Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 017 (Spiritual Life in the Early Church)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

8. Ang Espirituhanong Kinabuhi sa Unang Iglesia (Buhat 2:42-47)


BUHAT 2:42-47
42 Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pag-ampo. 43 Daghang mga milagro ug mga buhat nga katingalahan ang nahimo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot ug katingala uban ang kahadlok. 44 Ang tanang magtutuo nagpadayon sa ilang panag-uban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambitan nilang tanan. 45 Ug gipamaligya nila ang ilang mga katigayonan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. 46 Nagpadayon sila sa pagtigom matag adlaw didto sa templo ug naghiusa sila sa pagpangaon uban sa malipayon ug mapaubsanong kasingkasing didto sa ilang mga balay. 47 Gidayeg nila ang Dios ug gikahimot-an sila katawhan. Ug sa matag adlaw gidugangan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas.

Sa sayong mga balita, si Lucas, ang ebanghelista, nagklaro kon giunsa ni Hesus paghan-ay alang sa pagpuyo sa sulod ang Balaang Espiritu, ug giunsa niining amahanong Espiritu pagbubo, sama sa dakong unos sa gugma, apil ang kalipay, kamatuoran, ug ang pagkabalaan nagkaipon uban sa gugma. Gikan karon si Lucas, ang mananambal, nagpakita kanato giunsa ug ngano ang Balaang Espiritu pagpamuhat. Ang saad sa Amahan natuman na. Ang gahom ni Kristo epektibo nga namuhat, midaog, ug sa katinuoran, namuhat sa gihapon bisan pa karon. Ang bag-ong kapanahunan sa grasya nakasulod sa kalibotan. Ang gugma sa Dios naghimo og mga tawo nga adunay kinaadman gikan niadtong mga tawo nga mituo ni Kristo, human ang pagkahakog nabuak diha kanila. Pinaagi sa ilang pagtuo sila napuno uban sa pagkamaayo sa Dios.

Giunsa ang buhat sa Balaang Espritu pagpakita sa yanong panggawi? Si Lucas naghatag kanato og impormasyon nga mubo maanindot, ug mahuloganong paagi mahitungod sa duroha ang iyang pagkasiya ug ang pagpanlihok sa Balaang Espiritu. Mahinungdanon kaayo, Siya mogiya sa mga magtutuo ngadto sa pagkapuno sa pulong sa Dios, labi na ang mahitungod sa pagtulun-an sa mga apostoles. Walay kinabuhi gikan sa langitnong Espiritu kon walay mapadayonon, lalom nga pagdulot ngadto sa Maayong Balita, pinaagi sa pagtudlo ni Kristo sa Iyang nga tinun-an matag adlaw. Kon wala ang doktrina sa mga apostoles walay pundasyon ang atong pagtuo.

Kining lalom nga pagdulot ngadto sa kabubut-on sa Ginoo, diin sa matag adlaw naghatag og espirituhanong pagkaon gikan sa pulong sa Ginoo, wala nahitabo sa dapit nga nalain ang paagi. Ang unang mga magtutuo diha sa iglesia nagpuyo nga nagkaipon sa ilang pakigsandurot sa gugma, ang matag usa nag-isip nga ang uban mas hataas kay kaniya. Walay Kristianismo kon walay pakigsandurot, kay ang Espiritu sa Dios mao ang gugma.

Ang unang mga Kristohanon wala lang magpadayon sa ilang kaluwasan ug pagsinabtanay sa pagbati sa pakigsandurot, apan usab sa pag-ambit sa Panihapon sa Ginoo. Sila mituo nga ang Ginoong Hesus Mismo nagpuyo sa ilang mga lawas pinaagi sa mga simbolo sa tinapay ug sa bino. Sa ingon niini sila nadasig ug nalig-on sa kalipay ug pagpasalamat.

Pinaagi niining kinahanglan nga mga element sa Kristohanon miabot ang mga pagpangaliya, mga awit sa pagdayeg, mga pagpangaliyupo, mga pagkompisal sa sala, ug mga pag-ampo. Ang bandera ibabaw sa ilang mga panagtigom dili lang kalibotanong hunahuna o kaalam nga pilosopiya, apan ilang diritsong relasyon uban sa Ginoo, ang ilang Amahan, ug ang kanunayng panagsuod uban Kaniya. Minahal kong igsoon, nag-ampo ba kamo kanunay diha sa pakigsandurot sa mga magtutuo?

