Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 097 (The plot to kill Paul in Corinth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
D - ANG IKATULONG MISYONARYONG PANAW (Buhat 18:23 - 21:14)

6. Ang plano sa pagpatay kang Pablo diha sa Corinto – ang mga ngalan sa nagbiyahe nga mga kauban mikuyog kaniya paingon sa Jerusalem (Buhat 20:3b-5)


BUHAT 20:3b-5
3b …Nangandam na siya pag-adto sa Siria sa dihang nahibaloan niya nga ang mga Judio naglaraw sa pagpatay kaniya busa mibalik siya agi sa Macedonia. 4 Si Sopater nga anak ni Piro nga taga- Berea mikuyog kaniya. Nanguyog usab sila ni Aristarco ug si Segundo nga mga taga-Tesalonica, si Gayo nga taga-Derbe, si Timoteo ug sila ni Tiquico ug Trofimo nga mga taga-lalawigan sa Asia. 5 Miuna sila ug naghulat kanamo didto sa Troas.

Si Pablo naghan-ay aron adunay mga kontribusyon gikan sa tanang mga iglesia didto sa Macedonia, sa Grecia, sa Asia, ug sa Anatolia tabang sa gilutos nga iglesia sa Jerusalem. Kini atong mabasa mahitungod sa (2 Corinto 8:16-24). Ang panaw ngadto sa Jerusalem wala magpakita nga adunay nag-inusara, diin kini gihimo taliwala sa panag-uban sa pinili mga mga igsoon. Siya mao ang giubanan pinaagi sa usa ka delegado gikan sa matag usa nga mga iglesia nga iyang gitanom.

Sanglit ang mga barko dili maglawig diha sa tingtugnaw, tungod sa mga bagyo didto sa Dagat Mediteranyo, si Pablo nagplano sa pagbiyahe uban sa iyang mga kaubanan diha sa tinpamulak gikan sa Corinto ngadto sa Siria pinaagi sa dagat.

Apan, ang mga Judio didto sa Corinto, hilabihan gayud ka determinado sa pagpatay kang Pablo, kinsa maoy hinungdan sa ilang pagsalikway ug kaulawan, sa dihang ang ilang reklamo batok kaniya, gidala sa atubangan sa Romanhong gobernador, kini gisalikway. Tingali ang uban niadtong determinado aron sa pagpatay kang Paul nagsugyot nga sila naghimo niini usab aron sa pagpangawat sa dakong kantidad sa salapi nga iyang gikolekta alang sa iglesia didto sa Jerusalem. Apan si Kristo nagtipig sa Iyang alagad, ug manalipod kaniya gikan niining daotang tuyo. Sa dihang si Pablo nakahibalo niining plano siya dihadiha dayon nag-usab sa iyang mga plano, ug nakahukom nga dili mobiyahe pinaagi sa dagat, sanglit ang iyang mga kaaway mahimong nagplano sa pagpatay kaniya sa ilalom sa dagat, mobiya nga walay ilhanan ang ilang krimen. Busa, siya nagpili sa pagkuha sa taas ug makapoy sa mamala nga panaw balik sa Efeso nga maglakaw, ang panaw sa ginatos ka mga kilomitro, mokabat sa mga adlaw ug mga buwan. Si Pablo ug kadtong nag-uban kaniya milabay subay niining rota, paingon sa Jerusalem.

Atong mabasa sa labing menos walo ka mga tawo kinsa naglangkob sa mga kaubanang pagbiyahe ni Pablo. Ang pagpamalandong ibabaw niining mga tawo naghatag kanato ug usa ka paghunahuna mahitungod sa mga resulta sa misyonaryong buhat ni Pablo. Kon kamo adunay mapa sa Grecia ug Asia Minor, tan-awa kini samtang kamo nagbasa niining leksyon. Kamo mahimong makakita sa halapad nga mga dapit diin ang Ebanghelyo ug ang iglesia mga lig-on nga natukod.

Una, atong mabasa mahitungod sa iglesia sa Berea, diin usa ka matinud-anong amahan mapasaligong Sopater, ang iyang anak, ngadto sa mga kamot ni Pablo, aron mahimong iyang kauban sa pagbiyahe aron sa pagtabang og dala, alang sa mga kaigsoonan, sa ilang mga kontribusyion ngadto sa Jerusalem. Busa, bisan sa kamubo sa panahon sa wala pa mobiya si Pablo gikan sa Berea paingon sa Atenas, ang iglesia sa Berea wala moabot sa iyang kataposan, apan mituo aron mahimong matinud-anon ug malig-on diha ni Kristo.

