Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 089 (Paul’s Return to Jerusalem and Antioch)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

9. Ang Pagbalik ni Pablo ngadto sa Jerusalem ug sa Antioquia (Buhat 18:18-22)


BUHAT 18:18-22
18 Human niini, nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsoonan; unya mibiya siya kanila ug milawig kuyog ni Priscila ug Aquila paingon sa Siria. Sa wala pa siya mogikan sa Cencrea nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. 19 Miabot sila sa Efeso diin gibilin niya si Priscila ug si Aquila. Unya miadto siya sa sinagoga ug nakiglantugi sa mga Judio. 20 Gihangyo siya sa mga tawo sa pagpabilin didto sa dugayng panahon apan wala siya mosugot. 21 Hinuon, sa pagbiya na niya, giingnan niya sila, “Kon motugot ang Dios, mobalik ako.”Unya milawig siya gikan sa Efeso. 22 Sa pag-abot niya sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem ug gipangomusta niya ang iglesia ug unya milahos siya sa Antioquia.

Ang Ginoong Hesus, pinaagi kang Pablo, ang Iyang alagad, nagtanon sa buhi nga mga iglesia didto sa Macedonia ug sa Grecia. Siya mahimo unya sa pagbilin usa sa iyang isig-kamagbubuhat diha niining mga iglesia aron sa paglig-on niini. Sa paglabay sa panahon si Pablo nahimong segurado nga ang iyang pag-alagad diha sa Grecia adunay katapusan, kay ang Espiritu sa Dios naggiya kaniya sa pagbalik sa unang iglesia sa Jerusalem ug sa Antioquia. Didto siya mao ang nagbugkos sa bag-ong mga iglesia ngadto sa usa nga nangagi, aron ang bag-ong mga iglesia unta mahimong gawas-on.

Kini mao tingali nga si Pablo, sa panglantaw sa panaghiusa sa iglesia, adunay paghimo sa usa ka panaad aron sa pagpahibalo sa mga kaigsoonan didto sa Jerusalem sa dagkong mga butang nga gihimo sa Dios pinaagi kaniya. Busa sila, usab, unta moapil diha sa pagsinggit sa madaogong prosisyon ni Kristo. Wala kita masayod sa tukma nganong si Pablo nagpaupaw sa iyang ulo sa iyang pagbalik sa Jerusalem. Apan siya sa pagkatinuod wala magpaputol sa iyang buhok sa pagtawag paubos sa grasya sa Dios ibabaw sa iyang kinabuhi. Siya nahibalo nga ang tanang grasya gihatag pinaagi sa pagtuo lamang. Kini tingali si Pablo, pinaagi niining panaad, gusto sa pagpasalamat ni Kristo alang sa tanang grasya nga Iyang gihatag ngadto kaniya ug sa tanang mga iglesia.

Sa dihang si Aquila ug Priscila nakadungog nga ang apostol ni Kristo mobiya na sa Corinto sila, usab, nakahukom sa pagbiya sa siyudad. Tingali tungod kay sila gilutos tungod sa paghatag kang Pablo ug trabaho. Mao nga sila mibiyahe nga nagkuyog ngadto sa Siria. Ang barko miangkla sa makadali sa dunggoanan sa siyudad sa Efeso, diin ang magtiayon nakahukom sa pagpabilin ug pag-abli sa usa ka buhatan.

Si Pablo adunay pangandoy sa pagwali diha nianang ulohang siyudad alang sa usa ka taas nga panahon, apan ang Balaang Espiritu nagpugong kaniya gikan sa pagsulod ug pag-alagad diha sa probinsya sa Asia. Sa samang adlaw ang barko miangkla subay sa baybayon nga gisudlan si Pablo sa siyudad. Siya nagsuroy-suroy mahitungod sa, pagtuon sa mga posibilidad alang sa pag-alagad ug pagwali didto.Siya miadto paingon sa sinagoga ug mipasabut sa balaod ngadto sa mga Judio, kinsa nahibulong sa iyang katin-awan ug nangutana kaniya sa pagbalik ngadto kanila sa sunod nga Igpapahulay.

Apan si Pablo wala makatuman sa ilang hangyo, alang sa iyangdestinasyon ang Jerusalem. Siya gusto nga moadto sa Jerusalem, ug mao nga obligado sa pag-adto didto, bisan pa ang mga pultahan sa pag-alagad halapad kaayo didto sa Efeso. Alang karong panahona ang tingog sa iyang Ginoo mao ang nagtulod kaniya palayo niining sentro, diin sa ulahi nahimong nawala nga kalambigitan diha sa kadena sa mga iglesia nga gitanom sa tanang nga diha sa linya gikan sa Turkey ngadto sa Grescia. Apan si Pablo, wala magwali diha sumala sa iyang kaugalingong kabubut-on, ingon nga si Santiago ang apostol nagsulat (Santiago 4:15). Sa kataposan sa iyang ikaduhang misyonaryong panaw si Pablo nasayod nga ang paagi sa pagwali sa umaabot nga ikatulong panaw kompletong maandam diha sa ulohan sa Efeso. Didto siya nakakaplag sa duroha usa ka trabaho aron sa pagpatun-hay sa iyang panginabuhi ug sa usa ka sinagoga, diin, dili sama sa uban, nga adunay wala mosupak kaniya. Kining mga membro nga adunay prinsipyo bisan pa naghangyo kaniya sa pagpabilin sa dugay-dugay.

Mao nga si Pablo, uban sa usa ka mapasalamaton nga kasingkasing, miabut pinaagi sa dagat sa Cesaria sa Palestina. Siya miadto sa Jerusalem ug nanimbaya sa mga kaigsonan diha sa iglesia, ug nagsimba diha sa templo ingon nga usa ka matinud-anon nga Judio. Siya wala magpabilin og dugay didto, apan miadto balik ngadto sa iglesia sa Antioquia, diin siya gipadala didto aron sa pagwali taliwala sa mga Hentil. Ang ngalan ni Kristo mao ang daygon pag-ayo, ug ang tagna sa Balaang Espiritu, sa walay gituyo nga desinyo. Karon daghang mga iglesia ang natanom sa bisag asa, ug adunay gibutang nga matinud-anong mga anciano. Ang Balaang Espiritu nagluwas ug nagbalaan sa daghan, ug ang kaluwasan ni Kristo adunay epektibo ug padayon pagkuyanap sa iyang gahom.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesu-Kristo, kami nagsimba Kanimo, kay Ikaw nagtukod sa mga iglesia sa tibuok kalibotan. Kini maoy posible sa tanan tungod sa imong kamatayon didto sa krus. Ikaw naggiya sa Imong mga apostoles pinaagi sa Imong Espiritu, ug nagbalaan sa ilang mga tigpaminaw pinaagi sa pagtuo, tipigi kami gikan sa mga limbongan, gikan sa mga panatiko, gikan sa mga pilosopiya, ug gikan sa kaugalingong pagpagarbo diha sa sosyal nga mga kalihokan, mao nga aron kita mahimong mokupot nga lig-on ngadto sa Imong ebanghelyo, ug maghimaya sa Imong ngalan ingon nga Manluluwas ug moanhi nga Ginoo.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang upat ka mga siyudad nga gibisitan sa kataposan sa iyang ikaduhang misyonaryong panaw?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 06:03 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)