mensahe sa ebanghelyo, sama sa gihimo sa ubang kadaghanang mga Judio apan usab migamit sa ilang positibong mga hunahuna diha sa kahayag sa ilang mga ideya, gitimaan usab, ang negatibong resulta sa pagkamasinupakon ug sa kawalay pagtuo. Sila nakiglantugi kang Esteban mahitungod sa iyang posisyon sa mga pamatasan sa Daang Tugon, apan kining nabansay nga pilosopiyanhong mga Judio wala makahimo pagsukol sa kaalam sa Balaang Espiritu nga nagdagayday kang Esteban.

Ang manggialamon nga mga magtutudlo misilaob sa kasuko, samtang nabati ang kalapasan batok sa mga prinsipyo sa ilang pagtuo. Ilang gikutaw ang mga tawo, mga pangulo ug mga eskriba nga mohimo ug aksyon batok niining bag-ong limbongan. Sila nag-espiya kaniya ug naglaraw batok kaniya. Sa kataposan, sa natakdang panahon sila midakop kaniya aron dad-on sa atubangan sa hataas nga konseho, diin ang komitiba sa pagsuta, ang mga pangulo, ug ang ubang may labot nga mga tawo mitunga.

Ang labawng mga pari ug ang mga legal nga mga eksperto, nalipay sa iyang pagdakop, masuk-anong gitutokan sa tigpamaba niining gidili nga tumo-tumong pagtulun-an ni Hesus, diin ang resulta sa tambag ni Gamaliel (kapitulo 5:34-40), wala gilutos hangtod ang mga nagpahayag matinud-anon ngadto sa balaod ug ang mga gawi sa ilang mga amahan. Ang Unang membro sa Iglesia sa Jerusalem sa gihapon sa nianang panahona, kasagarang mga Judio ug matinud-anong mga Kristohanon sa samang panahon.

Apan sa pagsugod niining mga hitabo ang relihiyosong mga pangulo nakabati sa usa ka bag-ong butang – ang espirituhanong rebolusyon ug ang paglain gikan sa Judiong mga kostumbre nga moabot gikan sa Gresyanhong mga Judio nga mituo diha ni Kristo . Atong nakita kanhi nga ang labawng pari wala magsilot ngadto sa kamatayon sa dose ka mga apostoles, kay sila nag-obserba sa tukma nga balaod ug nagpasidungog sa templo uban sa ilang mapadayong mga pag-ampo. Apan ang reklamo batok kang Esteban lahi gikan sa wala pa ang reklamo batok sa mga apostoles. Siya gisumbong sa kalapasan batok sa duroha sa templo ug sa balaod. Pinaagi sa pagbasa nga maampingon sa texto atong malantaw ang unom ka mga punto sa maong reklamo nga gidala atubangan sa taas nga konseho pinaagi sa bakakong mga saksi. Ang ilang testimonya pinasikad sa ilang sayop nga pagsabot sa pagwali ni Esteban.

Si Esteban miingon didto sa sinagoga nga si Hesus nagpasaylo sa tanang mga sala sa mga tawo didto sa krus. Ang mga Gresyanhong mga Judio nakigbisog aron mokontrolar ug nag-ingon: “Kon mao wala kamo nagkinahanglan sa templo ug ang iyang matag adlaw nga mga sakripisyo, ug kinahanglan kamo molimud sa tanang pinakadako nga mga tulomanon sa inyong nasod mahitungod sa templo ug sa kaluwasan.”

Si Esteban nag-ingon usab sa mga Judio nga ang kaluwasan sa tawo nagdepende sa pagtuo diha lamang kang Hesus. Ang mga manggialamon milihok ug dali batok kaniya ug gisaway siya, nga nag-ingon: “Kon mao wala kamo motuo nga ang balaod mao ang balaod sa Dios, nga pinaagi niini ang tawo namatarong pinaagi sa pagtuman sa mga kasugoan ug pinaagi sa maligdong nga pamatasan. Bisan pa niana si Esteban, nagklaro kanila nga ang balaod maayo ug balaan, apan ang kasingkasing sa mga tawo daotan ug dili makahimo pagtuman niini sa hingpit. Sa ingon niini ang balaod sa Dios nagkondena ug nagguba kanato, ug dili puwede nga magluwas kanato.

