Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 079 (Founding of the Church at Philippi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- CEBUANO -- Chinese -- English -- French -- Georgian -- Greek -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Spanish -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)


BUHAT 16: 11-15
11 Busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakyanan ug midiritso sa Samotrasia ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. 12 Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang siyudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kamig pipila ka adlaw niadtong siyudara. 13 Sa Adlawng Igpapahulay migawas kami sa siyudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghunahuna man kami nga didto may tigomanan sa mga Judio alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti ngadto sa mga babaye nga nagtigom didto. 14 Usa niadtong namati mao si Lydia nga taga-Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom-pula. Mahadlokon siya sa Diyos ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasingkasing aron sa pagdawat sa mensahe ni Pablo. 15 Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit, “Diri kamo abot sa akong balay kon giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo.” Ug wala gayod siya pabalibad.

Ang bagyo sa gugma sa Dios nagbalhin sa barko sa iyang mga apostoles sa labing madali gikan sa Asia ngadto sa Europa. Sa maong paglawig kasagaran makuha og lima ka adlaw ug lima ka gabii. Apan, sukwahi sa unsa kanhi ang naadan, ang barko moabot diha sa duha ka adlaw. Si Pablo wala magpabilin sa pantalan, apan mibalik sa labing madali ngadto sa siyudad sa Filipos, ang sentro sa probinsya.

Si Agusto Cesar nagpildi sa mga mamumuno ni Julius Cesar sa dihang siya gilakag nila ngadto sa siyudad, ibabaw kansang mga bantogang kapatagan ug makalilisang ng mga gubat nga nakig-away. Sa pagkahuman niana, siya gituboy, gipadako, ug adornohan ang Filipos, gawasnon kini sa mga buhis, ug naghimo niini nga usa ka mahilom nga dapit aron pahulayan alang sa mga retirado nga mga sundalo. Mao kining siyudad nga sama sa Antioquia, ang Sirian nga siyudad, diha sa duroha sa iyang kawanangan ug pamunoan.

Si Pablo mao ang mahinamon ug nangandoy aron sa pakigtagbo sa taga-Macedonia nga iyang nakit-an sa panan-awon. Unsa katinga-an nga siya wala makakita ni bisan kinsa nga nagpakabana mahitungod kang Kristo ug Iyang kaluwasan. Silang tanang nagtinguha alang sa kalipay ug kaharuhay. Ang mga alagad ni Kristo wala makakaplag sa mga tawong Judio, alang sa kinaiyang militar, ug dili pamatigayon nga kalihokan, ang mopatigbabaw diha sa siyudad. Ang mga tawo nahibulong kon tingali ang panan-awon mao ang usa ka panganti, ug ang tawag sa usa ka pagpamalandong sa ilang kaugalingon mga pangandoy.

Si Pablo nasayod nga diha sa mga siyudad diin walay mga sinagoga sa mga Judio nga gigamit aron sa panagtigom sa matag Adlawng Igpapahulay subay sa daplin sa suba gawas sa siyudad alang sa kasagarang pag-ampo. Didto sila maghimo sa paghugas sa dili pa ug sa panahon sa ilang mga relihiyosong mga pag-alagad. Ang apostol milakaw gawas sa siyudad ngadto sa tampi sa Gangites, duha ka mga kilometro gikan sa siyudad. Didto siya nakakita sa Judio ug Grego nga mga babaye nga nagtigom alang sa pag-ampo. Sa dihang siya nakakita kanila, si Pablo nahibulong: “Unsa bay kalambigitan sa pagtagad sa mga kababayen-an nga adunay mahimo uban kanako? Ako nakakita sa usa ka lalaki diha sa panan-awon ug dili usa ka babaye. Wala ako nangita alang sa langyaw nga mga babaye.

Ang Balaang Espiritu naghimo sa pag-paubos sa apostol sa mga Hentil. Siya dili moila sa adunahan ug pobre, dako ug gamay, lalaki ug babaye, gawasnon ug ulipon, puti ug itom, apan nagtagbaw sa matag kalag nga gigutom alang sa pulong sa Dios. Dinhi ang Espiritu misulti pinaagi ni Pablo ngadto sa mga babayeng naglingkod sa tampi sa suba sa ibabaw sa kahingpitan sa kaluwasan.