Ang pagtuo niining napuno sa Espiritu dili taphaw, kay sila nakasinati sa pagkabalaan sa Dios sa iyang himaya. Sila giuyog sa Iyang atubangan. Ang pagpa-ubos , ang mahadlokong pagtahod, ug kahadlok sa Iyang pagkadako kanunay anaa og nag-uban kanila. Ang Balaang Espiritu naghimo sulod kanato sa duroha ang kahadlok ug ang gugma sa Dios, nga nahimong pundasyon nga lig-on sa atong buhing pagtuo.

Siya nga gipuy-an pinaagi sa usa, ingon nga adunay mga kasinatian sa Balaang Trinitas ang langitnong gahom diha sa panagsuod sa mga anak sa Dios. Ang atong Amahan motubag sa matag adlaw sa mga pag-ampo sa Iyang mga anak, ug magpanalangin uban sa kaluwasan, pagpanalipod, kaayohan, pagkabinalaan, ug giya, ang tanan gikan sa pagkapuno sa Iyang kaluoy.

Ang gugma sa nga anak sa Dios wala matapos sa ilang gamay nga panudlanan o pitaka, kay ang Balaang Espiritu mogiya kanato sa paghatag nga malipayon. Sama nga ang Dios nag-ingon, “labaw nga bulahan ang paghatag kay sa pagdawat”. Ang unang mga Kristohanon nagbaligya sa ilang mga kabtangan, nahimong gawasnon gikan sa gugma sa salapi, ug gibutang ang ilang mga kinitaan ngadto sa pundo nga komon sa iglesia. Sa ingon niini silang tanan nabuhi ingon nga pamilya sa Dios ug nagbansay sa ilang kaugalingon sa pagtinabangay nga determinado ang kabubut-on, diin si Kristo ang tigdumala ug ulo. Ang Balaang Espiritu nagpahigawas kanila gikan sa pagkakuripot, kasina, ug spangandoy sa kalibotanong butang, ug nagiya kanila sa pagbuhat sa kinaugalingong pamuhat sa gugma.

Silang tanan naghulat sa pagbalik ni Kristo, ug sigurado nga sila makakita sa Iyang himaya samtang sila buhi pa. Sila nahigugma sa ilang Manluluwas og labaw niini ingon nga sila naghunahuna Kaniya adlaw ug gabii, naghulat sa gingharian sa Iyang himaya. Sila wala maghisgot kung ugaling o ang ilang pagtuo dili tinuod, ang ilang makusog nga gugma o ang ilang paglaom buhi. Hinuon, sila malipayo sa yano nilang mga kasingkasing. Sila nagmaya mahitunAgod sa kamatuoran sa Balaang Espiritu, ug nagdayeg sa Dios nga wala gikapoy o maluya.

Ingon nga gisugdan sa grasya, sila wala mobiya sa panagtigom sa ilang mga balay. Sila nagkita matag adlaw aron sa pagpamati sa doktrina sa mga apostoles ug aron paghalad sa komon nga pag-ampo sa gagmay nga mga lignin. Sila wala magtamay sa templo, diin kini gihimo sa mga kamot sa tawo, apan nahimong templo nga wala buhata sa mga kamot, gihimo sa Espiritu.

Ang maong iglesia maanindot ug matahom. Daghang nangutana niadtong napuno niining gugma. “Giunsa ninyo pagkausab?” “Giunsa kini pagkahitabo?” Sila mitubag pinaagi sa pagpmatuod nga si Hesus, ang buhi nga Kristo, naghatag kanila sa gasa sa Balaang Espiritu. Ang resulta sa ilang testimonya, ang iglesia mitubo, ug bag-ong mga kalag gidugang matag adlaw diha sa dako nga pagkapukaw sa espiritual.

