Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 010 (Outpouring of the Holy Spirit at Pentecost)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 1 - ANG PUNDASYON SA IGLESIA NI HESU-KRISTO SA JERUSALEM, JUDEA, SAMARIA UG SYRIA - Ilamon sa kasukian ni Apostol Pedro, Giniyahan sa Balaang Espiritu (Buhat 1 - 12)
A - ANG PAGTUBO UG ANG KAUGMARAN SA UNANG IGLESIA SA JERUSALEM (Buhat 1 - 7)

5. Ang pagbubo sa Balaang Espiritu sa Adlaw sa Pentekostes (Buhat 2:1-13)


BUHAT 2:5-13
5 Didto sa Jerusalem niadtong higayona, may mga Judio nga relihiyoso kaayo nga gikan sa nagkalainlaing nasod sa kalibotan. 6 Sa pagkadungog sa mga tawo sa kabanha, nanugok sila ug natingala sila pag-ayo kay ang tagsatagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulongan sa namati. 7 Busa sa dakong kahibulong ug katingala, miingon sila “Dili ba taga-Galilea man kining mga tawhana? 8 Nganong nakasulti man sila sa atong tagsatagsa ka pinulongan? 9 Dinhi kanato may taga-Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia 10 Frigia, Pampilia, Ehipto ug sa mga dapit sa Libya duol sa Cirene. Ang uban kanato taga Roma 11 nga mga Judio ug mga dili Judio nga nakabig sa tinuohan sa mga Judio. Ug may pipila pa kanato nga taga-Creta ug Arabia apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsatagsa ka pinulongan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios.” 12 Ug sa ilang katingala ug kalibog, nagpangutan-anay sila, “Unsa bay kahulogan niini?”13 Apan ang uban nagbugalbugal nga nag-ingon, “ Ah, mga hubog kining mga tawhana.”

Gusta ba kamo masayod kon unsa ang gisulti sa mga apostoles samtang anaa sila sa gahom sa mga dila nga kalayo? Basaha ang bersikolo12 ug kamo masayod nga sila nagsulti lamang sa kahibulongang mga buhat sa Dios. Sila nagpasalamat sa ilang Magbubuhat alang sa Iyang binuhat, gidayeg Siya sa Iyang pagtagad nga mapinasayloon sa kriminal nga mga anak sa mga tawo, gihimaya sa Iyang balaan nga balaod, ug nagpasalamat Kaniya sa pagpadayag sa Iyang kabubut-on pinaagi sa mga propeta. Sila nagsimba sa Balaang Amahan tungod sa pagkatawo sa Iyang Anak nga nagsul-ob sa unod ug naglipay sa Iyang tawhanong gugma nga gipadayag kanila, diin sila nakakita ug nakadungog. Sila nagpasalamat sa Dios tungod sa Iyang mga milagro, gisubli-subli ang iyang mga pulong, ug gisimba Siya sa Iyang kamatayon didto sa krus ug ang iyang pagkabanhaw. Ang mga disipulo naghimaya sa Dios sa ilang panagtigom uban sa buhi nga Kristo. Sila nahimong puno sa pagmaya sa Iyang pagkayab, ug nalipay sa katumanan sa propesiya nga ilang gihulat. Sila mituo nga gikinahanglan ang pagwali ngadto sa kalibotan, ug mapuno sa kabubut-on sa Ginoo aron magdala sa kaluwasan sa mga tawo. Minahal kong igsoon, kamo ba nakigduyog uban sa pagdayeg uban sa kahibulongang mga buhat sa Dios? Asa ang inyong pagpasalamat? Nagpasidungog ba kamo sa inyong kaugalingon, o gipasidungan ba ninyo ang Dios? Kalimti ang mahitungod sa inyong kaugalingon ug himaya lamang ang inyong Amahan nga atua sa langit.