Gikan sa siyudad sa pamatigayon sa Tesalonica siya giubanan pinaagi kang Aristarco ug ni Segundo. Si Aristarco mao ang kauban sa pagbiyahe ni Pablo sa Efeso. Siya usa sa duha ka batan-ong lalaki sa pundok sa mga katawhan nga gibira paingon sa tiyatro taliwala sa kaguliyang sa Efeso tungod kang Pablo (Buhat 19:29). Bisan pa niana, siya mao ang gitipigan gikan sa kadaot pinaagi sa lig-ong pagpanalipod ni Kristo. Bisan pa niining kasinatian, siya wala mobiya kang Pablo, apan mihuman sa panaw uban kaniya, naghupay kaniya atol sa iyang taas, og mapait nga pagkabilanggo, ug bisan pa makalilisang nga mga kakuyaw, miuban kaniya sa iyang panaw paingon sa Roma. (Colosas 4:10; Filemon 24).

Human mibiya sa iglesia sa Filipos, si Lucas, ang mananambal, miapil og kuyog kang Pablo, ingon nga tinugyanan sa mga magtutuo gikan niining siyudad (20:6). Sa pagbuhat niini, ang ebanghelista- nga mananambal nagsugod sa iyang mahinungdanon, og taas nga panaw uban sa apostol, atol sa panahon diin siya nagtigom sa mga detalye alang sa iyang bantogang ebanghelyo, ug nahimamat ang mga tawo kansang mga pagpamatuod iyang gitukod ang libro sa mga Buhat sa mga Apostoles.

Dili lamang ang mga iglesia sa Grecia ug Macedonia ang nagpadala sa mga delegado ug mga kontribusyon ngadto sa iglesia sa Jerusalem, apan mga magtutuo usab gikan sa Anatolia ug Asia miapil diha niining biyahe. Gawas kang Timoteo, ang matinud-anon nga kauban nga mamumuo ni Pablo, kita makabasa sa ngalan ni Gayo nga taga- Derbe, diin nagpakita nga ang relasyon taliwala sa mga iglesia diha sa Asia Minor ug sa apostol wala gayod natapos bisan sa pa sa daghang mga katuigan.

Gikan sa Efeso miabot ang igsoon nga si Tiquico, kinsa usab nagpabilin uban ni Paul sa tibuok niyang taas nga pagkabilanggo. Siya usa ka magsusulat, kinsa mohatod sa mga sulat ngadto sa mga taga-Efeso, sa taga-Colosas, ug sa kang Filemon. Kining matinud-anon nga magtutuo nagpabilin nga usa ka kuban sa biyahe sa apostol sa tibuok nga mga katuigan, diha sa mga biyahe gikan sa Grecia paingon sa Jerusalem. Siya nakahimamat kang Pablo sa makausa sa Roma, aron sa pagtabang kaniya ingon nga alagad ug secretaryo nga walay bayad.

Kita usab nakabasa mahitungod kang Trofimo, gikan sa Efeso kinsa nahimong hinungdan sa pagkabilanggo sa apostol didto sa Jerusalem. Ang panatikong mga Judio nag-angkon nga si Pablo nagkuha niining wala matuli nga Hentil nga batan-on lalaki ug gidala siya ngadto sa templo.

Ang pagbalik ni Pablo sa Jerusalem mao ang susama sa kadaogang prosisyon ni Kristo, alang sa apostol mao ang pagbalik uban sa madagayaong gugma sa Dios diha sa iyang kasing- kasing, inubanan pinaagi sa matinud-anong mga tawo ingon nga mga tinugyanan sa mga Hentil. Sila wala moadto aron sa pagbisita sa nagkagubot nga iglesia uban sa mga pulong lamang, apan uban sa igo nga kantidad sa salapi, nga gituyo aron ibutang sa templo sa Balaang Espiritu. Ingon nga mao ang makita nga pakig-ambit sa mga balaan.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, nagpasalamat kami Kanimo nga Ikaw nagpili gikan sa matag nasod sa mga tawo kinsa mosunod kanimo diha sa Imong dalan ingong nga Nating Karnero sa Dios ug kinsa naghalad sa ilang mga lawas ug nagpuyo ingon nga usa ka halad nga madawat ngadto sa Dios. Kami naghangyo kanimo aron modawat kanamo, nga magkuyog uban sa among mga anak, mga higala, ug mga paryente, ug sa pagbalaan kanamo ngadto sa usa ka komon nga pag-alagad sa walay kataposan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang kahulogan sa dako nga gidaghanon sa mga kaubanan ni Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:11 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)