Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 088 (Founding of the Church in Corinth)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

8. Ang Pagtukod sa Iglesia diha sa Corinto (Buhat 18:1-17)


BUHAT 18:1-4
1 Human niini mibiya si Pablo sa Atenas ug miadto sa Corinto. 2 Didto gitagbo siya ni Aquila, usa ka Judio nga natawo sa Ponto, nga bag-o pa lang nga miabot gikan sa Italia kauban sa iyang asawa nga si Priscila tungod sa mando ni Emperador Claudio nga papahawaon sa Roma ang tanang mga Judio. Miduaw kanila si Pablo 3 ug tungod kay managsama man ang ilang pangita nga mao ang pagpamuhat ug mga tolda, mitipon siya pagpuyo kanila aron mag-uban sila sa ilang buhat. 4 Matag adlawng Igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Judio ug sa mga Grego.

Ang maalamon nga pamaagi sa pagwali, usa diin nagkinahanglan ngadto sa asoy sa pagkarelihiyoso sa mga tawo, unya gigamit kini ingon nga sugod nga punto alang sa pagwali kang Kristo, wala makatabang ug daghan ngadto kang Pablo didto sa Atenas. Ang Grego nga mga pilosopo nanagyubit sa pagkabanhaw ni Kristo diha sa samang espiritu diin ang taas nga konseho sa mga Judio adunay pagyubit kang Kristo ug sa Iyang kaluwasan. Mao nga si Pablo mibiya niining mapagarbohong siyudad, sumala sa iyang mga instruksyon (Mateo 10: 14). Ang mga abogadong Judio ug Grego nga mga pilosopo nagkuyog nga masakiton sa samang hospital: Ang una gusto sa pagtuman sa balaod sa Dios diha sa ilang kaugalingong kusog, ang ulahi ang tumong aron makaila sa Dios pinaagi sa dalan sa ilang kaugalingong mga imahinasyon. Ang duroha mga imposible. Ang mga abogado dili gusto sa usa ka kaluwasan nga kinabubut-on nga gihatag, ug ang mga pilosopo dili gusto sa pagdala sa ilang mga hunahuna, ilalom sa dinasig nga pinadayag. Sila mga hakog ug mapahitas-on, ug adunay tinuyo nga nagbantay sa ilang mga kaugalingon gikan sa kaluoy sa Dios.

Ang tawong kalibotanon dili makaila sa tinuod nga Dios gawas kon siyamalamdagan pinaagi sa Iyang Espiritu. Siya dili makatuman sa balaod sa Dios gawas sa paghigugma, ug sa pagtuman niining Espiritu. Ang abogado nagpabilin nga magahi diha sa iyang kinasulorang pagkatawo, samtang ang pilosopo nagpabiling buang-buang ug walay alamag, bisan pa sa iyang hinandurawan nga mga panghunahuna. Si Pablo, kinsa giyubit, mibiya sa siyudad sa mga dios-dios ug ang mga maalamon apektado pag-ayo. Siya nakamatikod sa wala pa kining mga balaod sa ateyistikong mga espiritu maoy hinungdan sa dako nga kadaot ug korapsyon sa tibuok agianan sa kasaysayan sa iglesia. Kining mga espiritu diin mahimong dili mosumiter ngadto sa Dios.

Si Pablo nakakita ug maayo sa dihang ang buhi nga Ginoo naggiya kaniya ngadto sa usa ka segurado nga Judiong magtiayon, ang usa nga dili daghan ug sulti, apan nag-ampo, nagtuo, ug nagtrabaho uban sa iyang kaugalingong mga kamot. Kini mao ang kadaghanang lagmit nga sila nahimong mga Kristohanon didto sa Roma. Sa diha ang opisyal nga paglutos nagsugod diha sa ulohang siyudad batok sa mga Judio, atol sa panahon ni Claudio Cesar (A.D. 41-54), kining mga magbubuhat og tolda mikalagiw ngadto sa Corinto, usa ka mauswagon og dunggoanan nga nabantog sa alang sa iyang mga bahandi, ug daotag dungog alang sa iyang imoralidad. Ang matag lungsuranon miabot gikan sa tanang mga bahin sa kalibotan. Si Pablo nakakita og trabaho uban niining matinud-anon nga magtiayon, kay siya dili modawat sa mga donasyon, apan motrabaho uban sa iyang mga kamot aron sa pagsuporta sa iyang kaugalingon ug sa iyang kauban nga mga mamumuo.