Usa sa mga tigpaminaw mao ang magpapatigayon sa purpura nga panapton, usa ka babaye nga sa sinugdanan gikan sa siyudad sa Tiatira diha sa Asia Minor, ang nasod diin ang Balaang Espiritu nagdili sa iyang mga apostoles gikan sa pagwali sa sulod. Siya karon diha sa siyudad sa Macedonia sa Filipos namati sa ebanghelyo sa kaluwasan. Siya adunahan, nagbaligya uban sa purpura nga gihimo, usa sa labing mahal nga mga butang niadtong panahona. Siya adunay kaabtik ug pag-ila sa mga tawo. Sa walay madugay siya nakabati sa gahom sa Dios nga nagdagayday gikan sa mga apostoles. Siya mibati sa tingog sa Ginoo samtang siya namati pag-ayo sa ebanghelyo. Ang Dios nag-abli sa iyang kasingkasing ug naglamdag sa iyang espiritu. Siya sa labing madali natawo pag-usab, dili tungod sa personal nga kaayo, apan tungod siya namati sa ug gigutom sa pulong sa Dios. Bisan sa karon ang ebanghelyo magbag-o sa mga kasingkasing niadtong nangita sa pagkamatarong sa Dios. Ang Espiritu sa kamatuoran nagpuyo diha niadtong misumiter ngadto Kaniya.

Si Lydia mao ang babaye sa uso kinsa magsina sa iyang kaugalingon sumlala sa labing bag-o ug labing makadayeg nga urog diha sa bisti. Siya maantigo ug nagpanag-iya sa kahanas. Siya sa labing madali nakaila sa kasingkasing sa kaluwasan ug nangutana alang sa bawtismo. Siya mituo nga si Hesus mao ang anak sa Dios nga nagpasaylo sa iyang mga sala didto sa krus. Busa, siya misumiter ngadto sa bawtismo sa tubig, napuno sa Balaang Espiritu, ug nakasinati sa gugma, kamatuoran ug kinabuhing walay kataposan.

Unsa ka kahibulongan! Si Pablo wala lang magbawtismo niining babaye, apan ang tanan niyang panimalay, apil ang iyang bana, iyang mga anak, iyang mga sulogoon, ug ang tanan niyang kauban sa trabaho. Si Pablo kombinsido diha sa gahom sa Espiritu sa Dios, ug nasayod nga siya nga nahayagan mahimong maghayag sa uban usab. Siya nga gigasahan uban sa gugma sa Dios mahimong makahimo gikan sa hakog nga mga alagad ngadto sa dili hakog nga mga sumusunod sa Ginoo diha sa pagbuhat. Unsa kadako ang maong kasingkasing ni Pablo! Siya wala maghatag ug taas nga leksyon diha sa pagpangandam alang sa bawtismo, apan adunay kaisog sa pagsumiter sa kompletong grupo sa mga tawo ngadto kang Kristo, nagsalig nga Siya mahimong maghingpit sa maayong buhat nga gisugdan. Si Pablo nasayod nga si Kristo lamang, ug dili siya mismo, ang magluwas niadtong mituo.

Pagkahuman niana ang adunahan nga magtutuo naghangyo kang Pablo ug sa iyang tulo ka mga kauban sa pagdawat sa iyang pag-abiabi sa nahibiling panahon sa ilang pagpuyo diha sa siyudad. Siya nag-abli sa iyang balay ngadto kanila ingon nga sentro alang sa pag- ebanghelyo. Bisan pa niana, si Pablo, dili gusto modawat niining tabang. Siya ug ang iyang mga kauban gipalabi aron magtrabaho uban sa ilang kaugalingong mga kamot aron pagsangkap alang sa ilang kaugalingon. Bisan pa ang tawong utokan nangamuyo uban sa mga tawo sa Dios hangtod sila midawat sa iyang imbitasyon. Sila nagpabilin diha sa siyudad aron sa paglig-on sa mga nakabig. Si Pablo midawat sa iyang pag-abiabi ug ang gugma nagbuntog sa mga pagbati. Sa pagkatinuod, ang gugma mao ang iyang labing mahinungdanon prinsipyo.

Si Pablo nakakita sa usa ka tawo diha sa panan-awon, apan ang nakabig mao ang usa ka babaye. Ang apostol miabot gikan sa relihiyon diin naghatag gahom ngadto sa lalaki, bisan pa didto sa Europa si Kristo unang nagpili sa usa ka babaye. Atong makita dinhi niining mga kalamboan sa mga simbolo alang sa kagawasan sa babaye, subay uban sa abilidad sa apostol sa pagpamati ngadto sa Balaang Espiritu. Ang ebanghelyo miabot ngadto sa Europa pinaagi sa pagkamasinugtanon sa apostol, ug sa unang bunga mao ang usa ka babaye, usa ka nagbaligya sa purpura.

PAG-AMPO: O Dios, nagpasalamat kami Kanimo nga Ikaw nag-abli sa kasingkasing ni Lydia ug nagtubag sa iyang pangandoy pinaagi sa pagbubo sa Imong Espirirtu. Pasayloa kami sa among limitadong panghunahuna, ug pagpadako sa among mga kasingkasing diha sa paagi sa pagpaubos ug gugma, aron mga kami mahimong motugot sa mga batang babaye ug mga kababayen-an usa makadungog sa kamatuoran sa ebanghelyo uban sa tanang kaputli ug kaalam.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maong milagro diha sa kinabuhi ni Lydia? Nganong si Pablo naghimo sa pagbawtismo sa tanan niyang panimalay?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)