Sa pagbasa niining mga pulong, atong matagbo ang pulong “iglesia” sa unang panahon sa libro sa mga buhat sa mga Apostoles. Ang mga punto sa pagpahayag kami nagtanyag sa pagpuli sa tinuod nga hulagway niining lawas, ang iglesia. Ang kataposang buhat sa Balaang Espiritu dili lamang pagtuo sa matag usa, apan ang pakigsandurot sa mga santos. Tungod kay ang atong Dios gugma, Ang Iyang gugma makita lamang diha sa pakigsuod sa mga kaigsoonan.

PAG-AMPO: Langitnong Amahan, amo Kang gidayeg tungod kay ang Imong Balaang Espiritu naghiusa sa mga two. Ang imong gugma nagtabang kanamo sa pagpasaylo sa matag usa, ug naghimo sa matag usa pag-ila sa uban nga mas dako kay sa ilang kaugalingon. Dasiga kami, nagkatipon uban sa among iglesia. Itugot nga ang Imong Espiritu makabuntog sa mga problema taliwala kanamo, ug ipahiyo kami gikan sa paghigugma sa salapi sa among mga bulsa. Amen.

PANGUTANA:

 1. Paghatag ug kinahanglan nga pulong aron sa paghulagway sa kinaiya sa buhi nga iglesia sa matag usa nga gipahayag ang mga punto nga atong nahisgotan.

PAG-USISA - 1

Minahal kong Magbabasa,
Karon nga inyo nang nabasa ang among mga pahayag diha sa mga Buhat sa mga Apostoles kamo makahimo na sa pagtubag sa mosunod nga mga pangutana. Kon kamo makatubag sa 90% sa mga panguta nga husto, magpadala kami kaninyo sa sunod nga bahin niing sumpay-sumpay, nga sulat alang sa inyong paglig-on. Palihog ayaw kalimti ang pagsulat sa inyong kompleto nga ngalan ug adres nga klaro diha sa tubag nga papel.

 1. Unsa ang mga katuyoan ni Lucas sa pagsulat sa libro sa mga Buhat sa mga Apostoles? Unsay inyong nahibaloan mahitungod kang Teofilo?
 2. Unsa ang sulod sa unang libro ni Lucas? Unsa ang sulod ug tuyo sa iyang ikaduhang libro.
 3. Unsa ang saad sa Amahan?
 4. Kinsa ang Balaang Espiritu? Unsa ang Iyang desinyo?
 5. Sumala sa pahayag sa duha ka mga angel, unsaon ni Kristo pagbalik pag-usab?
 6. Kinsa kining mga lalaki ug mga babaye nga nagkita og nagkaipon alang sa mapadayonong pag-ampo?
 7. Unsay inyong nakat-unan sa kamatayon ni Judas?
 8. Unsa ang mga gikinahanglan alang sa pag-apil sa pagpamuhat diha kang Kristo?
 9. Giunsa sa Balaang Espiritu pagpadayag ang Iyang Kaugalingon sa Pentecostes?
 10. Unsa ang gitudlo sa Balaang Espiritu sa mga apostoles sa pagsulti.
 11. Unsa ang sento nga mga punto sa unang bahin sa sermon ni Pedro?
 12. Naganong si Pedro misulti sa mga Judio nga sila ang mga mamumuno ni Hesus?
 13. Unsay gusto ni Pedro nga ipakalro sa iyang mga tigpaminaw sa paghisgot sa propesiya ni David?
 14. Nganong si Kristo misaka sa langit?
 15. Unsaon nato pagdawat sa Balaang Espiritu? Unsa ang mga kondisyon sa Iyang pagpuyo sa mga magtutuo?
 16. Kinsa ang angayan modawat sa Balaang Espiritu? Ngano?
 17. Paghatag ug mahinungdanong pulong paghulagway sa kinaiya sa iglesia nga buhi sa matag usa alang sa pagpahayag sa mga punto nga atong nahisgotan.

Kami nagdasig kaninyo sa pagkompleto sa eksaminasyon sa mga Buhat sa mga Apostoles, kay sa paghimo niana kamo makadawat sa bahandi nga walay kataposan. Kami maghulat sa inyong mga tubag ug nag-ampo kaninyo. Ang among adres mao kini:

Waters of Life
P.O.Box 600 513
70305 Stuttgart
Germany

Internet: www.waters-of-life.net
Internet: www.waters-of-life.org
e-mail: info@waters-of-life.net

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:29 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)