Busa si Pablo nagtrabaho diha sa Corinto ingon nga usa ka magbubuhat og tolda sa panahon sa adlaw, ug magwali human sa trabaho. Siya mahimong dili mopahulay diha sa mga gabii or panahon sa mga piyesta ug sa mga Igpapahulay, apan nagsakripisyo sa iyang panahon ug kusog alang sa Ginoo. Sa unang mga adlaw siya migahin didto si Pablo gipug-ngan sa iyang pagtudlo ngadto sa singoga sa mga Judio. Ang mapait niyang kasinatian didto sa Atenas mahimong adunay pag-aghat kaniya aron dugangan ang pag-ampo ug pamalandong, aron tingali paghunahuna usab sa iyang sistema ug paagi sa pagwali, ingon nga kita nakabasa diha sa iyang Unang Epistola ngadto sa mga taga- Corinto (1:18- 2: 16). Kon ikaw nagbasa niining mga berso nga mabinantayon, ikaw mahimong makabati sa kahimtang ni Pablo nianang panahona.

BUHAT 18:5-8
5 Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, gigamit ni Pablo ang tanan niyang panahon alang sa pagwali sa Maayong Balita. Gipamatud-an niya ngadto sa mga Judio nga si Hesus mao ang Mesiyas. 6 Sa dihang misupak sila ug nagbiaybiay kaniya, iyang giyabyab ang abog sa iyang bisti ug miingon, “Kon dili kamo maluwas, inyo kining sayop! Wala akoy labot. Sukad karon moadto ako sa mga dili Judio.” 7 Busa mibiya siya didto ug mipuyo siya sa balay sa usa ka dili Judio nga ginganlag Titio Justo nga nagtuo sa Dios. Ang iyang balay kasikbit sa sinagoga. Si Crispo nga pangulo sa sinagoga, mituo sa Ginoo, lakip ang iyang tibuok nga panimalay. Daghan usab ang mga taga-Corinto ang nakadungog sa Maayong Balita ang mituo ug gibunyagan.

Human si Silas ug Timoteo miabot ngadto kang Pablo, ang ulahi nahimong labaw pang napugos kay sa bisan unsang taknaa diha sa iyang espiritu. Ang panag-uban sa mga kaigsoonan naghatag kaniya ug dugang pagkadinali-an diha sa iyang pagwali. Sanglit usa sa duha ka mga igsoon adunay gidala nga usa ka mahinatagon nga donasyon gikan sa mga iglesia sa Macedonia (2 Corinto 11:19) ang apostol adunay daghang panahon aron sa pagwali. Diha sa sinagoga siya nagpakita gikan sa balaod nga ang gilansang sa Krus si Hesus nga Nazaretnon mao ang tinuod nga Kristo, kinsa gisalikway sa mga Judio. Ug unya kana nga naandan ngadto sa tanang mga panahon nahitabo: siya nahimo labaw pa ug labaw pa nga nasilag pinaagi sa kadaghanan sa mga Judio, kinsa nagsalikway kang Pablo, ug nagpasipala sa iyang ebangehelyo. Kini nahimong gikinahanglan alang kang Pablo aron bulagon ang iyang kaugalingon gikan kanila, nga nag-ingon: “Ang inyong dugo mahimong sa ibabaw sa inyong kaugalingong mga ulo; Ako limpyo, kay ako adunay pagsulti kaninyo sa tanang mga pulong sa kaluwasan.” Kining pahayag nagpakita nga kadtong nagsalikway sa Usa ka Gilansang sa Krus mahimong sa kataposan mobarug diha sa Kataposang Hukom ingon nga naghimo sa paghikog. Pinaagi sa pagsalikway kang Kristo sila kinabubut-ong nagsalikway sa panalangin sa kaluwasan. Wala nay laing pagtabon sa sala alang kanila, ug, busa, sila naghukom sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan.