Kanang mabagayong pagdayeg sa kahanginan, hilom nga pag-ampo, ug pagkabalaan wala magdugay, kay daghan niadtong uban nga naghulat sa Ginoo nakadungog og tingog sa bagyo sa gugma ug milumba pagdagan sa dapit diin ang bagyo nahitabo. Didto sila nagbarog nga nalibog, kay sila nakadungog sa mga Galileanhon nga nagsulti sa nagkalainlaing mga pinulongan, bisan wala sila makabiyahe sa laing nasod, o nagtuon sa lingguwahe sa tulonghaan. Ang Espiritu sa Pentecostes adunay katakos sa pagbuhat og pagbuntog sa sangpotanan sa kasuko sa Dios sa dihang siya nag-igo sa mga tawo, gilibog ang ilang lingguwahe, ug nagkatibulaag sila sa nagkalain-laing mga nasod, aron sila dili na makasabot sa usag-usa. Sa ilang garbo, sila misulay sa pagkab-ot ngadto tupong sa Dios pinaagi sa pagtukod sa Tore sa Babel, diin ang tinguha nga mahimong taas ug motaas pa gyod hangtod kini moabot ngadto sa Dios. Karon, si Kristo nagpasaylo sa Iyang mga sumusunod sa ilang garbo, ug ang kaaghop sa Espiritu ni Kristo ug pagpaubos magpuyo sa ilang mga kasingkasing niadtong nag-ampo. Walay usa kanila nga naghunahuna nga sila mas maayo, mas abtik o mas labaw kay sa uban. Ang mga kusgan nagpasakop sa mga mahuyang, ug ang pinasidunggan nag-ila sa ilang kaugalingong ubos. Ang Balaang Espiritu nagpadayag sa Iyang kaugalingon diha sa gugma, nga mao ang bugkos sa pagkahingpit, ug naghiusa sa nagkalainlain ug nagkatibulaag nga mga nasod sulod sa kumonidad sa Dios.Sa ingon niini, ang gasa sa mga dila sa Pentecostes nagsimbolo sa panaghiusa sa nagkatibulaag nga mga nasod. Gikan sa adlaw sa Pentecostes hangtod sa unahan nasayran nga ang mga utlanan apil ang mga katawhan, ang ilang mga lingguwahe, ug ang ilang matag-usa nga mga kalahian nagdugmok sa prinsipyo. Wala nay kalahian sa gidak-on taliwala sa makinaadmanon ug sa abnormal. Ang tanan usa ra sa Dios, kay ang pinakadako nga gasa mao ang Balaang Espiritu og nagtuboy sa kalibotanong tawo ngadto sa dapit sa Amahan nga walay kataposan. Siya nagbalaan kanila pinaagi sa dugo ni Kristo. Kinahanglan sila mahimong balaan ug walay ikasaway atubangan Kaniya diha sa gugma.

Nianang unang Pentecostes ang dako nga hawanan sa mga representante sa daghang mga tawo nagtigom sa Jerusalem aron magsaulog sa pagpasalamat sa balay sa Dios sa kataposang pag-ani. Ang mga Judio gikan sa Partia, Mesopotamia, Asia Minor, Norte sa Africa, Italya, ug taga-Creta nga nagdako sa Jerusalem. Silang tanan nakadungog, sa mga pinulongan sa taga Galilea, ang tingog sa Dios nagsulti sa ilang lumad nga lingguwa he. Ang milagro sa Pentecostes adunay tulo ka bahin: Ang una, sila nakadungog sa bagyo. Ang ikaduha, sila nakakita sa mga dila nga kalayo. Ang ikatulo, sila nakasabot sa lingguwahe sa taga Galilea, kay ang Dios mismo mao ang naghubad sa mga lingguwahe niadtong adlawa.

Malipayon gayod kita sa pag-ila nga ang mga nakadungog nga uban sa panon adunay mga representante sa Ehipto ug sa Arabia. Gikan pa sa sinugdanan sa Iyang paggula, ang Balaang Espiritu nagpadayag sa mensahe sa dakong kaluwasan sa pinulongan sa Arabic ug Coptic. Kining mga lingguwahe dili malisod ug dili kahibulongan alang Kaniya. Siya mitagbaw kanila uban sa Iyang gugma, ug mipuno sa ilang mga kahulogan uban sa pagkabalaan. Nagsimba ba kamo sa Dios nga tulo ka personas sa inyong kaugalingong lingguwahe? Mitugyan kaniya sa inyong dila, inyong kasingkasing, inyong determinasyon, ug tanan ninyong kusog, ug kamo magpadayon diha sa kalipay sa pagdayeg sa Ginoo.

Kahibudngan kon giunsa niadtong milumba ngadto sa bagyo sa wala madugay napikas sa duha ka parte. Adunay uban kanila nga giila nga nagmatngon kon unsa ang ilang nakita, ang uban nagbugalbugal sa mga magtutuo. Ang una gusto nga mapuno og kahibalo sa misteryo sa Balaang Espiritu, samtang ang uban misulti nga adunay kalipay sa Dios ingon nga di-masabtan ug walay hinungdan, ingon nga sinultihan usahay sa mga hubog. Sila angayan nga nakasinati nianang mahugaw nga kahimtang, diin sila nagpasangil sa mga apostoles, sa wala pa sa ilang kaugalingong kasinatian. Labot pa sila wala makaila sa kalipay sa Dios, ug ang gahom sa gugmang walay kataposan nagpabilin nga tinago gikan kanila. Labaw nga migahi ang ilang kasingkasing pinaagi sa kasilag.

PAG-AMPO: Dayga ang Ginoo, O akong kalag; ang tibuok kong pagkatawo nagdayeg sa balaan niyang ngalan! Dayga ang Ginoo, O akong kalag, ug ayaw kalimti ang iyang pagkamaluloy-on: Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala ug giayo niya ang tanan kong balatian. Giluwas niya ako sa lubnganan ug gipanalanginan sa iyang gugma ug kaluoy, Gibuhong niya ako sa mga maayong butang aron magpabilin akong batan-on ug kusgan sama sa agila. (Salmo 1-5).

PANGUTANA:

  1. Unsa ang gitudlo sa Balaang Espiritu nga isulti sa mga apostoles?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 04:21 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)