Waters of Life

Biblical Studies in Multiple Languages

Search in "Cebuano":
Home -- Cebuano -- Acts - 080 (Founding of the Church at Philippi)
This page in: -- Arabic -- Armenian -- Azeri -- Bulgarian -- Cebuano -- Chinese -- ENGLISH -- French -- Georgian -- Hausa -- Igbo -- Indonesian -- Portuguese -- Russian -- Serbian -- Somali -- Tamil -- Telugu -- Turkish -- Urdu? -- Uzbek -- Yiddish -- Yoruba

Previous Lesson -- Next Lesson

BUHAT - ANG MADAOGONG PAGPROSISYON NI KRISTO
Mga Pagtuon sa mga Buhat sa mga Apostoles
BAHIN 2 - MGA TAHO MAHITUNGOD SA PAGWALI TALIWALA SA MGA HENTIL UG SA PUNDASYON SA MGA IGLESIA GIKAN SA ANTIOQUIA NGADTO SA ROMA - Pinaagi sa Ministeryo ni Apostol Pablo, Sinugo pinaagi sa Balaang Espiritu (Buhat 13 - 28)
C - ANG IKADUHANG MISYONARYONG PANAW (Buhat 15:36 - 18:22)

4. Ang Pagtukod sa Iglesia sa Filipos (Buhat 16:11-34)


BUHAT 16:16-18
16 Usa aka adlaw niana, samtang nagpaingon kami sa dapit nga ampoanan, gisugat kamig usa ka ulipong babaye nga gitugahan sa yawa ug gahom sa pagtagna sa umaabot.Tungod sa iyang pagpanagna sa kapalaran sa mga tawo, nakasapi pag-ayo ang iyang agalon. 17 Misunod siya kang Pablo ug kanamo nga nagsinggit, “kining mga tawhana mga sulogoon sa Labing Halangdon nga Dios! Nagsangyaw sila kaninyo sa mensahe sa kaluwasan.” 18 Iya kining gibuhat sulod sa daghang mga adlaw hangtod nga gisamokan si Pablo ug milingi kaniya ug giingnan ang espiritu, “Sa ngalan ni Hesu-Kristo gula gikan kaniya!” Ug migula dayon ang espiritu.

Ang kalibotan mao ang dapit nga puno sa mga demonyo nga si Juan ang apostol nag-ingon: “Ang tibuok kalibotan mihigda ilalom sa pagdominar sa usa ka daotan.” Bisan karon kita usahay makakita nga dayag sa awtoridad ug pagpamuhat sa batid nga mga demonyo. Sa panahon ni Hesus ang giyawaan midagan ngadto kaniya, ang tinubdan sa tanang kahayag, ug misinggit: “Unsay among mahimo uban kanimo? Ikaw ang Usa ka Balaan sa Dios! Nganong mianhi Ka aron sa paglaglag kanamo?” Sa samang paagi ang manalagna nakadayeg uban sa espiritu ni Pablo ug ang gugma sa iyang mga kauban. Siya misinggit: “Tan-awa, mga tawo! Kining mga tawo mao ang apostoles sa Labawng Halangdon nga Dios! Sila moggiya kaninyo aron kamo maluwas gikan sa daotang mga espiritu ug sa kamatayon.”

Kining manalagna mao ang naila sa tibuok siyudad. Ang mga tawo mipahiyom kaniya, ug nahadlok kaniya sa samang panahon. Daghan ang namati pag-ayo sa iyang mga pamahayag, ug nahulog sa kamot ni Satanas sa pagpangutana kaniya sa pagpadayag sa ilang umalabot. Hinigugma kong igsoon, kami nagtambag kanimo nga dili moadto sa magtatagna o sa sultan uban sa ideya aron sila mahimong moayo kaniya. Ang imong pagtuo diha kanila mihikot kanimo sa ilang mga espirirtu. Si Pablo nahimong masuko ibabaw sa mga pulong niining giyawaan nga babae. Ngano man? Siya nagdumot pinaagi sa katingad-an nga tingog sa pag-abot gikan sa iyang kinasulorang bahin. Si Pablo wala naghunahuna sa iyang mga pulong aron mahimong maayong propaganda alang sa iyang ebanghelyo, ni dili siya gusto aron adunay pagtagad sa tibuok siyudad sa iyang pagwali pinaagi niining malimbongon nga espiritu.

Si Pablo usab nasayod nga ang espiritu ni Satanas, kinsa mao ang amahan sa pagkamalupiton ug mga bakak, dili mao ang Espiritu ni Kristo. Siya walay tuyo sa pagsuporta uban sa espiritu sa magtatagna, bisan kon siya naglitok sa daghang mga kamatuoran diha sa linya sa iyang pagkabakakon.

Ang atong Dios dili mao ang Labawng Taas nga Dios sa taliwala sa mga dios, mga espiritu, ug mga demonyo. Siya mao lamang, ang usa, ug talagsaong Dios, ug walay laing dios gawas Kaniya. Sa maong partikular nga panahon ang Grego nga kalibotan mituo diha sa daghang mga dios ug mga espiritu. Ang propaganda sa ulipong babaye nagpasabot sa korapsyon sa pagtuo diha sa usa ug bugtong Dios sa ebanghelyo.