Gikan niining panghitabo atong makita si Pablo diretso sa iyang pagtagad ngadto sa mga Hentil sa Corinto. Apan, siya wala makahimo paglakang sa halayo gikan sa sinagoga sa mga Judio, apan nag-abang sa usa ka lawak diha sa balay sunod nga pultahan sa daplin uban sa usa ka diosnon nga tawo nga ginganlag Justo. Si Pablo wala mahadlok ingong nga usa ka mangingisda og mga tawo alang kang Kristo. Siya misakmit niadtong kanunayng moadto sa pultahan sa sinagoga sa mga Judio ug magdala kanila ngadto sa mga tigom nga siya maoy nagkupot diha sa iyang lawak. Ang iyang mga tigom nagpadayon sa panahon sa semana. Siya nagpasidungog sa magmamando sa sinagoga sa mga Judio uban sa pagbisita ug pakigsulti, ug naglamdag kaniya uban sa kamatuoran ug gugma hangtod siya nahimong usa ka magtutuo. Kini mao ang usa ka milagro ngadto sa mga taga-Corinto. Ang labing hamtong nga tawo membro sa sa Daang Kasabotan nahimong usa ka Kristohanon. Siya midawat sa bawtismo alang sa iyang kaugalingon, sa iyang asawa, sa iyang mga anak, ug sa iyang mga ulipon diha sa kamot ni Pablo. Siya misulod paingon sa mga hawan ni Kristo (1 Corinto 1:14). Human sa iyang pagkakabig ngadto sa Kristianismo daghan ang misunod kaniya, ug ang iglesia sa Corinto milambo ug mitubo nga makusganon.

BUHAT 18:9-17
9 Usa ka gabii niana, pinaagi sa panan-awon, ang Ginoo miingon kang Pablo, “Ayaw kahadlok! Padayon sa pagwali 10 kay ako nag-uban kanimo. Walay makapasipala kanimo kay daghan sa mga taga dinhi ang nagtuo kanako.”11 Busa nagpabilin si Pablo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga ug gitudloan niya ang mga tawo sa pulong sa Dios. 12 Sa dihang si Galio mao na ang Romanhong gobernador sa Grecia, naghiusa ang mga Judio ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. 13 Miingon sila, “Kining tawwhana nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod!” 14 Sa dihang misulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Judio, “Kon siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. 15 Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kasugoan, kamong mga Judio ang angay mohusay niini. Dili ako maghukom, niining mga butanga!” 16 Ug gipagula niya sila sa hukmanan. 17 Unya ilang gidakop si Sostenes nga pangulo sa sinagoga ug gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio.

Si Pablo nasayod nga ang mga Judio mahimong masuko mahitungod sa pagkakabig sa pangulong magmamando sa sinagoga. Ang pangutana mitunga, siya ba magpabilin sa Corinto, o siya mahimong mokalagiw? Unsay mahimong mas maayo alang sa bata nga iglesia? Siya nangutana sa iyang Ginoo diha sa pag-ampo, ug ang iyang Ginoo mitubag kaniya. Siya nagbag-o ngadto kaniya sa iyang komisyon ug sugo sa pagwali sa ebanghelyo sa yano, hingpit, ug maisugon. Kami mosugyot kaninyo sa pagpabilin niining langitnong mga pulong diha kaninyo, kay dinhi ang kabubut-on sa Ginoo mao ang tin-aw nga nag-umol.

Si Kristo nagtipig kanimo gikan sa matag porma sa kahadlok, kay walay kahadlok diha sa balaan nga gugma. Si Kristo duol kanimo, mao nga magmalig-on ug ayaw pagpakahilom. Mosulti ug magpamatuod sa kamatuoran ngadto Kaniya kinsa nabanhaw gikan sa patay. Ang atong pagtuo dili mahitungod sa relihiyon o pilosopiya, apan mahitungod sa usa ka tawo diin kita miapil. Si Kristo nabanhaw gikan sa patay. Siya tinuod nga nabanhaw. Siya sa matag adlaw mopamatuod sa tanan Niyang mga ulipon sa Iyang pagpakita bisan ngadto sa kataposan sa kapanahonan. Kini usa ka dako nga paghupay alang sa Iyang mga apostoles, mga ulipon ug mga sumusunod. Kamo wala pasagdi, wala mahimulag, ug wala kalimti, ang inyong Ginoo, kinsa nagmatarong, miuban, ug nagbalaan kanato og dili mobiya kaninyo. Siya magpabilin diha kaninyo bisan ngadto sa gutlo sa kamatayon. Walay mahitabo diha kaninyo gawas kon unsa ang kabubut-on ni Kristo diha sa pagdagayday sa Iyang gugma. Siya Mismo mao ang inyong giya. Ang tanang mga laraw sa yawa dili moabot kaninyo tungod kay ang inyong Ginoo manalipod kaninyo.