Sunod sa pagsilaob sa kasuko sa mga Judio nangutana kaniya: Dili ba si Moises naghatag kanato sa maayong pakigsaad uban sa Dios? Dili ba siya talagsaong tigpataliwala taliwala sa Usa ka Balaan ug kanato? Si Esteban mitubag nga si Kristo mao ang bugtong tawo nga nabanhaw gikan sa patay, ug nga Siya nabuhi uban sa Dios ug nag-ampo alang kanato. Si Kristo lamang, ug dili si Moises, ang nagpasig-uli kanato ngadto sa Magbubuhat.

Ang mga Judio nangutana kang Esteban, misulay sa paglit-ag kaniya: “Nag-ingon ba ikaw nga ang gitamay, ang gilansang sa krus nga sa Hesus Dios, og naglingkod sa tuong kamot sa Amahan, ug nga siya mao ang Kristo mismo sumala sa propesiya ni Daviid sa (Salmo 110)? Si Esteban hingpit nga miuyon mahitungod sa pagkadios ni Hesus, ug tugod niini ilang gisumbong siya sa pagpasipala.

Aron mahimong makapahimuot sa Dios, ang mga Pariseo nangayo sa estriktong pagsunod sa balaod sa mga manggialamon nga Judio sa pagtuman sa mga hukom ug mga kasugoan. Apan si Esteban nagmatuod ngadto kanila nga ang katibuk-an sa balaod walay hinungdan kong wala ang langitnong gugma, ug nga kining kahibulungang gugma magpahigawas kanato gikan sa tanang mga pag-dili, paghatag katakos kanato sa pag-alagad sa Dios nga gawasnon.

Ang mga Judio nagpadayon ug dugang kagahi ug pagbatok sa madanihong tingog sa Balaang Espiritu. Sa kataposan si Esteban nag-ingon kanila nga si Kristo mobalik sa dili madugay, apan sa dili pa Siya moabot ang kasuko sa Dios mahulog sa ibabaw sa Jerusalem ug moguba sa templo kon ang mga katawhan sa Daang Tugon dili magbasol ug moliko sa paghinulsol ngadto sa Manluluwas sa kalibotan.

Sa dihang ang bakakong mga saksi nagmatuod niining reklamo batok kaniya, ang mga pangulo sa nasod mitutok sa ilang mga mata ngadto kaniya. Sila milantaw sa kahingangha ug kasuko niining talagsaong tawo, nga mibarog sa ilang taliwala, puno sa Balaang Espiritu uban sa hayag sa langit sa iyang panagway.

PAG-AMPO: O balaan nga Dios, nagpasalamat kami Kanimo sa pagpadala sa Imong Anak aron mapahigawas kami gikan sa mga tulomanon ug mga hukom, aron kami hugot nga mokupot sa Imong walay kataposang kaluwasan uban sa gugma ug kaputli. Tabangi kami, nga ang among tibuok kinabuhi mahimong mapahigawas gikan sa linugdang sa daang pagtuo, ug nga kami dili mosunod Kanimo nga taphaw, apan magpadayon ngadto sa hingpit nga pagtuo ug panalangin.

PANGUTANA:

  1. Nganong si Esteban lang ang nag-inusara nga adunay reklamo? Nganong ang dose ka mga apostoles wala maapil?

Salamat ni Lucas, sa kapitulo 7 sa iyang libro anaa kitay pahayag sa hustong detalye kon giunsa sa Unang Iglesia pagsabot ang Daang Tugon, sa tinuyo nga paagi. Sila wala magtapos sa ilang relasyon uban sa mga patriarka, apan hugot nga pagkupot ngadto sa mga Balaod, sa mga Salmo, ug sa mga Propeta, nakaplagan ilalom sa giya sa Balaan Espiritu ang klaro nga mga ilhanan diha sa mga Kasulatan nga nagtudlo ngadto sa pagbalik ni Kristo Hesus ug sa kaugmaran sa plano sa kaluwasan sa Dios. Ang sunod nga pahayag naghatag kanato sa lalom nga panlantaw pasulod ngadto sa pagsabot sa mahinungdanong mga punto sa Balaod sa panahon sa unang iglesia. Kita makaingon nga sai Esteban naghatag kanato sa leksyon sa pundasyon sa atong pagtuo sa Daang Tugon.

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:45 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)