Labut pa, ang espiritu ni Satanas wala makaila sa Dios, kinsa mao ang usa diha sa Iyang diwa. Siya wala masayod nga Siya mao ang Balaang Amahan, ug nga ang Iyang Anak nga si Hesu-Kristo naglingkod sa Iyang tuong kamot, naghari uban kaniya diha sa panaghiusa sa Balaang Espiritu. Ang pasikaran sa pagtubos mao lamang ang pinaagi sa krus. Ang daotang espiritu wala magsugid nga si Pablo ug ang iyang mga kauban mga anak sa Dios, ni Iyang mga alagad. Apan, ang tinuod nga kaluwasan dili lang magpahigawas kanato gikan sa sala, kamatayon, ug kang Satanas, apan usab naghatag kanato sa pagsagop ug sa ikaduhang pagkatawo, ingon nga mga anak sa Labing Halangdon.

Busa ang daotang espiritu naglimod sa Dios ug ang kasingkasing sa kaluwasan, bisan tuod siya nagsulti mahitungod sa Magbubuhat ug sa Iyang pagtubos. Siya nagtuis sa usa ka butang kahibulongan, og naghimo niini nga sukwahi ngadto sa desinyo ni Kristo, kinsa gusto sa hilom nga pag-aninag ug pagpamalandong alang sa tawo, ug dili talan-awon. Pinaagi sa pagpamalandong ang tawo mahimong makahinulsol, makadungog sa mga pulong sa iyang Ginoo, maaninag diha kanila pinaagi sa pagtuo, ug maluwas.

Si Pablo nag-ila sa babaye nga gipanag-iya sa daotan nga espiritu. Siya nakakita sa iyang kalag nga nag-antos ug mibate sa kapungot sa kahugawan sa demonyo ug sa iyang pagpanglingla sa mga milyon. Ang apostol adunay kaluoy sa pobreng babaye, ug nagsugo sa daotang espiritu diha sa iyang kaugalingon ngalan, ingon sa gihimo ni Kristo. Dili, ka yang apostol sa mga Hentil nagsugidd nga siya dili mapuslanon ug dili makahimo, nga nahibalo si Hesu-Kristo lamang ang bugtong Manluluwas. Sa ingon siya nagsugo sa mahugaw nga espiritu sa paggawas kaniya diha sa ngalan ni Hesu-Kristo.

Ang kamatuoran, kining talagsaong ngalan, ang ngalan ni Hesus, nailhan didto sa impierno. Ang mga buang-buang nga mga tawo mga buta, panatiko, ug relihiyosong ignorante. Sila wala masayod sa kamatuoran sa Dios. Bisan pa niana, ang mga pulong ni Pablo nagpadayag kinsa ang tinuod nga Dios – ang buhi nga si Hesu-Kristo. Si Pablo wala mogamit sa propaganda sa yawa aron sa pagsuporta sa iyang pagwali, apan giabog ang daotang espiritu gikan sa nag-antos nga babaye pinaagi sa gahom sa ebanghelyo, nagluwas kaniya diha sa iyang kinasulorang bahin sa kaugalingon.

Bisan karon ang ngalan ni Hesus adunay dako nga gahom. Dili nato magamit kining ngalan sa bisan unsang panahon nga atong gusto, apan kinahanglan sa paghulat nga mapainubsanon alang sa paggiya sa Balaang Espiritu. Si Pablo wala nag-abog paggawas sa demonyo sa babaye sa iyang unang panagkita uban kaniya. Human sa daghang mga adlaw lamang ug human sa daghang mga pag-ampo siya nasayod alang sa pagsiguro nga si Hesus mismo gusto niini. Ang tibuok butang mao naamgohan diha sa usa ka dakong pahayag: “Diha sa ngalan ni Hesus.” Bisan karon kadtong naglakaw diha sa proteksyon sa Iyang Espiritu makahimo sa pag-abog sa mahugaw nga mga espiritu pinaagi sa mga pag-ampo. Mao nga kinahanglan mabinantayon, minahal kong igsoon, ug dil maghimo sa bisan unsa nga butang diha sa imong kaugalingong ngalan. Dili magpatintal sa paggamit sa ngalan ni Hesus aron sa pagbuhat sa imong kaugalingong mga pangandoy. Hinoon, mosumiter ngadto sa ebanghelyo ug ngadto sa iyang Espiritu, aron nga kamo mahimong makakita sa pagkadako sa Dios nga maamgohan pinaagi kanimo ug diha kanimo.

PAG-AMPO: O Ginoong Hesus, nagpasalamat kami ug nagsimba Kanimo nga Ikaw nagpahigawas sa giyawaan nga babaye gikan sa daotang espiritu. Ikaw mao sa gihapon ang Ginoo sa mga ginoo, bisan karon. Ikaw nagpahigawas sa mga indibidwal gikan sa gapos sa yawa ug nagamugna sa mga bakak. Abli ang mga mata sa mga minilyon aron sila makakita sa sayop, relihiyosong mga bakak, ug mahimong maluwas diha sa gahom sa Imong talagsaong ngalan.

PANGUTANA:

  1. Unsa ang maong bakak diha sa mga pulong sa giyawaan nga manalagna? Unsa ang maong kamatuoran nga gisulti ni Pablo?

www.Waters-of-Life.net

Page last modified on March 19, 2015, at 05:56 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)