Ang pakig-ambit sa Dios uban kaninyo ang tumong sa pagkabig sa daghang mga katawhan sa inyong palibot. Siya nagpili kanila alang sa kaluwasan, ug nagtawag kanila pinaagi kaninyo. Sila makadungog sa Iyang pulong diha sa inyong tingog, ug moduol ngadto Kaniya aron mahimong mabag-o pinaagi sa pagtuo. Sila miapil nga hiniusa pinaagi sa gugma sa Balaang Espiritu ngadto sa usa ka iglesia, gidawat sa panag-uban sa Dios. Ang mga membro sa Iyang balaang katawhan nagpadayon aron sa tawag ibabaw sa mahimayong mga hiyas sa Usa kinsa nagtawag kanila gawas sa kangitngit paingon sa iyang Iyang kahibulongang kahayag. Sa walay pagduha-duha ang Dios nasayod sa matag kasingkasing diha sa inyong siyudad og nangita sa modayeg Kaniya. Mao nga ayaw kaguol, apan motuo lamang nga ang kadaogan ni Kristo mahimong maamgohan karon. Kadtong misalig diha Kaniya mahimong mouban Kaniya diha sa Iyang madaogong prosisyon.

Ang Ginoong Hesus nagmatuod ngadto kang Pablo nga walay usa nga makahimo sa kadaot kaniya diha sa Corinto, sukwahi sa nahitabo ngadto kaniya didto sa Antioquia, Iconio, Listra, Filipos, Tesalonica, ug Berea. Si bisan kinsa ang mosulay sa pagdaot kaniya mahimong mahulog gikan sa kamot sa Dios. Busa ang apostol nagpabilin alang sa usa ka tuig ug tunga diha niining daotan nga siyudad, nagwali sa ebanghelyo nga walay disturbo, nagpuyo tupad sa sinagoga sa mga Judio, naglipay diha sa panag-uban sa mga linuwas.

Sa A.D. 53 si Gallio maoy nahimong gobernador sa probinsiya sa Acaya, diin ang Corinto maoy ulohang siyudad. Sa dihang si Gallio nahimong Romanhong gobernador alang sa tanan diha sa Acaya ang mga Judio naghulhog sa kagubot, usa ka pagsulay sa pagpasilaub sa paglutos batok sa mga Kristohanon. Sila wala magsumbong kang Pablo ingon nga kaaway ni Cesar o magpakaylap sa balaan nga Hari. Sila nagsumbong kaniya sa pagpakaylap sa bag-o nga relihiyon, usa nga mao ang sukwahi sa Judaismo ug, busa, sukwahi sa Romanhong balaod. Ang ulahi adunay pag-ila daan sa Judaismo ingon nga lehitimong relihiyon. Hinoon, si Gallio, ang gobernador, mao ang batok sa prinsipyo sa mga Judio. Siya mao ang partido ni Claudio Cesar, kinsa maoy nag-abog sa mga katawhan sa Daang Testamento gawas sa Roma. Ang gobernador kusganong misalikway sa reklamo ug wala tugoti si Pablo sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Si Kristo nanalipod sa Iyang alagad, mao nga si Pablo dili kinahanglan mosulti sa usa ka pulong aron sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon.

Ang bag-ong magmamando sa sinagoga sa mga Judio, kinsa adunay nagpaluyo sa reklamo nga gipasaka batok kang Pablo ngadto sa gobernador, wala milampos, Ang mga propesor sa sinagoga mikuha kaniya paggawas ug gihatagn siya sa usa ka grabe nga pagbunal atubangan ni Gallio, kay kining bag-o nga Judiong magmamando adunay midaot sa ilang komunidad diha sa atubangan sa bag-ong gobernador. Kining magtutudlo adunay pagsulay aron sa pagtuman sa kamot ni Kristo gikan sa pagpanalipod kang Pablo. Sa baylo, kini nahulog nga bug-at ibabaw niya. Walay usa nga makapugong sa pagtukod sa iglesia sa Dios samtang ang Dios manalipod sa Iyang pinili. Mao nga motuo ug dili magpakahilom. Sulti ug pasalamati ang inyong Ginoo taliwala sa panag-uban sa inyong mga kaigsoonan sa gabii ug adlaw.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami kanimo nga Ikaw nanalipod sa Imong alagad nga si Pablo didto sa Corinto, ug naglig-on kaniya, ug naghatag kasigurohan kaniya sa Imong presensiya uban kaniya. Lig-ona ang among pagtuo, himoa ang among gugma nga modagaya, ug motipig kanamo diha sa buhi nga paglaom. Tabangi kami sa pagpamatuod nga maisugon atubangan niadtong paingon sa pagkasalaag, nga ikaw tinuod nga nangandoy aron sa pagluwas kanila.'

PANGUTANA:

  1. Unsa ang particular nga saad ni Kristo, diin si Pablo nakadawat didto sa Corinto?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)